svn commit: r52006 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jul 15 12:56:29 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Sun Jul 15 12:56:28 2018
New Revision: 52006
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/52006

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r51978 -> r52000	head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl	Sun Jul 15 04:51:38 2018	(r52005)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl	Sun Jul 15 12:56:28 2018	(r52006)
@@ -5,7 +5,7 @@
 ]>
 
 <!-- $FreeBSD$ -->
-<!-- Original revision: r51978 -->
+<!-- Original revision: r52000 -->
 
 <xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
@@ -51,8 +51,8 @@
 		 <a href="https://planet.freebsdish.org">¥Ö¥í¥°</a>
 		 ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 		 ¤Þ¤¿¡¢³«È¯¼Ô¤ä³èȯ¤Ê¹×¸¥¼Ô¤Ï¡¢
-		 &os; ¤Î³«È¯¾õ¶·¤ä´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊó¤ò
-		 <a href="http://wiki.FreeBSD.org/">wiki</a>
+		 &os; ¤Î³«È¯¾õ¶·¤ä´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊó¤ò <a
+		 href="https://wiki.FreeBSD.org/">wiki</a>
 		 ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 		<p>ºòǯ¤Ï¡¢À¤³¦
@@ -141,7 +141,8 @@
 		¥æ¡¼¥¶¥°¥ë¡¼¥×¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
 		¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Î¿ôÀé¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ë
 		'<a
-		href="http://flickr.com/search/?z=t&ss=2&w=all&q=freebsd&m=text">freebsd</a>' ¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
+		href="https://flickr.com/search/?z=t&ss=2&w=all&q=freebsd&m=text">freebsd</a>'
+		¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
 
 		<li><a href="https://www.youtube.com">YouTube</a> ¤Ë¤Ï¡¢
 		²¿Àé¤â¤Î <a
@@ -151,7 +152,7 @@
 		Æäˡ¢¿·¤·¤¤
 		<a href="https://www.youtube.com/bsdconferences">BSD
 		Conferences</a> ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢
-		¿·¤·¤¤ FreeBSD ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î
+		FreeBSD ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î
 		1 »þ´Öµ¬ÌϤΥץ쥼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Êά¤Ê¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</li>
 
 		<li><a href="https://www.facebook.com">Facebook</a> ¤Ë¤Ï <a


More information about the svn-doc-all mailing list