svn commit: r50483 - head/ja_JP.eucJP/share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jul 13 09:44:50 UTC 2017


Author: ryusuke
Date: Thu Jul 13 09:44:48 2017
New Revision: 50483
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/50483

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r50426 -> r50465	head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Thu Jul 13 06:03:25 2017	(r50482)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/news.xml	Thu Jul 13 09:44:48 2017	(r50483)
@@ -23,7 +23,7 @@
 	would like to work on. ***
 
   $FreeBSD$
-  Original revision: r50426
+  Original revision: r50465
 -->
 <news>
  <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">
@@ -35,6 +35,23 @@
 
   <month>
    <name>7</name>
+
+   <day>
+	<name>8</name>
+
+	<event>
+	 <title>&os; 11.1-RC2 ¸ø³«</title>
+
+	 <p>&os; 11.1 ¥ê¥ê¡¼¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤é¡¢
+	  2 ²óÌܤΥê¥ê¡¼¥¹¸õÊäÈǤ¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ (<a
+	   href="&lists.stable;/2017-July/087368.html">¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹</a>)¡£
+	  <a
+	   href="&url.doc.base;/books/handbook/mirrors-ftp.html">&os;
+	   ¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</a> ¤«¤é amd64, armv6,
+	  i386, aarch64, powerpc, powerpc64 ¤ª¤è¤Ó sparc64
+	  ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î ISO ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
+	</event>
+   </day>
 
    <day>
 	<name>1</name>


More information about the svn-doc-all mailing list