svn commit: r52031 - in head/ja_JP.eucJP/htdocs: community copyright news

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jul 19 16:33:48 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Thu Jul 19 16:33:47 2018
New Revision: 52031
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/52031

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r51348 -> r52025	head/ja_JP.eucJP/htdocs/community/irc.xml
 	r40529 -> r43181	head/ja_JP.eucJP/htdocs/copyright/copyright.xml
 	r46016 -> r52024	head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/community/irc.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/copyright/copyright.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/community/irc.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/community/irc.xml	Thu Jul 19 16:23:10 2018	(r52030)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/community/irc.xml	Thu Jul 19 16:33:47 2018	(r52031)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "IRC">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r51348 -->
+<!-- Original revision: r52025 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -23,7 +23,7 @@
 	 #freebsdhelp ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	 ¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤è¤ê±¿¤¬¤¤¤¤¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£
 	 &os; ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ IRC ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢
-	 &os; <a href="https://wiki.freebsd.org/IrcChannels">wiki</a>
+	 &os; <a href="https://wiki.freebsd.org/IRC/Channels">wiki</a>
 	 ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò IRC ¤Ç»î¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢
 	 ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÕǤ¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/copyright/copyright.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/copyright/copyright.xml	Thu Jul 19 16:23:10 2018	(r52030)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/copyright/copyright.xml	Thu Jul 19 16:33:47 2018	(r52031)
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
-"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title "FreeBSD Copyright ¤ª¤è¤Ó Legal Information">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r40529 -->
+<!-- Original revision: r43181 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml	Thu Jul 19 16:23:10 2018	(r52030)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/news/news.xml	Thu Jul 19 16:33:47 2018	(r52031)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD ¥Ë¥å¡¼¥¹">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r46016 -->
+<!-- Original revision: r52024 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -81,12 +81,6 @@
    <li>
 	<p><b><a href="http://www.freebsddiary.org/">FreeBSD Diary</a></b>:
 	 ¤¢¤ëÃˤΠFreeBSD ¤Ë¤è¤ëÄ©Àï¤È¾¡Íø¤Îµ­Ï¿¡£</p>
-   </li>
-
-   <li>
-	<p><b><a href="http://www.kerneltrap.org">Kerneltrap</a></b>:
-	 BSD ¤È Linux ¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢
-	 Æü´©µ­»ö¤ÈºÇÀèü¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£</p>
    </li>
 
    <li>


More information about the svn-doc-all mailing list