svn commit: r47659 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Oct 25 07:33:45 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sun Oct 25 07:33:44 2015
New Revision: 47659
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47659

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r33424 -> r35750	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Oct 25 04:18:12 2015	(r47658)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Oct 25 07:33:44 2015	(r47659)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r33424
+   Original revision: r35750
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="eresources">
@@ -300,6 +300,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.gecko.name;</entry>
+	   <entry><application>Gecko ¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó</application>
+		¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.geom.name;</entry>
 	   <entry>GEOM ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µÄÏÀ¤È¼ÂÁõ</entry>
 	  </row>
@@ -384,6 +390,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.mono.name;</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Mono ¤ª¤è¤Ó C# ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.newbus.name;</entry>
 	   <entry>¥Ð¥¹¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
@@ -529,6 +540,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.sysinstall.name;</entry>
+	   <entry>&man.sysinstall.8; ¤Î³«È¯</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.threads.name;</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¸ÇÍ­¤Î Tcl/Tk ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
@@ -1228,6 +1244,21 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.gecko.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>Gecko ¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥ó</emphasis></para>
+
+	  <para>&os; ¤ò»È¤Ã¤¿ <application>Gecko</application>
+	   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	  <para>¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Gecko Ports
+	   ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢³«È¯¤ª¤è¤Ó &os;
+	   ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.geom.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -1416,6 +1447,23 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.mono.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Mono ¤ª¤è¤Ó C#
+		¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis></para>
+
+	  <para>&os; ¾å¤Ç¤Î Mono
+	   ³«È¯¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	   ¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	   Mono ¤Þ¤¿¤Ï C# ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î
+	   &os; ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤ò³èȯ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢
+	   ÌäÂê¤òÄ󵯤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î²ò·èÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+	   µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»²²Ã¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.office.name;</term>
 
 	 <listitem>


More information about the svn-doc-all mailing list