svn commit: r46779 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Jun 7 05:57:10 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sun Jun 7 05:57:09 2015
New Revision: 46779
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46779

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r19779 -> r21059	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sat Jun 6 11:03:12 2015	(r46778)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/eresources/chapter.xml	Sun Jun 7 05:57:09 2015	(r46779)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r19779
+   Original revision: r21059
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="eresources">
@@ -54,7 +54,7 @@
    »ö¼Â¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃʤˤʤäƤ·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
   <para>¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï
-   <link xlink:href="../../../../ja/search.html">FreeBSD World Wide Web
+   <link xlink:href="&url.base;/search/index.html">FreeBSD World Wide Web
 	server</link> ¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¸¡º÷²Äǽ¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÄ󶡤ϡ¢
    Îɤ¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤ËÂФ¹¤ë²óÅú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¹¤°¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
@@ -172,6 +172,11 @@
 
 	 <tbody>
 	  <row>
+	   <entry>&a.acpi.name;</entry>
+	   <entry>ACPI ¤ª¤è¤ÓÅŸ»´ÉÍý¤Î³«È¯</entry>
+	  </row>
+
+	  <row>
 	   <entry>&a.afs.name;</entry>
 	   <entry>FreeBSD ¤Ø¤ÎAFS¤Î°Ü¿¢</entry>
 	  </row>
@@ -788,7 +793,16 @@
    <para><emphasis>¸Ä¡¹¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î·û¾Ï:</emphasis></para>
 
    <variablelist>
+
 	<varlistentry>
+	 <term>&a.acpi.name;</term>
+
+	 <listitem>
+	  <para><emphasis>ACPI ¤ª¤è¤ÓÅŸ»´ÉÍý³«È¯</emphasis></para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
 	 <term>&a.afs.name;</term>
 	 <listitem>
 	  <para><emphasis>Andrew ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à</emphasis></para>
@@ -869,7 +883,7 @@
 	  <para>¤³¤ì¤Ï¡¢FreeBSD
 	   ¤Î¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£²Äǽ¤Ç¤¢¤ë
 	   ¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¥Ð¥°¤Ï &man.send-pr.1;
-	   ¤ò»È¤¦¤«¡¢<link xlink:href="../../../../ja/send-pr.html">WEB
+	   ¤ò»È¤¦¤«¡¢<link xlink:href="&url.base;/send-pr.html">WEB
 		interface</link>¤òÍѤ¤
 	   ¤ÆÁ÷¤é¤ì¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 	 </listitem>
@@ -1091,7 +1105,9 @@
 	   Î㤨¤Ð¡¢¤â¤·¡¢&os; ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¿¦¶È¤òõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢
 	   &os; ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»Å»ö¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢
 	   ÀëÅÁ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	   °ìÈÌŪ¤Ê½¢¿¦¾ðÊó¤Ï¡¢
+	   ¤³¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ï°ìÈÌŪ¤Ê½¢¿¦¾ðÊó¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï
+	   <emphasis>¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó</emphasis>¡£
+	   °ìÈÌŪ¤Ê½¢¿¦¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
 	   ´û¤ËÊ̤ʾì½ê¤ËŬÀڤʥե©¡¼¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢
 	   ¤½¤Á¤é¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
@@ -1584,6 +1600,11 @@
 	<listitem>
 	 <para><link xlink:href="news:fr.comp.os.bsd">fr.comp.os.bsd</link> (¥Õ¥é¥ó¥¹)</para>
 	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><link
+	  xlink:href="news:it.comp.os.freebsd">it.comp.os.freebsd</link> (¥¤¥¿¥ê¥¢)</para>
+	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect2>
 


More information about the svn-doc-all mailing list