svn commit: r49741 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Dec 15 08:43:03 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Thu Dec 15 08:43:02 2016
New Revision: 49741
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49741

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r49676 -> r49736	head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Wed Dec 14 21:11:18 2016	(r49740)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Thu Dec 15 08:43:02 2016	(r49741)
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!ENTITY url.snapshot "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r49676 -->
+<!-- Original revision: r49736 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -85,7 +85,6 @@
 	  <ul class="txtdownloadlist">
 	   <li><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">amd64</a></li>
 	   <li><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel.current;/">i386</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">ia64</a></li>
 	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel.current;/">powerpc</a></li>
 	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">powerpc64</a></li>
 	   <li><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">sparc64</a></li>
@@ -327,16 +326,16 @@
 	 </td>
 	 <td>
 	  <ul class="txtdownloadlist">
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-BANANAPI.img.xz">BANANAPI</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-BEAGLEBONE.img.xz">BEAGLEBONE</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBIEBOARD.img.xz">CUBIEBOARD</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBIEBOARD2.img.xz">CUBIEBOARD2</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBOX-HUMMINGBOARD.img.xz">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-GUMSTIX.img.xz">GUMSTIX</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-PANDABOARD.img.xz">PANDABOARD</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-RPI-B.img.xz">RPI-B</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-RPI2.img.xz">RPI2</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-WANDBOARD.img.xz">WANDBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">BANANAPI</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">BEAGLEBONE</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">CUBIEBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">CUBIEBOARD2</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">GUMSTIX</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">PANDABOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">RPI-B</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">RPI2</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">WANDBOARD</a></li>
 	  </ul>
 	 </td>
 	 <td>
@@ -365,27 +364,32 @@
 	  <ul class="txtdownloadlist">
 	   <li><a href="&url.snapshot;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">amd64</a></li>
 	   <li><a href="&url.snapshot;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel.current;/">i386</a></li>
-	   <li><a href="&url.snapshot;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">ia64</a></li>
 	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel.current;/">powerpc</a></li>
 	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">powerpc64</a></li>
 	   <li><a href="&url.snapshot;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">sparc64</a></li>
 	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">armv6</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm64/aarch64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">aarch64</a></li>
 	  </ul>
 	 </td>
 	 <td>
 	  <ul class="txtdownloadlist">
 	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel.current;-STABLE/amd64/Latest/">amd64</a></li>
 	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel.current;-STABLE/i386/Latest/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel.current;-STABLE/aarch64/Latest/">aarch64</a></li>
 	  </ul>
 	 </td>
 	 <td>
 	  <ul class="txtdownloadlist">
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-BEAGLEBONE.img.xz">BEAGLEBONE</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBOX-HUMMINGBOARD.img.xz">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-GUMSTIX.img.xz">GUMSTIX</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-PANDABOARD.img.xz">PANDABOARD</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-RPI-B.img.xz">RPI-B</a></li>
-	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-WANDBOARD.img.xz">WANDBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">BANANAPI</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">BEAGLEBONE</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">CUBIEBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">CUBIEBOARD2</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">GUMSTIX</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">PANDABOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">RPI2</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">RPI-B</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">WANDBOARD</a></li>
 	  </ul>
 	 </td>
 	 <td>
@@ -397,6 +401,55 @@
    </tbody>
   </table>
 
+  <p> </p>
+
+  <h1>&os; &rel0.current;-STABLE</h1>
+
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
+   <tbody>
+	<tr>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>SD ¥«¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>ʸ½ñ</th>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">ia64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">powerpc</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">powerpc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">sparc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">armv6</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel0.current;-STABLE/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel0.current;-STABLE/i386/Latest/">i386</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">BEAGLEBONE</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">GUMSTIX</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">PANDABOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">RPI-B</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel0.current;/">WANDBOARD</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdocslist">
+	   <li><a href="&base;/relnotes/&rel0.current.major;-STABLE/relnotes/article.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	</tr>
+   </tbody>
+  </table>
+
   <p>HTTP ¤â¤·¤¯¤Ï FTP ·Ðͳ¤Ç &os; ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢
    ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î <a
 	href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors-ftp.html"><strong>¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</strong></a> ¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤Æ¡¢


More information about the svn-doc-all mailing list