svn commit: r47959 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jan 7 09:09:50 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Thu Jan 7 09:09:49 2016
New Revision: 47959
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47959

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44738 -> r44739	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Jan 7 05:42:10 2016	(r47958)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Jan 7 09:09:49 2016	(r47959)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44738
+   Original revision: r44739
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="x11">
@@ -1043,7 +1043,9 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install gnome2</userinput></screen>
 
 	<para>ports ¤«¤é <application>GNOME</application>
-	 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <application>GNOME</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	 ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤Ï¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11/gnome2</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
@@ -1109,142 +1111,76 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
    <indexterm><primary>KDE</primary></indexterm>
 
 	<para><application>KDE</application>
-	 ¤ÏºÇ¶á¤Î´Êñ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
-	 <application>KDE</application>
-	 ¤Ë¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òµü¼õ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>Èþ¤·¤¤¸½ÂåÉ÷¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æ©²á¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para><application>KDE</application>
-	   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ä¤½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¡¢
-	   ¥Ø¥ë¥×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÊØÍø¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ø¥ë¥×¥·¥¹¥Æ¥à</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î <application>KDE</application>
-	   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¸«¤¿¤á¤ä»È¤¤¾¡¼ê</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>ɸ½à²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¢
-	   ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥«¥é¡¼¥¹¥­¡¼¥à¤Ê¤É</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¹ñºÝ²½: <application>KDE</application> ¤Ï
-	   55 ¤ò±Û¤¨¤ë¸À¸ì¤ÇÍøÍѲÄǽ</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>°ì¸µÅª¤Ç¡¢¼óÈø°ì´Ó¤·¤¿¡¢¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÀßÄê</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î <application>KDE</application>
-	   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
-
-	<para><application>KDE</application> ¤Ë¤Ï
-	 <application>Konqueror</application>
-	 ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤âÉÕ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï &unix;
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¾¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¶¯ÎϤʶ¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤¹¡£
+	 ¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢
+	 ɸ½à²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¢
+	 ¥­¡¼¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥«¥é¡¼¥¹¥­¡¼¥à¡¢¹ñºÝ²½¡¢
+	 °ì¸µ²½¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÀßÄê¤È¤È¤â¤Ë¡¢
+	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
 	 <application>KDE</application> ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
-	 <link xlink:href="http://www.kde.org/">KDE ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È</link>
+	 <link xlink:href="http://www.kde.org/">http://www.kde.org/</link>
 	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 <application>KDE</application> ¤Ë´Ø¤¹¤ë
-	 FreeBSD ÆÃÍ­¤Î¾ðÊó¤È¥ê¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 <link xlink:href="http://freebsd.kde.org/">KDE/FreeBSD
-	  initiative</link> ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 &os; ÆÃÍ­¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
+	  xlink:href="http://freebsd.kde.org/">http://freebsd.kde.org</link>
+	 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<para><application>GNOME</application>
-	 ¤ä¾¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 package ¤ä Ports Collection ¤«¤é´Êñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>KDE4</application> package
-	 ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><application>KDE</application> package
+	 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>pkg install x11/kde4</userinput></screen>
 
-    <para><application>KDE</application>
-	 ¤ò¥½¡¼¥¹¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë ports ¥Ä¥ê¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
+    <para><application>KDE</application> port
+	 ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 port ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 <application>KDE</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	 ¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
     <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11/kde4</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-	<para>port ¤òºÇ½é¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>KDE 4</application> ¤ÏÂ礭¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢
-	 ¹â®¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ËŤ¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>KDE</application> ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤¿¤é
-	 X ¥µ¡¼¥Ð¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òΩ¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
-	 <filename>.xinitrc</filename>
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "exec /usr/local/kde4/bin/startkde" > ~/.xinitrc</userinput></screen>
-
-	<para>¤µ¤¡¡¢¤³¤ì¤Ç <command>startx</command> ¤Ç¤¤¤Ä
-	 X Window System ¤òΩ¤Á¾å¤²¤Æ¤â
-	 <application>KDE</application>
-	 ¤¬¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>XDM</application>
-	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
-	 ÀßÄê¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë
-	 <filename>.xsession</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	 <application>KDM</application>
-	 ÍѤÎÀâÌÀ¤Ï¤³¤Î¾Ï¤Î¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤µ¤¡¡¢<application>KDE</application>
-	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£
-	¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤³¤È¤Ï¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ä¤Ä¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	&windows; ¤ä &mac; ¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ë¤â´Êñ¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <para><application>KDE</application>
-	¤ÎºÇ¤âÎɤ¤¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
-	<application>KDE</application> ¤Ë¤ÏÆȼ«¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶
-	<application>Konqueror</application> ¤¬ÉÕ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢
-	ËÄÂç¤Ê¿ô¤ÎÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾Ü¤·¤¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»Ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤·Æñ¤¤µ»½ÑŪ¤Ê¤È¤³¤í¤ò²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <sect3 xml:id="x11-wm-kde-kdm">
-	<title>KDE ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
-
 	<indexterm>
 	 <primary>KDE</primary>
 	 <secondary>¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</secondary>
 	</indexterm>
 
-	<para>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¥æ¡¼¥¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤¬Íߤ·¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	 Á°¤Î¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë
-	 <link linkend="x-xdm">XDM</link> ¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 <application>KDE</application>
-	 ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë <application>KDM</application>
-	 ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¸«¤¿Ìܤ¬¤è¤êÌ¥ÎÏŪ¤Ç¡¢¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ÆÃ¤Ë (¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ) ¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë»È¤¦¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­
-	 (<application>KDE</application> ¤ä
-	 <application>GNOME</application> ¤Ê¤É)
-	 ¤ò´Êñ¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><application>KDE 4</application> ¤Ç¤Ï¡¢
-	 &man.procfs.5; ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><application>KDE</application> ¤Ç¤Ï¡¢
+	 <filename>/proc</filename>
+	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/fstab</filename> ¤ËÄɲ䷤ơ¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥àµ¯Æ°»þ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<programlisting>proc      /proc    procfs rw 0  0</programlisting>
+
+	<para><application>KDE</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	 KDE ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã <application>KDM</application>
+	 ¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 °Ê²¼¤Î¹Ô¤ò <filename>/etc/rc.conf</filename>
+	 ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<programlisting>kdm4_enable="YES"</programlisting>
-   </sect3>
+
+	<para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
+	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>startx</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<filename>~/.xinitrc</filename>
+	 ¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<programlisting>exec /usr/local/kde4/bin/startkde</programlisting>
+
+	<para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë 3 ¤Ä¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢
+	 <application>XDM</application> ¤òÍøÍѤ¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	 ¤³¤ÎÊýË¡¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê
+	 <filename>~/.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<screen>&prompt.user; <userinput>echo "#!/bin/sh" > ~/.xsession</userinput>
+&prompt.user; <userinput>echo "/usr/local/kde4/bin/startkde" >> ~/.xsession</userinput>
+&prompt.user; <userinput>chmod +x ~/.xsession</userinput></screen>
+
+   <para><application>KDE</application> ¤òµ¯Æ°¤·¤¿¸å¤Ï¡¢
+	¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥Ø¥ë¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢
+	¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò»²¾È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="x11-wm-xfce">
@@ -1319,9 +1255,7 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 	 <xref linkend="x11-wm-gnome"/> ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë
 	 <filename>.xsession</filename> ¤òºîÀ®¤·¡¢
 	 <filename>/usr/local/bin/startxfce4</filename>
-	 ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤Þ¤¿¤Ï <xref linkend="x11-wm-kde-kdm"/> ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 ¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤«¤é¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list