svn commit: r47407 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Sep 13 14:15:50 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sun Sep 13 14:15:49 2015
New Revision: 47407
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47407

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r28164 -> r28914	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sat Sep 12 19:47:09 2015	(r47406)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Sep 13 14:15:49 2015	(r47407)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r28164
+   Original revision: r28914
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="eresources">
@@ -267,6 +267,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.eol.name;</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿
+		FreeBSD ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.emulation.name;</entry>
 	   <entry>Linux/&ms-dos;/&windows;
 		¤Î¤è¤¦¤Ê¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
@@ -498,6 +504,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.sun4v.name;</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Î &ultrasparc; T1 ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.threads.name;</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¸ÇÍ­¤Î Tcl/Tk ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
@@ -1140,6 +1151,20 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.eol.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿
+	   FreeBSD ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È</emphasis></para>
+
+	  <para>FreeBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë (¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	   ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ã¥Á·Á¼°¤Ë¤è¤ë)
+	   ¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤¿ FreeBSD
+	   ´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥Ô¥¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄ󶡤·¤¿¤êÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íã¤Î¤¿¤á¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.firewire.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -1805,6 +1830,11 @@
 	 <para><link
 	  xlink:href="news:it.comp.os.freebsd">it.comp.os.freebsd</link> (¥¤¥¿¥ê¥¢)</para>
 	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><link
+	  xlink:href="news:tw.bbs.comp.386bsd">tw.bbs.comp.386bsd</link> (ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì)</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect2>
 


More information about the svn-doc-all mailing list