svn commit: r46206 - in head/ja_JP.eucJP: htdocs share/xml

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Jan 15 14:50:21 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Thu Jan 15 14:50:20 2015
New Revision: 46206
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46206

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r45989 -> r46192	head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
 	r45881 -> r46192	head/ja_JP.eucJP/share/xml/release.l10n.ent

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
 head/ja_JP.eucJP/share/xml/release.l10n.ent

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Thu Jan 15 07:52:43 2015	(r46205)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/where.xml	Thu Jan 15 14:50:20 2015	(r46206)
@@ -3,9 +3,10 @@
 "http://www.FreeBSD.org/XML/share/xml/xhtml10-freebsd.dtd" [
 <!ENTITY title "FreeBSD ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë">
 <!ENTITY url.rel "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/releases">
+<!ENTITY url.snapshot "ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/snapshots">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r45989 -->
+<!-- Original revision: r46192 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
@@ -16,221 +17,159 @@
 
   <body class="navinclude.download">
 
-  <a name="releases"></a>
+  <a name="choose-version"></a>
 
-  <h2><a href="&base;/releases/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó</a></h2>
+  <a name="choose-arch"></a>
 
-  <p>²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ç¤¹¡£
-   FreeBSD ¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬²¿¤«¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-   ¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+  <h2>¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎÁªÂò</h2>
 
-  <a name="install"></a>
-
-  <h2>FreeBSD ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</h2>
-
-  <p>FreeBSD ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢CD-ROM, DVD¡¢USB ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢
-   ¤½¤·¤Æ¡¢anonymous FTP, HTTP, NFS
-   ·Ðͳ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤È¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-
-<a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install.html"></a>
-
-   FreeBSD ¤ÎÁ´ÇÛÉÛʪ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢<a
-   href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall.html">&os; 9.X/10.X
-   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> ¤Þ¤¿¤Ï <a
-   href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install.html">&os; 8.X
-   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> ¤ò¡¢
-   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
-
-  <a name="distribution"></a>
+  <p>ºÇ¶á¤Î PC ¤Ï¡¢Intel® ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò´Þ¤á¡¢
+   amd64 ¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   3 GB °Ê¾å¤Î¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢
+   amd64 ¤ò»ÈÍѤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬¸Å¤¯¡¢32 ¥Ó¥Ã¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢i386 ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ÁȤ߹þ¤ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢Raspberry Pi, Beagle, Bone Black, Panda Board,
+   ¤½¤·¤Æ Zed Board ¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Ü¡¼¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ (SBC) ¤Ç¤Ï¡¢
+   armv6 SD ¥«¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
+  <a name="choose-image"></a>
+
+  <h2>¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÁªÂò</h2>
+
+  <p>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢°ìÈÌŪ¤Ê ¥ß¥Ë USB ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢
+   CD (disc1), DVD (dvd1), ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë (bootonly) ¥µ¥¤¥º¤Î <a
+    href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install-diff-media.html#install-cdrom">ISO</a>
+   ¥Ç¥£¥¹¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ºÇ¶á¤Î &os; ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ó¥ë¥ÉºÑ¤ß¤Î²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¡¢
+   ÁȤ߹þ¤ß¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍÑ¤Ë¤Ï SD
+   ¥«¡¼¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
   <a name="download"></a>
 
-  <h2>FreeBSD ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É</h2>
+  <a name="download-rel"></a>
 
-  <p>FreeBSD ¤ò FTP ¤ä HTTP ·Ðͳ¤ÇÆþ¼ê¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢
-   ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î <a
-   href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors-ftp.html"><strong>¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</strong></a>
-   °ìÍ÷¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Åª¤Ë¤è¤ê¶á¤¤¥µ¥¤¥È¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+  <h1>&os; &rel.current;-RELEASE</h1>
 
-  <table class="tblbasic">
-   <thead>
-	<tr style="text-align: center;">
-	 <td colspan="2">¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à</td>
-	 <td>ÇÛÉÛ¸µ</td>
-	 <td title="ISO9660 CD image"><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install-diff-media.html#install-cdrom">ISO</a></td>
-	 <td>¥ê¥ê¡¼¥¹<br/>¥Î¡¼¥È</td>
-	 <td>¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢<br/>¥Î¡¼¥È</td>
-	 <td>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë<br/>¥¬¥¤¥É</td>
-	 <td>Errata<br/>(Àµ¸íɽ)</td>
-	</tr>
-   </thead>
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
    <tbody>
 	<tr>
-	 <td colspan="2">FreeBSD &rel.current;-RELEASE</td>
-	 <td colspan="2"></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel.current;R/relnotes.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel.current;R/hardware.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel.current;R/installation.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel.current;R/errata.html">[View]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>amd64<br/>(x86-64, x64)</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/&rel.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[ISO]</a><br/>
-	  <a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel.current;-RELEASE/amd64/">[VM Images]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>arm</td>
-	 <td> </td>
-	 <td><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[SD Card Image]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/&rel.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[ISO]</a><br/>
-	  <a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel.current;-RELEASE/i386/">[VM Images]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>ia64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/&rel.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/&rel.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/&rel.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>sparc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/&rel.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td colspan="2">FreeBSD &rel2.current;-RELEASE</td>
-	 <td colspan="2"></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/relnotes.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/hardware.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&base;/releases/&rel2.current;R/installation.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/errata.html">[View]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>amd64<br/>(x86-64, x64)</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/&rel2.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/&rel2.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>ia64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/&rel2.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/&rel2.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/&rel2.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>sparc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/&rel2.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td colspan="2">FreeBSD &rel3.current;-RELEASE</td>
-	 <td colspan="2"></td>
-	 <td rowspan="5"><a href="&base;/releases/&rel3.current;R/relnotes.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/releases/&rel3.current;R/hardware.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/releases/&rel3.current;R/errata.html">[View]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>amd64<br/>(x86-64, x64)</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>pc98</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<!--
-	<tr>
-	 <td colspan="2">FreeBSD &rel3.current;-RELEASE</td>
-	 <td colspan="2"></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel3.current;R/relnotes.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel3.current;R/hardware.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install.html">[View]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel3.current;R/errata.html">[View]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>amd64<br/>(x86-64, x64)</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/amd64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>ʸ½ñ</th>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel.current;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.current;/">armv6</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">ia64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel.current;/">powerpc</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">powerpc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel.current;/">sparc64</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel.current;-RELEASE/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel.current;-RELEASE/i386/Latest/">i386</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdocslist">
+	   <li><a href="&base;/releases/index.html#current">¥ê¥ê¡¼¥¹</a>: &rel.current.date;</li>
+	   <li><a href="&u.rel.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¸ß´¹¥ê¥¹¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel.errata;">Errata</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
 	</tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <br />
+
+  <a name="download-rel2"></a>
+
+  <h1>&os; &rel2.current;-RELEASE</h1>
+
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
+   <tbody>
 	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/i386/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>ʸ½ñ</th>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">ia64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">powerpc</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">powerpc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">sparc64</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel2.current;-RELEASE/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&rel2.current;-RELEASE/i386/Latest/">i386</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdocslist">
+	   <li><a href="&base;/releases/index.html#current">¥ê¥ê¡¼¥¹</a>: &rel2.current.date;</li>
+	   <li><a href="&u.rel2.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel2.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¸ß´¹¥ê¥¹¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel2.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel2.errata;">Errata</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
 	</tr>
+   </tbody>
+  </table>
+  <br />
+
+  <a name="download-rel3"></a>
+
+  <h1>&os; &rel3.current;-RELEASE</h1>
+
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
+   <tbody>
 	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>pc98</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/pc98/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>ʸ½ñ</th>
 	</tr>
 	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>sparc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/&rel3.current;-RELEASE">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/sparc64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.rel;/amd64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/i386/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.rel;/pc98/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">pc98</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdocslist">
+	   <li><a href="&base;/releases/index.html#current">¥ê¥ê¡¼¥¹</a>: &rel3.current.date;</li>
+	   <li><a href="&u.rel3.notes;">¥ê¥ê¡¼¥¹¥Î¡¼¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel3.hardware;">¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¸ß´¹¥ê¥¹¥È</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel3.installation;">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a></li>
+	   <li><a href="&u.rel3.errata;">Errata</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
 	</tr>
-	-->
    </tbody>
   </table>
-
-  <p><em>Ãí°Õ:</em> ¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-   ¤ª¤½¤é¤¯¡¢¸Å¤¤¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð <em>i386</em>¡¢
-   ºÇ¶á¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð <em>amd64</em> ¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</p>
+  <br />
 
   &beta.desc;
 
-  <p>¤â¤·½ã¿è¤Ë¼Â¸³Åª¤Ê FreeBSD-CURRENT (&rel.head;-CURRENT)
+  <a name="download-snapshots"></a>
+
+  <h1>³«È¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È</h1>
+
+  <p>¤â¤·½ã¿è¤Ë¼Â¸³Åª¤Ê &os;-CURRENT (&rel.head;-CURRENT)
    (¤³¤ì¤Ï³«È¯¼Ô¤È²Ì´º¤ËºÇÀèü¤òÄɤ¦¥Æ¥¹¥¿¡¼ÀìÍѤǤ¹) ¤Î <strong>snapshot</strong>
    ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢<a
    href="&base;/snapshots/">&os; ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¥ê¥ê¡¼¥¹</a>
@@ -238,14 +177,65 @@
    ²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¾­Íè¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Á´È̤ˤĤ¤¤Æ¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤¬Íߤ·¤¤»þ¤Ï¡¢<a
    href="&base;/releases/index.html">¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¥Ú¡¼¥¸</a> ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
+  <h1>&os; &rel.head;-CURRENT</h1>
+
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
+   <tbody>
+	<tr>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&rel.head;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/i386/i386/ISO-IMAGES/&rel.head;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&rel.head;/">armv6</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&rel.head;/">powerpc</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&rel.head;/">powerpc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&rel.head;/">sparc64</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel.head;-CURRENT/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&rel.head;-CURRENT/i386/Latest/">i386</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	</tr>
+   </tbody>
+  </table>
+
+  <p>HTTP ¤â¤·¤¯¤Ï FTP ·Ðͳ¤Ç &os; ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢
+   ¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î <a
+	href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors-ftp.html"><strong>¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥È</strong></a> ¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤Æ¡¢
+   ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÏ°è¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥È¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
+  <a name="install"></a>
+
+  <h2>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</h2> 
+
+  <p>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢CD-ROM, DVD¡¢USB ¥á¥â¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢
+   ¤½¤·¤Æ¡¢anonymous FTP, HTTP, NFS
+   ¤òľÀܻȤä¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¿ô¿¤¯¤ÎÊýË¡¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+   &os; ¤ÎÁ´ÇÛÉÛʪ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ <a
+   href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall.html">&os; 9.X/10.X
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> ¤Þ¤¿¤Ï <a
+   href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install.html">&os; 8.X
+   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¬¥¤¥É</a> ¤òÄÌÆɤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+
+  <a name="distribution"></a>
+
   <h2>&os; ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ØÆþ</h2>
 
-  <p>FreeBSD ¤Î CD-ROM ¤ä DVD ¤Ï¡¢<a
+  <p>&os; ¤Î CD-ROM ¤ä DVD ¤Ï¡¢<a
 	href="http://www.freebsdmall.com/">FreeBSD Mall</a> ¤â¤·¤¯¤Ï <a
 	href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors.html">CD-ROM
    ¤ª¤è¤Ó DVD ¤Î½ÐÈǼÒ</a> ¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>
 
   <a name="past"></a>
+
   <h2>²áµî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹</h2>
 
   <p>²áµî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢<a
@@ -254,26 +244,26 @@
 
   <a name="derived"></a>
 
-  <h2>FreeBSD ¤ËͳÍ褹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó</h2>
+  <h2>&os; ¤ËͳÍ褹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó</h2>
 
-  <p>FreeBSD ¤Ï¡¢
+  <p>&os; ¤Ï¡¢
    ¾¦ÍѤ䥪¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢
    Éý¹­¤¯ÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-   ¹­¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë FreeBSD
+   ¹­¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë &os;
    ¥æ¡¼¥¶¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</p>
 
-  <ul>
-   <li><p><a href="http://www.freenas.org">FreeNAS</a> ¤Ï¡¢FreeBSD
+  <ul class="txtdownloadlist">
+   <li><p><a href="http://www.freenas.org">FreeNAS</a> ¤Ï¡¢&os;
 	¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
 	Windows, Apple, UNIX-like ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¶¦Í­¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p></li>
 
-   <li><p><a href="http://www.pcbsd.org">PC-BSD</a> ¤Ï¡¢FreeBSD
+   <li><p><a href="http://www.pcbsd.org">PC-BSD</a> ¤Ï¡¢&os;
 	 ¤ò¤â¤È¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ä¡¼¥ë¤ò²Ã¤¨¡¢
 	 ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥æ¡¼¥¶¤Ç¤â´Êñ¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÌܻؤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p></li>
 
    <li><p><a href="http://www.pfsense.org">pfSense</a> ¤Ï¡¢
 	¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¥ë¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍѤ˥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡¢
-	¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î FreeBSD ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</p></li>
+	¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î &os; ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£</p></li>
   </ul>
 
   <a name="apps"></a>
@@ -282,11 +272,11 @@
 
   <h3>Ports Collection</h3>
 
-  <p>FreeBSD Ports Collection ¤Ï¡¢FreeBSD ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢
+  <p>&os; Ports Collection ¤Ï¡¢&os; ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡¢
    ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£</p>
 
-  <ul>
-   <li><a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/">FreeBSD
+  <ul class="txtdownloadlist">
+   <li><a href="ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/">&os;
 	 Ports Collection</a></li>
 
    <li><a href="&base;/ports/index.html">Ports Collection ÍÑ
@@ -300,7 +290,7 @@
    ¤Ë´ó£¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢<em><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/porters-handbook/index.html">
    port ºîÀ®¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯</a></em> ¤È¡¢
    <em><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/articles/contributing/index.html">
-   FreeBSD ¤Ø¤Î¹×¸¥</a></em> ¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
+   &os; ¤Ø¤Î¹×¸¥</a></em> ¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>
 
  </body>
 </html>

Modified: head/ja_JP.eucJP/share/xml/release.l10n.ent
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/share/xml/release.l10n.ent	Thu Jan 15 07:52:43 2015	(r46205)
+++ head/ja_JP.eucJP/share/xml/release.l10n.ent	Thu Jan 15 14:50:20 2015	(r46206)
@@ -2,66 +2,49 @@
 
 <!--
   $FreeBSD$
-   Original revision: r45881
+   Original revision: r46192
 -->
 
 <![%beta2.testing;[
 <!ENTITY beta.second '
-  <table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="tblbasic">
-   <thead>
-	<tr style="text-align: center;">
-	 <td colspan="2">¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à</td>
-	 <td>ÇÛÉÛ¸µ</td>
-	 <td title="ISO9660 CD image"><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install-diff-media.html#install-cdrom">ISO</a></td>
-	 <!--<td>TODO List</td>-->
-	</tr>
-   </thead>
-   <tbody>
-
-	<tr>
-	 <td colspan="2">FreeBSD &betarel2.current;-&betarel2.vers;</td>
-	 <td colspan="2"></td>
-
-	 <td><a href="&enbase;/releases/&betarel2.current;R/todo.html">[View]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>amd64<br/>(x86-64, x64)</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/&betarel2.current;-&betarel2.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/&betarel2.current;-&betarel2.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>ia64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/&betarel2.current;-&betarel2.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/&betarel2.current;-&betarel2.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/&betarel2.current;-&betarel2.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>sparc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/&betarel2.current;-&betarel2.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-   </tbody>
-  </table>
+  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+   <h1>&os; &betarel2.current;-&betarel2.vers;</h1>
+ 
+   <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
+	<tbody>
+	 <tr>
+	  <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	  <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	  <th>ʸ½ñ</th>
+	 </tr>
+	 <tr>
+	  <td>
+	   <ul class="txtdownloadlist">
+		<li><a href="&url.snapshot;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">amd64</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/i386/i386/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">i386</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">armv6</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">ia64</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">powerpc</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">powerpc64</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&betarel2.current;/">sparc64</a></li>
+	   </ul>
+	  </td>
+	  <td>
+	   <ul class="txtdownloadlist">
+		<li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&betarel2.current;-&betarel2.vers;/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+		<li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&betarel2.current;-&betarel2.vers;/i386/Latest/">i386</a></li>
+	   </ul>
+	  </td>
+	  <td>
+	   <ul class="txtdocslist">
+		<li><a href="&enbase;/releases/&betarel2.current;R/todo.html">TODO List</a></li>
+	   </ul>
+	  </td>
+	 </tr>
+	</tbody>
+   </table>
+   <br />
+  </div>
 '>
 ]]>
 <!ENTITY beta.second ''>
@@ -71,75 +54,42 @@
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   &beta.helptest;
 
-  <table class="tblbasic">
-   <thead>
-	<tr style="text-align: center;">
-	 <td colspan="2">¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à</td>
-	 <td>ÇÛÉÛ¸µ</td>
-	 <td title="ISO9660 CD image"><a href="&enbase;/doc/ja_JP.eucJP/books/handbook/install-diff-media.html#install-cdrom">ISO</a></td>
-	 <td>TODO ¥ê¥¹¥È</td>
-	</tr>
-   </thead>
+  <h1>&os; &betarel.current;-&betarel.vers;</h1>
+
+  <table class="tblbasic tblwide tbldownload">
    <tbody>
 	<tr>
-	 <td colspan="2">FreeBSD &betarel.current;-&betarel.vers;</td>
-	 <td colspan="2"></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&betarel.current;R/todo.html">[View]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>amd64<br/>(x86-64, x64)</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a><br/>
-	  <a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&betarel.current;-&betarel.vers;/amd64/">[VM Images]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>arm</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/arm/armv6/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[SD Card Image]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/i386/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a><br/>
-	  <a href="&url.rel;/VM-IMAGES/&betarel.current;-&betarel.vers;/i386/">[VM Images]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>ia64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<!--
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>pc98</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/i386/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/i386/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	-->
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>powerpc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
-	 <td>sparc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/&betarel.current;-&betarel.vers;">[ÇÛÉÛ¸µ]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <th>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¥¤¥á¡¼¥¸</th>
+	 <th>ʸ½ñ</th>
+	</tr>
+	<tr>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/amd64/amd64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/i386/i386/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">i386</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/arm/armv6/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">armv6</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/ia64/ia64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">ia64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">powerpc</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">powerpc64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/&betarel.current;/">sparc64</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdownloadlist">
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&betarel.current;-&betarel.vers;/amd64/Latest/">amd64</a></li>
+	   <li><a href="&url.snapshot;/VM-IMAGES/&betarel.current;-&betarel.vers;/i386/Latest/">i386</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
+	 <td>
+	  <ul class="txtdocslist">
+	   <li><a href="&enbase;/releases/&betarel.current;R/todo.html">TODO List</a></li>
+	  </ul>
+	 </td>
 	</tr>
    </tbody>
   </table>
+  <br />
 
   &beta.second;
  </div>


More information about the svn-doc-all mailing list