svn commit: r49772 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Dec 29 13:33:09 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Thu Dec 29 13:33:07 2016
New Revision: 49772
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49772

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r36360 -> r45395	head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/webresources.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/webresources.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/webresources.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/webresources.xml	Wed Dec 28 14:30:23 2016	(r49771)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/docs/webresources.xml	Thu Dec 29 13:33:07 2016	(r49772)
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
-"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title "¥¦¥§¥Ö¾å¤Î¾ðÊó">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.11 -->
+<!-- Original revision: r45395 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -67,7 +67,7 @@
 	  <p>BSD Dev Center ¤Ë¤Ï¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò´Þ¤à FreeBSD
 	   ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥é¥à¤¬¤Õ¤¿¤ÄÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
-	  <h3><a href="http://forums.freebsd.org">&os; ¥Õ¥©¡¼¥é¥à</a></h3>
+	  <h3><a href="https://forums.freebsd.org">&os; ¥Õ¥©¡¼¥é¥à</a></h3>
 
 	  <p>FreeBSD ¤Î¸ø¼°¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢FreeBSD ¤ä FreeBSD
 	   ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
@@ -76,22 +76,5 @@
 
 	  <p>BSDGuides.org ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î BSD ´ØÏ¢¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
-	<h2>¤½¤Î¾¤Îʸ½ñ</h2>
-
-  <p><a href="http://docs.FreeBSD.org/44doc/">4.4BSD ¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È</a>:
-   4.4BSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥­¥¹¥ÈÈǤǤ¹¡£
-   ¸¶ÈÇ¤Ï doc ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¢¤ë
-   FreeBSD ¥Þ¥·¥ó¤Ê¤é
-   <a href="file://localhost/usr/share/doc">/usr/share/doc</a>
-   ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
-
-  <p><a href="http://docs.FreeBSD.org/info/">Info ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È</a>:
-   Info ¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥­¥¹¥ÈÈǤǤ¹¡£
-   ¸¶ÈÇ¤Ï info ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¢¤ë
-   FreeBSD ¥Þ¥·¥ó¤Ê¤é
-   <a href="file://localhost/usr/share/info">/usr/share/info</a>
-   ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
-
-
 </body>
 </html>


More information about the svn-doc-all mailing list