svn commit: r46729 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu May 28 10:49:29 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Thu May 28 10:49:28 2015
New Revision: 46729
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46729

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44886 -> r46452	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Wed May 27 18:20:57 2015	(r46728)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Thu May 28 10:49:28 2015	(r46729)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44885
+   Original revision: r46452
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -30,11 +30,9 @@
 	 <firstname>Randy</firstname>
 	 <surname>Pratt</surname>
 	</personname>
-
 	<contrib>sysinstall ¤Î¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡¢
 	 ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¾¸¶¹Æ: </contrib>
    </author>
-   <author><personname><firstname>Randy</firstname><surname>Pratt</surname></personname></author>
   </authorgroup>-->
 
   <authorgroup>
@@ -105,12 +103,12 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>&os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºî¤êÊý¡£</para>
+	<para>ºÇ¾®¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï¡¢¤ª¤è¤Ó &os;
+	 ¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>ºÇ¾®¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï¡¢¤ª¤è¤Ó&os;
-	 ¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</para>
+	<para>&os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºî¤êÊý¡£</para>
    </listitem>
 
 <!-- WB: verify this, including GPT partition notation (ada0p2)
@@ -128,6 +126,15 @@
 	 ¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¼ÁÌ䤬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢
 	 ¤Þ¤¿¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ì¤ÐÎɤ¤¤«¡£</para>
    </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤ÎÌäÂê¤Î²ò·èÊýË¡¡£</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³ÎÄꤹ¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	 &os; ¤Î live ÈǤإ¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÊýË¡¡£</para>
+   </listitem>
   </itemizedlist>
 
   <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤàÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£</para>
@@ -143,80 +150,75 @@
  <sect1 xml:id="bsdinstall-hardware">
   <title>ºÇ¾®¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï</title>
 
-   <para>&os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï¤Ï¡¢
-	&os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ä¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	&os;
-	¤Î³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢
-	¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Î¡¼¥È¤È¤·¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Ä̾ï¥ê¥ê¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¡¢
-	<filename>HARDWARE.TXT</filename> ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ÎÂбþ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢
-	&os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¥Ú¡¼¥¸ (<link
-	 xlink:href="&url.base;/ja/releases/index.html">http://www.FreeBSD.org/ja/releases/index.html</link>)
-	¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>&os; ¤ÎºÇ¾®¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 64 MB ¤Î <acronym>RAM</acronym>¡¢
-	¤ª¤è¤Ó 1.1 MB ¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬É¬ÍפǤ¹¡£
-	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÊݸ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿Î̤˸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢
-	¤è¤ê¿¤¯¤Î <acronym>RAM</acronym>¡¢
-	¤½¤·¤Æ¤è¤ê¿¤¯¤ÎÍÆÎ̤Υϡ¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	³Æ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤´¤È¤ËɬÍפȤµ¤ì¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÍ×·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+  <para>&os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï¤Ï¡¢
+   &os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ä¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+   &os;
+   ¤Î³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢
+   &os; ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¥Ú¡¼¥¸ (<link
+	xlink:href="&url.base;/ja/releases/index.html">http://www.FreeBSD.org/ja/releases/index.html</link>)
+   ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>&os; ¤ÎºÇ¾®¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+   ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 64 MB ¤Î <acronym>RAM</acronym>¡¢
+   ¤ª¤è¤Ó 1.5 GB ¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬É¬ÍפǤ¹¡£
+   ¤·¤«¤·¤Ê¤é¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï <emphasis>ºÇ¾®</emphasis> ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢
+   ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëÎΰè¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+   ɬÍפȤʤë RAM ¤Ï¡¢»ÈÍÑÌÜŪ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤¢¤ëÌÜŪ¤ËÆò½¤µ¤ì¤¿ FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
+   128MB ¤Î RAM ¤ÇÆ°ºî¤Ç¤­¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑÅӤΥ·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 4 GB ¤Î
+   <acronym>RAM</acronym> ¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <variablelist>
-   <varlistentry>  
+  <para>³Æ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤´¤È¤ËɬÍפȤµ¤ì¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÍ×·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+
+  <variablelist>
+   <varlistentry>
 	<term>&arch.amd64;</term>
 	<listitem>
-	<para>&arch.amd64; ¤ò¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤Ï
-	 2 ¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 1 ¤ÄÌܤΥ¯¥é¥¹¤Ï¡¢&amd.athlon;64 ¤ª¤è¤Ó
-	 &amd.opteron; ¤ò´Þ¤à <acronym>AMD64</acronym> ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤â¤¦ 1 ¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢
-	 &intel; EM64T ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÎã¤Ï¡¢
-	 Sossaman ¤ò½ü¤¯¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î &intel; &xeon;¡¢
-	 ¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤Î
-	 &intel; &xeon; ¥×¥í¥»¥Ã¥µ Nocona, Irwindale, Potomac,
-	 ¤ª¤è¤Ó Cranford, &intel; &core; 2 (Core Duo ¤ò½ü¤¯)
-	 °Ê¹ß¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î &intel; &pentium; D ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢
-	 Cedar Mill core ¤òÍѤ¤¤Æ¤¤¤ë
-	 &intel; &pentium; 4s ¤ª¤è¤Ó Celeron Ds,
-	 Prescott core ¤òÍѤ¤¤¿ &intel; &pentium; 4s ¤ª¤è¤Ó
-	 Celeron Ds ¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¥æ¥Ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ (<acronym>UP</acronym>)
-	  ¤ª¤è¤ÓÂоΥޥë¥Á¥×¥í¥»¥Ã¥µ
-	  (<acronym>SMP</acronym>) ¤ÎξÊý¤ÎÀßÄê¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
+	 <para>¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ÇºÇ¤â°ìÈÌŪ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£
+	  ¤³¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò <acronym>x86-64</acronym>
+	  ¤È¸Æ¤Ö¥Ù¥ó¥À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>&arch.amd64; ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î¥Ù¥ó¥À¤Ï 2 ¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  <acronym>Intel64</acronym> ¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë &intel;
+	  ¤È <acronym>AMD64</acronym> ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë AMD ¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	 <para>&arch.amd64; ¸ß´¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÎã¤Ï¡¢
+	  &amd.athlon;64, &amd.opteron;, 
+	  ¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Î &intel; &xeon; ¤ª¤è¤Ó 
+	  &intel; &core; 2 °Ê¹ß¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£</para>
+	</listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
    	<term>&arch.i386;</term>
 	<listitem>
-	<para>ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä
-	 i386 ¸ß´¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 486 °Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î &intel; ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>&os; ¤Ï¡¢Physical Address Extensions (<acronym>PAE</acronym>)
-	 ¤ËÂбþ¤·¤¿ <acronym>CPU</acronym> ¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£
-	 <acronym>PAE</acronym> µ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢
-	 4 ¥®¥¬¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Î¥á¥â¥ê¤òǧ¼±¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢&os; ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ä¾¤Îµ¡Ç½¤ËÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.pae.4; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <para>32 ¥Ó¥Ã¥È¤Î X86 ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	 <para>ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä
+	  i386 ¸ß´¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  486 °Ê¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î &intel; ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>&os; ¤Ï¡¢Physical Address Extensions (<acronym>PAE</acronym>)
+	  ¤ËÂбþ¤·¤¿ <acronym>CPU</acronym> ¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£
+	  <acronym>PAE</acronym> µ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+	  4 ¥®¥¬¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Î¥á¥â¥ê¤òǧ¼±¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢&os;
+	  ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ä¾¤Îµ¡Ç½¤ËÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.pae.4; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
 	<term>ia64</term>
 	<listitem>
-	<para>¸½ºß &itanium; ¤ª¤è¤Ó &itanium; 2 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢HP zx1, &intel;
-	 460GX ¤ª¤è¤Ó &intel; E8870 ¤Ç¤¹¡£
-	 ¤É¤Á¤é¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤â¥æ¥Ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ
-	 (<acronym>UP</acronym>) ¤ª¤è¤ÓÂоΥޥë¥Á¥×¥í¥»¥Ã¥µ
-	 (<acronym>SMP</acronym>) ¤ÎÀßÄê¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
+	 <para>¸½ºß &itanium; ¤ª¤è¤Ó &itanium; 2 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢HP zx1, &intel;
+	  460GX ¤ª¤è¤Ó &intel; E8870 ¤Ç¤¹¡£
+	  ¤É¤Á¤é¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤â¥æ¥Ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ
+	  (<acronym>UP</acronym>) ¤ª¤è¤ÓÂоΥޥë¥Á¥×¥í¥»¥Ã¥µ
+	  (<acronym>SMP</acronym>) ¤ÎÀßÄê¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
@@ -225,297 +227,289 @@
 	 <para>i386 ¸ß´¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¢¤ë 80486, &pentium;, &pentium; Pro
 	  ¤ª¤è¤Ó &pentium; II ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î
 	  NEC PC-9801/9821 ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  AMD, Cyrix, IBM ¤Ë¤è¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î i386 ¸ß´¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢
-	  ¤ª¤è¤Ó IDT ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	  NEC PC-9801 ¥·¥ê¡¼¥º¸ß´¹¤Î EPSON PC-386/486/586
-	  ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  AMD, Cyrix, IBM ¤ª¤è¤Ó IDT ¤Ë¤è¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	  i386 ¸ß´¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  NEC PC-9801 ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸ß´¹¤Î EPSON PC-386/486/586
+	  ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  NEC FC-9801/9821 ¤ª¤è¤Ó NEC SV-98 ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <para>¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥É¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 	  NEC PC-98XA/XL/RL/XL^2 ¤ª¤è¤Ó NEC PC-H98 ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢
-	  ¥Î¡¼¥Þ¥ë (PC-9801 ¸ß´¹) ¥â¡¼¥É¤Ë¤Î¤ßÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¥Î¡¼¥Þ¥ë (PC-9801 ¸ß´¹) ¥â¡¼¥É¤Ç¤Î¤ßÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  <acronym>SMP</acronym> ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ &os; ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
 	  PC-H98, SV-H98 ¤ª¤è¤Ó FC-H98 ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
 	  New Extend Standard Architecture (<acronym>NESA</acronym>)
 	  ¥Ð¥¹¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ </para>
-   </listitem>
+	</listitem>
    </varlistentry>
 
    <varlistentry>
 	<term>&arch.powerpc;</term>
 	<listitem>
-	<para><acronym>USB</acronym> Æ⢤Τ¹¤Ù¤Æ¤Î
-	 New World <acronym>ROM</acronym> &apple; &macintosh;
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 Ê£¿ô¤Î <acronym>CPI</acronym> ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï
-	 <acronym>SMP</acronym> ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <para><acronym>USB</acronym> Æ⢤Τ¹¤Ù¤Æ¤Î
+	  New World <acronym>ROM</acronym> &apple; &mac;
+	  ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  Ê£¿ô¤Î <acronym>CPU</acronym> ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï
+	  <acronym>SMP</acronym> ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para>32-bit ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢<acronym>RAM</acronym> ¤ÎºÇ½é¤Î
-	 2 GB ¤À¤±¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
+	 <para>32-bit ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢<acronym>RAM</acronym> ¤ÎºÇ½é¤Î
+	  2 GB ¤À¤±¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+	</listitem>
    </varlistentry>
 
-    <varlistentry>
+   <varlistentry>
 	<term>&arch.sparc64;</term>
 	<listitem>
-	<para>&os;/&arch.sparc64; ¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	 FreeBSD/sparc64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (<link
-	  xlink:href="&url.base;/platforms/sparc.html">http://www.freebsd.org/platforms/sparc.html</link>) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <para>&os;/&arch.sparc64;
+	  ¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
+	  FreeBSD/sparc64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (<link
+	   xlink:href="&url.base;/ja/platforms/sparc.html">http://www.freebsd.org/ja/platforms/sparc.html</link>)
+	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <para>Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
-	 <acronym>SMP</acronym> ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶¦Í­¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
-	 &os;/&arch.sparc64; ÀìÍѤΥǥ£¥¹¥¯¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
-  </listitem>
-  </varlistentry>   
- </variablelist>
+	  <acronym>SMP</acronym> ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢
+	  ¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¶¦Í­¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
+	  &os;/&arch.sparc64; ÀìÍѤΥǥ£¥¹¥¯¤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
+	</listitem>
+   </varlistentry>
+  </variablelist>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="bsdinstall-pre">
   <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÁ°¤Ë¹Ô¤¦ºî¶È</title>
 
-  <sect2>
-   <title>¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</title>
-
-   <para>&os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÁÃͤΤ¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬Àµ¤·¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤ëÁ°¤Ë³Îǧ¤òµá¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	°ìÅټºݤ˽ñ¤­¹þ¤àºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢
-	¤â¤¦¸µ¤ËÌ᤹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="bsdinstall-where">
-   <title>&os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì½ê¤Î·èÄê</title>
-
-   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ &os; ¤Î¤ß¤Ç¡¢
-	¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	¤³¤ÎÀá¤Î¸åȾ¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë &os;
-	¤È¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜŪ¤ÊÉôʬ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <sect3 xml:id="bsdinstall-where-i386">
-	<title>&os;/&arch.i386; ¤ª¤è¤Ó &os;/&arch.amd64;
-	 ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È</title>
-
-   <para>¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÊ£¿ô¤Î²ô¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤Î²ô¤Ï <firstterm>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ëʬ³ä¤¹¤ëÊýË¡¤Ï 2 Ä̤ꤢ¤ê¤Þ¤¹¡£
-	ÅÁÅýŪ¤Ê <firstterm>Master Boot Record</firstterm>
-	(<acronym>MBR</acronym>) ¤Ç¤Ï¡¢
-	¥Ç¥£¥¹¥¯ 1 Â椢¤¿¤êºÇÂç 4 ¤Ä¤Î
-	<firstterm>¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm>
-	¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹
-	Îò»ËŪ¤ÊÍýͳ¤Ë¤è¤ê¡¢&os; ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò
-	<firstterm>¥¹¥é¥¤¥¹</firstterm> ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
-	Â礭¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºîÀ®¤Ç¤­¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¤¬ 4
-	¤Ä¤È¤¤¤¦À©¸Â¤Ï¸ÂÄêŪ¤Ê¤Î¤Ç¡¢
-	¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î 1 ¤Ä¤Ë
-	<firstterm>³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm> ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	<firstterm>ÏÀÍý¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm>
-	¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊ̤Υѡ¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
-	¤³¤Î³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÉô¤ËºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¾¯°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <para><firstterm>GUID Partition Table</firstterm>
-	(<acronym>GPT</acronym>) ¤Ï¡¢
-	¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ëʬ¤±¤ë´Êñ¤Ç¿·¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
-	ÅÁÅýŪ¤Ê <acronym>MBR</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢
-	<acronym>GPT</acronym>
-	¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËËüǽ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌŪ¤Ê <acronym>GPT</acronym> ¤Î¼ÂÁõ¤Ç¤Ï¡¢
-	1 ¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë 128 ¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
-	°·¤¤¤Ë¤¯¤¤ÏÀÍý¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê²óÈòºö¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-   <warning>
-	<para>&windows; XP ¤Î¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
-	 <acronym>GPT</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¸ß´¹À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	 &os; ¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ç¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <acronym>MBR</acronym>
-	 ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   </warning>
-
-   <para>&os; ¤Îɸ½à¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¤Þ¤¿¤Ï <acronym>GPT</acronym>
-	¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
-	&os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
-	 linkend="boot"/> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï
-	<acronym>GPT</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò &os; ¤Î¤¿¤á¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>&os; ¤ÎºÇ¾®¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢1 GB
-	ÄøÅ٤Υǥ£¥¹¥¯ÍÆÎ̤¬É¬ÍפǤ¹¡£
-	¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï <emphasis>Èó¾ï¤Ë</emphasis> ¾®¤µ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢
-	¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	¸½¼ÂŪ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê´Ä¶­¤¬É¬Íפʤ±¤ì¤Ð 3 GB¡¢
-	¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð 5 GB
-	°Ê¾å¤ÏɬÍפǤ·¤ç¤¦¡£
-	¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢
-	¤µ¤é¤Ë¿¤¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ &os;
+   ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¾®¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤¿¤é¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÍѤΥá¥Ç¥£¥¢¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+  <procedure>
+   <step>
+	<title>½ÅÍפʥǡ¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</title>
+
+	<para>¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	 <emphasis>¾ï¤Ë</emphasis>
+	 ²ÁÃͤΤ¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òºÇ½é¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢<acronym>USB</acronym> ¥É¥é¥¤¥Ö¡¢
+	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
+	 ¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥à¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢
+	 ɬÍפʤ¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢
+	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+   </step>
+
+   <step>
+	<title>&os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì½ê¤Î·èÄê</title>
+
+	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ &os; ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 ¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë &os; ¤È
+	 ¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢&os;
+	 ¤¬ÍøÍѤ¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>&arch.i386; ¤ª¤è¤Ó &arch.amd64; ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢
+	 Æó¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¹¥­¡¼¥à¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	 ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÊ£¿ô¤Î²ô¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ÅÁÅýŪ¤Ê <firstterm>Master Boot Record</firstterm>
+	 (<acronym>MBR</acronym>) ¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥Ç¥£¥¹¥¯ 1 Â椢¤¿¤êºÇÂç 4 ¤Ä¤Î
+	 <firstterm>¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm>
+	 ¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹
+	 Îò»ËŪ¤ÊÍýͳ¤Ë¤è¤ê¡¢&os; ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò
+	 <firstterm>¥¹¥é¥¤¥¹</firstterm> ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
+	 ¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î 1 ¤Ä¤Ë¡¢
+	 Ê£¿ô¤Î <firstterm>ÏÀÍý¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm> ¤ò´Þ¤à
+	 <firstterm>³ÈÄ¥¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó</firstterm> ¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <firstterm>GUID Partition Table</firstterm>
+	 (<acronym>GPT</acronym>) ¤Ï¡¢
+	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ëʬ¤±¤ë´Êñ¤Ç¿·¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
+	 °ìÈÌŪ¤Ê <acronym>GPT</acronym> ¤Î¼ÂÁõ¤Ç¤Ï¡¢
+	 1 ¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë 128 ¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	 ÏÀÍý¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	<warning>
+	 <para>&windows; XP ¤Î¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
+	  <acronym>GPT</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¸ß´¹À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	  &os; ¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ç¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	  <acronym>MBR</acronym>
+	  ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	</warning>
+
+	<para>&os; ¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¤Þ¤¿¤Ï
+	 <acronym>GPT</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òɬÍפȤ·¤Þ¤¹¡£
+	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï
+	 <acronym>GPT</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	 ¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò &os; ¤Î¤¿¤á¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ãµî¤»¤º¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	 ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤òÊѹ¹¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æº£¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢
+	 ¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤òÊѹ¹¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¤ä¾¦ÍѤΥġ¼¥ë¤Ï¡¢
-	<link
+	<para>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤òÊѹ¹¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¤ä¾¦ÍѤΥġ¼¥ë¤Ï¡¢
+	 <link
 	  xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_partitioning_software">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disk_partitioning_software</link>
-	¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	<application>GParted Live</application> (<link
+	 ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 <application>GParted Live</application> (<link
 	  xlink:href="http://gparted.sourceforge.net/livecd.php">http://gparted.sourceforge.net/livecd.php</link>)
-	¤Ï¡¢<application>GParted</application>
-	¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò´Þ¤à´°Á´¤Ê¥é¥¤¥Ö CD ¤Ç¤¹¡£
-	¿¤¯¤Î Linux Live CD ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â
-	<application>GParted</application> ¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <warning>
-	<para>¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
-	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò²õ¤¹²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	 ɬ¤ºÁ´ÂΤΥХ寥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¡¢´°Á´À­¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-   </warning>
-
-   <para>µsoft; Vista
-	¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤ÎÊѹ¹¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢
-	Vista ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë <acronym>CD</acronym>
-	¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <example>
-	<title>´û¸¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ</title>
-
-	<para>´û¤Ë &windows; ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 40 GB ¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬
-	 1 ÂæÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï¡¢
-	 20 GB ¤Î 2 ¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ëʬ³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹¡£
-	 &windows; ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì <filename>C:</filename> ¤ª¤è¤Ó
-	 <filename>D:</filename> ¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
-	 <filename>C:</filename> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï 10 GB ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡¢
-	 <filename>D:</filename> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï 5 GB
-	 ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para><filename>D:</filename> ¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ
-	 <filename>C:</filename> ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢
-	 2 ¤ÄÌܤΥѡ¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò²òÊü¤·¡¢&os;
-	 ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   </example>
+	 ¤Ï¡¢<application>GParted</application>
+	 ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò´Þ¤à´°Á´¤Ê¥é¥¤¥Ö <acronym>CD</acronym> ¤Ç¤¹¡£
+	 ¿¤¯¤Î Linux Live <acronym>CD</acronym> ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â
+	 <application>GParted</application> ¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<warning>
+	 <para>¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢
+	  ŬÀÚ¤ËÍѤ¤¤ë¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥óÍѤζõ¤­ÍÆÎ̤ò¿·¤·¤¯°ÂÁ´¤ËºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  ¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò´Ö°ã¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	  ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	  ɬ¤º½ÅÍפʥǡ¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤ê¡¢
+	  ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬Àµ¤·¤¯¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</warning>
+
+	<para>¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	 °ì¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ËÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <link xlink:href="&url.books.handbook.en;/virtualization.html">²¾ÁÛ²½µ»½Ñ</link>
+	 ¤òÍѤ¤¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
+	 Ê£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òƱ»þ¤Ëµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   </step>
+
+   <step>
+	<title>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó¤Î¼ý½¸</title>
+
+	<para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤·¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸å¤Ë¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë <acronym>DHCP</acronym> ¥µ¡¼¥Ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢
+	 ¼«Æ°Åª¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 <acronym>DHCP</acronym> ¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Ê²¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤«¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó¤òÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <example>
-	<title>´û¸¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò½Ì¾®¤¹¤ë</title>
+	<orderedlist xml:id="bsdinstall-collect-network-information">
+	 <title>ɬÍפȤʤë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó</title>
 
-	<para>&windows; ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 40 GB ¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬
-	 1 ÂæÀܳ¤µ¤ì¤¿ PC ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò 1 ¤Ä¤ÎÂ礭¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 &windows; ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î 40 GB ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò
-	 1 ¤Ä¤Î <filename>C:</filename> ¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	 15 GB ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
-	 &windows; ¤¬ 20 GB ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢
-	 »Ä¤ê¤Î 20 GB ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò &os; ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <listitem>
+	  <para><acronym>IP</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹</para>
+	 </listitem>
 
-	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <listitem>
+	  <para>¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¯</para>
+	 </listitem>
 
-	<orderedlist>
 	 <listitem>
-	  <para>&windows; ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢
-	   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë 20 GB
-	   ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤ÆºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¡£</para>
+	  <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Î
+	   <acronym>IP</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹</para>
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
-	  <para>Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ <application>GParted</application>
-	   ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	   &windows; ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò½Ì¾®¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¶õ´Ö¾å¤Ë¡¢
-	   &os; ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£</para>
+	  <para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î <acronym>DNS</acronym>
+	   ¥µ¡¼¥Ð¤Î <acronym>IP</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹</para>
 	 </listitem>
 	</orderedlist>
-   </example>
+   </step>
 
-   <para>°Û¤Ê¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤à¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢
-	¤É¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤âƱ»þ¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï 1 ¤Ä¤Ç¤¹¡£
-	Ê£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òƱ»þ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	<link xlink:href="&url.books.handbook.en;/virtualization.html">
-	Virtualization</link> ¤Î¾Ï¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-   </sect3>
-  </sect2>
+   <step>
+	<title>&os; Errata ¤Î³Îǧ</title>
 
-  <sect2 xml:id="bsdinstall-collect-network-information">
-   <title>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë</title>
+	<para>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï &os;
+	 ¤Î³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê°ÂÄꤹ¤ë¤è¤¦ÅØÎϤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	 »þ¡¹¥Ð¥°¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ë¤Þ¤ì¤Ë¡¢
+	 ȯÀ¸¤·¤¿¥Ð¥°¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ïȯ¸«¤µ¤ì²ò·è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢
+	 &os; ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î &os; Errata (<link
+	  xlink:href="&url.base;/releases/&rel.current;R/errata.html">http://www.freebsd.org/releases/&rel.current;R/errata.html</link>)
+	 ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ûÃΤÎÌäÂ̵꤬¤¤¤³¤È¤ò¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë Errata ¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä Errata ¤Ï¡¢&os; ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î
+	 ¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¹à (<link
+	  xlink:href="&url.base;/ja/releases/index.html">http://www.freebsd.org/ja/releases/index.html</link>)
+	 ¤Ç³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   </step>
+  </procedure>
 
-   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤·¡¢
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
-	¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤ËÀܳ (¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë / <acronym>DSL</acronym>
-	¥â¥Ç¥à·Ðͳ¤Ç¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÍøÍѤ·¤ÆÀܳ) ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÆþÎϤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para><acronym>DHCP</acronym> ¤Ï¡¢
-	¼«Æ°Åª¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	<acronym>DHCP</acronym> ¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤«¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó¤òÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <sect2 xml:id="bsdinstall-installation-media">
+   <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½àÈ÷</title>
 
-   <orderedlist>
-	<title>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó</title>
+   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢
+	¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢&os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤é¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤ä¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢
+	(<acronym>CD</acronym>,
+	<acronym>DVD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>USB</acronym>)
+	¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÞÆþ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<listitem>
-	 <para><acronym>IP</acronym>
-	  ¥¢¥É¥ì¥¹</para>
-	</listitem>
+   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï <link
+	 xlink:href="&url.base;/ja/where.html#download">www.freebsd.org/ja/where.html#download</link>
+	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	³Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤Ï¡¢&os;
+	¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤«¤é¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&arch.amd64; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë <acronym>DVD</acronym> ¤«¤é
+	&os; 10.0 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename>FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-dvd1.iso</filename>
+	¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <acronym>DVD</acronym>
+	¤Ë¾Æ¤­¡¢<acronym>DVD</acronym>
+	¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ËÂФ·¤Æ¡¢
+	¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê·Á¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
+   <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <para>¥µ¥Ö¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¯</para>
+	 <para><literal>-bootonly.iso</literal>:
+	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Î¤ß¤ò´Þ¤àºÇ¾®¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
+	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦´Ö¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï
+	  &os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʥե¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
+	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢<acronym>CD</acronym>
+	  ¤ò¾Æ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
+	  <acronym>CD</acronym> ¤Ë½ñ¤­¹þ¤àɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ë¡¼¥¿¤Î <acronym>IP</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹</para>
+	 <para><literal>-disc1.iso</literal>: &os;
+	  ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËɬÍפȤʤ롢¥½¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó Ports Collection
+	  ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢<acronym>CD</acronym>
+	  ¤ò¾Æ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
+	  <acronym>CD</acronym> ¤Ë½ñ¤­¹þ¤àɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>¥í¡¼¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥É¥á¥¤¥ó̾</para>
+	 <para><literal>-dvd1.iso</literal>: &os;
+	  ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËɬÍפȤʤ롢¥½¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó Ports Collection
+	  ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀܳ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
+	  ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ß¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò´°Î»¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
+	  Îɤ¯»È¤ï¤ì¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê package ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  <acronym>DVD</acronym> ¤ò¾Æ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
+	  <acronym>DVD</acronym> ¤Ë½ñ¤­¹þ¤àɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><acronym>DNS</acronym>
-	  ¥µ¡¼¥Ð¤Î <acronym>IP</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹</para>
+	 <para><literal>-memstick.img</literal>: &os;
+	  ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ËɬÍפȤʤ롢¥½¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó Ports Collection
+	  ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  °Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢<acronym>USB</acronym>
+	  ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</listitem>
-   </orderedlist>
-  </sect2>
-  <sect2>
-   <title>&os; Errata ¤Î³Îǧ</title>
-
-   <para>&os; ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï &os;
-	¤Î³Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê°ÂÄꤹ¤ë¤è¤¦ÅØÎϤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	»þ¡¹¥Ð¥°¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ë¤Þ¤ì¤Ë¡¢
-	ȯÀ¸¤·¤¿¥Ð¥°¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ïȯ¸«¤µ¤ì²ò·è¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
-	&os; ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î &os; Errata (<link
-	 xlink:href="&url.base;/releases/&rel.current;R/errata.html">http://www.freebsd.org/releases/&rel.current;R/errata.html</link>)
-	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÃí°Õ¤¹¤Ù¤­´ûÃΤÎÌäÂ̵꤬¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë Errata ¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä Errata ¤Ï¡¢&os; ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î
-	¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¹à (<link
-	 xlink:href="&url.base;/ja/releases/index.html">http://www.freebsd.org/ja/releases/index.html</link>)
-	¤Ç³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="bsdinstall-installation-media">
-   <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½àÈ÷</title>
-
-   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÍѤΠ<acronym>CD</acronym>,
-	<acronym>DVD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>USB</acronym>
-	¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-
-   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ̾ï¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢
-	<emphasis>bootonly</emphasis> ¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	bootonly ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¤¿¤á¡¢bootonly ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë <acronym>CD</acronym> ¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢
-	¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤ËɬÍפʥե¡¥¤¥ë¤À¤±¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	»ÈÍѤ¹¤ë¥Ð¥ó¥ÉÉý¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</para>
+   </itemizedlist>
 
-   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï <link
-	 xlink:href="&url.base;/ja/where.html#download">www.freebsd.org/ja/where.html#download</link>
-	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÈƱ¤¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é
+   <para>¤Þ¤¿¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÈƱ¤¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é
 	<filename>CHECKSUM.SHA256</filename> ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
-	<emphasis>¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à</emphasis>
+	<firstterm>¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à</firstterm>
 	¤ò·×»»¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î´°Á´À­¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	&os; ¤Ç¤Ï &man.sha256.1; ¤òÍѤ¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤ò·×»»¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
 	¾¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤âƱÍÍ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -523,142 +517,107 @@
 	¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃͤòÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤Ï´°Á´¤Ë°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¤â¤·¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬°ìÃפ·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <tip>
-	<para>&os; ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
-	 <acronym>CD</acronym> ¤ä <acronym>DVD</acronym>,
-	 <acronym>USB</acronym> ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¤³¤Î¾Ï¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-   </tip>
+   <sect3 xml:id="bsdinstall-usb">
+	<title>¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <acronym>USB</acronym> ¤Ë½ñ¤­¹þ¤à</title>
 
-   <para>&os; ¤Î <acronym>CD</acronym> ¤ª¤è¤Ó <acronym>DVD</acronym>
-	¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢µ¯Æ°²Äǽ¤Ê <acronym>ISO</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢°ìËç¤Î <acronym>CD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï
-	<acronym>DVD</acronym> ¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
-	¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
-	<acronym>ISO</acronym> ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò <acronym>CD</acronym>
-	¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
-	µ¯Æ°²Äǽ¤Ê <acronym>CD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>DVD</acronym>
-	¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	&os; ¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection ¤Î
-	<package>sysutils/cdrtools</package>
-	¤Î <command>cdrecord</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ½ñ¤­¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>µ¯Æ°²Äǽ¤Ê¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <procedure xml:id="bsdinstall-installation-media-memory-stick">
-	<step>
-	 <title>¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¼èÆÀ</title>
-
-	 <para>&os; 9.0-RELEASE °Ê¹ß¤Î¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢
-	  <literal>ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/<replaceable>arch</replaceable>/<replaceable>arch</replaceable>/ISO-IMAGES/<replaceable>version</replaceable>/&os;-<replaceable>version</replaceable>-RELEASE-<replaceable>arch</replaceable>-memstick.img</literal>.
-	  ¤Î <filename>ISO-IMAGES/</filename>
-	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤³¤³¤Ç¡¢<replaceable>arch</replaceable> ¤È
-	  <replaceable>version</replaceable> ¤ÎÉôʬ¤ò¡¢
-	  ¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&os;/&arch.i386; 9.0-RELEASE
-	  ¤Î¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢<uri
-	   xlink:href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/&arch.i386;/&arch.i386;/ISO-IMAGES/9.0/&os;-9.0-RELEASE-&arch.i386;-memstick.img">ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases/&arch.i386;/&arch.i386;/ISO-IMAGES/9.0/&os;-9.0-RELEASE-&arch.i386;-memstick.img</uri>
-	  ¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <tip>
-	  <para>&os; 8.<replaceable>X</replaceable> °ÊÁ°¤Ç¤Ï¡¢
-	   ¤³¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   &os; 8.<replaceable>X</replaceable>
-	   °ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤È¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	   <xref linkend="install"/> ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </tip>
-
-	 <para>¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢<filename>.img</filename>
-	  ¤È¤¤¤¦³ÈÄ¥»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<filename>ISO-IMAGES/</filename>
-	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë
-	  &os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
-	  ɬÍפʥե¡¥¤¥ë¤¬ÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <important>
-	  <para>°Ê²¼¤Îºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤¬ <emphasis>¾Ãµî</emphasis> ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	   Àè¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢»ÈÍѤ¹¤ë USB
-	   ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò<emphasis>¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</emphasis>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </important>
-	</step>
-
-	<step>
-	 <title>¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤à</title>
-
-	 <procedure>
-	  <title>&os; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
-
-	  <warning>
-	   <para>°Ê²¼¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò
-		<filename>/dev/da0</filename> ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-		Àµ¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½ÐÎÏÀè¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤¤¡£
-		¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÇ˲õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </warning>
-
-	  <step>
-	   <title>&man.dd.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
-
-	   <para><filename>.img</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-		Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï<emphasis>¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
-		¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´°Á´¤ÊÆâÍƤΠ<emphasis>¥¤¥á¡¼¥¸</emphasis>
-		¤Ç¤¹¡£
-		Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Ô¡¼¤Ï
-		<emphasis>¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£&man.dd.1;
-		¤ò»ÈÍѤ·¤ÆľÀÜ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤àɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	   <screen>&prompt.root; <userinput>dd if=&os;-9.0-RELEASE-&arch.i386;-memstick.img of=/dev/<replaceable>da0</replaceable> bs=64k</userinput></screen>
-	  </step>
-	 </procedure>
-
-	 <procedure>
-	  <title>&windows; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
-
-	  <warning>
-	   <para>ŬÀڤʥɥ饤¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ÐÎÏÀè¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤¤¡£
-		¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏÇ˲õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-	  </warning>
-
-	  <step>
-	   <title><application>Image Writer for &windows;</application>
-		¤òÆþ¼ê¤¹¤ë</title>
-
-	   <para><application>Image Writer for &windows;</application> ¤Ï¡¢
-		¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÀµ¤·¤¯½ñ¤­¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
-		<uri
-		 xlink:href="https://launchpad.net/win32-image-writer/">https://launchpad.net/win32-image-writer/</uri>
-		¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ËŸ³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	  </step>
-
-	  <step>
-	   <title>¥¤¥á¡¼¥¸¥é¥¤¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
-
-	   <para><application>Win32DiskImager</application>
-		¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
-		<computeroutput>Device</computeroutput>
-		¤Î²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥ì¥¿¡¼¤¬¡¢
-		¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
-		¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
-	    <guibutton>[ Save ]</guibutton> ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
-		¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò¥¢¥¯¥»¥×¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢
-		¾¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-		½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡¢<guibutton>[ Write ]</guibutton> ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢
-		¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
-	  </step>
-	 </procedure>
-	</step>
-   </procedure>
+	<para><filename>*.img</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+	 ´°Á´¤Ê¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆâÍƤΠ<emphasis>¥¤¥á¡¼¥¸</emphasis>
+	 ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢
+	 Ä̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÂоݤΥǥХ¤¥¹¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï
+	 <emphasis>¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
+	 <acronym>USB</acronym> ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø <filename>*.img</filename>
+	 ¤ò½ñ¤­¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¤ÎÆó¤Ä¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<important>
+	 <para>Àè¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢<acronym>USB</acronym>
+	  ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸ºß¤¹¤ë½ÅÍפʥǡ¼¥¿¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  °Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢
+	  ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	</important>
 
-   <note>
-	<para>¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¤â¤Ï¤äÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-   </note>
+	<procedure xml:id="bsdinstall-usb-dd">
+	 <title><command>dd</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
+
+	 <warning>
+	  <para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î½ñ¤­¹þ¤ßÀè¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢
+	   <filename>/dev/da0</filename> ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	   ¤³¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢
+	   »ØÄꤷ¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÇ˲õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢
+	   Àµ¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë
+	   <emphasis>ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òʧ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</emphasis>¡£</para>
+	 </warning>
+
+	 <step>
+	  <para>&man.dd.1; ¥³¥Þ¥ó¥É¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢
+	   BSD, &linux;, ¤ª¤è¤Ó &macos; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	   <command>dd</command> ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾Æ¤¯¤Ë¤Ï¡¢
+	   <acronym>USB</acronym> ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢
+	   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤ò³ÎÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤½¤Î¸å¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢
+	   <acronym>USB</acronym> ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢&arch.amd64; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò
+	   &os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇ½é¤Î
+	   <acronym>USB</acronym> ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>dd if=<replaceable>FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-memstick.img</replaceable> of=/dev/<replaceable>da0</replaceable> bs=64k</userinput></screen>
+
+	  <para>¤â¤·¾åµ­¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
+	   <acronym>USB</acronym> ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¥Þ¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢
+	   ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÂФ·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	   ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò
+	   &man.sudo.8; ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   &linux; ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢½ñ¤­¹þ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤·¤Þ¤¹¡£
+	   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	   &man.sync.8; ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </step>
+	</procedure>
+
+	<procedure>
+	 <title>&windows; ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
 
-   <para>¤³¤ì¤Ç &os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 <warning>
+	  <para>ŬÀڤʥɥ饤¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ÐÎÏÀè¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾å½ñ¤­¤µ¤ì¡¢
+	   Ç˲õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+	 </warning>
+
+	 <step>
+	  <title><application>Image Writer for &windows;</application>
+	   ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë</title>
+
+	  <para><application>Image Writer for &windows;</application> ¤Ï¡¢
+	   ¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÀµ¤·¤¯½ñ¤­¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
+	   <uri
+		xlink:href="https://launchpad.net/win32-image-writer/">https://launchpad.net/win32-image-writer/</uri>
+	   ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ë¥À¤ËŸ³«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </step>
+
+	 <step>
+	  <title>¥¤¥á¡¼¥¸¥é¥¤¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤à</title>
+
+	  <para><application>Win32DiskImager</application>
+	   ¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   <computeroutput>Device</computeroutput>
+	   ¤Î²¼¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥ì¥¿¡¼¤¬¡¢
+	   ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
+	   ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
+	   <guibutton>[ Save ]</guibutton> ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
+	   ¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò³ÎÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢
+	   ¾¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	   ½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡¢<guibutton>[ Write ]</guibutton>
+	   ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
+	   ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </step>
+	</procedure>
+
+	<para>¤³¤ì¤Ç &os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -692,133 +651,133 @@ commit your changes?</programlisting>
    ¤¹¤°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
    ÁÞÆþ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ï¡¢
    ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   
-   <sect2 xml:id="bsdinstall-starting-i386">
-	<title>&i386; ¤ª¤è¤Ó &arch.amd64; ¤Ç¤Îµ¯Æ°</title>
 
-	<para>¤³¤ì¤é¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤Ï¡¢
-	 <acronym>BIOS</acronym> ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
-	 ¥Ö¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ÍøÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢
-	 ºÇ½é¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢
-	 <acronym>CD</acronym>/<acronym>DVD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <acronym>USB</acronym> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢<acronym>BIOS</acronym>
-	 ¤ËÆþ¤é¤º¤È¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤ËÆÃÄê¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
-	 µ¯Æ°¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 Ä̾¤³¤Î¥­¡¼¤Ï¡¢
-	   <keycap>F10</keycap>, <keycap>F11</keycap>,
-	 <keycap>F12</keycap> ¤Þ¤¿¤Ï <keycap>Escape</keycap>¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	 <para>¤â¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬ &os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	  ¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Çµ¯Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	   °Ê²¼¤Î¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <orderedlist>
-	   <listitem>
-		<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬Áᤤ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-		 ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-		<para><acronym>BIOS</acronym>
-		 ¤ÎÊѹ¹¤¬Å¬Àڤ˹Ԥï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
-		 Êѹ¹¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-		 ºÇ½é¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀµ¤·¤¤¥Ö¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	   </listitem>
-
-	   <listitem>
-		<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Å¤¯¡¢
-		 ´õ˾¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Îµ¯Æ°¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-		 ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-		 <application>Plop Boot Manager</application> (<link
-		  xlink:href="http://www.plop.at/en/bootmanager.html">http://www.plop.at/en/bootmanager.html</link>)

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list