svn commit: r46741 - head/ja_JP.eucJP/articles/contributing

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Jun 2 12:06:44 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Tue Jun 2 12:06:43 2015
New Revision: 46741
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46741

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45171 -> r45474	head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Mon Jun 1 19:29:07 2015	(r46740)
+++ head/ja_JP.eucJP/articles/contributing/article.xml	Tue Jun 2 12:06:43 2015	(r46741)
@@ -5,7 +5,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r45171
+   Original revision: r45474
   $FreeBSD$
 -->
 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:lang="ja">
@@ -185,9 +185,6 @@
 
 	<listitem>
 	 <para>&posix; ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¼°É¸½à¤Î¼Ì¤·¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	  <link xlink:href="&url.base;/projects/c99/index.html">FreeBSD
-	   C99 & POSIX ɸ½àŬ¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</link>
-	  ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É¸½à¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	  FreeBSD ¤ÎµóÆ°¤òɸ½à¤¬Í׵᤹¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	  µóÆ°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢
 	  Æäˤ½¤ì¤¬»ÅÍͤμè¤ë¤Ë­¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êʬ¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ºÙ¤«¤¤Éôʬ¤Ê¤é¡¢
@@ -210,7 +207,7 @@
 	<primary>¾ã³²Êó¹ð (PR) ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹</primary>
    </indexterm>
 
-   <para><link xlink:href="http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi">FreeBSD
+   <para><link xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/search/">FreeBSD
 	 ¾ã³²Êó¹ð°ìÍ÷</link>¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ã³²Êó¹ð¤È¡¢
 	FreeBSD ¤ÎÍøÍѼԤˤè¤Ã¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿²þÎɤÎÍ×˾¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ìÍ÷¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	¾ã³²Êó¹ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢
@@ -256,7 +253,7 @@
 	 ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</link>¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <para>¥Ð¥°¤òȯ¸«¤·¤¿¤êÊѹ¹¤òÁ÷ÉÕ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï <link
-	xlink:href="https://bugs.freebsd.org/submit/">¾ã³²Êó¹ðÄó½Ð¥Õ¥©¡¼¥à</link>
+	xlink:href="https://bugs.FreeBSD.org/submit/">¾ã³²Êó¹ðÄó½Ð¥Õ¥©¡¼¥à</link>
 	¤ò»ÈÍѤ·¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î³Æ¹àÌܤòËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£65KB
 	¤òĶ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
@@ -390,7 +387,7 @@
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>¶âÁ¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥¯¥»¥¹</title>
+   <title>¶âÁ¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢</title>
 
    <para>»ä¤¿¤Á¤Ï FreeBSD
 	¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜŪ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î´óÉÕ¤ò¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


More information about the svn-doc-all mailing list