svn commit: r49756 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Dec 21 09:51:14 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Wed Dec 21 09:51:13 2016
New Revision: 49756
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49756

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45475 -> r49744	head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml	Tue Dec 20 21:04:33 2016	(r49755)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/sparc.xml	Wed Dec 21 09:51:13 2016	(r49756)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!ENTITY email 'freebsd-sparc64'>
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r45475 -->
+<!-- Original revision: r49744 -->
 <!-- $FreeBSD$ -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
@@ -42,7 +42,8 @@
   <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/archs.html">
   Tier 2</a> ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢<a href="&base;">FreeBSD</a>
   ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÁ´ÌÌŪ¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-  ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢i386 ¤ä amd64 ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤Û¤É¤Ë¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</p>
+  ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢i386 ¤ä amd64
+  ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤Û¤É¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤Ï¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</p>
 
  <h3><a name="hw">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥ê¥¹¥È</a></h3>
 
@@ -153,17 +154,6 @@
   ¤¼¤Ó¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ <a href="mailto:freebsd-sparc at FreeBSD.org">»ä¤¿¤Á</a> ¤Ë
   Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
- <h3><a name="who">¸ùÀÓ</a></h3>
-
- <p>²¼µ­¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢É½ÉñÂæ¤Þ¤¿¤Ï΢Êý¤Ç FreeBSD
-  ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p>
-
- <ul>
-  <li>&a.jake.email;</li>
-  <li>&a.tmm.email;</li>
-  <li>&a.obrien.email;</li>
- </ul>
-
  <h3><a name="list">FreeBSD/sparc64 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</a></h3>
 
  <p>¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<tt class="


More information about the svn-doc-all mailing list