svn commit: r46884 - in head/ja_JP.eucJP/htdocs: platforms/ia64 search

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jun 28 02:57:37 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sun Jun 28 02:57:36 2015
New Revision: 46884
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46884

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46621 -> r46874	head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/ia64/index.xml
 	r46419 -> r46874	head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/search.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/ia64/index.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/search.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/ia64/index.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/ia64/index.xml	Sun Jun 28 00:34:59 2015	(r46883)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/platforms/ia64/index.xml	Sun Jun 28 02:57:36 2015	(r46884)
@@ -6,7 +6,7 @@
 ]>
 
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r46621 -->
+<!-- Original revision: r46874 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -18,15 +18,6 @@
  <body class="navinclude.developers">
 		<img align="right" alt="McKinley die" src="&enbase;/platforms/ia64/mckinley-die.png"/>
 
-		<p>freebsd-ia64 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸¡º÷:</p>
-
-		<form action="&cgibase;/search.cgi" method="get">
-		 <input name="words" size="50" type="text"/>
-		 <input name="max" type="hidden" value="25"/>
-		 <input name="source" type="hidden" value="freebsd-ia64"/>
-		 <input type="submit" value="Go"/>
-		</form>
-
 		<h3><a name="toc">Ìܼ¡</a></h3>
 
 		<ul>

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/search.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/search.xml	Sun Jun 28 00:34:59 2015	(r46883)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/search/search.xml	Sun Jun 28 02:57:36 2015	(r46884)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "¸¡º÷">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r46419 -->
+<!-- Original revision: r46874 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <head>
@@ -49,7 +49,7 @@
 
   <form action="https://duckduckgo.com/" method="get">
    <h2 class="blockhide"><label for="words">¸¡º÷</label></h2>
-   <input type="hidden" name="sites" value="www.FreeBSD.org,lists.FreeBSD.org,wiki.FreeBSD.org,forums.FreeBSD.org" />
+   <input type="hidden" name="sites" value="www.FreeBSD.org,docs.FreeBSD.org/doc,wiki.FreeBSD.org,forums.FreeBSD.org" />
    <input type="hidden" name="ka" value="v" />
    <input type="hidden" name="kt" value="v" />
    <input type="hidden" name="kh" value="1" />
@@ -100,610 +100,18 @@
 	href="http://markmail.org/browse/?q=list:org.freebsd">MarkMail</a>
    ¤Ç¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
-  <form action="&cgibase;/search.cgi" method="get">
-
-   <h3>¸¡º÷ʸ»úÎó</h3>
-
-   <p><em>Ãí°Õ: AND ¤ä NOT Åù¤Î±é»»»Ò¤ò»È¤Ã¤Æõ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÀ©¸Â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¾Ü¤·¤¯¤Ï<a href="searchhints.html">¸¡º÷¤Î¥Ò¥ó¥È</a>
-	¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</em></p>
-
-   <p><input type="text" name="words" size="50"/><br/>
-	¸¡º÷·ë²Ì¤Îɽ¼¨¿ô:
-
-	<select name="max">
-	 <option value="5">5</option>
-	 <option value="10">10</option>
-	 <option value="25" selected="selected">25</option>
-	 <option value="50">50</option>
-	 <option value="100">100</option>
-	 <option value="250">250</option>
-	</select> ¸Ä¡¢
-
-	¥½¡¼¥È½ç:
-
-	<select name="sort">
-	 <option value="score">score</option>
-	 <option value="date">score & date</option>
-	 <option value="subject">subject</option>
-	 <option value="author">author</option>
-	</select>¡¢
-
-	¸¡º÷ÈÏ°Ï:
-
-	<select name="index">
-	 <option value="recent" selected="selected">ºÇ¶á¤Î¤â¤Î</option>
-	 <option value="all">¤¹¤Ù¤Æ</option>
-	</select>
-
-	<br/>
-
-	<input type="submit" value="¸¡º÷"/> <input type="reset" value="¥ê¥»¥Ã¥È"/></p>
-
-	<h3>¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö:</h3>
-
-	<p><em>Ãí°Õ: °ìÅÙ¤Ë 3 ¤Ä¤« 4 ¤Ä°Ê¾å¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢
-	 ´Ö°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£</em></p>
-
-	<h3>°ìÈÌŪ¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö</h3>
-
-	<table>
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-advocacy"/> <strong>Advocacy</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ÎÉáµÚ¡¢ÀëÅÁ³èÆ°</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-announce"/> <strong>Announce</strong></td>
-	  <td>½ÅÍפʥ¤¥Ù¥ó¥È / ¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-chat"/> <strong>Chat</strong></td>
-	  <td> (»þ¡¹) FreeBSD ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-jobs"/> <strong>Jobs</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµá¿Í¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤äÍúÎò½ñ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-newbies"/> <strong>Newbies</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î½é¿´¼Ô¥æ¡¼¥¶¤Î³èÆ°¤ÈµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source" checked="checked"
-	   value="freebsd-questions"/> <strong>Questions</strong></td>
-	  <td>°ìÈÌŪ¤Ê¼ÁÌä</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-security-notifications"/> <strong>Security Notifications</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ (CERT ´«¹ð¤ò´Þ¤à)</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-user-groups"/> <strong>User-Groups</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¥æ¡¼¥¶¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à</td>
-	 </tr>
-	</table>
-
-	<h3>¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý</h3>
-
-	<table>
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-bugs"/> <strong>Bugs</strong></td>
-	  <td>¥Ð¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤äµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-cluster"/> <strong>Cluster</strong></td>
-	  <td>¥¯¥é¥¹¥¿´Ä¶­¤Ç¤Î FreeBSD ¤ÎÍøÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
- 	   value="freebsd-hardware"/> <strong>Hardware</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-isp"/> <strong>ISP</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë ISP ¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-performance"/> <strong>Performance</strong></td>
-	  <td>¹âÉé²Ù»þ¤Þ¤¿¤Ï¶Ëü¤Ê¾ò·ï¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÀ­Ç½¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-security"/> <strong>Security</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ç¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÌäÂê (DES, Kerberos ¤Ê¤É)</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-stable"/> <strong>Stable</strong></td>
-	  <td>³«È¯¥Ä¥ê¡¼¤Î FreeBSD-stable ¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-	</table>
-
-	<h3>³«È¯¼Ô</h3>
-
-	<table>
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-acpi"/> <strong>ACPI</strong></td>
-	  <td>ACPI ¤ª¤è¤ÓÅŸ»´ÉÍý¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-afs"/> <strong>Afs</strong></td>
-	  <td>CMU/Transarc ¤Î AFS (Andrew File System) ¤Î°Ü¿¢¤ÈÍøÍÑ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-alpha"/> <strong>Alpha</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ò DEC Alpha ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-amd64"/> <strong>AMD64</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ò AMD64 ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-apache"/> <strong>Apache</strong></td>
-	  <td>Apach ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë ports ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-arch"/> <strong>Arch</strong></td>
-	  <td>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-arm"/> <strong>ARM</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î StrongARM °Ü¿¢ÈǤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-atm"/> <strong>ATM</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë ATM ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥­¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-audit"/> <strong>Audit</strong></td>
-	  <td>¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É´Æºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-binup"/> <strong>Binup</strong></td>
-	  <td>¥Ð¥¤¥Ê¥ê¹¹¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פȼÂÁõ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-bluetooth"/> <strong>Bluetooth</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î Bluetooth ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¡£</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-chromium"/> <strong>Chromium</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¸ÇÍ­¤Î Chromium ¤ÎÏÃÂê</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-bugbusters"/> <strong>Bugbusters</strong></td>
-	  <td>¾ã³²Êó¹ð½èÍý¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="cvs-all"/> <strong>Commit (all)</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÀ¸¤¸¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊѹ¹</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="cvs-doc"/> <strong>Commit (doc)</strong></td>
-	  <td>FreeBSD doc/ ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÀ¸¤¸¤¿Êѹ¹</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="cvs-ports"/> <strong>Commit (ports)</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ports/ ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÀ¸¤¸¤¿Êѹ¹</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="cvs-projects"/> <strong>Commit (projects)</strong></td>
-	  <td>FreeBSD project/ ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÀ¸¤¸¤¿Êѹ¹</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="cvs-src"/> <strong>Commit (src)</strong></td>
-	  <td>FreeBSD src/ ¥½¡¼¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÀ¸¤¸¤¿Êѹ¹</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-config"/> <strong>Config</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¦ÀßÄê¥Ä¡¼¥ë¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-current"/> <strong>Current</strong></td>
-	  <td>FreeBSD-current ¥½¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-cvsweb"/> <strong>CVSweb</strong></td>
-	  <td>FreeBSD-CVSweb ¤ÎÍøÍÑ¡¢³«È¯¡¢Êݼé´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-database"/> <strong>Database</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍѤȳ«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-doc"/> <strong>Doc</strong></td>
-	  <td>¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-drivers"/> <strong>Drivers</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ò½ñ¤¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-embedded"/> <strong>Embedded</strong></td>
-	  <td>ÁȤ߹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î FreeBSD ¤ÎÍøÍѤ˴ؤ¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-emulation"/> <strong>Emulation</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¾å¤Ç¤Î¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥È</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-firewire"/> <strong>Firewire</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î Firewire (IEEE 1394/iLink) ¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ߷פȼÂÁõ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-fs"/> <strong>Fs</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-geom"/> <strong>GEOM</strong></td>
-	  <td>GEOM ¸ÇÍ­¤ÎµÄÏÀ¤È¼ÂÁõ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-gnome"/> <strong>Gnome</strong></td>
-	  <td>FreeBSD GNOME ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-hackers"/> <strong>Hackers</strong></td>
-	  <td>µ»½Ñ°ìÈ̤εÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-i18n"/> <strong>I18n</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î¹ñºÝ²½</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-i386"/> <strong>i386</strong></td>
-	  <td>i386 ¸ÇÍ­¤ÎÏÃÂê</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-ia32"/> <strong>ia32</strong></td>
-	  <td>IA32 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-ia64"/> <strong>ia64</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î Intel ¤ÎºÇ¿· IA64 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-ipfw"/> <strong>ipfw</strong></td>
-	  <td>IP firewall ¥³¡¼¥É¤ÎºÆÀ߷פ˴ؤ¹¤ëµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-isdn"/> <strong>ISDN</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë ISDN ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-java"/> <strong>&java;</strong></td>
-	  <td>JDK ¤Î°Ü¿¢¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-libh"/> <strong>libh</strong></td>
-	  <td>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë, ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÍѤμ¡À¤Â奷¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-mips"/> <strong>MIPS</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ò MIPS ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-multimedia"/> <strong>Multimedia</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ò¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤È¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-mobile"/> <strong>Mobile</strong></td>
-	  <td>¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶­¤Ç FreeBSD ¤ò»È¤¦</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-mozilla"/> <strong>Mozilla</strong></td>
-	  <td>mozilla ¤Î FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-net"/> <strong>Net</strong></td>
-	  <td>¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎµÄÏÀ¤È TCP/IP ¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-new-bus"/> <strong>New Bus</strong></td>
-	  <td>¥Ð¥¹¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Îµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-office"/> <strong>Office</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-openoffice"/> <strong>OpenOffice</strong></td>
-	  <td>FreeBSD OpenOffice/StarOffice ports ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-perl"/> <strong>Perl</strong></td>
-	  <td>Perl ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î ports ¤ÎÊݼé</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-pf"/> <strong>PF</strong></td>
-	  <td>¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ (PF) ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤È¼ÁÌä</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-platforms"/> <strong>Platforms</strong></td>
-	  <td>¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à FreeBSD ¤ÎÌäÂê (FreeBSD ¤ÎÈ󥤥ó¥Æ¥ë¤Ø¤Î°Ü¿¢)</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-policy"/> <strong>Policy</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¥³¥¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-ports-bugs"/> <strong>Ports Bugs</strong></td>
-	  <td>FreeBSD Ports Collection ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ð¥°Êó¹ð</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-ports"/> <strong>Ports</strong></td>
-	  <td>FreeBSD Ports Collection ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-ppc"/> <strong>PPC</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î PowerPC ¤Ø¤Î°Ü¿¢</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-python"/> <strong>Python</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¸ÇÍ­¤Î Python ¤ÎÏÃÂê</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-       value="freebsd-qa"/> <strong>QA</strong></td>
-	  <td>ÉʼÁÊݾÚÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
- 	   value="freebsd-rc"/> <strong>rc</strong></td>
-	  <td>/etc/rc.d ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-realtime"/> <strong>Realtime</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à³ÈÄ¥¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-scsi"/> <strong>SCSI</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î SCSI ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-small"/> <strong>Small</strong></td>
-	  <td>ÁȤ߹þ¤ß¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤±¤ë FreeBSD ¤ÎÍøÍÑ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-smp"/> <strong>SMP</strong></td>
-	  <td>¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë FreeBSD</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-sparc64"/> <strong>SPARC64</strong></td>
-	  <td>SPARC64 ¤Ë FreeBSD ¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-standards"/> <strong>Standards</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤È C99¡¢&posix; µ¬³Ê¤ÎŬ¹çÀ­¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-threads"/> <strong>Threads</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥ì¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ (KSE ¤½¤Î¾)</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-tilera"/> <strong>Tilera</strong></td>
-	  <td>Tilera ¥Õ¥¡¥ß¥ê¤Î CPU ¤Ø¤Î FreeBSD ¤Î°Ü¿¢</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-tokenring"/> <strong>Tokenring</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-toolchain"/> <strong>Toolchain</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤ÎÅý¹ç¥Ä¡¼¥ë¥Á¥§¥¤¥ó¤Î´ÉÍý</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-usb"/> <strong>USB</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Î USB ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-vuxml"/> <strong>VuXML</strong></td>
-	  <td>VuXML ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-x11"/> <strong>X11</strong></td>
-	  <td>FreeBSD ¤Ç¤Î X11 ¤ÎÊݼ餪¤è¤Ó¥µ¥Ý¡¼¥È</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-xfce"/> <strong>XFCE</strong></td>
-	  <td>XFCE ¤Î FreeBSD ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤ÈÊݼé</td>
-	 </tr>
-	</table>
-
-	<h3>Limited lists</h3>
-
-	<table>
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-hubs"/> <strong>Hubs</strong></td>
-	  <td>¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È¤ò±¿ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹ (¥¤¥ó¥Õ¥é¥µ¥Ý¡¼¥È)</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-install"/> <strong>Install</strong></td>
-	  <td>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-wireless"/> <strong>Wireless</strong></td>
-	  <td>802.11 ¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¢¥Ä¡¼¥ë¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤Î³«È¯</td>
-	 </tr>
-
-	 <tr>
-	  <td><input type="checkbox" name="source"
-	   value="freebsd-www"/> <strong>WWW</strong></td>
-	  <td>¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈôÅö¼Ô</td>
-	 </tr>
-	</table>
-
-	<p><input type="submit" value="¸¡º÷"/></p>
-   </form>
-
+  <form action="https://duckduckgo.com/" method="get">
+   <h2 class="blockhide"><label for="mlwords">Search</label></h2>
+   <input type="hidden" name="sites" value="docs.FreeBSD.org/mail,lists.FreeBSD.org/pipermail" />
+   <input type="hidden" name="ka" value="v" />
+   <input type="hidden" name="kt" value="v" />
+   <input type="hidden" name="kh" value="1" />
+   <input type="hidden" name="kj" value="r2" />
+   <input id="mlwords" name="q" type="text" size="50" maxlength="255" />
+   <br />
+   <input id="mlsubmit" name="submit" type="submit" value="¸¡º÷" />
+   <input id="mlreset" type="reset" value="¥ê¥»¥Ã¥È" />
+  </form>
 
  </body>
 </html>


More information about the svn-doc-all mailing list