svn commit: r48001 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Jan 12 09:00:34 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Tue Jan 12 09:00:33 2016
New Revision: 48001
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/48001

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44742 -> r44743	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Tue Jan 12 04:31:02 2016	(r48000)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Tue Jan 12 09:00:33 2016	(r48001)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44742
+   Original revision: r44743
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="x11">
@@ -595,8 +595,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	<literal><fontconfig></literal>
 	¥¿¥°¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>
-    <?xml version="1.0"?>
+   <programlisting><?xml version="1.0"?>
     <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
     <fontconfig>
    </programlisting>
@@ -721,8 +720,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	¤³¤ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï <filename>local.conf</filename>
 	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¼¡¤Î¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>
-    <match target="font">
+   <programlisting><match target="font">
       <test qual="all" name="rgba">
         <const>unknown</const>
       </test>
@@ -757,23 +755,22 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
    </authorgroup>
   </info>
   
-   <indexterm><primary>X ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
-   <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
-	¥í¥°¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë
-	X ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã <application>XDM</application>
-	¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	<application>XDM</application>
-	¤Ï¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¡¢
-	¥í¥°¥¤¥ó̾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ê¤Éǧ¾Ú¾ðÊó¤òÆþÎϤǤ­¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢&os; ¾å¤Ç¤Î X
-	¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-	¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
-	³Æ´Ä¶­Æȼ«¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	GNOME ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
-	 linkend="x11-wm-gnome"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤Þ¤¿¡¢KDE ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
-	 linkend="x11-wm-kde"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  <indexterm><primary>X ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</primary></indexterm>
+  <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
+   ¥í¥°¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë
+   X ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã <application>XDM</application>
+   ¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<application>XDM</application>
+   ¤Ï¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¡¢
+   ¥í¥°¥¤¥ó̾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ê¤Éǧ¾Ú¾ðÊó¤òÆþÎϤǤ­¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢&os; ¾å¤Ç¤Î X
+   ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
+   ³Æ´Ä¶­Æȼ«¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   GNOME ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
+	linkend="x11-wm-gnome"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¤Þ¤¿¡¢KDE ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
+	linkend="x11-wm-kde"/> ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2>
    <title><application>XDM</application> ¤ÎÀßÄê</title>
@@ -800,8 +797,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 	¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¸«¤¿ÌܤòÊѹ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍѤ¤¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¡¢
 	<application>XDM</application>
 	¤ÎÆ°ºîÃæ¤Ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	<xref
-	 linkend="xdm-config-files"/> ¤Ë¤Ï¡¢
+	<xref linkend="xdm-config-files"/> ¤Ë¤Ï¡¢
 	¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¥¢¥ë¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀµ³Î¤Êʸˡ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.xdm.1;
 	¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -916,8 +912,7 @@ dbus_enable="YES"</programlisting>
 DisplayManager.requestPort:   0</screen>
 
    <para>Êѹ¹ÅÀ¤òÊݸ¤·¤Æ¡¢<application>XDM</application>
-	¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	<filename>/usr/local/lib/X11/xdm/Xaccess</filename>
 	¤Ë¤¢¤ëÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
 	&man.xdm.1; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -950,84 +945,80 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
   <sect2 xml:id="x11-wm-gnome">
    <title>GNOME</title>
 
-	<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm>
-	<para><application>GNOME</application>
-	 ¤Ï¥æ¡¼¥¶¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢
-	 ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ä¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó·²¡¢
-	 ¤½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ß¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁȤߤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 &os; ¾å¤Î <application>GNOME</application>
-	 ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢<link
+   <indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm>
+   <para><application>GNOME</application>
+	¤Ï¥æ¡¼¥¶¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òɽ¼¨¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢
+	¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ä¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó·²¡¢
+	¤½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ß¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁȤߤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	&os; ¾å¤Î <application>GNOME</application>
+	¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢<link
 	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/gnome">http://www.FreeBSD.org/gnome</link>
-	 ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢&os; ¤Ç¤Î <application>GNOME</application>
-	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢ÀßÄê¡¢
-	 ´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¤¯¤Î¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ï¡¢package
-	 ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install gnome2</userinput></screen>
-
-	<para>ports ¤«¤é <application>GNOME</application>
-	 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 <application>GNOME</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	 ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢&os; ¤Ç¤Î <application>GNOME</application>
+	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢ÀßÄê¡¢´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¤¯¤Î¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ï¡¢package ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11/gnome2</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install gnome2</userinput></screen>
+
+   <para>ports ¤«¤é <application>GNOME</application>
+	¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<application>GNOME</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11/gnome2</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-    <para><application>GNOME</application> ¤òŬÀÚ¤ËÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-     <filename>/proc</filename>
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 °Ê²¼¤ò <filename>/etc/fstab</filename> ¤ËÄɲ䷤ơ¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°Ãæ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-    <programlisting>proc      /proc    procfs rw 0  0</programlisting>
-
-	<para><application>GNOME</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤¿¤é¡¢
-	 <application>GNOME</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
-	 <application>&xorg;</application> ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ºÇ¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢GNOME ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã
-	 <application>GDM</application> ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	 <application>GDM</application> ¤Ï¡¢
-	 <application>GNOME</application> package ¤Þ¤¿¤Ï port
-	 ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.conf</filename>
-	 ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-    <programlisting>gdm_enable="YES"</programlisting>
-
-	<para><application>GNOME</application> ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢
-	 µ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.conf</filename>
-	 ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>gnome_enable="YES"</programlisting>
-
-	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢<application>GDM</application>
-	 ¤¬¼«Æ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>GNOME</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
-	 <filename>.xinitrc</filename>
-	 ¤òŬÀÚ¤ËÀßÄꤷ¤¿¸å¤Ç¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é
-	 <command>startx</command> ¤ÈÆþÎϤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	 <filename>.xinitrc</filename>
-	 ¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¹Ô¤ò
-	 <filename>/usr/local/bin/gnome-session</filename>
-	 ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 ¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/gnome-session" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
-
-	 <para>3 ¤Ä¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢<application>XDM</application>
-	  ¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤È¤·¤Æ»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	  ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê
-	  <filename>.xsession</filename>
-	  ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para><application>GNOME</application> ¤òŬÀÚ¤ËÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename>/proc</filename>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	°Ê²¼¤ò <filename>/etc/fstab</filename> ¤ËÄɲ䷤ơ¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°Ãæ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>proc      /proc    procfs rw 0  0</programlisting>
+
+   <para><application>GNOME</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤¿¤é¡¢
+	<application>GNOME</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
+	<application>&xorg;</application> ¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	ºÇ¤â´Êñ¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢GNOME ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã
+	<application>GDM</application> ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	<application>GDM</application> ¤Ï¡¢
+	<application>GNOME</application> package ¤Þ¤¿¤Ï port
+	¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	Í­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.conf</filename>
+	¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>gdm_enable="YES"</programlisting>
+
+   <para><application>GNOME</application> ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢
+	µ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.conf</filename>
+	¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>gnome_enable="YES"</programlisting>
+
+   <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢<application>GDM</application>
+	¤¬¼«Æ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para><application>GNOME</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
+	<filename>.xinitrc</filename> ¤òŬÀÚ¤ËÀßÄꤷ¤¿¸å¤Ç¡¢
+	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>startx</command> ¤ÈÆþÎϤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	<filename>.xinitrc</filename> ¤¬´û¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¹Ô¤ò
+	<filename>/usr/local/bin/gnome-session</filename>
+	¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/gnome-session" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
+
+   <para>3 ¤Ä¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢<application>XDM</application>
+	¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤È¤·¤Æ»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê <filename>.xsession</filename>
+	¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/gnome-session" >> ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
   </sect2>
@@ -1037,71 +1028,70 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 
    <indexterm><primary>KDE</primary></indexterm>
 
-	<para><application>KDE</application>
-	 ¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢
-	 ɸ½à²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¢
-	 ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥«¥é¡¼¥¹¥­¡¼¥à¡¢¹ñºÝ²½¡¢
-	 °ì¸µ²½¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÀßÄê¤È¤È¤â¤Ë¡¢
-	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
-	 <application>KDE</application> ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
-	 <link xlink:href="http://www.kde.org/">http://www.kde.org/</link>
-	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 <application>KDE</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë
-	 &os; ÆÃÍ­¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
-	  xlink:href="http://freebsd.kde.org/">http://freebsd.kde.org</link>
-	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para><application>KDE</application> package
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install x11/kde4</userinput></screen>
-
-    <para><application>KDE</application> port
-	 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 port ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 <application>KDE</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	 ¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><application>KDE</application>
+	¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢
+	ɸ½à²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¢
+	¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥«¥é¡¼¥¹¥­¡¼¥à¡¢¹ñºÝ²½¡¢
+	°ì¸µ²½¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÀßÄê¤È¤È¤â¤Ë¡¢
+	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+	<application>KDE</application> ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï	<link
+	 xlink:href="http://www.kde.org/">http://www.kde.org/</link>
+	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<application>KDE</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë
+	&os; ÆÃÍ­¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
+	 xlink:href="http://freebsd.kde.org/">http://freebsd.kde.org</link>
+	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para><application>KDE</application> package
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install x11/kde4</userinput></screen>
+
+   <para><application>KDE</application> port
+	¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	port ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	<application>KDE</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11/kde4</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11/kde4</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	<indexterm>
-	 <primary>KDE</primary>
-	 <secondary>¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</secondary>
-	</indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>KDE</primary>
+	<secondary>¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</secondary>
+   </indexterm>
 
-	<para><application>KDE</application> ¤Ç¤Ï¡¢
-	 <filename>/proc</filename>
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/fstab</filename> ¤ËÄɲ䷤ơ¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥àµ¯Æ°»þ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>proc      /proc    procfs rw 0  0</programlisting>
-
-	<para><application>KDE</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
-	 KDE ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã <application>KDM</application>
-	 ¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.conf</filename>
-	 ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>kdm4_enable="YES"</programlisting>
-
-	<para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>startx</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<filename>~/.xinitrc</filename>
-	 ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>exec /usr/local/kde4/bin/startkde</programlisting>
-
-	<para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë 3 ¤Ä¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
-	 <application>XDM</application> ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê
-	 <filename>~/.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para><application>KDE</application> ¤Ç¤Ï¡¢
+	<filename>/proc</filename>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/fstab</filename> ¤ËÄɲ䷤ơ¢
+	¥·¥¹¥Æ¥àµ¯Æ°»þ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>proc      /proc    procfs rw 0  0</programlisting>
+
+   <para><application>KDE</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	KDE ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã <application>KDM</application>
+	¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>kdm4_enable="YES"</programlisting>
+
+   <para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
+	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>startx</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<filename>~/.xinitrc</filename>
+	¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <programlisting>exec /usr/local/kde4/bin/startkde</programlisting>
+
+   <para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë 3 ¤Ä¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
+	<application>XDM</application> ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê
+	<filename>~/.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/kde4/bin/startkde" >> ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
 
@@ -1113,49 +1103,46 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
   <sect2 xml:id="x11-wm-xfce">
    <title>Xfce</title>
 
-	<para><application>Xfce</application> ¤Ï
-	 <application>GNOME</application> ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
-	 GTK+ ¥Ä¡¼¥ë¥­¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¤¬¡¢
-	 ¤è¤ê·ÚÎÌ¡¢
-	 ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤Ä¸úΨŪ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-
-	 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄ꤬²Äǽ¤Ç¡¢
-	 ¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¢¥×¥ì¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥Á¥ã¤ò´Þ¤à¥á¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡¢
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ󶡤·¡¢
-	 ¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ®¤¯¤Æ·Ú¤¯¡¢¸úΨŪ¤Ê¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¥Þ¥·¥ó¤äÃÙ¤¤¥Þ¥·¥ó¡¢
-	 ¥á¥â¥ê¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 <application>Xfce</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï <link
-	  xlink:href="http://www.xfce.org/">http://www.xfce.org</link>
-	 ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><application>Xfce</application> ¤Ï
+	<application>GNOME</application> ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
+	GTK+ ¥Ä¡¼¥ë¥­¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê·ÚÎÌ¡¢
+	¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤«¤Ä¸úΨŪ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄ꤬²Äǽ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢
+	¥¢¥×¥ì¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥Á¥ã¤ò´Þ¤à¥á¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ󶡤·¡¢
+	¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	®¤¯¤Æ·Ú¤¯¡¢¸úΨŪ¤Ê¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¥Þ¥·¥ó¤äÃÙ¤¤¥Þ¥·¥ó¡¢
+	¥á¥â¥ê¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<application>Xfce</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï <link
+	 xlink:href="http://www.xfce.org/">http://www.xfce.org</link>
+	¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para><application>Xfce</application> package
-	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para><application>Xfce</application> package
+	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xfce4</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xfce</userinput></screen>
 
-	<para>¤Þ¤¿¡¢port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤Þ¤¿¡¢port ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11-wm/xfce4</userinput>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11-wm/xfce4</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	<para><application>GNOME</application> ¤ä
-	 <application>KDE</application> ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
-	 <application>Xfce</application> ¤Ï¡¢
-	 ¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>startx</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ
-	 <application>Xfce</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë <application>Xfce</application> ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
-	 <filename>~/.xinitrc</filename>
-	 ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
-
-	<para>¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï <application>XDM</application>
-	 ¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê <filename>.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para><application>GNOME</application> ¤ä
+	<application>KDE</application> ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢
+	<application>Xfce</application> ¤Ï¡¢
+	¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>startx</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ
+	<application>Xfce</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë <application>Xfce</application> ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
+	<filename>~/.xinitrc</filename> ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/startxfce4" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
+
+   <para>¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï <application>XDM</application>
+	¤òÍѤ¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢
+	¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê <filename>.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/bin/startxfce4" >> ~/.xsession</userinput>
 &prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
   </sect2>


More information about the svn-doc-all mailing list