svn commit: r46870 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Jun 26 10:02:32 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Fri Jun 26 10:02:31 2015
New Revision: 46870
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46870

Log:
  - Merge the following from the English version:
  
  	r37831 -> r46023	head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml

Modified:
  head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml	Fri Jun 26 09:47:08 2015	(r46869)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml	Fri Jun 26 10:02:31 2015	(r46870)
@@ -1,10 +1,10 @@
 <?xml version="1.0" encoding="euc-jp"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//FreeBSD//DTD XHTML 1.0 Transitional-Based Extension//EN"
-"http://www.FreeBSD.org/XML/doc/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
+"http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title "FreeBSD ¥³¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥½¡¼¥¹">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: 1.41 -->
+<!-- Original revision: r46023 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -21,8 +21,8 @@
 Á°¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/vcs.operations.html">
 VCS Operations</a>¡¢
-<a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/gnats.html">
-GNATS</a> ¥Ð¥°ÄÉÀ×¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó
+<a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/bugzilla.html">
+Bugzilla</a> ¥Ð¥°ÄÉÀ×¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤ª¤è¤Ó
 <a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/ssh.guide.html">
 SSH Quick-Start Guide</a> ¾Ï¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
@@ -47,7 +47,8 @@ __FreeBSD_version ¤ÎÃͤΥơ¼¥Ö¥ë</a> ¤¬¤
 <h2><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/the-website-build.html">
 FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛÊýË¡</a></h2>
 
-&webbuild;
+<p>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤ò¼êÆ°¤Ç CVS
+¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 <h2>FreeBSD ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</h2>
 <ul>
@@ -65,7 +66,7 @@ FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛÊýË¡</a></h2>
 <h2>¤½¤Î¾¤Î¥ê¥½¡¼¥¹</h2>
 <ul>
   <li><a href="&base;/developers/cvs.html">CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</a></li>
-  <li><a href="&base;/support.html#gnats">¥Ð¥°Êó¹ð</a></li>
+  <li><a href="&base;/support.html">¥Ð¥°Êó¹ð</a></li>
   <li><a href="&base;/security/index.html">FreeBSD ¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó</a></li>
   <li><a href="&base;/copyright/copyright.html">Ãøºî¸¢</a></li>
   <li><a href="http://wiki.FreeBSD.org">FreeBSD Wiki</a></li>


More information about the svn-doc-all mailing list