svn commit: r50699 - in head/ja_JP.eucJP/books/handbook: cutting-edge disks

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Aug 21 08:39:22 UTC 2017


Author: ryusuke
Date: Mon Aug 21 08:39:21 2017
New Revision: 50699
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/50699

Log:
 o stable -> STABLE

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/disks/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Sun Aug 20 13:46:24 2017	(r50698)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/cutting-edge/chapter.xml	Mon Aug 21 08:39:21 2017	(r50699)
@@ -1270,7 +1270,7 @@ Working Copy Root Path: /usr/src
 		 ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</entry>
 	   </row>
 
-	   <row xml:id="stable">
+	   <row xml:id="STABLE">
 		<entry><literal><replaceable>X.Y</replaceable>-STABLE</literal></entry>
 		<entry><literal>base/stable/</literal><replaceable>X</replaceable></entry>
 		<entry>

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/disks/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/disks/chapter.xml	Sun Aug 20 13:46:24 2017	(r50698)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/disks/chapter.xml	Mon Aug 21 08:39:21 2017	(r50699)
@@ -934,7 +934,9 @@ ar0: ATA RAID1 subdisks: ad4 ad6 status: REBUILDING 0%
 	¤Ê¤ª¡¢¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ËÌ·½â¤¬È¯À¸¤·¡¢
 	<quote>¥³¡¼¥¹¥¿¡¼</quote> ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëÅ٤ˤ³¤Î port ¤âºî¤êľ¤¹¤«¡¢
-	¤¢¤ë¤¤¤Ï<link linkend="stable">FreeBSD ¤Î°ÂÄêÈǤòÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë</link>¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢
+<!--	¤¢¤ë¤¤¤Ï<link linkend="stable">FreeBSD ¤Î°ÂÄêÈǤòÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë</link>¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢
+-->
+	¤¢¤ë¤¤¤Ï FreeBSD ¤Î°ÂÄêÈǤòÄɤ¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢
 	¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍøÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë ports
 	¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 


More information about the svn-doc-all mailing list