svn commit: r47706 - in translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook: . advanced-networking

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Fri Oct 30 12:38:29 UTC 2015


Author: remko
Date: Fri Oct 30 12:38:27 2015
New Revision: 47706
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47706

Log:
 Update the book.xml file, many errors were resolved.
 Update the WIP advanced networking, pending review
 from myself.
 
 Submitted by:	Mike Snow B.V.
 Facilitated by:	Snow B.V.

Modified:
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
 translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/book.xml

Modified: translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
==============================================================================
--- translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Fri Oct 30 11:22:37 2015	(r47705)
+++ translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml	Fri Oct 30 12:38:27 2015	(r47706)
@@ -7,15 +7,23 @@
   %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.xml
   %SRCID%  41645
 -->
-<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="advanced-networking">
- <info><title>Geavanceerde netwerken</title>
+<chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
+	xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
+	xml:id="advanced-networking">
+ <info>
+  <title>Geavanceerde netwerken</title>
+
   <authorgroup>
-   <author><personname><firstname>René</firstname><surname>Ladan</surname></personname><contrib>Vertaald door </contrib></author>
+   <author>
+	<personname>
+	 <firstname>René</firstname>
+	 <surname>Ladan</surname>
+	</personname>
+	<contrib>Vertaald door </contrib>
+   </author>
   </authorgroup>
  </info>
 
- 
-
  <sect1 xml:id="advanced-networking-synopsis">
   <title>Samenvatting</title>
 
@@ -30,6 +38,10 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
+	<para>Hoe USB tethering te configureren.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
 	<para>Hoe &ieee; 802.11- en &bluetooth;-apparaten te
 	 installeren.</para>
    </listitem>
@@ -39,28 +51,15 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Hoe een schijfloze machine vanaf het netwerk op te
+	<para>Hoe een machine met <acronym>PXE</acronym> vanaf het netwerk op te
 	 starten.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Hoe opstarten met netwerk-PXE en een NFS-root-bestandssysteem te
-	 installeren.</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para>Hoe Network Address Translation te installeren.</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para>Hoe IPv6 op een &os;-machine te installeren.</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>Hoe ATM in te stellen.</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
 	<para>Hoe de mogelijkheden van CARP, het Common Address
 	 Redundancy Protocol, aan te zetten en te benutten.</para>
    </listitem>
@@ -91,444 +90,350 @@
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="network-routing">
-  <info><title>Gateways en routes</title>
+  <info>
+   <title>Gateways en routes</title>
+
    <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Coranth</firstname><surname>Gryphon</surname></personname><contrib>Bijgedragen door </contrib></author>
+	<author>
+	 <personname>
+	  <firstname>Coranth</firstname>
+	  <surname>Gryphon</surname>
+	 </personname>
+	 <contrib>Bijgedragen door </contrib>
+	</author>
    </authorgroup>
   </info>
 
-  
 
-  <indexterm><primary>routing</primary></indexterm>
 
-  <indexterm><primary>gateway</primary></indexterm>
-
-  <indexterm><primary>subnet</primary></indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>routing</primary>
+  </indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>gateway</primary>
+  </indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>subnet</primary>
+  </indexterm>
 
-  <para>Indien een machine een andere machine over een netwerk wil
-   vinden, dient er een mechanisme te zijn dat beschrijft hoe van de
-   ene naar de andere machine te gaan. Dit wordt
-   <firstterm>routen</firstterm> genoemd. Een <quote>route</quote>
-   is een gedefinieerd adressenpaar: een <quote>bestemming</quote> en
-   een <quote>gateway</quote>. Het paar geeft aan dat door deze
+  <para><firstterm>Routen</firstterm> is het mechanisme dat een
+   systeem toestaat een network pad naar een ander system te vinden.
+   Een <firstterm>route</firstterm> is een gedefineerd adressenpaar
+   dat een <quote>bestemming</quote> en een <quote>gateway</quote>
+   representeerd. De route geeft aan dat door deze
    <emphasis>gateway</emphasis> gecommuniceerd moet worden om bij
-   deze <emphasis>bestemming</emphasis> aan te komen. Er zijn drie
-   soorten bestemmingen: individuele host, subnetten en
-   <quote>standaard</quote>. De <quote>standaardroute</quote> wordt
+   deze <emphasis>bestemming</emphasis> aan te komen.
+   Er zijn drie soorten bestemmingen: individuele host, subnetten en
+   <quote>standaardroute</quote>. De <quote>standaardroute</quote> wordt
    gebruikt indien geen van de andere routes van toepassing zijn.
    Verderop wordt verder op standaardroutes ingegaan. Er zijn ook
    drie soorten gateways: individuele hosts, interfaces (ook wel
-   <quote>verbindingen </quote> genoemd), en
-   Ethernet-hardware-adressen (MAC-adressen).</para>
+   <quote>verbindingen </quote> genoemd), en Ethernet-hardware-adressen
+   (MAC-adressen). Bekende routes worden opgeslagen in een routing tabel.</para>
 
-  <sect2>
-   <title>Een voorbeeld</title>
+  <para>Deze sectie geeft een overzicht van routen fundamenten. Het
+   demonstreerd hoe u een &os; systeem als een router configureerd en
+   biedt een aantal tips voor het oplossen van problemen.</para>
 
-   <para>Om de verschillende aspecten van routen te illustreren,
-	wordt het volgende voorbeeld van <command>netstat</command>
-	gebruikt:</para>
+  <sect2 xml:id="network-routing-default">
+   <title>Standaardroutes</title>
+
+   <para>Om de routing tabel van een &os; systeem te bekijken, gebruik
+	&man.netstat.1;:</para>
 
    <screen>&prompt.user; <userinput>netstat -r</userinput>
-Routing tables
+Routering tabellen
 
+Internet:
 Destination   Gateway      Flags   Refs   Use   Netif Expire
-
-default     outside-gw     UGSc    37   418   ppp0
+default     outside-gw     UGS    37   418    em0
 localhost    localhost     UH     0   181    lo0
-test0      0:e0:b5:36:cf:4f  UHLW    5  63288    ed0   77
+test0      0:e0:b5:36:cf:4f  UHLW    5  63288    re0   77
 10.20.30.255   link#1       UHLW    1   2421
 example.com   link#1       UC     0    0
 host1      0:e0:a8:37:8:1e  UHLW    3   4601    lo0
 host2      0:e0:a8:37:8:1e  UHLW    0    5    lo0 =>
-host2.example.com link#1       UC     0    0
+host2.example.com link#1      UC     0    0
 224       link#1       UC     0    0</screen>
 
-   <indexterm><primary>standaardroute</primary></indexterm>
-
-   <para>De eerste twee regels geven de standaardroute (die behandeld
-	wordt in de <link linkend="network-routing-default">volgende
-	 sectie</link>) en de <systemitem>localhost</systemitem>-route aan.</para>
-
-   <indexterm><primary>teruglusapparaat</primary></indexterm>
-
-   <para>De interface (kolom <literal>Netif</literal>) dat deze
-	routeertabel aangeeft om voor <literal>localhost</literal> te
-	gebruiken is <filename>lo0</filename>, ook bekend als het
-	teruglusapparaat. Dit geeft aan dat alle verkeer voor deze
-	bestemming intern gehouden moet worden, in plaats van het over
-	het LAN te sturen, aangezien het alleen aankomt op de plaats
-	waar het verzonden werd.</para>
-
-   <indexterm>
-	<primary>Ethernet</primary>
-
-	<secondary>MAC-adres</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para>Het volgende dat opvalt zijn de adressen die beginnen met
-	<systemitem class="etheraddress">0:e0:</systemitem>. Dit zijn Ethernet-hardware
-	adressen, ook bekend als MAC-adressen. &os; zal automatisch
-	elke host (<systemitem>test0</systemitem> in het voorbeeld) op het
-	lokale Ethernet identificeren en een route voor die host
-	toevoegen, direct van deze host over de Ethernet-interface,
-	<filename>ed0</filename>. Er is ook een timeout (kolom
-	<literal>Expire</literal>) met deze routesoort geassocieerd,
-	die gebruikt wordt indien er binnen een bepaalde tijd geen
-	bericht komt van de host. Indien dit gebeurt, wordt de route
-	naar deze host automatisch verwijderd. Deze hosts worden
-	geïdentificeerd door middel van een mechanisme dat bekend
-	staat als RIP (Routing Information Protocol), dat routes naar
-	lokale hosts bepaald door middel van een kortste-pad
-	algoritme.</para>
-
-   <indexterm><primary>subnet</primary></indexterm>
-
-   <para>&os; zal ook subnetroutes voor het lokale subnet toevoegen
-	(<systemitem class="ipaddress">10.20.30.255</systemitem> is het
-	broadcast-adres voor het subnet
-	<systemitem class="ipaddress">10.20.30</systemitem>, en
-	<systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> is de
-	domeinnaam die bij dat subnet hoort). De aanduiding
-	<literal>link#1</literal> verwijst naar de eerste Ethernetkaart
-	in de machine. Merk op dat voor hen geen aanvullende interface
-	is gespecificeerd.</para>
-
-   <para>Voor beide groepen (lokale netwerkhosts en lokale subnetten)
-	worden de routes automatisch ingesteld door een daemon genaamd
-	<application>routed</application>. Indien dit niet draait,
-	zullen alleen routes die statisch gedefinieerd (i.e., expliciet
-	vermeld zijn) bestaan.</para>
-
-   <para>De regel met <literal>host1</literal> verwijst naar deze
-	host, het kent deze door het Ethernetadres. Aangezien het de
-	zendende host is, weet &os; dat het de teruglus-interface
-	(<filename>lo0</filename>) moet gebruiken, in plaats van het
-	over de Ethernet-interface te verzenden.</para>
-
-   <para>De twee regels met <literal>host2</literal> geven een
-	voorbeeld van wat er gebeurt als een alias met &man.ifconfig.8;
-	gebruikt wordt (in de sectie over Ethernet staan redenen waarom
-	dit gedaan wordt). Het symbool <literal>=></literal> na de
-	interface <filename>lo0</filename> zegt dat niet alleen de
-	teruglus gebruikt wordt (aangezien dit adres ook verwijst naar
-	de lokale host), maar specifiek dat dit een alias is. Zulke
-	routes verschijnen alleen op de hosts die de alias ondersteunen;
-	alle andere hosts op het lokale netwerk vermelden simpelweg een
-	regel met <literal>link#1</literal> voor zulke routes.</para>
-
-   <para>De laatste regel (bestemming subnet
-	<systemitem class="ipaddress">224</systemitem>) heeft te maken met
-	multicasten, wat in een andere sectie besproken wordt.</para>
-
-   <para>Als laatste staan in de kolom <literal>Flags</literal>
-	verschillende attributen. Hieronder staat een korte tabel met
-	enkele van deze vlaggen en hun betekenis:</para>
-
-   <informaltable frame="none" pgwide="1">
-	<tgroup cols="2">
-	 <colspec colwidth="1*"/>
-
-	 <colspec colwidth="4*"/>
-
-	 <tbody>
-	  <row>
-	   <entry>U</entry>
-
-	   <entry>Up: De route is actief.</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>H</entry>
-
-	   <entry>Host: De bestemming van de route is een enkele
-		host.</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>G</entry>
-
-	   <entry>Gateway: Stuur alles voor deze bestemming door naar
-		dit verre systeem, dat zoekt daar uit waar het verder
-		naar te sturen.</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>S</entry>
-
-	   <entry>Statisch: Deze route was handmatig ingesteld, dus
-		niet automatisch door het systeem aangemaakt.</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>C</entry>
-
-	   <entry>Kloon: Maakt op basis van deze route een nieuwe
-		route aan voor machines waarmee verbinding wordt
-		gemaakt. Dit soort routes wordt gewoonlijk in lokale
-		netwerken gebruikt.</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>W</entry>
-
-	   <entry>WasGekloond: Geeft aan dat een route automatisch
-		was ingesteld gebaseerd op een LAN (kloon)-route.</entry>
-	  </row>
-
-	  <row>
-	   <entry>L</entry>
-
-	   <entry>Verbinding: De route maakt gebruik van verwijzingen
-		naar Ethernet-hardware.</entry>
-	  </row>
-	 </tbody>
-	</tgroup>
-   </informaltable>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="network-routing-default">
-   <title>Standaardroutes</title>
-
-   <indexterm><primary>standaardroute</primary></indexterm>
-
-   <para>Wanneer het lokale systeem een verbinding met een verre host
-	moet maken, controleert het de routeertabel op reeds bekende
-	paden. Indien de verre host binnen een subnet valt waarvan
-	bekend is hoe het bereikt kan worden (gekloonde routes),
-	controleert het systeem of het met de daarbij behorende
-	interface verbinding kan maken.</para>
-
-   <para>Indien alle bekende paden falen, heeft het systeem
-	één laatste mogelijkheid: de
-	<quote>standaardroute</quote>. Deze route is een speciaal soort
-	gateway-route (gewoonlijk de enig aanwezige in het systeem) en
-	is altijd gemarkeerd met een <literal>c</literal> in het
-	vlaggenveld. Voor hosts op een LAN staat deze gateway ingesteld
-	op de machine die een directe verbinding met de buitenwereld
-	heeft (via een PPP-verbinding, DSL, kabelmodem, T1, of een ander
-	netwerkinterface).</para>
-
-   <para>Indien de standaardroute wordt ingesteld voor een machine
-	die zelf als gateway naar de buitenwereld werkt, zal de
-	standaardroute de gateway-machine van de internetprovider
-	zijn.</para>
-
-   <para>Hieronder volgt een voorbeeld van standaardroutes. Dit is
-	een veelgebruikte opstelling:</para>
-
-   <mediaobject>
-	<imageobject>
-	 <imagedata fileref="advanced-networking/net-routing"/>
-	</imageobject>
-
-	<textobject>
-	 <literallayout class="monospaced">
-[Lokaal2] <--ether--> [Lokaal1] <--PPP--> [IP-Serv] <--ether--> [T1-GW]</literallayout>
-	</textobject>
-   </mediaobject>
-
-   <para>De hosts <systemitem>Lokaal1</systemitem> en
-	<systemitem>Lokaal2</systemitem> staan op deze site.
-	<systemitem>Lokaal1</systemitem> is verbonden met een internetprovider
-	via een inbel-PPP-verbinding. Deze PPP-server is door een LAN
-	verbonden met een andere gateway-computer door een externe
-	interface naar de Internet-feed van de internetprovider.</para>
+   <para>De vermeldingen in dit voorbeeld zijn als volgt:</para>
 
-   <para>De standaardroutes voor de machines zijn:</para>
+   <variablelist>
+	<varlistentry>
+	 <term>default</term>
+	 <listitem>
+	  <para>De eerste route in deze tabel geeft de
+	   <literal>default</literal> route aan. Wanneer het lokale systeem
+	   moet verbinden met een externe host, controleert het systeem
+	   de routeringstabel om te bepalen of er een bekend pad bestaat.
+	   Als de remote host overeenkomt met een vermelding in de tabel,
+	   controleert het systeem om te zien of het verbinding kan maken met
+	   behulp van de in het item gespecificeerde interface.</para>
+
+	  <para>Als de bestemming niet overeenkomt met een regel, of als
+	   alle bekende paden falen, maakt het systeem gebruik van de
+	   vermelding voor de standaard route. Voor hosts op een lokaal
+	   netwerk, het <literal>Gateway</literal> veld in de standaard
+	   route is ingesteld op het systeem dat een directe verbinding
+	   heeft met het Internet. Bij het lezen van deze regel,
+	   controleer dan of de <literal>Vlaggen</literal> kolom aan geeft
+	   dat de gateway bruikbaar is (<literal>UG</literal>).</para>
+
+	  <para>De standaardroute voor een machine die zelf
+	   functionereerd als gateway naar de buitenwereld zal
+	   de gateway machine van de Internet Service Provider
+	   (<acronym>ISP</acronym>) zijn.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-   <informaltable frame="none" pgwide="1">
-	<tgroup cols="3">
-	 <thead>
-	  <row>
-	   <entry>Host</entry>
+	<varlistentry>
+	 <term>teruglusapparaat</term>
+	 <listitem>
+	  <para> De tweede route is de <literal>localhost</literal>
+	   route. De interface opgegeven in de <literal>Netif</literal>
+	   kolom voor <literal>localhost</literal> is <filename>lo0</filename>,
+	   ook bekend als het teruglusapparaat. Dit geeft aan dat alle
+	   verkeer voor deze bestemming intern gehouden moet worden, in
+	   plaats van het over het LAN te sturen.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	   <entry>Standaard gateway</entry>
+	<varlistentry>
+	 <term>MAC-adres</term>
+	 <listitem>
+	  <para>De adressen die beginnen met <systemitem
+		class="etheraddress">0:e0:</systemitem> zijn
+	   <acronym>MAC</acronym> adressen. &os; zal
+	   automatisch elke host, in het voorbeeld <systemitem>test0</systemitem>,
+	   op het lokale Ethernet identificeren en een route voor die host
+	   toevoegen, direct van deze host over de Ethernet-interface,
+	   <filename>re0</filename>. Dit soort route heeft een timeout,
+	   gezien in de <literal>Expire</literal> kolom die wordt gebruikt
+	   als de host niet reageert binnen een bepaalde tijd.
+	   Wanneerdit gebeurt, zal de route naar de host
+	   automatisch verwijderd worden. Deze hosts worden ge\xedentificeerd
+	   door middel van een machanisme dat bekend staat als (<acronym>RIP</acronym>)
+	   het Routing Information Protocol, dat routes berekent naar
+	   lokale hosts op basis van een kortste weg bepaling.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	   <entry>Interface</entry>
-	  </row>
-	 </thead>
+	<varlistentry>
+	 <term>subnet</term>
+	 <listitem>
+	  <para>&os; zal automatisch subnetroutes voor het lokale subnet
+	   toevoegen. In dit voorbeeld <systemitem
+		class="ipaddress">10.20.30.255</systemitem> is het
+	   broadcast-adres voor het subnet
+	   <systemitem class="ipaddress">10.20.30</systemitem>, en
+	   <systemitem class="fqdomainname">example.com</systemitem> is de
+	   domeinnaam die bij dat subnet hoort. De aanduiding
+	   <literal>link#1</literal> verwijst naar de eerste Ethernetkaart
+	   in de machine.</para>
+
+	  <para>Voor lokale netwerkhosts en lokale subnetten voor
+	   de routes automatisch ingesteld door een daemon genaamd
+	   &man.routed.8;. Indien dit niet draait,
+	   zullen alleen routes die statisch gedefinieerd (i.e., expliciet
+	   vermeld zijn) bestaan.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	 <tbody>
-	  <row>
-	   <entry>Lokaal2</entry>
+	<varlistentry>
+	 <term>host<term>
+	 <listitem>
+	  <para>De regel met <literal>host1</literal> verwijst naar deze
+	   host, het kent deze door het Ethernetadres. Aangezien het de
+	   zendende host is, weet &os; dat het de teruglus-interface
+	   (<filename>lo0</filename>) moet gebruiken, in plaats van het
+	   over de Ethernet-interface te verzenden.</para>
+
+	  <para>De twee regels met <literal>host2</literal> geven een
+	   voorbeeld van wat er gebeurt als een alias met &man.ifconfig.8;
+	   gemaakt wordt.
+	   Het symbool <literal>=></literal> na de
+	   interface <filename>lo0</filename> zegt dat niet alleen de
+	   teruglus gebruikt wordt (aangezien dit adres ook verwijst naar
+	   de lokale host), maar specifiek dat dit een alias is. Zulke
+	   routes verschijnen alleen op de hosts die de alias ondersteunen;
+	   alle andere hosts op het lokale netwerk vermelden simpelweg een
+	   regel met <literal>link#1</literal> voor zulke routes.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	   <entry>Lokaal1</entry>
+	<varlistentry>
+	 <term>224<term>
+	 <listitem>
+	  <para>De laatste regel (bestemming subnet <systemitem
+		class="ipaddress">224</systemitem>) heeft te maken met
+	   multicasten.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
 
-	   <entry>Ethernet</entry>
-	  </row>
+	<para>Als laatste staan in de kolom <literal>Flags</literal>
+	 verschillende attributen. Hieronder staat een korte tabel met
+	 enkele van deze vlaggen en hun betekenis:</para>
 
-	  <row>
-	   <entry>Lokaal1</entry>
+	<table xml:id="routeflags" frame="none" pgwide="1">
+	 <title>Vaak voorkomende routing tabel vlaggen</title>
 
-	   <entry>T1-GW</entry>
+	 <tgroup cols="2">
+	  <thead>
+	   <row>
+		<entry>Commando</entry>
+		<entry>Doel</entry>
+	   </row>
+	  </thead>
 
-	   <entry>PPP</entry>
-	  </row>
-	 </tbody>
-	</tgroup>
-   </informaltable>
+	  <tbody>
+	   <row>
+		<entry>U</entry>
+		<entry>Up: De route is actief.</entry>
+	   </row>
 
-   <para>Een veelvoorkomende vraag is <quote>Waarom (of hoe) moet
-	 worden ingesteld dat <systemitem>T1-GW</systemitem> de standaard gateway
-	 is voor <systemitem>Lokaal1</systemitem>, in plaats van de server van
-	 de internetprovider waarmee het verbonden is?</quote>.</para>
-
-   <para>Onthoud dat, aangezien de PPP-interface een adres gebruikt
-	op het lokale netwerk van de internetprovider voor deze kant van
-	de verbinding, routes voor alle andere machines op het lokale
-	netwerk van de internetprovider automatisch aangemaakt worden.
-	Daarom is het al bekend hoe de machine <systemitem>T1-GW</systemitem>
-	bereikt kan worden, dus is de tussenstap dat het verkeer eerst
-	naar de server van de internetprovider gestuurd wordt niet
-	nodig.</para>
-
-   <para>Het is gebruikelijk om het adres <systemitem class="ipaddress">X.X.X.1</systemitem> te gebruiken als het
-	gateway-adres voor het lokale netwerk. Dus (gebruikmakend van
-	hetzelfde voorbeeld), indien de lokale klasse-C adresruimte
-	<systemitem class="ipaddress">10.20.30</systemitem> was en de
-	internetprovider <systemitem class="ipaddress">10.9.9</systemitem>
-	gebruikte, zouden de standaardroutes als volgt zijn:</para>
+	   <row>
+		<entry>H</entry>
+		<entry>Host: De bestemming van de route is een enkele
+		 host.</entry>
+	   </row>
 
-   <informaltable frame="none" pgwide="1">
-	<tgroup cols="2">
-	 <thead>
-	  <row>
-	   <entry>Host</entry>
+	   <row>
+		<entry>G</entry>
+		<entry>Gateway: Stuur alles voor deze bestemming door naar
+		 dit verre systeem, dat zoekt daar uit waar het verder
+		 naar te sturen.</entry>
+	   </row>
 
-	   <entry>Standaardroute</entry>
-	  </row>
-	 </thead>
-	 <tbody>
-	  <row>
-	   <entry>Lokaal2 (10.20.30.2)</entry>
+	   <row>
+		<entry>S</entry>
+		<entry>Statisch: Deze route was handmatig ingesteld, dus
+		 niet automatisch door het systeem aangemaakt.</entry>
+	   </row>
 
-	   <entry>Lokaal1 (10.20.30.1)</entry>
-	  </row>
+	   <row>
+		<entry>C</entry>
+		<entry>Kloon: Maakt op basis van deze route een nieuwe
+		 route aan voor machines waarmee verbinding wordt
+		 gemaakt. Dit soort routes wordt gewoonlijk in lokale
+		 netwerken gebruikt.</entry>
+	   </row>
 
-	  <row>
-	   <entry>Lokaal1 (10.20.30.1, 10.9.9.30)</entry>
+	   <row>
+		<entry>W</entry>
+		<entry>WasGekloond: Geeft aan dat een route automatisch
+		 was ingesteld gebaseerd op een LAN (kloon)-route.</entry>
+	   </row>
 
-	   <entry>T1-GW (10.9.9.1)</entry>
-	  </row>
-	 </tbody>
-	</tgroup>
-   </informaltable>
+	   <row>
+		<entry>L</entry>
+		<entry>Verbinding: De route maakt gebruik van verwijzingen
+		 naar Ethernet-hardware.</entry>
+	   </row>
+	  </tbody>
+	 </tgroup>
+	</table>
 
-   <para>De standaardroute kan eenvoudig in <filename>/etc/rc.conf</filename>
-	gedefinieerd worden. In dit voorbeeld werd de volgende regel aan
-	<filename>/etc/rc.conf</filename> van <systemitem>Lokaal2</systemitem>
-	toegevoegd:</para>
+	<para> Op een &os; systeem, kan de standaard route gedefinieerd worden
+	 in <filename>/etc/rc.conf</filename> Door het opgeven van het
+	 <acronym>IP</acronym> adres van de default gateway:</para>
 
-   <programlisting>defaultrouter="10.20.30.1"</programlisting>
+	<programlisting>defaultrouter="10.20.30.1"</programlisting>
 
-   <para>Het is ook mogelijk dit met het commando &man.route.8;
-	direct vanaf de opdrachtregel te doen:</para>
+	<para>Het is ook mogelijk om de route handmatig toevoegen via
+	 <command>route</command>:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>route add default 10.20.30.1</userinput></screen>
 
-   <para>Voor meer informatie over het handmatig manipuleren van
-	netwerkrouteertabellen kan de hulppagina &man.route.8;
-	geraadpleegd worden.</para>
+   <para>Merk op dat handmatig toegevoegde route een reboot niet zal.
+	overleven. Voor meer informatie over handmatige manipulatie van netwerk
+	routeringstabellen raadpleeg &man.route.8;.</para>
   </sect2>
 
-  <sect2 xml:id="network-dual-homed-hosts">
-   <title>Dual Homed machines</title>
-
-   <indexterm><primary>dual homed hosts</primary></indexterm>
+  <sect2 xml:id="network-static-routes">
+   <info>
+	<title>Een router configureren met static routes</title>
 
-   <para>Er is nog één andere soort opstelling die
-	behandeld dient te worden, en dat is een host die in twee
-	verschillende netwerken zit. Technisch gezien telt elke machine
-	die als gateway dienst doet (in bovenstaand voorbeeld door een
-	PPP-verbinding te gebruiken) als een dual-homed host. Maar de
-	term wordt echt alleen gebruikt om naar een machine te verwijzen
-	die in twee LAN's zit.</para>
-
-   <para>In het ene geval heeft de machine twee Ethernetkaarten,
-	waarbij elke kaart een adres op de gescheiden subnetten heeft.
-	Een alternatief is dat de machine slechts één
-	Ethernetkaart heeft en gebruikt maakt van &man.ifconfig.8;
-	aliasing. Het eerste wordt gebruikt indien er twee fysiek
-	gescheiden Ethernet-netwerken in gebruik zijn, het laatste
-	indien er één fysiek netwerksegment is, maar er
-	twee logisch gescheiden subnetten zijn.</para>
-
-   <para>In beide gevallen worden er routeertabellen aangemaakt zodat
-	elk subnet weet dat deze machine de gedefinieerde gateway
-	(ingaande route) naar het andere subnet is. Deze opstelling,
-	waarbij de machine dienst doet als router tussen de twee
-	subnetten, wordt vaak gebruikt voor het implementeren van
-	pakketfilters of firewall-beveiliging in één of
-	beide richtingen.</para>
+	<authorgroup>
+	 <author>
+	  <personname>
+	   <firstname>Al</firstname>
+	   <surname>Hoang</surname>
+	  </personname>
+	  <contrib>Contributed by </contrib>
+	 </author>
+	</authorgroup>
+   </info>
+   <!-- Feb 2004 -->
 
-   <para>Om deze machine daadwerkelijk pakketten te laten forwarden
-	tussen de twee interfaces, moet aan &os; verteld worden dat het
-	deze mogelijkheid aan moet zetten. In de volgende sectie staan
-	meer details over hoe dit te doen.</para>
-  </sect2>
+   <indexterm>
+	<primary>dual homed hosts</primary>
+   </indexterm>
 
-  <sect2 xml:id="network-dedicated-router">
-   <title>Een router bouwen</title>
+   <para>Een &os; systeem kan worden geconfigureerd als de standaard gateway,
+	of router, voor een netwerk als het een dual-homed systeem is. Een
+	dual-homed systeem is een host die zich op ten minste twee
+	verschillende netwerken bevind. Normaliter wordt elk netwerk verbonden
+	met een aparte netwerkinterface, hoewel ook <acronym>IP</acronym>
+	aliasing kan worden gebruikt om meerdere adressen te configureren, elk
+	op een ander subnet, aan \xe9\xe9n fysieke interface.</para>
 
-   <indexterm><primary>router</primary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>router</primary>
+   </indexterm>
 
-   <para>Een netwerkrouter is simpelweg een systeem dat pakketten van
-	de ene naar de andere interface doorstuurt.
-	Internetstandaarden en goede ontwerppraktijken verhinderen het
-	&os; Project dit standaard in &os; aan te zetten. Deze
-	mogelijkheid kan worden aangezet door de volgende variabele in
-	&man.rc.conf.5; op <literal>YES</literal> in te stellen:</para>
+   <para>Om deze machine daadwerkelijk pakketten te laten forwarden
+	tussen de twee interfaces, moet aan &os; verteld worden dat het
+	deze mogelijkheid aan moet zetten. Internet normen en goede technische
+	praktijken te voorkomen dat het &os; Project deze functie standaard
+	inschakelt, maar het kan worden geconfigureerd om te starten tijdens het
+	opstarten door het toevoegen van deze regel aan <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
 
    <programlisting>gateway_enable="YES"	# Op YES instellen indien deze host een gateway is</programlisting>
 
-   <para>Deze optie stelt de &man.sysctl.8; variabele
+   <para>Om nu routing mogelijk te maken, stel de &man.sysctl.8; variabele
 	<varname>net.inet.ip.forwarding</varname> in op
-	<literal>1</literal>. Indien het nodig is om het routen
-	tijdelijk te stoppen, kan deze variabele tijdelijk op
-	<literal>0</literal> worden teruggezet.</para>
-
-   <indexterm><primary>BGP</primary></indexterm>
-
-   <indexterm><primary>RIP</primary></indexterm>
-
-   <indexterm><primary>OSPF</primary></indexterm>
-
-   <para>De nieuwe router heeft routes nodig om te weten waar het
-	het verkeer naar toe moet sturen. Voor een eenvoudig netwerk
-	kunnen statische routes gebruikt worden. &os; wordt met het
-	standaard BSD routeer-daemon &man.routed.8; geleverd, dat
-	RIP (zowel versie 1 en versie 2) en IRDP spreekt. Ondersteuning
-	voor BGP v4, OSPF v2, en andere slimme routeerprotocollen is
-	beschikbaar via het pakket <package>net/zebra</package>. Ook zijn
-	commerciële producten als
-	<application>&gated;</application> beschikbaar voor complexere
-	netwerkrouteer-oplossingen.</para>
-  </sect2>
+	<literal>1</literal>. Om routing stoppen, reset deze variabele naar
+	<literal>0</literal>.</para>
 
-  <sect2 xml:id="network-static-routes">
-   <info><title>Statische routes opzetten</title>
-	<authorgroup>
-	 <author><personname><firstname>Al</firstname><surname>Hoang</surname></personname><contrib>Bijgedragen door </contrib></author>
-	</authorgroup>
-   </info>
-   <!-- Feb 2004 -->
+   <indexterm>
+	<primary>BGP</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>RIP</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>OSPF</primary>
+   </indexterm>
 
-   
+   <para>De routeringstabel van een router heeft aanvullende routes nodig,
+	zodat het weet hoe andere netwerken te bereiken. Routes kunnen ofwel
+	handmatig toegevoegd worden met statische route of routes kunnen
+	automatisch geleerd worden met behulp van een routing protocol.
+	Statische routes zijn geschikt voor kleine netwerken en dit deel
+	beschrijft hoe je een statische route toevoegd voor een klein netwerk.</para>
 
-   <sect3>
-	<title>Handmatige configuratie</title>
+   <note>
+	<para>Voor grote netwerken, worden statische routes al snel
+	 onschaalbaar. &os; wordt geleverd met de standaard
+	 <acronym>BSD</acronym> routing daemon &man.routed.8;, die
+	 zorgt voor de routing protocollen <acronym>RIP</acronym>,
+	 versies 1 en 2, en <acronym>IRDP</acronym>. Ondersteuning voor
+	 de <acronym>BGP</acronym> en <acronym>OSPF</acronym>
+	 routeringsprotocollen kan worden geïnstalleerd met het
+	 <package>net/zebra</package> pakket.</para>
+   </note>
 
-	<para>Er wordt van het volgende netwerk uitgegaan:</para>
+   <para>Stel je het volgende netwerk voor:</para>
 
-	<mediaobject>
-	 <imageobject>
-	  <imagedata fileref="advanced-networking/static-routes"/>
-	 </imageobject>
+   <mediaobject>
+	<imageobject>
+	 <imagedata fileref="advanced-networking/static-routes"/>
+	</imageobject>
 
-	 <textobject>
-	  <literallayout class="monospaced">
+	<textobject>
+	<literallayout class="monospaced">
   INTERNET
-   | (10.0.0.1/24) Standaardrouter naar Internet
+   | (10.0.0.1/24) Standaard router naar het Internet
    |
    |Interface xl0
    |10.0.0.10/24
@@ -540,8 +445,8 @@ host2.example.com link#1       UC 
    | 192.168.1.1/24
    |
  +--------------------------------+
-  Intern Net 1    | 192.168.1.2/24
-            |
+  Intern Net 1   | 192.168.1.2/24
+           |
          +------+
          |   | RouterB
          |   |
@@ -549,115 +454,83 @@ host2.example.com link#1       UC 
            | 192.168.2.1/24
            |
           Intern Net 2</literallayout>
-	 </textobject>
-	</mediaobject>
+	</textobject>
+   </mediaobject>
 
-	<para>In dit scenario is <systemitem>RouterA</systemitem> een
-	 &os;-machine die dienst doet als router naar de rest van het
-	 Internet. Het heeft een standaardroute ingesteld op <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem>, dat het in staat stelt om
-	 verbindingen met de buitenwereld te maken. Er wordt
-	 aangenomen dat <systemitem>RouterB</systemitem> reeds juist is
-	 ingesteld en dat het weet hoe het waar naar toe moet gaan. (In
-	 dit plaatje is dit simpel. Voeg een standaardroute op
-	 <systemitem>RouterB</systemitem> toe door <systemitem class="ipaddress">192.168.1.1</systemitem> als gateway te
-	 gebruiken.)</para>
+   <para>In dit scenario is <systemitem>RouterA</systemitem> een
+	&os; machine die dienst doet als een router naar de rest van het
+	Internet. Het heeft een standaardroute ingesteld op <systemitem
+	 class="ipadres">10.0.0.1</systemitem> dat het in staat stelt om
+	verbindingen met de buitenwereld te maken.
+	<systemitem>RouterB</systemitem> is al geconfigureerd om te gebruiken
+	<systemitem class="ipadres">192.168.1.1</systemitem> als zijn
+	standaard gateway.</para>
 
-	<para>De routeertabel voor <systemitem>RouterA</systemitem> zou er
-	 ongeveer als volgt uitzien:</para>
+   <para>Voor het toevoegen van statische routes, ziet de routeertabel op
+	<systemitem>RouterA</systemitem> er als volgt uit:</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>netstat -nr</userinput>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>netstat -nr</userinput>
 Routing tables
 
 Internet:
 Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
 default      10.0.0.1      UGS     0  49378  xl0
 127.0.0.1     127.0.0.1     UH     0    6  lo0
-10.0.0.0/24     link#1       UC     0    0  xl0
-192.168.1.0/24    link#2       UC     0    0  xl1</screen>
+10.0.0.0/24    link#1       UC     0    0  xl0
+192.168.1.0/24   link#2       UC     0    0  xl1</screen>
 
-	<para>Met de huidige routeertabel is <systemitem>RouterA</systemitem>
-	 niet in staat om Intern Net 2 te bereiken. Het heeft geen
-	 route voor <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem>. Een
+   <para>Met de huidige routeertabel is <systemitem>RouterA</systemitem>
+	niet in staat om Intern Net 2 te bereiken. Het heeft geen
+	route voor <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem>. Een
 	 manier om dit te verhelpen is om de route handmatig toe te
 	 voegen. Het volgende commando voegt het netwerk Intern Net 2
 	 toe aan de routeertabel van <systemitem>RouterA</systemitem> door
 	 <systemitem class="ipaddress">192.168.1.2</systemitem> als de volgende hop
 	 te gebruiken:</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput></screen>
-
-	<para>Nu kan <systemitem>RouterA</systemitem> elke host op het netwerk
-	 <systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> bereiken.</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3>
-	<title>Persistente configuratie</title>
-
-	<para>Bovenstaand voorbeeld is perfect voor het instellen van
-	 een statische route op een draaiend systeem. Een probleem is
-	 dat de routeerinformatie verdwijnt indien de &os;-machine
-	 opnieuw wordt opgestart. Aanvullende statische routes kunnen in
-	 <filename>/etc/rc.conf</filename> opgenomen worden:</para>
-
-	<programlisting># Voeg Intern Net 2 als een statische route toe
-static_routes="internnet2"
-route_internnet2="-net 192.168.2.0/24 192.168.1.2"</programlisting>
-
-	<para>De instellingsvariabele <literal>static_routes</literal>
-	 is een lijst van strings gescheiden door een spatie. Elke
-	 string verwijst naar een routenaam. Bovenstaand voorbeeld
-	 heeft slechts één string in
-	 <literal>static_routes</literal>. Dit is de string
-	 <replaceable>internnet2</replaceable>. Vervolgens wordt een
-	 instellingsvariabele
-	 <literal>route_internnet2</literal>
-	 toegevoegd waarin alle instellingsparameters staan die aan
-	 het commando &man.route.8; moeten worden doorgegeven. Voor
-	 bovenstaand voorbeeld zou het volgende commando zijn
-	 gebruikt:</para>
-
-	<screen>&prompt.root; <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>route add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.2</userinput></screen>
 
-	<para>Dus is <literal>"-net 192.168.2.0/24 192.168.1.2"</literal>
-	 nodig.</para>
+   <para>Nu kan <systemitem>RouterA</systemitem> elke host op het netwerk
+	<systemitem class="ipaddress">192.168.2.0/24</systemitem> bereiken.
+	Toch zal de routeerinformatie verdwijnen als het &os; systeem
+	herstart. Als een statische route blijvend onthouden moet
+	worden, voeg het dan toe aan <filename>/etc/rc.conf</filename>:</para>
+
+   <programlisting># Voeg Intern Net 2 als blijvende statische route toe
+static_routes="internalnet2"
+route_internalnet2="-net 192.168.2.0/24 192.168.1.2"</programlisting>
+
+   <para>De instellingsvariabele <literal>static_routes</literal>
+	is een lijst van strings gescheiden door een spatie. Elke
+	string verwijst naar een routenaam. De string
+	<literal>route_<replaceable>internnet2</replaceable></literal>
+	bevat de statische route voor die route naam.</para>
+
+
+   <para>Het gebruik van meer dan één string in
+	<literal>static_routes</literal> creëert meerdere statische
+	routes. Het volgende toont een voorbeeld van het toevoegen van
+	statische routes voor het <systemitem
+	 class="ipadres">192.168.0.0/24</systemitem> en
+	<systemitem class="ipadres">192.168.1.0/24</systemitem>
+	netwerken:</para>
 
-	<para>Zoals hierboven is vermeld is het mogelijk om meerdere
-	 strings in <literal>static_routes</literal> te hebben. Dit
-	 maakt het mogelijk om meerdere statische routes aan te maken.
-	 De volgende regels geven een voorbeeld van het toevoegen van
-	 statische routes voor de netwerken <systemitem class="ipaddress">192.168.0.0/24</systemitem> en <systemitem class="ipaddress">192.168.1.0/24</systemitem> op een denkbeeldige
-	 router:</para>
-
-	<programlisting>static_routes="net1 net2"
+   <programlisting>static_routes="net1 net2"
 route_net1="-net 192.168.0.0/24 192.168.0.1"
 route_net2="-net 192.168.1.0/24 192.168.1.1"</programlisting>
-   </sect3>
   </sect2>
 
-  <sect2 xml:id="network-routing-propagation">
-   <title>Routes propageren</title>
-
-   <indexterm><primary>routes propageren</primary></indexterm>
-
-   <para>Er is al gesproken over hoe routes naar de buitenwereld te
-	definiëren, maar niet over hoe de buitenwereld ons kan
-	vinden.</para>
-
-   <para>Het is al bekend dat routeertabellen aangemaakt kunnen
-	worden zodat al het verkeer voor een bepaalde adresruimte (in
-	ons voorbeeld een klasse-C subnet) naar een bepaalde host op dat
-	netwerk gezonden kan worden, dat de ingaande pakketten
-	doorgeeft.</para>
+  <sect2 xml:id="network-routing-troubleshooting">
+   <title>Problemen oplossen</title>
 
    <para>Wanneer een adresruimte aan een site wordt toegewezen, stelt
 	de serviceprovider al hun routeertabellen zodanig in dat al het
 	verkeer voor het bijhorende subnet naar de PPP-verbinding van de
 	site gezonden wordt. Maar hoe weten sites door het land heen
-	hoe naar de internetprovider van deze site te versturen?</para>
+	hoe naar de <acronym>ISP</acronym> van deze site te versturen?</para>
 
-   <para>Er bestaat een systeem (dat veel lijkt op de gedistribueerde
-	DNS-informatie) dat alle toegewezen adresruimtes bijhoudt, en
-	hun verbindingspunt met de Internet Backbone definieert. De
+   <para>Er bestaat een systeem dat alle toegewezen adresruimtes bijhoudt,
+	en hun verbindingspunt met de Internet Backbone definieert. De
 	<quote>Backbone</quote> zijn de grote kabels die Internetverkeer
 	door het land en over de wereld sturen. Elke backbone-machine
 	heeft een kopie van een master-verzameling van tabellen, die
@@ -670,38 +543,33 @@ route_net2="-net 192.168.1.0/24 192.168.
 	backbone-sites aan te geven dat zij het verbindingspunt (en dus
 	het ingaande pad) zijn voor de site. Dit staat bekend als
 	routepropagatie.</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="network-routing-troubleshooting">
-   <title>Problemen oplossen</title>
 
-   <indexterm><primary><command>traceroute</command></primary></indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>&man.traceroute.8</primary>
+   </indexterm>
 
    <para>Soms is er een probleem met routepropagatie en kunnen
 	sommige sites geen verbinding maken. Misschien is het nuttigste
 	commando om proberen uit te zoeken waar het routen misgaat
-	&man.traceroute.8;. Het is ook nuttig als er geen verbinding
-	mogelijk lijkt met een verre machine (dus als &man.ping.8;
+	<command>traceroute</command>. Het is ook nuttig als er geen verbinding
+	mogelijk lijkt met een verre machine (dus als <command>ping</command>
 	faalt).</para>
 
-   <para>Het commando &man.traceroute.8; wordt gedraaid met de naam
+   <para>Het commando <command>traceroute</command> wordt gedraaid met de naam
 	van de verre host waarmee geprobeerd wordt te verbinden. Het
 	laat de gateway-hosts zien langs het gepoogde pad, dat

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list