svn commit: r48007 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jan 13 09:11:16 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Wed Jan 13 09:11:14 2016
New Revision: 48007
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/48007

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44743 -> r46019	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Wed Jan 13 01:01:35 2016	(r48006)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Wed Jan 13 09:11:14 2016	(r48007)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44743
+   Original revision: r46019
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="x11">
@@ -262,6 +262,59 @@
   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xorg</userinput></screen>
  </sect1>
 
+ <sect1 xml:id="x-config-quick-start">
+  <title>¥¯¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È</title>
+
+  <para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç <application>&xorg;</application> ¤Ï¼«¸Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£
+   ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊѹ¹¤»¤º¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤â¡¢
+   ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤ª¤è¤ÓÆþÎϥǥХ¤¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¼«Æ°ÀßÄê¤ÏºÇ¤â¹¥¤Þ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­ÊýË¡¤Ç¤¹¡£</para>
+
+  <procedure xml:id="x-config-quick-start-procedure">
+   <step>
+	<para>X ¥µ¡¼¥Ð¤¬ <acronym>HAL</acronym>
+	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.user; <userinput>pkg info xorg-server | grep HAL</userinput></screen>
+
+	<para>¤â¤·¡¢<acronym>HAL</acronym> ¤¬
+	 <literal>off</literal> ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
+	 ¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Þ¤ÇÆɤßÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤â¤·¡¢<acronym>HAL</acronym> ¤¬ <literal>on</literal> ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î 2 ¤Ä¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄɲ䷤ơ¢
+	 ɬÍפȤʤ륵¡¼¥Ó¥¹¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<programlisting>hald_enable="YES"
+dbus_enable="YES"</programlisting>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>service hald start ; service dbus start</userinput></screen>
+   </step>
+
+   <step>
+	<para>¸Å¤¤ÈǤΠ<filename>xorg.conf</filename>
+	 ¤Î̾Á°¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤«ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>mv /etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.etc</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mv /usr/local/etc/X11/xorg.conf ~/xorg.conf.localetc</userinput></screen>
+   </step>
+
+   <step>
+	<para>X ¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.user; <userinput>startx</userinput></screen>
+
+	<para>¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÂФ·¤Æ¥Æ¥­¥¹¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥Þ¥¦¥¹¤ª¤è¤Ó¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬´üÂÔÄ̤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
+	 <xref linkend="x11-wm"/> ¤ª¤è¤Ó <xref linkend="x-xdm"/>
+	 ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤ª¤è¤Ó¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 <xref linkend="x-config"/> ¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÀßÄê¤ò³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </step>
+  </procedure>
+ </sect1>
+
  <sect1 xml:id="x-config">
   <info><title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
    <!--<authorgroup>
@@ -272,9 +325,8 @@
   <indexterm><primary>&xorg;</primary></indexterm>
   <indexterm><primary><application>&xorg;</application></primary></indexterm>
 
-  <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
-   ¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-   ¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
+  <para>¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
    °Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
   <itemizedlist>
@@ -332,37 +384,35 @@
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <para>NVIDIA: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î NVIDIA ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ FreeBSD
-	  Ports Collection ¤Î x11 ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£NVIDIA
-	  ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂбþ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <para>Intel: &os; 9.3 ¤ª¤è¤Ó &os; 10.1 ¤Ç¤Ï¡¢
+	  IronLake, SandyBridge ¤ª¤è¤Ó IvyBridge ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î
+	  Intel ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î 3D acceleration ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  X ¤È²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë´Ö¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤Ï¡¢
+	  &man.vt.4; ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>Intel: FreeBSD 9.1 ¤Ç¤Ï¡¢IronLake, SandyBridge, ¤ª¤è¤Ó
-	  IvyBridge ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î Intel ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î
-	  3D acceleration ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  ¸½ºß¤Î KMS ¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢
-	  ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È²¾ÁÛ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î´Ö¤ò
-	  Crtl+Alt+F# ¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 <para>ATI/Radeon: 2D ¤ª¤è¤Ó 3D acceleration ¤Ï¡¢
+	  HD6000 ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î
+	  Radeon ¥«¡¼¥É¤ÇÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>ATI/Radeon: 3D acceleration ¤Ï ATI ¤Þ¤¿¤Ï Radeon
-	  ¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤¬ TTM ¤Ø¤Îºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
-	  Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	  ¤³¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢2D ¥É¥é¥¤¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¤â¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Vesa ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <para>NVIDIA: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î NVIDIA ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬
+	  Ports Collection ¤Î <filename>x11</filename>
+	  ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	  ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂбþ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para>Optimus: ¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Optimus
 	  ¤Ë¤è¤êÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿´Ö¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	  Optimus ¤Î¼ÂÁõ¤ÏÊѤï¤ë¤Î¤Ç¡¢FreeBSD ¤Ï¡¢
-	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢
-	  ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	  ¤â¤·¡¢¿¿¹õ¤Ê²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢BIOS
-	  ¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿¤Î°ì¤Ä¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢
-	  ¤Þ¤¿¤Ï <quote>discrete</quote> ¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	  Optimus ¤Î¼ÂÁõ¤ÏÊѤï¤ë¤Î¤Ç¡¢&os; ¤Ï¡¢
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¡¢<acronym>BIOS</acronym>
+	  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+	  ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿¤Î°ì¤Ä¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢
+	  <quote>discrete</quote> ¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>	
    </itemizedlist>
   </sect2>
@@ -370,7 +420,7 @@
   <sect2>
    <title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
 
-   <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
+   <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢<application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
 	<acronym>HAL</acronym> ¤òÍѤ¤¤Æ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¼«Æ°Ç§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
 	<package>x11/xorg</package> ¤Î°Í¸¤È¤·¤Æ¡¢
 	<package>sysutils/hal</package> ¤ª¤è¤Ó
@@ -518,7 +568,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
    <para>¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥ÈÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
 	(Î㤨¤Ð <filename>/usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</filename>)
 	¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	&macintosh; ¤Î &truetype;
+	&apple; &mac; ¤Î &truetype;
 	¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	<application>&xorg;</application> ¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï
 	&unix;/&ms-dos;/&windows; ÍѤΥե©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
@@ -1011,7 +1061,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
 	¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/gnome-session" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "exec /usr/local/bin/gnome-session" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
 
    <para>3 ¤Ä¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢<application>XDM</application>
 	¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤È¤·¤Æ»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
@@ -1019,7 +1069,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
-&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/gnome-session" >> ~/.xsession</userinput>
+&prompt.user; <userinput>echo "exec /usr/local/bin/gnome-session" >> ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
   </sect2>
 
@@ -1092,7 +1142,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	<filename>~/.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
-&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/kde4/bin/startkde" >> ~/.xsession</userinput>
+&prompt.user; <userinput>echo "exec /usr/local/kde4/bin/startkde" >> ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
 
    <para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤·¤¿¸å¤Ï¡¢
@@ -1136,14 +1186,14 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë <application>Xfce</application> ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
 	<filename>~/.xinitrc</filename> ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "exec /usr/local/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
 
    <para>¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï <application>XDM</application>
 	¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢
 	¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê <filename>.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
-&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/startxfce4" >> ~/.xsession</userinput>
+&prompt.user; <userinput>echo "exec /usr/local/bin/startxfce4" >> ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
   </sect2>
  </sect1>


More information about the svn-doc-all mailing list