svn commit: r47402 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Sep 11 08:35:23 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Fri Sep 11 08:35:22 2015
New Revision: 47402
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47402

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r26403 -> r28164	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Thu Sep 10 18:20:32 2015	(r47401)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Fri Sep 11 08:35:22 2015	(r47402)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r26403
+   Original revision: r28164
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="eresources">
@@ -262,6 +262,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.embedded.name;</entry>
+	   <entry>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.emulation.name;</entry>
 	   <entry>Linux/&ms-dos;/&windows;
 		¤Î¤è¤¦¤Ê¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
@@ -467,7 +472,8 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>&a.small.name;</entry>
-	   <entry>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ</entry>
+	   <entry>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ
+		(Çѻߤµ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£&a.embedded.name; ¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -1100,6 +1106,27 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.embedded.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë
+	   FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ</emphasis></para>
+
+      <para>¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÁȤ߹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD
+	   ¤ÎÍøÍѤ˴ؤ¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
+	   ´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤ÊÆâÍƤòÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£
+	   ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ÎÌÜŪ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
+	   ÁȤ߹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢
+	   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤äÄ̾ï¤Î°ìÈÌŪ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿´Ä¶­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	   ñ°ì¤ÎÌÜŪ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
+	   ¤³¤ì¤é¤ÎÎã¤Ï¡¢
+	   ·ÈÂÓÅÅÏᢥ롼¥¿¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ª¤è¤Ó PBX ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¡¢
+	   PDA, POS ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.emulation.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -1107,7 +1134,7 @@
 		Linux/&ms-dos;/&windows;
 		Åù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis></para>
 
-		<para>T¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢
+		<para>¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢
 		 &os; ¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¹¡£</para>
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
@@ -1564,6 +1591,11 @@
 	   ¤ÎÁȤ߹þ¤ßµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡£
 	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
 	   ´°Á´¤Ëµ»½ÑŪ¤ÊÆâÍƤòÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <note>
+	   <para>¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢&a.embedded.name;
+		¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	  </note>
 	 </listitem>
 	</varlistentry>
 


More information about the svn-doc-all mailing list