svn commit: r48091 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Jan 25 14:16:20 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Mon Jan 25 14:16:18 2016
New Revision: 48091
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/48091

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46930 -> r47098	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Mon Jan 25 05:12:20 2016	(r48090)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Mon Jan 25 14:16:18 2016	(r48091)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r46930
+   Original revision: r47098
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -263,59 +263,6 @@
   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xorg</userinput></screen>
  </sect1>
 
- <sect1 xml:id="x-config-quick-start">
-  <title>¥¯¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È</title>
-
-  <para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç <application>&xorg;</application> ¤Ï¼«¸Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
-   ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤»¤º¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤â¡¢
-   ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ª¤è¤ÓÆþÎϥǥХ¤¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-   ¼«Æ°ÀßÄê¤ÏºÇ¤â¹¥¤Þ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</para>
-
-  <procedure xml:id="x-config-quick-start-procedure">
-   <step>
-	<para>X ¥µ¡¼¥Ð¤¬ <acronym>HAL</acronym>
-	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.user; <userinput>pkg info xorg-server | grep HAL</userinput></screen>
-
-	<para>¤â¤·¡¢<acronym>HAL</acronym> ¤¬
-	 <literal>off</literal> ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
-	 ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Þ¤ÇÆɤßÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤â¤·¡¢<acronym>HAL</acronym> ¤¬ <literal>on</literal> ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î 2 ¤Ä¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ䷤ơ¢
-	 ɬÍפȤʤ륵¡¼¥Ó¥¹¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>hald_enable="YES"
-dbus_enable="YES"</programlisting>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>service hald start ; service dbus start</userinput></screen>
-   </step>
-
-   <step>
-	<para>¸Å¤¤ÈǤΠ<filename>xorg.conf</filename>
-	 ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
-&prompt.root; <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput></screen>
-   </step>
-
-   <step>
-	<para>X ¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.user; <userinput>startx</userinput></screen>
-
-	<para>¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÂФ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥Þ¥¦¥¹¤ª¤è¤Ó¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬´üÂÔÄ̤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
-	 <xref linkend="x11-wm"/> ¤ª¤è¤Ó <xref linkend="x-xdm"/>
-	 ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤ª¤è¤Ó¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <xref linkend="x-config"/> ¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÀßÄê¤ò³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </step>
-  </procedure>
- </sect1>
-
  <sect1 xml:id="x-config">
   <info><title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
    <!--<authorgroup>
@@ -326,55 +273,78 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
   <indexterm><primary>&xorg;</primary></indexterm>
   <indexterm><primary><application>&xorg;</application></primary></indexterm>
 
-  <para>¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-   ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
-   °Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  <para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç <application>&xorg;</application> ¤Ï¼«¸Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
+   ¼«Æ°ÀßÄê¤ÏºÇ¤â¹¥¤Þ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+   ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤»¤º¤Ë X ¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤â¡¢
+   ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ª¤è¤ÓÆþÎϥǥХ¤¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¤â¤·¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢
+   ¿·¤·¤¯ÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+   ºÇ½é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀßÄê¤òÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-  <itemizedlist>
-   <listitem>
-	<para>¥â¥Ë¥¿Æ±´ü¼þÇÈ¿ô</para>
-   </listitem>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput></screen>
 
-   <listitem>
-	<para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para>
-   </listitem>
+  <para>ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤·¡¢
+   X ¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <listitem>
-	<para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê</para>
-   </listitem>
-  </itemizedlist>
+  <screen>&prompt.user; <userinput>startx</userinput></screen>
+
+  <para>¹õ¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤È X
+   ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¤¬¸½¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ÎÀßÄê¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
+   ¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÂФ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¥Æ¥¹¥È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢X ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë
+   <keycombo action="simul"> <keycap>Ctrl</keycap>
+	<keycap>Alt</keycap>
+	<keycap>F<replaceable>n</replaceable></keycap> </keycombo>
+   (1 ÈÖÌܤβ¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ø¤Ï <keycap>F1</keycap>)
+   ¤ÈÆþÎϤ·¤ÆÀÚ¤êÂؤ¨¡¢<keycombo action="simul"> <keycap>Ctrl</keycap>
+	<keycap>C</keycap> </keycombo> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <para>¥Þ¥¦¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢<xref
+	linkend="x11-understanding"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <para><application>GNOME</application>, <application>KDE</application>
+   ¤â¤·¤¯¤Ï <application>Xfce</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ï¡¢
+   ¥Ó¥Ç¥ª²òÁüÅ٤Τ褦¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÀßÄꤹ¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¤â¤·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   <xref linkend="x11-wm"/>
+   ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÎã¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <note>
+   <para><keycombo action="simul">
+	 <keycap>Ctrl</keycap>
+	 <keycap>Alt</keycap>
+	 <keycap>Backspace</keycap>
+	</keycombo> ¥­¡¼¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ç¤â
+	<application>&xorg;</application> ¤ò½ªÎ»¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ 
+	X üËö¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp</userinput></screen>
+
+   <para>¤Þ¤¿¤Ï¡¢
+	<application>hald</application> ÍѤΥ­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
+	<filename>x11-input.fdi</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ
+	<filename>/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
+	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤á¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <programlisting><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
+<deviceinfo version="0.2">
+ <device>
+  <match key="info.capabilities" contains="input.keyboard">
+	 <merge key="input.x11_options.XkbOptions" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp</merge>
+  </match>
+ </device>
+</deviceinfo></programlisting>
 
-  <indexterm>
-   <primary>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
-  </indexterm>
-  <indexterm>
-   <primary>¿åÊ¿Áöºº¥ì¡¼¥È</primary>
-   <see>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</see>
-  </indexterm>
-  <indexterm><primary>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</primary></indexterm>
-  <indexterm>
-   <primary>¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
-   <see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
-  </indexterm>
-  <indexterm>
-   <primary>¿âľÁöºº¥ì¡¼¥È</primary>
-   <see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
-  </indexterm>
-
-  <para>²èÌ̤βòÁüÅ٤ȥê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢
-   ¥â¥Ë¥¿¤Î¿åÊ¿¤ª¤è¤Ó¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê·èÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
-   ¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ë¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
-   ¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-   ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÍͤϡ¢ÉÕ°¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¡¢
-   À½Â¤¸µ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤â¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢
-   ¥Ó¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÁªÂò¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-   Àµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
-   ¤É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃΤäƤª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+   <para><filename>xorg.conf.new</filename> ¤Î
+	<literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï
+	<literal>ServerFlags</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢
+	°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ乤ëɬÍפ⤢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-  <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê¤Ï¡¢
-   ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥À¥×¥¿¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤Ȥɤο§¿ô¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£</para>
+   <programlisting>Option	"DontZap"	"off"</programlisting>
+  </note>
 
   <sect2>
    <title>Ãí°Õ</title>
@@ -417,61 +387,6 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	</listitem>	
    </itemizedlist>
   </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
-
-   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
-	<acronym>HAL</acronym> ¤òÍѤ¤¤Æ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¼«Æ°Ç§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
-	<package>x11/xorg</package> ¤Î°Í¸¤È¤·¤Æ¡¢
-	<package>sysutils/hal</package> ¤ª¤è¤Ó
-	<package>devel/dbus</package> port
-	¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
-	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤ËÄɲä·¡¢
-	Í­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>hald_enable="YES"
-dbus_enable="YES"</programlisting>
-
-   <para><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄ꤬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>service hald start</userinput>
-&prompt.root; <userinput>service dbus start</userinput></screen>
-
-   <para>°ìÅÙ¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤é¡¢
-	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ <application>&xorg;</application>
-	¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>Xorg -configure</userinput></screen>
-
-   <para>¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢<filename>/root/xorg.conf.new</filename>
-	¤È¤¤¤¦¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ·¡¢
-	ŬÀڤʥɥ饤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤ÊÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿÷·Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¼¡¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢
-	¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤½¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>Xorg -config xorg.conf.new -retro</userinput></screen>
-
-   <para>¤â¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢<xref
-	 linkend="x11-understanding"/> ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
-	<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>
-	¤Ø¤È¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf</userinput></screen>
-
-   <note>
-	<para><application>GNOME</application>,
-	 <application>KDE</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
-	 <application>Xfce</application>
-	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ï¡¢
-	 ¥Ó¥Ç¥ª²òÁüÅ٤Τ褦¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÀßÄꤹ¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¤â¤·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <xref linkend="x11-wm"/>
-	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÎã¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </note>
-  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="x-fonts">


More information about the svn-doc-all mailing list