svn commit: r49761 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Dec 25 06:21:23 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Sun Dec 25 06:21:21 2016
New Revision: 49761
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49761

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r40901 -> r49745	head/ja_JP.eucJP/htdocs/mailto.xml
 	r49736 -> r49745	head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/mailto.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/mailto.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/mailto.xml	Sun Dec 25 01:40:48 2016	(r49760)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/mailto.xml	Sun Dec 25 06:21:21 2016	(r49761)
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
-"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title "Contacting FreeBSD">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
@@ -31,7 +31,7 @@
   <p>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îʸ½ñ·² (<a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html">¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a> (<a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/index.html">ÆüËܸìÈÇ</a>)
    ¤ä <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/index.html">FAQ</a>
    (<a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/faq/index.html">ÆüËܸìÈÇ</a>)¡¢
-   <a href="&base;/docs.html">Books ¤È Articles</a>) ¤Ë´Ø¤¹¤ë
+   <a href="&base;/docs.html">Books ¤È Articles</a> ¤Ê¤É) ¤Ë´Ø¤¹¤ë
    ¼ÁÌä¤äÄó°Æ¤Ï FreeBSD ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È
    <a href="mailto:freebsd-doc at FreeBSD.org">freebsd-doc at FreeBSD.org</a>
    ¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¡£</p>

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Sun Dec 25 01:40:48 2016	(r49760)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Sun Dec 25 06:21:21 2016	(r49761)
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!ENTITY url.snapshot "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r49736 -->
+<!-- Original revision: r49745 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -510,8 +510,8 @@
 	 Èþ¤·¤¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ä¡¼¥ë¤¬ÉÕ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p></li>
 
    <li><p><a href="http://www.pfsense.org">pfSense</a> ¤Ï¡¢
-	¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¥ë¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍѤ˥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡¢
-	¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î &os; ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</p></li>
+	¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¥ë¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍѤ˥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿
+	&os; ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</p></li>
   </ul>
 
   <a name="apps"></a>
@@ -523,9 +523,14 @@
   <p>&os; Ports Collection ¤Ï¡¢&os; ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢
    ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£</p>
 
+  <p>¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î
+   <a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/ports.html">
+   <strong>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë - packages ¤È ports</strong></a>
+   ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
   <ul class="txtdownloadlist">
    <li><a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/">&os;
-	 Ports Collection</a></li>
+	 Ports Collection ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É</a></li>
 
    <li><a href="&base;/ports/index.html">Ports Collection ÍÑ
 	 Web ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹</a></li>


More information about the svn-doc-all mailing list