svn commit: r52011 - head/ja_JP.eucJP/articles/contributing

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Jul 16 13:08:02 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Mon Jul 16 13:08:01 2018
New Revision: 52011
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/52011

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46482 -> r46486	head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Mon Jul 16 12:56:21 2018	(r52010)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Mon Jul 16 13:08:01 2018	(r52011)
@@ -113,8 +113,7 @@
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>¤¿¤Þ¤Ë (¤â¤·¤¯¤ÏÄê´üŪ¤Ë)
-	  &a.questions; ¤ä &ng.misc; ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <para>¤¿¤Þ¤Ë (¤â¤·¤¯¤ÏÄê´üŪ¤Ë) &a.questions; ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  ¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÃ챤ò¶¦Í­¤·¤¿¤ê¡¢
 	  狼¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤ËÈó¾ï¤ËÍ­¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
 	  »þ¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£


More information about the svn-doc-all mailing list