svn commit: r46349 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Mar 17 14:08:58 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Tue Mar 17 14:08:57 2015
New Revision: 46349
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46349

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44654 -> r44655	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Mon Mar 16 16:17:58 2015	(r46348)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Tue Mar 17 14:08:57 2015	(r46349)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44654
+   Original revision: r44655
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -77,8 +77,8 @@
    &os; 9.0-RELEASE ¤è¤êÁ°¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï <application>sysinstall</application>
    ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
    ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢<application>bsdinstall</application> ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
-   <application>sysinstall</application> ¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢
-   <xref linkend="install"/> ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <application>sysinstall</application> ¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
+	linkend="install"/> ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤà¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -162,8 +162,8 @@
 
 	<para>&os;/&arch.amd64; ¤ò¼Â¹Ô²Äǽ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤Ï
 	 2 ¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 1 ¤ÄÌܤΥ¯¥é¥¹¤Ï¡¢&amd.athlon;64, &amd.athlon;64-FX, &amd.opteron;
-	 ¤ä¤½¤ì¤è¤ê¿·¤·¤¤¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£</para>
+	 1 ¤ÄÌܤΥ¯¥é¥¹¤Ï¡¢&amd.athlon;64, &amd.athlon;64-FX,
+	 &amd.opteron; ¤ä¤½¤ì¤è¤ê¿·¤·¤¤¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<para>¤â¤¦ 1 ¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢
 	 &intel; EM64T ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£
@@ -175,24 +175,25 @@
 
 	<para>nVidia nForce3 Pro-150 ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
 	 BIOS ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢
-	 <acronym>IO</acronym> <acronym>APIC</acronym> ¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
-	 <emphasis>ɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹</emphasis>¡£
-	 ¤â¤·¡¢<acronym>BIOS</acronym> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	 Âå¤ï¤ê¤Ë <acronym>ACPI</acronym> ¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 Pro-150 ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï²óÈòºö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <acronym>IO</acronym> <acronym>APIC</acronym>
+	 ¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë <emphasis>ɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹</emphasis>¡£
+	 ¤â¤·¡¢<acronym>BIOS</acronym> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë
+	 <acronym>ACPI</acronym> ¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Pro-150
+	 ¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï²óÈòºö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
    </sect3>
 
    <sect3>
 	<title>&os;/&arch.powerpc; &apple; &macintosh;</title>
 
-	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î <acronym>USB</acronym> Æ⢤ΠNew World &apple; &macintosh;
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î <acronym>USB</acronym> Æ⢤Î
+	 New World &apple; &macintosh; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 Ê£¿ô¤Î <acronym>CPI</acronym> ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï
 	 <acronym>SMP</acronym> ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>32-bit ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¡¢<acronym>RAM</acronym> ¤ÎºÇ½é¤Î
 	 2 GB ¤À¤±¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
-	 Blue & White PowerMac G3 ¤Ç¤Ï¡¢&firewire; ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 Blue & White PowerMac G3 ¤Ç¤Ï¡¢
+	 &firewire; ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
    </sect3>
 
    <sect3>
@@ -289,8 +290,8 @@
 
    <para>&os; ¤Îɸ½à¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¤Þ¤¿¤Ï <acronym>GPT</acronym>
 	¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
-	&os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
-	<xref linkend="boot"/> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	&os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<xref
+	 linkend="boot"/> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï
 	<acronym>GPT</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò &os; ¤Î¤¿¤á¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -449,7 +450,8 @@
    <title>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½àÈ÷</title>
 
    <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÍѤΠ<acronym>CD</acronym>, <acronym>DVD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>USB</acronym>
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÍѤΠ<acronym>CD</acronym>,
+	<acronym>DVD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>USB</acronym>
 	¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
@@ -461,8 +463,8 @@
 	¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤ËɬÍפʥե¡¥¤¥ë¤À¤±¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	»ÈÍѤ¹¤ë¥Ð¥ó¥ÉÉý¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï
-	<link xlink:href="&url.base;/ja/where.html#download">www.freebsd.org/ja/where.html#download</link>
+   <para>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï <link
+	 xlink:href="&url.base;/ja/where.html#download">www.freebsd.org/ja/where.html#download</link>
 	¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤Þ¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÈƱ¤¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é
 	<filename>CHECKSUM.SHA256</filename> ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
@@ -477,8 +479,8 @@
 	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <tip>
-	<para>&os; ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë <acronym>CD</acronym> ¤ä
-	 <acronym>DVD</acronym>,
+	<para>&os; ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
+	 <acronym>CD</acronym> ¤ä <acronym>DVD</acronym>,
 	 <acronym>USB</acronym> ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	 ¤³¤Î¾Ï¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
    </tip>
@@ -488,7 +490,8 @@
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢°ìËç¤Î <acronym>CD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï
 	<acronym>DVD</acronym> ¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
 	¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
-	<acronym>ISO</acronym> ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò <acronym>CD</acronym> ¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
+	<acronym>ISO</acronym> ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò <acronym>CD</acronym>
+	¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤Æ¡¢
 	µ¯Æ°²Äǽ¤Ê <acronym>CD</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>DVD</acronym>
 	¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	&os; ¤Ç¤Ï¡¢Ports Collection ¤Î
@@ -645,7 +648,8 @@ commit your changes?</literallayout>
 	   ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òΩ¤Á¾å¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢
 	   <acronym>USB</acronym> ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	  <para><acronym>CD</acronym> ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òΩ¤Á¾å¤²¡¢
+	  <para><acronym>CD</acronym> ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	   ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òΩ¤Á¾å¤²¡¢
 	   ¤¹¤°¤Ë <acronym>CD</acronym> ¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	 </step>
 
@@ -773,10 +777,9 @@ Loading /boot/defaults/loader.conf
 
 	<para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î &sparc64; ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢
 	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 &os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Þ¤¿¤Ï <acronym>CD</acronym>
-	 ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï
-	 <acronym>PROM</acronym>
-	 (OpenFirmware) ¤ËÆþ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 &os; ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Þ¤¿¤Ï
+	 <acronym>CD</acronym> ¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï
+	 <acronym>PROM</acronym> (OpenFirmware) ¤ËÆþ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>PROM ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¡¢
 	 ¥Ö¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂԤäƤ¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -788,17 +791,13 @@ OpenBoot 4.2, 128 MB memory installed, S
 Ethernet address 0:3:ba:b:92:d4, Host ID: 830b92d4.</screen>
 
 	<para>¤â¤·¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
-	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é
-	 <keycombo
+	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é <keycombo
 	  action="simul"><keycap>L1</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>
-	 ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <keycombo
+	 ¤Þ¤¿¤Ï <keycombo
 	  action="simul"><keycap>Stop</keycap><keycap>A</keycap></keycombo>
 	 ¤ò²¡¤¹¤«¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤«¤é <command>BREAK</command>
 	 (¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢&man.tip.1; ¤Þ¤¿¤Ï &man.cu.1; ¤Ç¤Ï <command>~#</command>)
-	 ¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¡¢
-	 <acronym>PROM</acronym>
-	 ¥×¥í¥ó¥×¥È¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¡¢<acronym>PROM</acronym> ¥×¥í¥ó¥×¥È¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	 ¼¡¤Î¤è¤¦¤Êɽ¼¨¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<screen><prompt>ok  </prompt><co xml:id="bsdinstall-prompt-single"/>
@@ -827,10 +826,12 @@ Ethernet address 0:3:ba:b:92:d4, Host ID
    <para>²èÌ̤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¿ôÉ´¹Ô¤Îʸ»úÎó¤Ï (¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë) µ­²±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
 	ºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<keycap>Scroll Lock</keycap> ¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ç²èÌ̤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìð°õ¥­¡¼¤â¤·¤¯¤Ï
-	<keycap>PageUp</keycap> ¤« <keycap>PageDown</keycap> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<keycap>Scroll Lock</keycap> ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤¹¤È¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òºÆɽ¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<keycap>Scroll Lock</keycap>
+	¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç²èÌ̤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ìð°õ¥­¡¼¤â¤·¤¯¤Ï <keycap>PageUp</keycap> ¤«
+	<keycap>PageDown</keycap> ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<keycap>Scroll Lock</keycap> ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤¹¤È¡¢
+	¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>ľ¤Á¤Ë¤³¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡½Ð¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë
 	²èÌ̤γ°¤Ëή¤ì¤¿Ê¸»úÎó¤òºÆɽ¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
@@ -993,14 +994,13 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
   <para>ðǰ¤Ë¸¡½Ð·ë²Ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢
 	&os; ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¸¡½Ð¤Ç¤­¤¿»ö¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢
-	¸¡½Ð·ë²Ì¤Øɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	<xref linkend="kernelconfig-custom-kernel"/>
-	¤Ë¤Ï¡¢<filename>GENERIC</filename>
+	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸¡½Ð·ë²Ì¤Øɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£<xref
+	 linkend="kernelconfig-custom-kernel"/> ¤Ë¤Ï¡¢
+	<filename>GENERIC</filename>
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂбþ¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡½Ð¸å¡¢
-	<xref linkend="bsdinstall-choose-mode"/> ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   <para>¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸¡½Ð¸å¡¢<xref linkend="bsdinstall-choose-mode"/>
+	¤Ë¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢
 	<xref linkend="using-live-cd"/> ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
 	live <acronym>CD</acronym>¡¢¤Þ¤¿¤Ï
@@ -1161,7 +1161,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	<listitem>
 	 <para><literal>games</literal> - <application>fortune</application>,
 	  <application>rot13</application>
-	  ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýŪ¤Ê <acronym>BSD</acronym> ¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýŪ¤Ê <acronym>BSD</acronym>
+	  ¥²¡¼¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -1328,59 +1329,59 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	 ³µ¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢<filename>/var</filename>
 	 ¤Ë¥®¥¬¥Ð¥¤¥È°Ê¾å¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤òɬÍפȤϤ·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-	<note>
-	 <para>»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤¬
-	  <filename>/var/tmp</filename> ¤ËɬÍפˤʤë¤È¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	  ¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¡¢
-	  package ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢package ¤Î°ì»þŪ¤Ê¥³¥Ô¡¼¤ò
-	  <filename>/var/tmp</filename> °Ê²¼¤ËŸ³«¤·¤Þ¤¹¡£
-	  <filename>/var/tmp</filename>
-	  °Ê²¼¤Ë½½Ê¬¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢
-	  <application>Firefox</application>,
-	  <application>OpenOffice</application> ¤ä
-	  <application>LibreOffice</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
-	  Â礭¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬¡¢
-	  º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-	</note>
+   <note>
+	<para>»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤¬
+	 <filename>/var/tmp</filename> ¤ËɬÍפˤʤë¤È¤­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¡¢
+	 package ¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢package ¤Î°ì»þŪ¤Ê¥³¥Ô¡¼¤ò
+	 <filename>/var/tmp</filename> °Ê²¼¤ËŸ³«¤·¤Þ¤¹¡£
+	 <filename>/var/tmp</filename>
+	 °Ê²¼¤Ë½½Ê¬¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢
+	 <application>Firefox</application>,
+	 <application>OpenOffice</application> ¤ä
+	 <application>LibreOffice</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
+	 Â礭¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ package ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬¡¢
+	 º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   </note>
 
-	<para><filename>/usr</filename> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢
-	 &os; Ports Collection ¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò´Þ¤à¡¢
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ËɬÍפÊ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·²¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 2 ¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¡¢
-	 ɬÍ×Î̤òǰƬ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 Ê̤Υѡ¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï½áÂô¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢
-	 ¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â­¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
-	 ¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>swap sizing</primary>
-	</indexterm>
-	<indexterm>
-	 <primary>swap partition</primary>
-	</indexterm>
-
-	<para>·Ð¸³¤«¤é¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏʪÍý¥á¥â¥ê
-	 (<acronym>RAM</acronym>) ¤Î 2 ÇܤȤ¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌŪ¤Ç¤¹¡£
-	 <acronym>RAM</acronym> ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¤â¤Ã¤È¥¹¥ï¥Ã¥×¤òÁý¤·¤¿Êý¤¬À­Ç½¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¥¹¥ï¥Ã¥×¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ëÀßÄê¤Ï¡¢
-	 ¤¢¤Ê¤¿¤¬¸å¤Ë¥á¥â¥ê¤òÁýÀߤ·¤¿¤È¤­¤ËÌäÂê¤òµ¯¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
-	 VM ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥­¥ã¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥É¤ÎǽΨ¤òÍ¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>Ê£¿ô¤Î <acronym>SCSI</acronym>
-	 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ÇÁàºî¤µ¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î
-	 <acronym>IDE</acronym> ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»ý¤ÄÂ絬ÌϤʥ·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ö (4 Âæ¤Þ¤Ç) ¤Ë¥¹¥ï¥Ã¥×¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ³Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤Û¤ÜƱ°ì¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤ÏǤ°Õ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	 ÆâÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ÏºÇÂç¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î 4 ÇܤËÄ´Àᤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 ¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Û¤ÜƱ°ì¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¥¹¥ï¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºÇŬ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä̾凉¥ï¥Ã¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢
-	 ¿¤¯¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤âºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Íưפˤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><filename>/usr</filename> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢
+	&os; Ports Collection ¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò´Þ¤à¡¢
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ËɬÍפÊ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·²¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 2 ¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¡¢
+	ɬÍ×Î̤òǰƬ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	Ê̤Υѡ¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï½áÂô¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢
+	¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Â­¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢
+	¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+
+   <indexterm>
+	<primary>swap sizing</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>swap partition</primary>
+   </indexterm>
+
+   <para>·Ð¸³¤«¤é¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏʪÍý¥á¥â¥ê
+	(<acronym>RAM</acronym>) ¤Î 2 ÇܤȤ¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌŪ¤Ç¤¹¡£
+	<acronym>RAM</acronym> ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
+	¤â¤Ã¤È¥¹¥ï¥Ã¥×¤òÁý¤·¤¿Êý¤¬À­Ç½¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥ï¥Ã¥×¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ëÀßÄê¤Ï¡¢
+	¤¢¤Ê¤¿¤¬¸å¤Ë¥á¥â¥ê¤òÁýÀߤ·¤¿¤È¤­¤ËÌäÂê¤òµ¯¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
+	VM ¥Ú¡¼¥¸¥¹¥­¥ã¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥É¤ÎǽΨ¤òÍ¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>Ê£¿ô¤Î <acronym>SCSI</acronym>
+	¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ÇÁàºî¤µ¤ì¤ëÊ£¿ô¤Î
+	<acronym>IDE</acronym> ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»ý¤ÄÂ絬ÌϤʥ·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
+	¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ö (4 Âæ¤Þ¤Ç) ¤Ë¥¹¥ï¥Ã¥×¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
+	³Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤Û¤ÜƱ°ì¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤ÏǤ°Õ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	ÆâÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¹½Â¤¤ÏºÇÂç¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î 4 ÇܤËÄ´Àᤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥¹¥ï¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Û¤ÜƱ°ì¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤Ï¥¹¥ï¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºÇŬ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä̾凉¥ï¥Ã¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢
+	¿¤¯¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤âºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬Íưפˤʤê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤òŬÀڤ˥ѡ¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
 	 ¾®¤µ¤¤¤¬½ñ¤­¹þ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È²½¤ò¡¢
@@ -1502,7 +1503,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	<tbody>
 	 <row>
 	  <entry>APM</entry>
-	  <entry>&powerpc; &macintosh; ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë Apple Partition Map (<link
+	  <entry>&powerpc; &macintosh; ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
+		Apple Partition Map (<link
 		 xlink:href="http://support.apple.com/kb/TA21692">http://support.apple.com/kb/TA21692</link>) </entry>
 	 </row>
 
@@ -1564,8 +1566,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><literal>freebsd-ufs</literal> - &os;
-	  UFS ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£</para>
+	 <para><literal>freebsd-ufs</literal> - &os; UFS
+	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -1587,7 +1589,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	<filename>/</filename>, <filename>/var</filename>,
 	<filename>/tmp</filename> ¤½¤·¤Æ <filename>/usr</filename>
 	¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýŪ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥óʬ³ä¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÎ㤬 <xref linkend="bsdinstall-part-manual-splitfs"/> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÎ㤬 <xref
+	 linkend="bsdinstall-part-manual-splitfs"/> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¥µ¥¤¥º¤òÆþÎϤ¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
 	<emphasis>K</emphasis> (¥­¥í¥Ð¥¤¥È)¡¢<emphasis>M</emphasis> (¥á¥¬¥Ð¥¤¥È)¡¢
@@ -1764,8 +1767,7 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥×¡¼¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<link
 	 linkend="bsdinstall-part-shell">Shell Mode</link>
 	¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ç¥×¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢
-	¥¹¥È¥é¥¤¥× (¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾éĹÀ­¤Ê¤·)¡¢¥ß¥é¡¼
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥× (¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾éĹÀ­¤Ê¤·)¡¢¥ß¥é¡¼
 	(¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»ÈÍѤǤ­¤ëÍÆÎ̤ϺǾ®) ¤ª¤è¤Ó RAID-Z 1, 2
 	¤ª¤è¤Ó 3 (¤½¤ì¤¾¤ì 1, 2 ¤ª¤è¤Ó 3 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎƱ»þ¾ã³²¤ØÂбþ)¡¢
 	¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥×¡¼¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -1799,7 +1801,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
 	<mediaobject>
 	 <imageobject>
-	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-disk_select"/>
+	  <imagedata
+	   fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-disk_select"/>
 	 </imageobject>
 	</mediaobject>
    </figure>
@@ -1809,7 +1812,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
 	<mediaobject>
 	 <imageobject>
-	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-vdev_invalid"/>
+	  <imagedata
+	   fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-vdev_invalid"/>
 	 </imageobject>
 	</mediaobject>
    </figure>
@@ -1840,7 +1844,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	¤È <acronym>MBR</acronym> ¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¡¢
 	¥¹¥ï¥Ã¥×Îΰè¤ÎÍÆÎ̤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÃͤËÀßÄꤵ¤ì¤¿¤é¡¢
-	¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë <guibutton>>>> Install</guibutton>
+	¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë
+	<guibutton>>>> Install</guibutton>
 	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>&man.geli.8; ¥Ç¥£¥¹¥¯°Å¹æ²½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢
@@ -1851,7 +1856,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
 	<mediaobject>
 	 <imageobject>
-	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-geli_password"/>
+	  <imagedata
+	   fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-geli_password"/>
 	 </imageobject>
 	</mediaobject>
    </figure>
@@ -1912,7 +1918,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
    ¤â¤·Êѹ¹¤¬É¬ÍפǤ¢¤ì¤Ð¡¢
    <guibutton>[ Back ]</guibutton>
    ¤òÁªÂò¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥¨¥Ç¥£¥¿¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-   <guibutton>[ Revert & Exit ]</guibutton> ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢
+   <guibutton>[ Revert & Exit ]</guibutton>
+   ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢
    ¥Ï¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÊѹ¹¤Ê¤·¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ó¤À¤«¡¢
@@ -2034,8 +2041,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
 	<para>¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï Service Set Identifier
 	 (<acronym>SSID</acronym>) ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼±Ê̤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	 <acronym>SSID</acronym>
-	 ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Ã»¤¯¡¢°ì°ÕŪ¤Ê̾Á°¤Ç¤¹¡£</para>
+	 <acronym>SSID</acronym> ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢
+	 û¤¯¡¢°ì°ÕŪ¤Ê̾Á°¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢
 	 Á÷¿®¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½¤·¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÅðÄ°¤«¤éÊݸ¤Þ¤¹¡£
@@ -2079,10 +2086,10 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	</figure>
 
 	<para>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÁªÂò¸å¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀܳ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°Å¹æ¾ðÊó¤òÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£
-	 <acronym>WPA2</acronym> ¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É (Pre-Shared Key ¤Þ¤¿¤Ï
+	 <acronym>WPA2</acronym> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É (Pre-Shared Key ¤Þ¤¿¤Ï
 	 <acronym>PSK</acronym> ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹) ¤Î¤ß¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
-	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆþÎϥܥ寥¹¤ËÆþÎϤ·¤¿Ê¸»ú¤Ï¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢
+	 ÆþÎϥܥ寥¹¤ËÆþÎϤ·¤¿Ê¸»ú¤Ï¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<figure xml:id="bsdinstall-wireless-wpa2">
 	 <title>WPA2 ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×</title>
@@ -2101,7 +2108,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
    <sect3 xml:id="bsdinstall-ipv4">
 	<title>IPv4 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê</title>
 
-	 <para><acronym>IPv4</acronym> ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 <para><acronym>IPv4</acronym>
+	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  ¤³¤ì¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Àܳ¤ÎºÇ¤â°ìÈÌŪ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	 <figure xml:id="bsdinstall-configure-net-ipv4">
@@ -2124,19 +2132,22 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 
 	<note>
 	 <para>ŬÅö¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó¤òÆþÎϤ·¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
-	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤«¤é <xref linkend="bsdinstall-collect-network-information"/>
+	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤«¤é <xref
+	   linkend="bsdinstall-collect-network-information"/>
 	  ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 	</note>
 
 	<sect4 xml:id="bsdinstall-net-ipv4-dhcp-config">
-	 <title><acronym>IPv4</acronym> <acronym>DHCP</acronym> ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê</title>
+	 <title><acronym>IPv4</acronym> <acronym>DHCP</acronym>
+	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê</title>
 
 	 <para><acronym>DHCP</acronym> ¥µ¡¼¥Ð¤òÍøÍѤǤ­¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	  <guibutton>[ Yes ]</guibutton> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢
 	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <figure xml:id="bsdinstall-net-ipv4-dhcp">
-	  <title><acronym>IPv4</acronym> <acronym>DHCP</acronym> ÀßÄê¤ÎÁªÂò</title>
+	  <title><acronym>IPv4</acronym>
+	    <acronym>DHCP</acronym> ÀßÄê¤ÎÁªÂò</title>
 
 	  <mediaobject>
 	   <imageobject>
@@ -2151,7 +2162,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	 <title>ÀÅŪ¤Ê <acronym>IPv4</acronym> ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê</title>
 
 	 <para>ÀÅŪ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢
-	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î <acronym>IPv4</acronym> ¾ðÊó¤òÆþÎϤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î <acronym>IPv4</acronym>
+	  ¾ðÊó¤òÆþÎϤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	 <figure xml:id="bsdinstall-net-ipv4-static">
 	  <title><acronym>IPv4</acronym> Static ÀßÄê</title>
@@ -2167,7 +2179,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	 <itemizedlist>
 	  <listitem>
 	   <para><literal>IP Address</literal> -
-		¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¼êÆ°¤ÇÍ¿¤¨¤ë <acronym>IPv4</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
+		¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¼êÆ°¤ÇÍ¿¤¨¤ë <acronym>IPv4</acronym>
+		¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
 		¤³¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï°ì°ÕŪ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¡¢
 		¥í¡¼¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î¾¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	  </listitem>
@@ -2216,12 +2229,13 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	 ÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ðÊó¤ò¼êÆ°¤ÇÆþÎϤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<sect4 xml:id="bsdinstall-net-ipv6-slaac-config">
-	 <title><acronym>IPv6</acronym> Stateless Address Autoconfiguration</title>
+	 <title><acronym>IPv6</acronym> Stateless Address
+	  Autoconfiguration</title>
 
 	 <para><acronym>SLAAC</acronym> ¤Ç¤Ï¡¢<acronym>IPv6</acronym>
 	  ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤¬¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥¿¤«¤é¼«Æ°ÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
 	  ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<link
-	  xlink:href="http://tools.ietf.org/html/rfc4862">http://tools.ietf.org/html/rfc4862</link>
+	   xlink:href="http://tools.ietf.org/html/rfc4862">http://tools.ietf.org/html/rfc4862</link>
 	  ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	 <figure xml:id="bsdinstall-net-ipv6-slaac">
@@ -2636,8 +2650,9 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para><literal>Network</literal> -
-	  <xref linkend="bsdinstall-config-network-dev"/> ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <para><literal>Network</literal> - <xref
+	   linkend="bsdinstall-config-network-dev"/>
+	  ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
@@ -2721,18 +2736,19 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	 ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤¹¤È¡¢²èÌ̤Υí¥Ã¥¯¤ò³°¤·¡¢
 	 Ä̾ï¤Î²èÌ̤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para><prompt>login:</prompt> ¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤ËÄɲä·¤¿¥æ¡¼¥¶Ì¾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<systemitem class="username">asample</systemitem> ¤Ç¤¹¡£
-	ɬÍפΤʤ¤¸Â¤ê¡¢<systemitem class="username">root</systemitem>
-	¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<para><prompt>login:</prompt> ¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤ËÄɲä·¤¿¥æ¡¼¥¶Ì¾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢<systemitem class="username">asample</systemitem> ¤Ç¤¹¡£
+	 ɬÍפΤʤ¤¸Â¤ê¡¢<systemitem class="username">root</systemitem>
+	 ¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
 	<para>¾å¤Ç¼¨¤·¤¿ scroll-back buffer ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ÎÍÆÎÌÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢
 	 ¤¹¤Ù¤Æ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
 	 ¥í¥°¥¤¥ó¤Î¸å¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Ç
 	 <command>dmesg | less</command>
 	 ¤ÈÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ³Îǧ¸å¤Ë <keycap>q</keycap> ¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ³Îǧ¸å¤Ë <keycap>q</keycap> ¤ò²¡¤¹¤È¡¢
+	 ¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>ŵ·¿Åª¤Ê¥Ö¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ (¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Ï¾Êά¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)</para>
 
@@ -2923,8 +2939,8 @@ login:</screen>
 	¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é <command>su</command> ¤ÈÆþÎϤ·¡¢
 	<systemitem class="username">root</systemitem> ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ
 	<systemitem class="username">root</systemitem> ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¤Þ¤¿¤Ï <systemitem class="username">root</systemitem> ¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢
-	<command>shutdown -p now</command>
+	¤Þ¤¿¤Ï <systemitem class="username">root</systemitem>
+	¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢<command>shutdown -p now</command>
 	¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÀµ¤·¤¯¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¡¢ÅŸ»¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>
@@ -2968,7 +2984,8 @@ login:</screen>
 	¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
 	µ¯Æ°¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î
 	<acronym>IRQ</acronym>, <acronym>I/O</acronym> ¥¢¥É¥ì¥¹¡¢
-	<acronym>DMA</acronym> ¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬¹©¾ì½Ð²Ù»þ¤Î¾õÂ֤Ǥ¢¤ë¤ÈÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<acronym>DMA</acronym>
+	¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬¹©¾ì½Ð²Ù»þ¤Î¾õÂ֤Ǥ¢¤ë¤ÈÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¤â¤·¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
 	¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤·¡¢
 	ºÆ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò
@@ -3031,7 +3048,9 @@ login:</screen>
  <sect1 xml:id="using-live-cd">
   <title>Live <acronym>CD</acronym> ¤ò»È¤¦</title>
 
-  <para>&os; ¤Î live <acronym>CD</acronym> ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈƱ¤¸ <acronym>CD</acronym> ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+  <para>&os; ¤Î live <acronym>CD</acronym> ¤Ï¡¢
+   ¥á¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈƱ¤¸
+   <acronym>CD</acronym> ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
    ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë &os; ¤ò»È¤ª¤¦¤«¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢
    ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ëµ¡Ç½¤ò»î¤·¤Æ¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÍ­ÍѤǤ¹¡£</para>
 
@@ -3051,7 +3070,8 @@ login:</screen>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>live <acronym>CD</acronym> ¤Î¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
+	 <para>live <acronym>CD</acronym>
+	  ¤Î¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
 	  ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>


More information about the svn-doc-all mailing list