svn commit: r50102 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Mar 30 17:01:04 UTC 2017


Author: ryusuke
Date: Thu Mar 30 17:01:03 2017
New Revision: 50102
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/50102

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r48932 -> r50099	head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml	Wed Mar 29 20:39:37 2017	(r50101)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml	Thu Mar 30 17:01:03 2017	(r50102)
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r48932 -->
+<!-- Original revision: r50099 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -85,7 +85,7 @@
    </tbody>
   </table>
 
-  <h2>Âбþ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à</h2>
+  <h2>Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à</h2>
 
   <table>
    <thead>
@@ -107,6 +107,11 @@
 	 <td><a href="mailto:freebsd-ia64 at FreeBSD.org">freebsd-ia64 at FreeBSD.org</a></td>
 	 <td>FreeBSD 10 ¤Þ¤Ç¤Ï Tier 2¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</td>
 	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="https://wiki.freebsd.org/riscv">FreeBSD/RISC-V Project</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-riscv at FreeBSD.org">freebsd-riscv at FreeBSD.org</a></td>
+	 <td>FreeBSD 12 ¤«¤é Tier 3</td>
+	</tr>
    </tbody>
   </table>
 


More information about the svn-doc-all mailing list