svn commit: r47640 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Oct 22 15:27:35 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Thu Oct 22 15:27:33 2015
New Revision: 47640
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47640

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r33087 -> r33424	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Thu Oct 22 14:50:05 2015	(r47639)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Thu Oct 22 15:27:33 2015	(r47640)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r33087
+   Original revision: r33424
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="eresources">
@@ -17,7 +17,7 @@
   ºÇ¿·¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ÏÅÅ»ÒŪ¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
   FreeBSD ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÅØÎϤˤè¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼«ÂΤ¬¡¢
   °ì¼ï¤Î <quote>¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌç</quote> ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÄ̾ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
-  ÅŻҥ᡼¥ë¤ä Usenet
+  ÅŻҥ᡼¥ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ª¤è¤Ó Usenet
   ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¿¤É¤êÃ夯ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
  <para>°Ê²¼¤Ë¡¢FreeBSD
@@ -30,14 +30,12 @@
  <sect1 xml:id="eresources-mail">
   <title>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</title>
 
-  <para>¿¤¯¤Î FreeBSD ¤Î³«È¯¥á¥ó¥Ð¤Ï USENET ¤òÆɤळ¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
-   ¤â¤·¡¢<literal>comp.unix.bsd.freebsd.*</literal>
-   ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¤Ä¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â
-   ¥¿¥¤¥à¥ê¤Ë¤½¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊݾڤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£
+  <para>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢FreeBSD ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂФ·¼ÁÌä¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢
+   µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ë¡¢ºÇ¤âľÀÜŪ¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+   ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê FreeBSD ¤Î´ØÏ¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÂФ·¡¢
+   Éý¹­¤¤¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
    ¼ÁÌä¤òŬÀڤʥ᡼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢
-   »ä¤¿¤Á¤« FreeBSD ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡¢¤è¤ê¤è¤¤
-   (¤½¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤è¤êÁᤤ)
-   È¿±þ¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+   Á᤯¡¢Åª³Î¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
   <para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î·û¾Ï¤ò
    ¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ëµ­ºÜ¤·¤Þ¤¹¡£<emphasis>»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢
@@ -77,7 +75,11 @@
 	server</link> ¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷²Äǽ¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÄ󶡤ϡ¢
    Îɤ¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ËÂФ¹¤ë²óÅú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¹¤°¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
-   ¼ÁÌä¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+   ¼ÁÌä¤òÅê¹Æ¤¹¤ëÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+   ¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢FreeBSD ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢
+   ¤º¤Ã¤È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊݸÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   »È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍѤ¤¡¢¸ø¤Ê¾ðÊó¤Î¤ß¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <sect2 xml:id="eresources-summary">
    <title>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î³µÀâ</title>
@@ -2032,13 +2034,41 @@
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="eresources-web">
-  <title>World Wide Web ¥µ¥¤¥È</title>
+  <title>World Wide Web ¥µ¡¼¥Ð</title>
 
-  &chap.eresources.www.index.inc;
+  <sect2 xml:id="eresources-web-social">
+   <title>¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¢¥Ö¥í¥°¤ª¤è¤Ó¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯</title>
 
-  &chap.mirrors.lastmod.inc;
+   <itemizedlist>
+	<listitem><para><link xlink:href="http://forums.freebsd.org/">The
+	  FreeBSD Forums</link> ¤Ï¡¢FreeBSD
+	 ¤Î¼ÁÌ䤪¤è¤Óµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¹¡£</para></listitem>
+
+	<listitem><para><link
+	 xlink:href="http://planet.freebsdish.org/">Planet FreeBSD</link>
+	 ¤Ï¡¢FreeBSD
+	 ³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ê½ñ¤«¤ì¤¿¿ô¿¤¯¤Î¥Ö¥í¥°¤Î¥Õ¥£¡¼¥É°ìÍ÷¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¿¤¯¤Î³«È¯¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥Á¡¢
+	 ¾¤Î¿Ê¹ÔÃæ¤Îºî¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Îµ­Ï¿¤È¤·¤ÆÍøÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para></listitem>
+
+	<listitem><para><link
+	 xlink:href="http://www.youtube.com/bsdconferences">BSDConferences
+	 YouTube Channel</link> ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë BSD
+	 ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹âÉʼÁ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤¹¡£
+	 ¼çÍפʳ«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ë FreeBSD
+	 ¤Î¿·¤·¤¤¿ÊŸ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¤È¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para></listitem>
+   </itemizedlist>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="eresources-web-mirrors">
+   <title>¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ß¥é¡¼</title>
 
-  &chap.eresources.www.inc;
+   &chap.eresources.www.index.inc;
+
+   &chap.mirrors.lastmod.inc;
+
+   &chap.eresources.www.inc;
+  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="eresources-email">


More information about the svn-doc-all mailing list