svn commit: r51979 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jul 8 03:55:32 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Sun Jul 8 03:55:30 2018
New Revision: 51979
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/51979

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45639 -> r51978	head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl	Sun Jul 8 03:28:27 2018	(r51978)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/community.xsl	Sun Jul 8 03:55:30 2018	(r51979)
@@ -5,7 +5,7 @@
 ]>
 
 <!-- $FreeBSD$ -->
-<!-- Original revision: r45639 -->
+<!-- Original revision: r51978 -->
 
 <xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
@@ -34,9 +34,9 @@
 		   >¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</a> ¤Î¿ô¤Ï 100 ¤òĶ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢
 		 ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î
 		 <a href="https://forums.FreeBSD.org/">¥Õ¥©¡¼¥é¥à</a> ¤ä¡¢
-		 ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î <a href="&base;/community/newsgroups.html"
-		   >¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×</a> ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-		 À¤³¦
+		 ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î <a
+		  href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources-news.html">¥Ë¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×</a>
+		 ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦
 		 <xsl:value-of
 		   select="count(document($usergroups.xml)//country)" />
 		 ¥õ¹ñ¤Ë
@@ -48,7 +48,7 @@
 		 <a href="&base;/community/irc.html">IRC</a>
 		 ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â³èȯ¤Ç¤¹¡£
 		 ¿¤¯¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë &os; ¤Î¾ðÊó¤ò
-		 <a href="http://planet.freebsdish.org">¥Ö¥í¥°</a>
+		 <a href="https://planet.freebsdish.org">¥Ö¥í¥°</a>
 		 ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 		 ¤Þ¤¿¡¢³«È¯¼Ô¤ä³èȯ¤Ê¹×¸¥¼Ô¤Ï¡¢
 		 &os; ¤Î³«È¯¾õ¶·¤ä´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊó¤ò
@@ -72,8 +72,8 @@
 		 <a href="&base;/events/rss.xml">RSS feed</a>
 		 ¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 		 ²áµî¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ô¿¤¯¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢
-		 YouTube ¤Î
-		 <a href="//www.youtube.com/bsdconferences">BSD
+		 YouTube ¤Î <a
+		href="https://www.youtube.com/bsdconferences">BSD
 		  Conferences</a> ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 <!-- The Latest Videos section is placed inside an invisible block, which
@@ -137,33 +137,35 @@
 	   <h2>¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯</h2>
 	   <p>&os; ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Çɽ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 	   <ul>
-	    <li><a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a> ¤Ç¤Ï¡¢
-		²¿Àé¤â¤Î¥æ¡¼¥¶¤¬¡¢30,000 ¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ë '<a
-	    href="http://del.icio.us/tag/freebsd">freebsd</a>'
-		¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
-
 		<li><a href="http://www.flickr.com">flickr</a> ¤Ç¤Ï¡¢
 		¥æ¡¼¥¶¥°¥ë¡¼¥×¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
 		¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Î¿ôÀé¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ë
 		'<a
 		href="http://flickr.com/search/?z=t&ss=2&w=all&q=freebsd&m=text">freebsd</a>' ¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</li>
 
-		<li><a href="//www.youtube.com">YouTube</a> ¤Ë¤Ï¡¢
+		<li><a href="https://www.youtube.com">YouTube</a> ¤Ë¤Ï¡¢
 		²¿Àé¤â¤Î <a
-		href="//www.youtube.com/results?search_query=freebsd&search_type=&aq=f">FreeBSD</a>
-		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-		Æäˡ¢¿·¤·¤¤ FreeBSD ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î 1 »þ´Öµ¬ÌϤΥץ쥼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾Êά¤Ê¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</li>
+		href="https://www.youtube.com/results?search_query=freebsd">&os;</a>
+		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢
+		¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+		Æäˡ¢¿·¤·¤¤
+		<a href="https://www.youtube.com/bsdconferences">BSD
+		Conferences</a> ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+		¿·¤·¤¤ FreeBSD ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î
+		1 »þ´Öµ¬ÌϤΥץ쥼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Êά¤Ê¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</li>
 
-		<li><a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> ¤Ë¤Ï <a
-		href="http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=2204657214">FreeBSD
-		Users Group</a>¡¢<a href="http://www.linkedin.com">LinkedIn</a>
-		¤Ë¤Ï <a href="http://www.linkedin.com/groups?gid=47628">FreeBSD Group</a> ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</li>
+		<li><a href="https://www.facebook.com">Facebook</a> ¤Ë¤Ï <a
+		href="https://www.facebook.com/groups/FreeSBD/">FreeBSD
+		Users Group</a>,
+		<a href="https://www.linkedin.com">LinkedIn</a>	¤Ë¤Ï
+		<a href="https://www.linkedin.com/groups?gid=47628">FreeBSD
+		Group</a> ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</li>
 
 		<li><a href="https://twitter.com">Twitter</a> ¤Ç
 		<a href="https://twitter.com/freebsd">@freebsd</a>,
 		<a href="https://twitter.com/freebsdhelp">@freebsdhelp</a>,
 		<a href="https://twitter.com/freebsdblogs">@freebsdblogs</a> ¤Þ¤¿¤Ï
-		<a href="https://twitter.com/bsdevents">@bsdevents</a>
+		<a href="https://twitter.com/freebsdcore">@freebsdcore</a>
 		¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</li>
 	   </ul>
  </xsl:template>


More information about the svn-doc-all mailing list