svn commit: r49240 - head/ja_JP.eucJP/htdocs

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Aug 10 16:41:00 UTC 2016


Author: ryusuke
Date: Wed Aug 10 16:40:59 2016
New Revision: 49240
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/49240

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r48199 -> r49161	head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Wed Aug 10 14:27:32 2016	(r49239)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Wed Aug 10 16:40:59 2016	(r49240)
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!ENTITY url.snapshot "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r48199 -->
+<!-- Original revision: r49161 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -115,6 +115,61 @@
   </table>
   <br />
 
+  <a name="download-rel1"></a>
+
+  <h1>&os; &rel1.current;-RELEASE</h1>
+
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
+   <tbody>
+	<tr>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>SD ¥«¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>ʸ½ñ</th>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel1.current;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel1.current;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel1.current;/">ia64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel1.current;/">powerpc</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel1.current;/">powerpc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel1.current;/">sparc64</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/README.txt">README</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel1.current;-RELEASE/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel1.current;-RELEASE/i386/Latest/">i386</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel1.current;/&os;-&rel1.current;-RELEASE-arm-armv6-BEAGLEBONE.img.xz">BEAGLEBONE</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel1.current;/&os;-&rel1.current;-RELEASE-arm-armv6-CUBOX-HUMMINGBOARD.img.xz">CUBOX-HUMMINGBOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel1.current;/&os;-&rel1.current;-RELEASE-arm-armv6-GUMSTIX.img.xz">GUMSTIX</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel1.current;/&os;-&rel1.current;-RELEASE-arm-armv6-RPI-B.img.xz">RPI-B</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel1.current;/&os;-&rel1.current;-RELEASE-arm-armv6-PANDABOARD.img.xz">PANDABOARD</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel1.current;/&os;-&rel1.current;-RELEASE-arm-armv6-WANDBOARD.img.xz">WANDBOARD</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdocslist">
+	   <li><a href="&base;/rel1eases/index.html#current">¥ê¥ê¡¼¥¹</a>: &rel1.current.date;</li>
+	   <li><a href="&u.rel1.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel1.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¸ß´¹¥ê¥¹¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel1.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel1.errata;">Errata</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel1.signatures;">½ð̾ºÑ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	</tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <br />
+
   <a name="download-rel2"></a>
 
   <h1>&os; &rel2.current;-RELEASE</h1>
@@ -172,6 +227,7 @@
    ²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Á´È̤ˤĤ¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬Íߤ·¤¤»þ¤Ï¡¢<a
    href="&base;/releases/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¥Ú¡¼¥¸</a> ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
+  <?ignore
   <h1>&os; &rel.head;-CURRENT</h1>
 
   <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
@@ -210,6 +266,7 @@
   </table>
 
   <p> </p>
+  ?>
 
   <h1>&os; &rel.current;-STABLE</h1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list