svn commit: r49349 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Aug 26 08:53:48 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Fri Aug 26 08:53:46 2016
New Revision: 49349
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49349

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r49161 -> r49270	head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Thu Aug 25 23:08:49 2016	(r49348)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Fri Aug 26 08:53:46 2016	(r49349)
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!ENTITY url.snapshot "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r49161 -->
+<!-- Original revision: r49270 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -227,7 +227,6 @@
    ²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Á´È̤ˤĤ¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬Íߤ·¤¤»þ¤Ï¡¢<a
    href="&base;/releases/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¥Ú¡¼¥¸</a> ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
-  <?ignore
   <h1>&os; &rel.head;-CURRENT</h1>
 
   <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
@@ -235,6 +234,7 @@
 	<tr>
 	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
 	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>SD ¥«¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸</th>
 	 <th>ʸ½ñ</th>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -257,6 +257,20 @@
 	  </ul>
 	 </td>
 	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-BANANAPI.img.xz">BANANAPI</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-BEAGLEBONE.img.xz">BEAGLEBONE</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBIEBOARD.img.xz">CUBIEBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBIEBOARD2.img.xz">CUBIEBOARD2</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBOX-HUMMINGBOARD.img.xz">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-GUMSTIX.img.xz">GUMSTIX</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-PANDABOARD.img.xz">PANDABOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-RPI-B.img.xz">RPI-B</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-RPI2.img.xz">RPI2</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-WANDBOARD.img.xz">WANDBOARD</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
 	  <ul class="txtdocslist">
 	   <li><a href="&enbase;/relnotes/CURRENT/relnotes/article.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
 	  </ul>
@@ -266,7 +280,6 @@
   </table>
 
   <p> </p>
-  ?>
 
   <h1>&os; &rel.current;-STABLE</h1>
 
@@ -275,6 +288,7 @@
 	<tr>
 	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
 	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>SD ¥«¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸</th>
 	 <th>ʸ½ñ</th>
 	</tr>
 	<tr>
@@ -296,6 +310,16 @@
 	  </ul>
 	 </td>
 	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-BEAGLEBONE.img.xz">BEAGLEBONE</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-CUBOX-HUMMINGBOARD.img.xz">CUBOX/HUMMINGBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-GUMSTIX.img.xz">GUMSTIX</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-PANDABOARD.img.xz">PANDABOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-RPI-B.img.xz">RPI-B</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/&os;-&betarel.current;-&betarel.vers;-arm-armv6-WANDBOARD.img.xz">WANDBOARD</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
 	  <ul class="txtdocslist">
 	   <li><a href="&enbase;/relnotes/&rel.current.major;-STABLE/relnotes/article.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
 	  </ul>


More information about the svn-doc-all mailing list