svn commit: r46811 - head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/commercial

Brad Davis brd at FreeBSD.org
Thu Jun 11 15:31:41 UTC 2015


Author: brd
Date: Thu Jun 11 15:31:40 2015
New Revision: 46811
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46811

Log:
 Fix links to the consultants page.
 
 PR:		199484
 Submitted by:	Oznob <oznob at rambler.ru>

Modified:
 head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/commercial/commercial.xml

Modified: head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/commercial/commercial.xml
==============================================================================
--- head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/commercial/commercial.xml	Thu Jun 11 15:18:08 2015	(r46810)
+++ head/ru_RU.KOI8-R/htdocs/commercial/commercial.xml	Thu Jun 11 15:31:40 2015	(r46811)
@@ -34,13 +34,13 @@
 </p>
 
  <ul>
-  <li><a href="&enbase;/commercial/consulting_bycat.html">
+  <li><a href="&enbase;/commercial/consult_bycat.html">
    ëÏÎÓÁÌÔÉÎÇÏ×ÙÅ ÕÓÌÕÇÉ</a> ÷ÎÅ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÔÏÇÏ, Ñ×ÌÑÅÔÅÓØ ×Ù
    ÎÁÞÉÎÁÀÝÉÍ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÍ FreeBSD ÉÌÉ ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÚÁ×ÅÒÛÉÔØ ÂÏÌØÛÏÊ ÐÒÏÅËÔ,
    ÎÁÅÍÎÙÊ ËÏÎÓÕÌØÔÁÎÔ ÍÏÖÅÔ ÐÏÍÏÞØ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÓÐÉÓÏË <a
    href="&enbase;/commercial/consulting.html">×
    ÁÌÆÁ×ÉÔÎÏÍ ÐÏÒÑÄËÅ</a> ÉÌÉ ÒÁÚÂÉÔÙÍ ÐÏ
-   <a href="&enbase;/commercial/consulting_bycat.html">ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ</a>.
+   <a href="&enbase;/commercial/consult_bycat.html">ËÁÔÅÇÏÒÉÑÍ</a>.
    <p></p></li>
 
   <li><a href="&enbase;/commercial/hardware.html">


More information about the svn-doc-all mailing list