svn commit: r51956 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jul 4 12:09:39 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Wed Jul 4 12:09:37 2018
New Revision: 51956
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/51956

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r51737 -> r51954	head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/translations.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/translations.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/translations.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/translations.xml	Wed Jul 4 11:14:13 2018	(r51955)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/translations.xml	Wed Jul 4 12:09:37 2018	(r51956)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È: ËÝÌõ">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r51737 -->
+<!-- Original revision: r51954 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -150,28 +150,12 @@
 
 <a name="chinese-cn"></a>
 <h2>FreeBSD ´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</h2>
-<b>Web</b>: <a href="http://www.FreeBSD.org.cn">www.FreeBSD.org.cn</a> <br/>
-<b>E-Mail</b>: <a href="mailto:delphij at FreeBSD.org">delphij at FreeBSD.org</a><br/>
+<b>E-Mail</b>: <a href="mailto:delphij at FreeBSD.org">delphij at FreeBSD.org</a> ¤Þ¤¿¤Ï
+ <a href="mailto:ygy at FreeBSD.org">ygy at FreeBSD.org</a><br/>
 <dl>
-<dt><i>ÍøÍѤǤ­¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</i></dt>
-<dd>
- ´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¹ØÆÉÊýË¡¤Ï <a
-  href="http://lists.cn.FreeBSD.org/mailman/listinfo">http://lists.cn.FreeBSD.org/mailman/listinfo</a>
- ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-</dd>
-<dt><i>ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È</i></dt>
-<dd>
- <a href="http://cnsnap.cn.FreeBSD.org/zh_CN/">¥¦¥§¥Ö</a></dd>
-<dd>
- <a href="http://cnsnap.cn.FreeBSD.org/doc/zh_CN/books/arch-handbook">¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></dd>
-<dd>
- <a href="http://cnsnap.cn.FreeBSD.org/doc/zh_CN/books/developers-handbook">³«È¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></dd>
-<dd>
- <a href="http://cnsnap.cn.FreeBSD.org/doc/zh_CN/books/handbook">¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></dd>
-<dd>
- <a href="http://cnsnap.cn.FreeBSD.org/doc/zh_CN/books/porters-handbook">port ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></dd>
-<dd>
- <a href="http://cnsnap.cn.FreeBSD.org/doc/zh_CN/books/faq">FAQ</a></dd>
+ <dt><i>¸½ºßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È</i></dt>
+ <dd><a href="https://www.freebsd.org/zh_CN">FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</a></dd>
+ <dd><a href="https://www.freebsd.org/doc/zh_CN/books/handbook">¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></dd>
 </dl>
 
 <a name="chinese-tw"></a>


More information about the svn-doc-all mailing list