svn commit: r51952 - in head/ja_JP.eucJP: htdocs/docproj htdocs/search share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Jul 3 09:01:11 UTC 2018


Author: ryusuke
Date: Tue Jul 3 09:01:09 2018
New Revision: 51952
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/51952

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45415 -> r51880	head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/submitting.xml
 	r51348 -> r51880	head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/sitemap.xml
 	r51840 -> r51888	head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/submitting.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/sitemap.xml
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/submitting.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/submitting.xml	Mon Jul 2 23:10:40 2018	(r51951)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/docproj/submitting.xml	Tue Jul 3 09:01:09 2018	(r51952)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È: ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î´ó¹Æ">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r45415 -->
+<!-- Original revision: r51880 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -35,7 +35,7 @@
   <p>¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤ÎŬÀڤʥ᡼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë cc:
    ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¾ì¹ç¤â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
    Î㤨¤Ð¡¢¤½¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢
-   ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊݤĤ¿¤á¤Î SVN
+   ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊݤĤ¿¤á¤Î Subversion
    ¤Î»ÈÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
    ¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï <tt>FreeBSD-stable</tt>
    ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¹ÖÆɼԤˤȤäƤⶽ̣¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/sitemap.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/sitemap.xml	Mon Jul 2 23:10:40 2018	(r51951)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/sitemap.xml	Tue Jul 3 09:01:09 2018	(r51952)
@@ -3,7 +3,7 @@
     "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/sitemap.dtd">
 
 <!-- $FreeBSD$ -->
-<!-- Original revision: r51348 -->
+<!-- Original revision: r51880 -->
 
 <sitemap>
  <term>
@@ -392,7 +392,7 @@
  </term>
 
  <term>
-  <text>SVN Repository</text>
+  <text>Subversion Repository</text>
   <destination>&base;/developers/cvs.html</destination>
  </term>
 
@@ -624,11 +624,6 @@
  <term>
   <text>IPv6 in FreeBSD</text>
   <destination>&enbase;/ipv6/index.html</destination>
- </term>
-
- <term>
-  <text>IPv6-only Support</text>
-  <destination>&enbase;/ipv6/ipv6only.html</destination>
  </term>
 
  <term>

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent	Mon Jul 2 23:10:40 2018	(r51951)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/header.l10n.ent	Tue Jul 3 09:01:09 2018	(r51952)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!-- PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES HTML FreeBSD Header L10N Entities//EN" -->
 
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r51840 -->
+<!-- Original revision: r51888 -->
 
 <!ENTITY copyright '<span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="&base;/search/index-site.html">¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥×</a> |
  <a href="&base;/copyright/">ÃÎŪºâ»º¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a> | <!-- © -->(C) 1995–2018 The FreeBSD Project.
@@ -79,7 +79,7 @@
    <li><a href="&base;/projects/index.html">³«È¯</a>
 	<ul>
 	 <li><a href="https://wiki.FreeBSD.org/IdeasPage">¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢</a></li>
-	 <li><a href="https://svnweb.FreeBSD.org">SVN ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</a></li>
+	 <li><a href="https://svnweb.FreeBSD.org">Subversion ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</a></li>
 	 <li><a href="https://github.com/freebsd">Git ¥ß¥é¡¼</a></li>
 	 <li><a href="https://reviews.FreeBSD.org">¥³¡¼¥É¥ì¥Ó¥å¡¼ (Phabricator)</a></li>
 	 <li><a href="https://wiki.FreeBSD.org">Wiki</a></li>


More information about the svn-doc-all mailing list