svn commit: r49776 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/projects

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Dec 30 06:30:45 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Fri Dec 30 06:30:44 2016
New Revision: 49776
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49776

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r41750 -> r45187	head/ja_JP.eucJP/htdocs/projects/cvsweb.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/projects/cvsweb.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/projects/cvsweb.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/projects/cvsweb.xml	Thu Dec 29 17:58:36 2016	(r49775)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/projects/cvsweb.xml	Fri Dec 30 06:30:44 2016	(r49776)
@@ -1,11 +1,11 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
-"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title 'FreeBSD CVSweb ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È'>
 <!ENTITY email 'freebsd-cvsweb'>
 ]>
 <!-- FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r41750 -->
+<!-- Original revision: r45187 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -35,20 +35,34 @@
   ¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎɤµ¤«¤é¡¢
   ¤¹¤°¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Î´Ö¤Çͭ̾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£</p>
 
+  <table class="tblbasic">
+   <tbody>
+   <tr>
+    <td rowspan="1" colspan="1"><p>CVSweb ¤ÏÊݼ餬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤Þ¤¿¡¢FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÆþ¼ê²Äǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂ꤬¸ºß¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	 ¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¾ðÊ󤪤è¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+	 Îò»ËŪ¤Ê¶½Ì£¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÍýͳ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤³¤ÇÆþ¼ê²Äǽ¤Ê¥³¡¼¥É¤Ï¡¢
+	 ȯ¸«¤µ¤ì¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂ꤬½¤Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢
+	 ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</p></td>
+   </tr>
+   </tbody>
+  </table>
+
   <p>FreeBSD-CVSweb ¤Ï¡¢¸µÁÄ CVSweb ¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿ Henner Zeller ¤Î
   CVSweb ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¶¯²½ÈÇ CVSWeb ¤Ç¤¹
   (°ÊÁ°¤Ï knu-CVSweb ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿)¡£
   &a.knu; ¤Ï¤½¤ì¤Ë¡¢¿ô¿¤¯¤ÎÀ°Íý¡¢¥Ð¥°½¤Àµ¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£³ÈÄ¥¡¢
   µ¡Ç½²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢FreeBSD ¤ËµÕÍ¢Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
   Ville Skyttä ¤¬¤³¤ì¤é¤ò·Ñ³¤·¡¢
-  ¸½ºß Jonathan Noack ¤¬Êݼ餷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+  Jonathan Noack ¤¬Êݼ餷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£</p>
 
   <p>FreeBSD-CVSweb ¤Ï <a
   href="http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html">BSD
   ¥é¥¤¥»¥ó¥¹</a>¤Ë½¾¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
   ¸½ºß¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-  <a href="http://cvsweb.freebsd.org/">FreeBSD</a>,
-  <a href="http://cvs.mandriva.com/">Mandriva</a>,
   <a href="http://cvsweb.netbsd.org/">NetBSD</a>,
   <a href="http://www.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/">OpenBSD</a> ¤ª¤è¤Ó
   <a
@@ -61,10 +75,8 @@
 
   <p>°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é tarball ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¿·¤Î
   °ÂÄêÈÇ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï <strong>3.0.6</strong> ¤Ç¤¹ (2005 ǯ 9 ·î 25 Æü¸ø³«)¡£
-  Â礭¤ÊÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
-  <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/projects/cvsweb/NEWS?rev=1.48&content-type=text/x-cvsweb-markup">NEWS</a> ¤ò¡¢
-  Êѹ¹ÆâÍƤξܺ٤Ï
-  <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/projects/cvsweb/ChangeLog?rev=1.194&content-type=text/x-cvsweb-markup">ChangeLog</a> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+  Â礭¤ÊÊѹ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï tarball ¤Ë¤¢¤ë NEWS ¤ª¤è¤Ó
+  ChangeLog ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
   <ul>
    <li><a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/local-distfiles/scop/">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/local-distfiles/scop/</a></li>
@@ -94,40 +106,5 @@
 
   <hr/>
 
-  <a name="resources"></a>
-  <h2>¾ðÊó¸»</h2>
-
-   <dl>
-	<dt>¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</dt>
-
-	<dd><a
-	href="mailto:freebsd-cvsweb at FreeBSD.org">freebsd-cvsweb at FreeBSD.org</a>
-	¤¬ FreeBSD-CVSweb ¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
-	¥Ñ¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥°Êó¹ð¡¢µ¡Ç½¤ËÂФ¹¤ëÍ×˾¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
-	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<a
-	href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources.html#ERESOURCES-SUBSCRIBE">
-	FreeBSD ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a>¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀâÌÀ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<a href="http://lists.FreeBSD.org/pipermail/freebsd-cvsweb/">
-	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö</a>¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</dd>
-
-	<dt>CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</dt>
-
-	<dd>FreeBSD-CVSweb ¤Ï
-	<a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/anoncvs.html">anonymous
-	CVS pserver</a> ¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¥â¥¸¥å¡¼¥ë̾¤Ï <code>/projects/cvsweb</code> ¤Ç¤¹¡£
-	¸½ºß¤Î°ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï <code>MAIN</code> ¤Ç¡¢
-    <code>rel-2_0-branch</code> ¤Ë¤Ï¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	</dd>
-
-	<dt>CVSweb ¤ò CVSweb ¤Ç±ÜÍ÷¤¹¤ë</dt>
-
-	<dd>FreeBSD-CVSweb ¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¡¢FreeBSD-CVSweb ¤ò»È¤Ã¤Æ
-    <a href="http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/projects/cvsweb/">http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/projects/cvsweb/</a> ¤Ç
-	±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	</dd>
-   </dl>
-
-
 </body>
 </html>


More information about the svn-doc-all mailing list