svn commit: r46651 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon May 4 14:33:08 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon May 4 14:33:07 2015
New Revision: 46651
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46651

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r38738 -> r46416	head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml	Sun May 3 23:29:32 2015	(r46650)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/index.xml	Mon May 4 14:33:07 2015	(r46651)
@@ -7,75 +7,75 @@
 
 <!-- $FreeBSD$ -->
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.25 -->
+<!-- Original revision: r46416 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
-   <title>&title;</title>
+  <title>&title;</title>
 
-   <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
-  </head>
+  <cvs:keyword xmlns:cvs="http://www.FreeBSD.org/XML/CVS">$FreeBSD$</cvs:keyword>
+ </head>
 
-  <body class="navinclude.developers">
+ <body class="navinclude.developers">
 
- <h2>¤Ï¤¸¤á¤Ë</h2>
-
- <p>¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¡¢
-  °Ü¿¢Ãæ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
-
- <h2>Ìܼ¡</h2>
-
- <ul>
-  <li><a href="amd64.html">FreeBSD/amd64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="arm.html">FreeBSD/ARM ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="&enbase;/platforms/i386.html">FreeBSD/i386 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="ia64/index.html">FreeBSD/ia64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="mips.html">FreeBSD/MIPS ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="pc98.html">FreeBSD/pc98 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="ppc.html">FreeBSD/ppc ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="sparc.html">FreeBSD/sparc64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
-  <li><a href="&enbase;/platforms/xbox.html">FreeBSD/xbox ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
- </ul>
-
- <h2>¥³¥á¥ó¥È¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯</h2>
-
- <p>¤â¤·¡¢°Ü¿¢¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢
-  ³«È¯¼Ô¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-  ´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-  ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</p>
-
- <ul>
-  <li>FreeBSD/amd64: <a
-   href="mailto:freebsd-amd64 at FreeBSD.org">freebsd-amd64 at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/ARM: <a
-   href="mailto:freebsd-arm at FreeBSD.org">freebsd-arm at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/ia64: <a
-   href="mailto:freebsd-ia64 at FreeBSD.org">freebsd-ia64 at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/i386: <a
-   href="mailto:freebsd-current at FreeBSD.org">freebsd-current at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/MIPS: <a
-   href="mailto:freebsd-mips at FreeBSD.org">freebsd-mips at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/pc98: <a
-   href="mailto:re-pc98 at FreeBSD.org">re-pc98 at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/ppc: <a
-   href="mailto:freebsd-ppc at FreeBSD.org">freebsd-ppc at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/sparc64: <a
-   href="mailto:freebsd-sparc at FreeBSD.org">freebsd-sparc at FreeBSD.org</a></li>
-
-  <li>FreeBSD/xbox: <a
-   href="mailto:freebsd-current at FreeBSD.org">freebsd-current at FreeBSD.org</a>
-</li>
-
-  <li>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌŪ¤Ê¼ÁÌä¤Ï: <a
-   href="mailto:freebsd-arch at FreeBSD.org">freebsd-arch at FreeBSD.org</a></li>
- </ul>
+  <h2>¤Ï¤¸¤á¤Ë</h2>
 
+  <p>¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¡¢
+   °Ü¿¢Ãæ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+
+  <p>¤â¤·¡¢°Ü¿¢¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢
+   ³«È¯¼Ô¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+   ´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
+  <table>
+   <thead>
+	<tr>
+	 <td>¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ú¡¼¥¸</td>
+	 <td>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È</td>
+	</tr>
+   </thead>
+
+   <tbody>
+	<tr>
+	 <td><a href="amd64.html">FreeBSD/amd64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-amd64 at FreeBSD.org">freebsd-amd64 at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="arm.html">FreeBSD/ARM ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-arm at FreeBSD.org">freebsd-arm at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="&enbase;/platforms/i386.html">FreeBSD/i386 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-current at FreeBSD.org">freebsd-current at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="ia64/index.html">FreeBSD/ia64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-ia64 at FreeBSD.org">freebsd-ia64 at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="mips.html">FreeBSD/MIPS ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-mips at FreeBSD.org">freebsd-mips at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="pc98.html">FreeBSD/pc98 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:re-pc98 at FreeBSD.org">re-pc98 at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="ppc.html">FreeBSD/ppc ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-ppc at FreeBSD.org">freebsd-ppc at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="sparc.html">FreeBSD/sparc64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-sparc at FreeBSD.org">freebsd-sparc at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td><a href="&enbase;/platforms/xbox.html">FreeBSD/xbox ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></td>
+	 <td><a href="mailto:freebsd-current at FreeBSD.org">freebsd-current at FreeBSD.org</a></td>
+	</tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <p>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌŪ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<a
+	href="mailto:freebsd-arch at FreeBSD.org">freebsd-arch at FreeBSD.org</a>
+   ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
  </body>
 </html>


More information about the svn-doc-all mailing list