svn commit: r50478 - head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/security

Maxim Konovalov maxim at FreeBSD.org
Wed Jul 12 15:22:53 UTC 2017


Author: maxim
Date: Wed Jul 12 15:22:52 2017
New Revision: 50478
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/50478

Log:
 Words duplication removed.
 
 Submitted by:	Roman Marchenko

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/security/chapter.xml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/security/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/security/chapter.xml	Wed Jul 12 15:18:11 2017	(r50477)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/security/chapter.xml	Wed Jul 12 15:22:52 2017	(r50478)
@@ -3405,7 +3405,7 @@ Destination   Gateway    Flags  Refs  Use  
 	ÓÏÅÄÉÎÅÎÉÑ ÏÔ ÄÒÕÇÏÇÏ.</para>
 
    <para>üÔÏ ÓÉÌØÎÏ ÕÐÒÏÝÁÅÔ ÔÅÓÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÂÒÁÎÄÍÁÕÜÒÁ,
-	ÅÓÌÉ ×Ù ÒÁÚÒÅÛÁÅÔÅ ×ÅÓØ ÔÒÁÆÉË ÞÅÒÅÚ VPN. ÷Ù ×ÓÅÇÄÁ ÍÏÖÅÔÅ
+	ÅÓÌÉ ×Ù ÒÁÚÒÅÛÁÅÔÅ ×ÅÓØ ÔÒÁÆÉË ÞÅÒÅÚ VPN.
 	÷Ù ×ÓÅÇÄÁ ÍÏÖÅÔÅ ÕÓÉÌÉÔØ ÚÁÝÉÔÕ ÐÏÚÖÅ. åÓÌÉ ×Ù ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÅ
 	ÎÁ ÛÌÀÚÁÈ &man.ipfw.8;, ËÏÍÁÎÄÁ ×ÒÏÄÅ ÜÔÏÊ</para>
 


More information about the svn-doc-all mailing list