svn commit: r51181 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/security

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Nov 6 14:37:51 UTC 2017


Author: ryusuke
Date: Mon Nov 6 14:37:49 2017
New Revision: 51181
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/51181

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46386 -> r51179	head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml	Mon Nov 6 13:11:14 2017	(r51180)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/security/reporting.xml	Mon Nov 6 14:37:49 2017	(r51181)
@@ -5,7 +5,7 @@
 ]>
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r46386 -->
+<!-- Original revision: r51179 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -80,25 +80,20 @@
 
    <table>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.des.email;</td>
+	 <td>&a.gordon.email;</td>
 	 <td>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.delphij.email;</td>
+	 <td>&a.glebius.email;</td>
 	 <td>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µÊ亴</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.simon.email;</td>
+	 <td>&a.delphij.email;</td>
 	 <td>̾ÍÀ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ</td>
 	</tr>
 	<tr valign="top">
-	 <td>&a.cperciva.email;</td>
+	 <td>&a.des.email;</td>
 	 <td>̾ÍÀ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Õ¥£¥µ</td>
-	</tr>
-	<tr valign="top">
-	 <td>&a.rwatson.email;</td>
-   <td>¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¾Ä³°¡¢<br/>
-	 TrustedBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Ä³°¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÀìÌç²È</td>
 	</tr>
    </table>
 


More information about the svn-doc-all mailing list