svn commit: r46798 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Wed Jun 10 13:33:50 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Wed Jun 10 13:33:49 2015
New Revision: 46798
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46798

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r21059 -> r23385	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Tue Jun 9 22:33:47 2015	(r46797)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Wed Jun 10 13:33:49 2015	(r46798)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r21059
+   Original revision: r23385
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="eresources">
@@ -67,7 +67,7 @@
 	°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Ïï¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë (¤½¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î)
 	°ìÈÌŪ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <informaltable frame="none">
+   <informaltable frame="none" pgwide="1">
 	<tgroup cols="2">
 	 <thead>
 	  <row>
@@ -161,7 +161,7 @@
 	¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ë¥á¡¼¥ë ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢
 	¤½¤ì¤é¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î·û¾Ï¤òÃí°Õ¿¼¤¯Æɤà¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <informaltable frame="none">
+   <informaltable frame="none" pgwide="1">
 	<tgroup cols="2">
 	 <thead>
 	  <row>
@@ -197,6 +197,12 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.apache.name;</entry>
+	   <entry><application>Apache</application>
+		¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ ports ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.arm.name;</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¤Î &arm; ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
@@ -234,7 +240,7 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>&a.emulation.name;</entry>
-	   <entry>Linux/DOS/&windows;
+	   <entry>Linux/&ms-dos;/&windows;
 		¤Î¤è¤¦¤Ê¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</entry>
 	  </row>
 
@@ -282,7 +288,8 @@
 
 	  <row>
 	   <entry>&a.ia64.name;</entry>
-	   <entry>FreeBSD ¤Î Intel ¤¬³«È¯Ãæ¤Î IA64 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¤Î &intel; ¤¬³«È¯Ãæ¤Î
+		IA64 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -367,8 +374,14 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.pf.name;</entry>
+	   <entry>¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ª¤è¤Ó¼ÁÌä</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.platforms.name;</entry>
-	   <entry>Intel °Ê³°¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
+	   <entry>&intel;
+		°Ê³°¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
 
 	  <row>
@@ -393,6 +406,11 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.python.name;</entry>
+	   <entry>FreeBSD ¸ÇÍ­¤Î Python ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.qa.name;</entry>
 	   <entry>ÉʼÁÊÝ¾Ú (Ä̾ï¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÊÝα) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ</entry>
 	  </row>
@@ -454,6 +472,16 @@
 	  </row>
 
 	  <row>
+	   <entry>&a.usb.name;</entry>
+	   <entry>&os; ¤Î USB Âбþ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
+	   <entry>&a.vuxml.name;</entry>
+	   <entry>VuXML ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.x11.name;</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¤Ç¤Î X11 ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¥µ¥Ý¡¼¥È</entry>
 	  </row>
@@ -480,7 +508,7 @@
 	¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µÄÏÀ¤ÎºÝ¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
    </para>
 
-   <informaltable frame="none">
+   <informaltable frame="none" pgwide="1">
 	<tgroup cols="2">
 	 <thead>
 	  <row>
@@ -516,7 +544,7 @@
 	¤³¤ì¤é¤Ï<emphasis>ÆɤßÀìÍÑ</emphasis>¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢
 	¤³¤ì¤é¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë»ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
-   <informaltable frame="none">
+   <informaltable frame="none" pgwide="1">
 	<tgroup cols="3">
 	 <thead>
 	  <row>
@@ -696,7 +724,7 @@
 	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤ËɬÍפʼê½ç¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À
-	<<replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org>
+	<email><replaceable>listname</replaceable>@FreeBSD.org></email>
 	¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢
 	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¤ËºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -704,7 +732,7 @@
 	¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¢¤ë
 	URL ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¤Þ¤¿¤Ï¡¢
-	freebsd-[¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î̾Á°]-unsubscribe at FreeBSD.org
+	<email><replaceable>listname</replaceable>-unsubscribe at FreeBSD.org</email>
 	¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÅÐÏ¿¤ò²ò½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <para>ºÆÅÙ¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
@@ -1064,7 +1092,7 @@
 	 <listitem>
 	  <para><emphasis>FreeBSD ¤Î IA64 ¤Ø¤Î°Ü¿¢</emphasis></para>
 
-	  <para>¤³¤ì¤Ï FreeBSD ¤Î Intel ¤Î IA-64 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î
+	  <para>¤³¤ì¤Ï FreeBSD ¤Î &intel; ¤Î IA-64 ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î
 	  °Ü¿¢¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íã¤Î¤¿¤á¤Îµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢
 	  ÌäÂê¤òÄ󵯤·²ò·èºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
 	  ¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤Ï´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -1111,7 +1139,9 @@
 	   ´û¤ËÊ̤ʾì½ê¤ËŬÀڤʥե©¡¼¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	   ¤½¤Á¤é¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	  <para>¾¤Î FreeBSD.org ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥ÈƱÍͤˡ¢
+	  <para>¾¤Î <systemitem
+		class="fqdomainname">FreeBSD.org</systemitem>
+	   ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥ÈƱÍͤˡ¢
 	   ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ÏÁ´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	   ¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãϰ褪¤è¤ÓºßÂð¶Ð̳¤Ê¤Î¤«¡¢
 	   °Üž¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
@@ -1284,12 +1314,26 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.pf.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ª¤è¤Ó¼ÁÌä</emphasis></para>
+
+	  <para>FreeBSD ¤Î¥Ñ¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ (pf)
+	   ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µÄÏÀ¡£
+	   µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤ª¤è¤Ó¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤ë¼ÁÌä¤ÎξÊý¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	   ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ALTQ QoS
+	   ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.platforms.name;</term>
 
 	 <listitem>
-	  <para><emphasis>Intel °Ê³°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢
+	  <para><emphasis>&intel; °Ê³°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¿¢
 	   </emphasis></para>
-	  <para>¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î FreeBSD ¤ÎÌäÂê¡£Intel
+	  <para>¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î FreeBSD ¤ÎÌäÂê¡£&intel;
 	   °Ê³°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î FreeBSD
 	   ¤Î°Ü¿¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÈÌŪ¤ÊµÄÏÀ¤äÄó°Æ¡£
 	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢
@@ -1343,6 +1387,22 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.python.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Python</emphasis></para>
+
+	  <para>FreeBSD ¤Ë¤ª¤±¤ë Python
+	   ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î²þÎɤ˴ØÏ¢¤·¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	   ¤³¤ì¤Ïµ»½ÑŪ¤Ê¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	   Python ¤Î°Ü¿¢¤Ë´Ø¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢
+	   ¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó Zope ¤ò FreeBSD
+	   ¤Ë°Ü¿¢¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂоݤȤ·¤¿¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
+	   µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î»²²Ã¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.questions.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -1453,6 +1513,17 @@
 	</varlistentry>
 
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.usb.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>&os; ¤Î USB Âбþ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ</emphasis></para>
+
+	  <para>¤³¤ì¤Ï¡¢&os; ¤Î USB
+	   Âбþ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.usergroups.name;</term>
 
 	 <listitem>
@@ -1715,7 +1786,7 @@
    °­ÍѤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
    ¥¢¥É¥ì¥¹¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¸¢Íø¤òαÊݤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <informaltable>
+  <informaltable frame="none" pgwide="1">
    <tgroup cols="4">
     <thead>
 	 <row>
@@ -1747,7 +1818,7 @@
    ´ÉÍý¼Ô¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì°­ÍѤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
    ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¸¢Íø¤òαÊݤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <informaltable>
+  <informaltable frame="none" pgwide="1">
    <tgroup cols="4">
 	<thead>
 	 <row>
@@ -1762,7 +1833,7 @@
 	 <row>
 	  <entry>storm.uk.FreeBSD.org</entry>
 	  <entry>SSH ¤Î¤ß</entry>
-	  <entry>Read-only cvs, personal web space, email</entry>
+	  <entry>Read-only CVS, personal web space, email</entry>
 	  <entry>&a.brian;</entry>
      </row>
 


More information about the svn-doc-all mailing list