svn commit: r47378 - head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Sep 7 11:37:36 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon Sep 7 11:37:35 2015
New Revision: 47378
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47378

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44225 -> r44226	head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Mon Sep 7 11:34:57 2015	(r47377)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/problem-reports/article.xml	Mon Sep 7 11:37:35 2015	(r47378)
@@ -3,12 +3,15 @@
 	"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/freebsd50.dtd">
 <!--
  The FreeBSD Japanese Documentation Project
-  Original revision: r44225
+  Original revision: r44226
  $FreeBSD$
 -->
-<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ja">
- <info><title>&os; ¾ã³²Êó¹ð¤Î½ñ¤­Êý</title>
-  
+<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+ xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+ xml:lang="ja">
+
+ <info>
+  <title>&os; ¾ã³²Êó¹ð¤Î½ñ¤­Êý</title>
 
   <legalnotice xml:id="trademarks" role="trademarks">
    &tm-attrib.freebsd;
@@ -29,9 +32,20 @@
   </abstract>
 
   <authorgroup>
-   <author><personname><firstname>Dag-Erling</firstname><surname>Smørgrav</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
-
-   <author><personname><firstname>Mark</firstname><surname>Linimon</surname></personname></author>
+   <author>
+	<personname>
+	 <firstname>Dag-Erling</firstname>
+	 <surname>Smørgrav</surname>
+	</personname>
+	<contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+   </author>
+
+   <author>
+	<personname>
+	 <firstname>Mark</firstname>
+	 <surname>Linimon</surname>
+	</personname>
+   </author>
   </authorgroup>
  </info>
 
@@ -129,10 +143,12 @@
 	 ¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢³«È¯¼Ô¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢
 	 Âà¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-	<para>¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢<link xlink:href="&url.books.porters-handbook;/port-upgrading.html">Port
+	<para>¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢<link
+	  xlink:href="&url.books.porters-handbook;/port-upgrading.html">Port
 	 ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</link>
-	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹ (<link xlink:href="&url.articles.contributing-ports;/article.html">
-	 Contributing to the FreeBSD Ports Collection</link>
+	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê½ç¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹ (<link
+	  xlink:href="&url.articles.contributing-ports;/article.html">Contributing
+	  to the FreeBSD Ports Collection</link>
 	 ¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤âÆɤó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í)¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -196,9 +212,9 @@
    ´û¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¥Ð¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ã³²Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤È¤ë¤³¤È¤Û¤É³«È¯¼Ô¤òǺ¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
   <para>¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢&os;
-   ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º FAQ ¤Î
-   <link xlink:href="&url.books.faq;/introduction.html#LATEST-VERSION">
-   &os; ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó</link>¤Ë´Ø¤¹¤ëÀá¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º FAQ ¤Î <link
+	xlink:href="&url.books.faq;/introduction.html#LATEST-VERSION">&os;
+	&os; ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó</link>¤Ë´Ø¤¹¤ëÀá¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
    &os; ¤Ç¤Ï¡¢
    ¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºÇ¿·¥Ö¥é¥ó¥Á°Ê³°¤Ï½¤Àµ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
    ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ã³²Êó¹ð¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¡¢
@@ -231,10 +247,9 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>&os; ¤Î
-	 <link xlink:href="&url.books.faq;/index.html">¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È¤½¤ÎÅú¤¨</link>
-	 (FAQ) °ìÍ÷¡£
-	 FAQ ¤Ï¡¢
+	<para>&os; ¤Î <link
+	 xlink:href="&url.books.faq;/index.html">¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤È¤½¤ÎÅú¤¨</link>
+	 (FAQ) °ìÍ÷¡£FAQ ¤Ï¡¢
 	 <link xlink:href="&url.books.faq;/books/faq/hardware.html">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¸ß´¹À­</link>¡¢
 	 <link xlink:href="&url.books.faq;/books/faq/applications.html">¥æ¡¼¥¶¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</link> ¤ä
 	 <link xlink:href="&url.books.faq;/books/faq/kernelconfig.html">¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</link>
@@ -242,12 +257,12 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>
-	 <link xlink:href="&url.books.handbook;/eresources.html#ERESOURCES-MAIL">
+	<para><link
+	  xlink:href="&url.books.handbook;/eresources.html#ERESOURCES-MAIL">
 	  ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</link>¡£
 	 — ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ò¹ØÆɤ·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 &os; ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë
-	 <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/search/search.html#mailinglists">
+	 &os; ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë <link
+	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/search/search.html#mailinglists">
 	  ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¡º÷</link>¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¤â¤·¡¢¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ÇµÄÏÀ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
 	 ¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢
@@ -264,9 +279,9 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>¼¡¤Ë¡¢¸¡º÷²Äǽ¤Ê
-	 <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
-	 &os; ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</link> (GNATS) ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<para>¼¡¤Ë¡¢¸¡º÷²Äǽ¤Ê <link
+	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
+	  &os; ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</link> (GNATS) ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤âÉÔÌÀÎƤǤâ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
 	 ´û¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¡£</para>
    </listitem>
@@ -277,8 +292,8 @@
 	 ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<para>&os; ¤Î´ðËÜÉôʬ¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
- 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤ÎÆâÍƤ«¡¢
-	 <uri xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/base/head/UPDATING?view=log">http://svnweb.freebsd.org/base/head/UPDATING?view=log</uri>
+ 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î <filename>/usr/src/UPDATING</filename> ¤ÎÆâÍƤ«¡¢<uri
+	  xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/base/head/UPDATING?view=log">http://svnweb.freebsd.org/base/head/UPDATING?view=log</uri>
 	 ¤Ë¤¢¤ëºÇ¿·ÈǤò¤è¤¯Ä´¤Ù¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹
 	 (¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤éÊ̤ΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
 	 —ÆäË
@@ -289,9 +304,10 @@
 	 ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	 <filename>/usr/ports/UPDATING</filename> (¸ÄÊ̤Πports)
 	 ¤Þ¤¿¤Ï <filename>/usr/ports/CHANGES</filename>
- 	 (Ports Collection Á´ÂΤ˱ƶÁ¤¹¤ëÊѹ¹) ¤ò»²¾È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
-	 <uri xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/ports/head/UPDATING?view=log">http://svnweb.freebsd.org/ports/head/UPDATING?view=log</uri> ¤È
-	 <uri xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/ports/head/CHANGES?view=log">http://svnweb.freebsd.org/ports/head/CHANGES?view=log</uri>
+ 	 (Ports Collection Á´ÂΤ˱ƶÁ¤¹¤ëÊѹ¹) ¤ò»²¾È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£<uri
+	  xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/ports/head/UPDATING?view=log">http://svnweb.freebsd.org/ports/head/UPDATING?view=log</uri>
+	 ¤È <uri
+	  xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/ports/head/CHANGES?view=log">http://svnweb.freebsd.org/ports/head/CHANGES?view=log</uri>
 	 ¤Ï svnweb ¤«¤é¤â»²¾È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
@@ -312,7 +328,7 @@
    <itemizedlist>
 	<listitem>
 	 <para><emphasis><quote>Synopsis</quote>(³µÍ×)
-	  ¹Ô¤ò¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</emphasis>
+	   ¹Ô¤ò¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</emphasis>
 	  ¾ã³²Êó¹ð¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë
 	  (¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢<quote>Synopsis</quote> (³µÍ×) ¤Ï
 	  <literal>Subject:</literal> ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹) ¤È¶¦¤Ë¡¢
@@ -335,7 +351,7 @@
 	  (³µÍ×: portupgrade ¤¬¤ª¤«¤·¤¤) ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
 	  ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  <literal>Synopsis: port ports-mgmt/portupgrade coredumps on
-	  -current</literal> (³µÍ×: sysutils/portupgrade port ¤¬
+	   -current</literal> (³µÍ×: sysutils/portupgrade port ¤¬
 	  -current ¤Ç¥³¥¢¥À¥ó¥×¤·¤Þ¤¹)¡£(ports ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
 	  <quote>Synopsis</quote> (³µÍ×) ¹Ô¤ËʬÎà¤È̾Á°¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢
 	  ¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹)¡£</para>
@@ -418,27 +434,33 @@
 		 <para>¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
 		  (¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â´Þ¤à)</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para>(<literal>WITNESS</literal> ¤Ê¤É¤Î)
 		  ¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢
 		  ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢
 		  ¤½¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤âÌäÂê¤ÏÊѤï¤é¤Ê¤¤¤«</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para>¤â¤·À¸À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥¹¡¢
-		 ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ä¾¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î½ÐÎÏ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢<filename>/var
-/log/messages</filename> ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È</para>
+		 ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ä¾¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î½ÐÎÏ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢
+		 <filename>/var/log/messages</filename>
+		 ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para>ÌäÂ꤬¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¤¢¤ëÉôʬ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 		  <command>pciconf -l</command> ¤ª¤è¤Ó
 		  <command>dmesg</command> ½ÐÎϤδØÏ¢¤¹¤ëÉôʬ</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para><filename>src/UPDATING</filename>
 		  ¤ÏÆɤó¤À¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
 		  (´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹)</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para>ÂåÂؤȤ·¤ÆÆ°¤«¤»¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤«
 		  (¤³¤ì¤Ï¡¢¸Î¾ã¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä²áÇ®¤·¤¿ CPU
@@ -458,11 +480,13 @@
 		<listitem>
 		 <para>¤É¤Î ports ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤«</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para><varname>PORTSDIR</varname>
 		  ¤Ê¤É¡¢<filename>bsd.port.mk</filename>
 		  ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë´Ä¶­ÊÑ¿ô¤¹¤Ù¤Æ</para>
 		</listitem>
+
 		<listitem>
 		 <para><filename>ports/UPDATING</filename>
 		  ¤ÏÆɤó¤À¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌäÂ꤬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
@@ -470,9 +494,7 @@
 		</listitem>
 	   </itemizedlist>
 	  </listitem>
-
 	 </itemizedlist>
-
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -483,14 +505,15 @@
 	  ¤½¤ì¤ò¤¤¤ì¤ëºÇÁ±¤Î¼êÃʤϺî¶È¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
 	  ¤Þ¤¿¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢
 	  ¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤è¤ê¤â
-	  <literal>freebsd-questions</literal> ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	  <literal>freebsd-questions</literal>
+	  ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
 	 <para><emphasis>狼¤¬´û¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾ã³²Êó¹ð¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</emphasis>
 	  ¤³¤ì¤Ï¡¢´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ËÃͤ¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	  Web ¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó
-	  <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query</uri>
+	  Web ¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó <uri
+	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query</uri>
 	  ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ï 1, 2 ʬÄøÅÙ¤·¤«¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 	  (¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬¤È¤­¤É¤­¤³¤ì¤ò˺¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ºá¤òÈȤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
 	</listitem>
@@ -508,8 +531,8 @@
 	  ¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ã³²Êó¹ð¤¬¤«¤Ä¤ÆÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢
 	  ¥Ñ¥Ã¥Á¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬
 	  <quote>ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë</quote> º¬µò¤âÄó½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	  ¤É¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë
-	  <uri xlink:href="http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists">http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists</uri>
+	  ¤É¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë <uri
+	   xlink:href="http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists">http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists</uri>
 	  ¤Ç¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 	</listitem>
 
@@ -538,8 +561,8 @@
 	&man.send-pr.1; ¤òÆ°¤«¤¹¥Þ¥·¥ó¤«¤é¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¡¢
 	¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ã³²Êó¹ð¤Ï GNATS ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÆϤ­¤Þ¤»¤ó¡£
 	&os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
- 	&os; ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î <quote>ÅŻҥ᡼¥ë</quote> ¤Î¾Ï
-	<uri xlink:href="&url.books.handbook;/mail.html">&url.books.handbook;/mail.html</uri>
+ 	&os; ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î <quote>ÅŻҥ᡼¥ë</quote> ¤Î¾Ï <uri
+	 xlink:href="&url.books.handbook;/mail.html">&url.books.handbook;/mail.html</uri>
 	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥é¤¬ GNATS
@@ -560,9 +583,9 @@
 
    <para>ºÇ¸å¤Ë¡¢Äó½Ðʪ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢
 	Äó½Ð»þ¤ËÌäÂ꤬µ¯¤­¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢
-	¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë <link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web
-	¥Õ¥©¡¼¥à</link> ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÆäË
+	<link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web
+	 ¥Õ¥©¡¼¥à</link> ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
   </section>
 
   <section xml:id="pr-writing-attaching-patches">
@@ -578,7 +601,7 @@
 	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó <option>-a</option>
 	¤ÇźÉÕ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-<screen>&prompt.user; <userinput>send-pr -a /var/run/dmesg -a /tmp/errors</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>send-pr -a /var/run/dmesg -a /tmp/errors</userinput></screen>
 
    <para>źÉÕ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¥á¡¼¥ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬º®Í𤷤ʤ¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉä¹ç²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -588,7 +611,8 @@
 	<option>-c</option> ¤« <option>-u</option>
 	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (unified ·Á¼°¤ÎÊý¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹)¡£
 	³«È¯¼Ô¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊó¹ð¤òÆɤó¤Ç´Êñ¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òŬÍѤǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
- 	½¤Àµ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀµ³Î¤Ê SVN ¤Î¥ê¥Ó¥¸¥ç¥óÈֹ椬ÆÃÄê¤Ç¤­¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+ 	½¤Àµ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀµ³Î¤Ê
+	SVN ¤Î¥ê¥Ó¥¸¥ç¥óÈֹ椬ÆÃÄê¤Ç¤­¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤ä¥Ù¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥³¡¼¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ
 	&os.current; (SVN ¤Î HEAD ¥Ö¥é¥ó¥Á)
 	¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂФ¹¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
@@ -601,7 +625,8 @@
 	Makefile ¤Ë´Þ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂæ̵¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
 
    <para>¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
-	<command>Content-Transfer-Encoding: quoted-printable</command>
+	<command>Content-Transfer-Encoding:
+	 quoted-printable</command>
 	¤òÍøÍѤ·¤¿ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÁ÷¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¤³¤ì¤Ïʸ»ú¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢
 	¥Ñ¥Ã¥ÁÁ´ÂΤ¬»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -609,7 +634,8 @@
    <para>¤Þ¤¿¡¢¾ã³²Êó¹ð¤ÎÃæ¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥Ã¥Á¤ò´Þ¤á¤ë¤Î¤Ï
 	(¤È¤ê¤ï¤±ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï) ÂçÄñÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
 	Â絬ÌϤʥѥåÁ¤ä¿·¤·¤¤¥³¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï½½Ê¬¤ÊººÆɤò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢
-	¥Ñ¥Ã¥Á¤ò Web ¤ä FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ËÃÖ¤­¡¢¤½¤Î URL ¤ò¾ã³²Êó¹ð¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥Ñ¥Ã¥Á¤ò Web ¤ä FTP ¥µ¡¼¥Ð¤ËÃÖ¤­¡¢
+	¤½¤Î URL ¤ò¾ã³²Êó¹ð¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	ÅŻҥ᡼¥ë¤Ë´Þ¤á¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¤¤Èʬ³ä¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê
 	(¤È¤ê¤ï¤± GNATS ¤¬½èÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤­¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹)¡¢
 	¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Â礭¤¤¤Û¤É¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤¹¤Î¤¬ÌÌÅݤˤʤê¤Þ¤¹¡£
@@ -679,7 +705,8 @@
    </itemizedlist>
 
    <para>¼¡¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤È
-	<link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</link>
+	<link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">web
+	 ¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹</link>
 	¤ÎξÊý¤Ë¶¦Ä̤ʥե£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <itemizedlist>
@@ -689,7 +716,8 @@
 	  ¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜ̾¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  ¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Î¸å¤í¤ËÅŻҥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò
 	  »³³ç¸Ì (< ¤È > ¤Î¤³¤È) ¤ÇÊĤ¸¤ÆÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ÅŻҥ᡼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢¸½ºß¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Î
+	  ÅŻҥ᡼¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢
+	  ¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢¸½ºß¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Î
 	  <literal>gecos</literal>
 	  ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò»È¤Ã¤Æ´û¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -760,8 +788,8 @@
 	  <para>GNATS ¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	   ½ÅÍפʥ»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÌäÂê¤Ï GNATS
 	   ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï<emphasis>¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-	   ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢
-	   <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/security/#how">¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó</link>
+	   ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢<link
+		xlink:href="http://www.FreeBSD.org/ja/security/#how">¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ý¡¼¥È¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó</link>
 	   ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	 </note>
 	</listitem>
@@ -823,7 +851,8 @@
 		(¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÀßÄê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬) ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ï
 		<filename class="directory">/usr/local</filename>
 		°Ê²¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-		¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢<literal>ports</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
+		¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢
+		<literal>ports</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
 		(¤â¤·¡¢¤½¤Î port ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ <literal>www</literal>
 		¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤¬²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡£
 		¤â¤·¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¾ì½ê¤¬
@@ -833,16 +862,19 @@
 		<filename class="directory">/usr/sbin</filename> ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 		¤½¤ì¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢
 		<literal>bin</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
-		(&man.gcc.1; ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢<literal>gnu</literal>
-		¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
+		(&man.gcc.1; ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢
+		<literal>gnu</literal> ¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+		º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
 		¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó 1 ¤Þ¤¿¤Ï 8
 		¤Ëµ­½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¬Îव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
 	   <para>¤â¤·¡¢¥¨¥é¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥× <literal>(rc)</literal>
-		¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾¤ÎÈó¼Â¹Ô·Á¼°¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¢¤ì¤Ð¡¢
-		<literal>conf</literal> (configuration) ¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+		¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡¢
+		¤Þ¤¿¤Ï¾¤ÎÈó¼Â¹Ô·Á¼°¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¢¤ì¤Ð¡¢
+		<literal>conf</literal>
+		(configuration) ¤¬Å¬Àڤʥ«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 		¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó 5
 		¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤ¬¤³¤³¤ËʬÎव¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 	  </listitem>
@@ -854,8 +886,9 @@
 	  </listitem>
 
 	  <listitem>
-	   <para>ÌäÂ꤬
-		<link xlink:href="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD ¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸</link>
+	   <para>ÌäÂ꤬ <link
+		 xlink:href="http://www.FreeBSD.org">FreeBSD
+		¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸</link>
 		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢<literal>www</literal>
 		¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
@@ -944,7 +977,8 @@
 	 </itemizedlist>
 
 	 <para>°Ê²¼¤Ë¸½ºß¤ÎʬÎà°ìÍ÷¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹ (
-	 <uri xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories">http://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories</uri>
+	  <uri
+	   xlink:href="http://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories">http://svnweb.freebsd.org/base/head/gnu/usr.bin/send-pr/categories</uri>
 	  ¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£</para>
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
@@ -1153,13 +1187,14 @@
 	¤³¤Îºî¶È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢&man.send-pr.1; ¤Î
 	<option>-f</option> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-<screen>&prompt.user; <userinput>send-pr -f ~/my-problem-report</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>send-pr -f ~/my-problem-report</userinput></screen>
 
    <para>¾åµ­¤ÎÁàºî¤Ç¤Ï¡¢»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢
 	½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¤¤«¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÉôʬ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢
 	¾ã³²Êó¹ð¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">Web ¥Õ¥©¡¼¥à</link>
+   <para><link
+	 xlink:href="&url.base;/send-pr.html">Web ¥Õ¥©¡¼¥à</link>
 	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç</para>
 
    <para><literal>submit</literal> ¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢
@@ -1184,7 +1219,6 @@
 	<email>freebsd-bugbusters at FreeBSD.org</email>
 	°¸¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </section>
-
  </section>
 
  <section xml:id="pr-followup">
@@ -1206,8 +1240,8 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>°ìÈֳڤʤΤϡ¢
-¡¡	 <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
+	<para>°ìÈֳڤʤΤϡ¢<link
+	  xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query">
 	  ¾ã³²Êó¹ð¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸</link> ¤«¤é¹Ô¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ã³²Êó¹ð¤Î
 	 web ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
 	 ¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢
@@ -1238,7 +1272,6 @@
 	 <programlisting>Subject: Re: ports/12345: compilation problem with foo/bar</programlisting>
 	</note>
    </listitem>
-
   </itemizedlist>
 
   <para>ÌäÂ꤬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾ã³²Êó¹ð¤Î½èÍý¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
@@ -1276,7 +1309,8 @@
    web ¤Î¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤Î¤É¤Î°ìÍ÷¤Ë¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    ¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Îº÷°ú¤¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤È
    Ʊ´ü¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-   ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢<link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr.cgi">
+   ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤«³Îǧ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢
+   <link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr.cgi">
    ÆÃÄê¤Î¾ã³²Êó¹ð¤ò¸«¤ë</link>¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢
    ¾ã³²Êó¹ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
    ¾ã³²Êó¹ð¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢<email>bugmeister at FreeBSD.org</email>
@@ -1294,15 +1328,18 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html">
+	<para><link
+	  xlink:href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html">
 	  ¸ú²ÌŪ¤Ë¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï</link>
 	 (<link xlink:href="http://www.unixuser.org/~ueno/bugs-ja.html">
-	   ÆüËܸìÌõ</link>) —
+	  ÆüËܸìÌõ</link>) —
 	 Simon G. Tatham »á¤Ë¤è¤ë¡¢(&os; ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤)
 	 Ìò¤ËΩ¤Ä¾ã³²Êó¹ð¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¹¤°¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡£</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
-	<para><link xlink:href="&url.articles.pr-guidelines.en;/article.html">
+	<para><link
+	  xlink:href="&url.articles.pr-guidelines.en;/article.html">
 	 ¾ã³²Êó¹ð ¼è¤ê°·¤¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó</link> —
 	 ¾ã³²Êó¹ð¤¬ &os; ¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
 	 Í­±×¤Ê¸«¼±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ­»ö¡£</para>


More information about the svn-doc-all mailing list