svn commit: r48072 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jan 21 09:25:08 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Thu Jan 21 09:25:06 2016
New Revision: 48072
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/48072

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46352 -> r46462	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Wed Jan 20 12:14:40 2016	(r48071)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Jan 21 09:25:06 2016	(r48072)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r46352
+   Original revision: r46462
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -1199,6 +1199,213 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
   </sect2>
  </sect1>
 
+ <sect1 xml:id="x-compiz-fusion">
+  <title>Compiz Fusion ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+
+  <para>Ì¥ÎÏŪ¤Ê 3D ¸ú²Ì¤ò»È¤¦¤È¡¢
+   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò»È¤¦³Ú¤·¤µ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+
+  <para><application>Compiz Fusion</application>
+   ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï´Êñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢port
+   ¤Îʸ½ñ¤Ë¤Ïµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êºî¶È¤¬É¬ÍפȤʤ뤳¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <sect2 xml:id="x-compiz-video-card">
+   <title>&os; nVidia ¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÀßÄê</title>
+
+   <para>¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ï¡¢
+	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Ë¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	nVidia ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
+	Îɤ¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢
+	¥×¥í¥×¥ê¥¨¥¿¥ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£
+	¾¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÀá¤òÈô¤Ð¤·¡¢
+	<filename>xorg.conf</filename> ¤ÎÀßÄê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>ɬÍפȤʤë nVidia ¥É¥é¥¤¥Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	<link xlink:href="&url.books.faq;/x.html#idp59950544">¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë
+	 FAQ </link> ¤ò»²¾È¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤ËÂФ¹¤ëŬÀڤʥɥ饤¥Ð¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºî¶È¤Ï¾¤Î package
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë´Êñ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	ºÇ¿·¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install x11/nvidia-driver</userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤Ï¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò
+	<filename>/boot/loader.conf</filename> ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>nvidia_load="YES"</programlisting>
+
+   <note>
+	<para>Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¡¢
+	 ¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òº£¤¹¤°Æɤ߹þ¤Þ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 <command>kldload nvidia</command>
+	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢<application>&xorg;</application>
+	 ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
+	 µ¯Æ°»þ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀµ¤·¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
+	 Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¸å¤Ï¡¢
+	 ºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </note>
+
+   <para>Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢
+	Ä̾ï¤Ï¡¢<filename>xorg.conf</filename>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ì¤Ä¤Î¹Ô¤ò¥×¥í¥×¥ê¥¨¥¿¥ê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <para><filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
+	°Ê²¼¤Î¹Ô¤òõ¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>Driver   "nv"</programlisting>
+
+   <para>¤³¤Î¹Ô¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>Driver   "nvidia"</programlisting>
+
+   <para>¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë GUI ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢nVidia
+	¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ̤ê¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="xorg-configuration">
+   <title>¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸ú²Ì¤Î¤¿¤á¤Î xorg.conf ¤ÎÀßÄê</title>
+
+   <para><application>Compiz Fusion</application> ¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
+	<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>
+	¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¸ú²Ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>Section "Extensions"
+  Option     "Composite" "Enable"
+  EndSection</programlisting>
+
+   <para>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê <quote>Screen</quote>
+	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>Section "Screen"
+  Identifier   "Screen0"
+  Device     "Card0"
+  Monitor    "Monitor0"
+  ...</programlisting>
+
+   <para>(<quote>Monitor</quote> ¤Î¸å¤Ë) ¼¡¤ÎÆó¤Ä¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>DefaultDepth  24
+  Option     "AddARGBGLXVisuals" "True"</programlisting>
+
+   <para>¤¢¤Ê¤¿¤¬»ÈÍѤ·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²òÁüÅÙ¤ËÂбþ¤¹¤ë
+	<quote>Subsection</quote> ¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1280x1024 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ëͽÄê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤â¤·´õ˾¤Î²òÁüÅ٤Πsubsection ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	¼êÆ°¤Ç¤½¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>SubSection   "Display"
+  Viewport  0 0
+  Modes   "1280x1024"
+  EndSubSection</programlisting>
+
+   <para>¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç
+	24 ¥Ó¥Ã¥È¤Î¥«¥é¡¼¤¬É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¡¢¾å½Ò¤Î subsection
+	¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>SubSection   "Display"
+  Viewport  0 0
+  Depth    24
+  Modes   "1280x1024"
+  EndSubSection</programlisting>
+
+   <para>ºÇ¸å¤Ë¡¢<quote>Module</quote> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë
+	<quote>glx</quote> ¤ª¤è¤Ó <quote>extmod</quote>
+	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>Section "Module"
+  Load      "extmod"
+  Load      "glx"
+  ...</programlisting>
+
+   <para>Á°½Ò¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢
+	<package>x11/nvidia-xconfig</package> ¤ò
+	(root ¸¢¸Â¤Ç) ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals</userinput>
+  &prompt.root; <userinput>nvidia-xconfig --composite</userinput>
+  &prompt.root; <userinput>nvidia-xconfig --depth=24</userinput></screen>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="compiz-fusion">
+   <title>Compiz Fusion ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄê</title>
+
+   <para><application>Compiz Fusion</application> ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢
+	¾¤Î package ¤ÈƱÍͤ˴Êñ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install x11-wm/compiz-fusion</userinput></screen>
+
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢
+	üËö¤«¤é°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÄ̾ï¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp &</userinput>
+  &prompt.user; <userinput>emerald --replace &</userinput></screen>
+
+   <para>»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã (<application>GNOME</application>
+	¤Ç¤Ï¡¢<application>Metacity</application>) ¤¬¡¢
+	<application>Compiz Fusion</application> ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢
+	²èÌ̤ϿôÉô֤Á¤é¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£
+	<application>Emerald</application> ¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
+	(¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊĤ¸¤ë¡¢ºÇ¾®²½¡¢ºÇÂç²½¥Ü¥¿¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤É)
+	¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¡¢
+	(¤¿¤È¤¨¤Ð <application>GNOME</application> ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î
+	<quote>Sessions</quote> ¤ËÄɲä·¤Æ)
+	µ¯Æ°»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <programlisting>#! /bin/sh
+  compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp &
+  emerald --replace &</programlisting>
+
+   <para>¤³¤ì¤ò¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð <filename>start-compiz</filename>
+	¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô²Äǽ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>chmod +x ~/start-compiz</userinput></screen>
+
+   <para>GUI ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò
+	(<application>GNOME</application> ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î
+	<guimenuitem>System</guimenuitem>,
+	<guimenuitem>Preferences</guimenuitem>,
+	<guimenuitem>Sessions</guimenuitem> ¤Ë¤¢¤ë)
+	<guimenuitem>Startup Programs</guimenuitem> ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î´õ˾¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÈÀßÄê¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	(¤â¤¦°ìÅÙÄ̾ï¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ç)
+	<application>Compiz Config Settings Manager</application>
+	¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>ccsm</userinput></screen>
+
+   <note>
+	<para><application>GNOME</application> ¤Ç¤Ï¡¢
+	 <guimenuitem>System</guimenuitem>,
+	 <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>
+	 ¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</para>
+   </note>
+
+   <para>¥Ó¥ë¥É¤ÎºÝ¤Ë <quote>gconf support</quote>
+	¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	<command>gconf-editor</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ
+	<literal>apps/compiz</literal> °Ê²¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</para>
+  </sect2>
+
+ </sect1>
+
  <sect1 xml:id="x11-understanding">
 
   <title>¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
@@ -1497,5 +1704,55 @@ EndSection</programlisting>
 	<para>°Ê¾å¤Î´Êñ¤ÊÊÔ½¸ºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
 	 ¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥â¥Ë¥¿¾å¤Ç X ¤¬Æ°ºî¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
   </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="compiz-troubleshooting">
+   <title>Compiz Fusion »ÈÍÑ»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
+
+   <qandaset>
+	<qandaentry>
+	 <question xml:id="no-decorations">
+	  <para><application>Compiz Fusion</application>
+	   ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	   ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¡¼¤ä¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	   ²¿¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©</para>
+	 </question>
+
+	 <answer>
+	  <para>¤ª¤½¤é¤¯ <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>
+	   ¤ÎÀßÄ꤬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	   ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾ÜºÙ¤Ë³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆäË
+	   <literal>DefaultDepth</literal> ¤ª¤è¤Ó
+	   <literal>AddARGBGLXVisuals</literal>
+	   ¥Ç¥£¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </answer>
+	</qandaentry>
+
+	<qandaentry>
+	 <question xml:id="xorg-crash">
+	  <para><application>Compiz Fusion</application>
+	   ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢X ¥µ¡¼¥Ð¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¡¢
+	   ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©</para>
+	 </question>
+
+	 <answer>
+	  <para><filename>/var/log/Xorg.0.log</filename>
+	   ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤È¡¢
+	   X ¤Îµ¯Æ°»þ¤Î¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òõ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	   ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	  <screen>(EE) NVIDIA(0):   Failed to initialize the GLX module; please check in your X
+  (EE) NVIDIA(0):   log file that the GLX module has been loaded in your X
+  (EE) NVIDIA(0):   server, and that the module is the NVIDIA GLX module. If
+  (EE) NVIDIA(0):   you continue to encounter problems, Please try
+  (EE) NVIDIA(0):   reinstalling the NVIDIA driver.</screen>
+
+	  <para>¤³¤ì¤ÏÄ̾ï <application>&xorg;</application>
+	   ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿»þ¤Ëµ¯¤­¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
+	   <package>x11/nvidia-driver</package> package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ
+	   glx ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </answer>
+	</qandaentry>
+   </qandaset>
+  </sect2>
  </sect1>
 </chapter>


More information about the svn-doc-all mailing list