svn commit: r46303 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Feb 28 15:45:38 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sat Feb 28 15:45:37 2015
New Revision: 46303
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/46303

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r44351 -> r44423	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Sat Feb 28 14:40:36 2015	(r46302)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/bsdinstall/chapter.xml	Sat Feb 28 15:45:37 2015	(r46303)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r44351
+   Original revision: r44423
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
@@ -54,6 +54,17 @@
 	</personname>
    </author>
   </authorgroup>
+
+  <authorgroup>
+   <author>
+	<personname>
+	 <firstname>Allan</firstname>
+	 <surname>Jude</surname>
+	</personname>
+
+	<contrib>root-on-ZFS ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÄû: </contrib>
+   </author>
+  </authorgroup>
  </info>
 
  <sect1 xml:id="bsdinstall-synopsis">
@@ -159,6 +170,7 @@
 	 ¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÎÎã¤Ï¡¢
 	 &intel; &core; 2 Duo, Quad, Extreme ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¢
 	 &intel; &xeon; 3000, 5000, 7000 ·Ï¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢
+	 &intel; &xeon; E3, E5 ¤ª¤è¤Ó E7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢
 	 ¤ª¤è¤Ó &intel; &core; i3, i5, i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£</para>
 
 	<para>nVidia nForce3 Pro-150 ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
@@ -1056,6 +1068,23 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	 <guimenuitem>United States of America ISO-8859-1</guimenuitem>
 	 ¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
    </note>
+
+   <para>&os; 10.0-RELEASE °Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÁªÂò¤È¶¦¤Ë¡¢¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Î¤¹¤Ù¤ÆÁªÂò¹àÌܤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤µ¤é¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×¤òÁªÂò¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	¥À¥¤¥¢¥í¥°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÀè¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¤¬¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«¤ò³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-keymap-10">
+	<title>³ÈÄ¥¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×¥á¥Ë¥å¡¼</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-keymap-10"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="bsdinstall-hostname">
@@ -1210,17 +1239,22 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
  <sect1 xml:id="bsdinstall-partitioning">
   <title>¥Ç¥£¥¹¥¯Îΰè¤Î³ä¤êÅö¤Æ</title>
 
-  <para>&os; ¤Ø¥Ç¥£¥¹¥¯Îΰè¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤Ë¤Ï 3 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+  <para>&os; ¤Ø¥Ç¥£¥¹¥¯Îΰè¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤Ë¤Ï 4 ¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
    <emphasis>Guided</emphasis> ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Îʬ³äÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢
    ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
    °ìÊý <emphasis>Manual</emphasis> ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Îʬ³äÊýË¡¤Ï¡¢
    ¹âÅÙ¤ÊÃ챤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¸þ¤±¤Ç¡¢
    ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   3 ¤ÄÌܤÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥§¥ë¤òÍøÍѤ·¡¢&man.gpart.8;, &man.fdisk.8;, &man.bsdlabel.8;
+   &os; 10 °Ê¹ß¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê <acronym>ZFS</acronym> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+   ¥Ö¡¼¥È´Ä¶­¤ËÂбþ¤·¤¿ root-on-ZFS ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
+   °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿ root-on-ZFS ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   ¤½¤Î¾¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥§¥ë¤òÍøÍѤ·¡¢
+   &man.gpart.8;, &man.fdisk.8;, &man.bsdlabel.8;
    ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <figure xml:id="bsdinstall-part-guided-manual">
-	<title>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Îʬ³ä¤Ë Guided ¤È Manual ¤Î¤É¤Á¤é¤òÍѤ¤¤ë¤«¤ÎÁªÂò</title>
+	<title>¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Îʬ³ä¤ÎÊýË¡¤ò
+	 Guided, Manual ¤â¤·¤¯¤Ï Shell ¤«¤éÁªÂò</title>
 
 	<mediaobject>
 	 <imageobject>
@@ -1230,6 +1264,17 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	</mediaobject>
    </figure>
 
+  <figure xml:id="bsdinstall-zfs-partmenu">
+   <title>Guided, Manual, Shell ¤Þ¤¿¤Ï
+	<acronym>ZFS</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÂò</title>
+
+   <mediaobject>
+	<imageobject>
+	 <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-partmenu"/>
+	</imageobject>
+   </mediaobject>
+  </figure>
+
   <para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢
    ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤Î¸¡Æ¤»ö¹à¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
    ¤½¤Î¸å¡¢Guided Partitioning ¤ª¤è¤Ó Manual Partitioning screens
@@ -1520,8 +1565,8 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
    </itemizedlist>
 
    <para>¾¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ë <literal>freebsd-zfs</literal> ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ï &os; ZFS ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-
+	¤³¤ì¤Ï &os; <acronym>ZFS</acronym>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
 	<link xlink:href="&url.books.handbook.en;/filesystems-zfs.html">
 	 The Z File System (ZFS)</link> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 	ÍøÍѲÄǽ¤Ê <acronym>GPT</acronym>
@@ -1662,6 +1707,176 @@ Trying to mount root from cd9660:/dev/is
 	<guibutton>[ Finish ]</guibutton> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
   </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="bsdinstall-part-zfs">
+   <title>root-on-ZFS ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼«Æ°ºîÀ®</title>
+
+   <para>root-on-ZFS ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Î¼«Æ°ºîÀ®¤Ï¡¢
+	&os; 10.0-RELEASE ¤«¤éÂбþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+	¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥â¡¼¥É¤Ï¡¢
+	¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎΰè¤ËÂФ·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢
+	¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍƤò¾Ãµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢<acronym>ZFS</acronym> ¤¬ 4k ¥»¥¯¥¿¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢
+	¼«Æ°Åª¤Ë 4k ¤Î¶­³¦¤Ë¥¢¥é¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
+	512 ¥Ð¥¤¥È¥»¥¯¥¿¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+	512 ¥Ð¥¤¥È¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥×¡¼¥ë¤Ë¡¢
+	¾­Í襹¥È¥ì¡¼¥¸¶õ´Ö¤òÄɲä·¤¿¤ê¡¢²õ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÃÖ¤­´¹¤¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4k
+	¥»¥¯¥¿¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÄɲäǤ­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢
+	GELI ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î°Å¹æ²½¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	<!-- <link
+	   linkend="disks-encrypting-geli">GELI</link> -->
+	°Å¹æ²½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢<filename>/boot</filename>
+	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò´Þ¤à 2 GB
+	¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤ËɬÍפʥե¡¥¤¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¥æ¡¼¥¶¤¬¥µ¥¤¥º¤òÁªÂò²Äǽ¤Ê swap ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤âºîÀ®¤µ¤ì¡¢
+	»Ä¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ <acronym>ZFS</acronym> ¥×¡¼¥ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Î <acronym>ZFS</acronym> ¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢
+	¥×¡¼¥ë¤ÎºîÀ®¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¿ô¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-menu">
+	<title><acronym>ZFS</acronym> ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-menu"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <para>ºÇ¤â½ÅÍפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+	²¾ÁۥǥХ¤¥¹¤Î¥¿¥¤¥×¤ª¤è¤Ó¥×¡¼¥ë¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£
+	¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¼«Æ°¤Î <acronym>ZFS</acronym> ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢
+	¥¹¥È¥é¥¤¥×¥â¡¼¥É¤ò½ü¤­¡¢
+	ñ°ì¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î²¾ÁۥǥХ¤¥¹¤ÎºîÀ®¤Î¤ß¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥×¡¼¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<link
+	 linkend="bsdinstall-part-shell">Shell Mode</link>
+	¤Ç¥×¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï¡¢
+	¥¹¥È¥é¥¤¥× (¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾éĹÀ­¤Ê¤·)¡¢¥ß¥é¡¼
+	(¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»ÈÍѤǤ­¤ëÍÆÎ̤ϺǾ®) ¤ª¤è¤Ó RAID-Z 1, 2
+	¤ª¤è¤Ó 3 (¤½¤ì¤¾¤ì 1, 2 ¤ª¤è¤Ó 3 ¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎƱ»þ¾ã³²¤ØÂбþ)¡¢
+	¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥×¡¼¥ë¤ÎºîÀ®¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¥×¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î²¼¤ËÀâÌÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
+	³Æ¥¿¥¤¥×¤Ë¤ª¤¤¤ÆɬÍפʥǥ£¥¹¥¯¿ô¤ä¡¢RAID-Z ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	³ÆÀßÄê¤ËÂФ·¤ÆºÇŬ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¿ô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-vdev_type">
+	<title><acronym>ZFS</acronym> ¥×¡¼¥ë¥¿¥¤¥×</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-vdev_type"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <para>¥×¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤·¤¿¤é¡¢
+	ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤½¤Î¸å¡¢¥×¡¼¥ë¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¡¢1 ¤Ä¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ôÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	½½Ê¬¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«ÀßÄ꤬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¤â¤·¡¢ÌäÂ꤬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢
+	<guibutton><Change Selection></guibutton>
+	¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î°ìÍ÷¤Ë¤â¤É¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
+	<guibutton><Cancel></guibutton> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢
+	¥×¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-disk_select">
+	<title>¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÁªÂò</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-disk_select"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-vdev_invalid">
+	<title>ÌäÂê¤Î¤¢¤ëÁªÂò</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-vdev_invalid"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <para>¤³¤Î°ìÍ÷¤ÎÃæ¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë»þ¤ä¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÀܳ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
+	ºÇ¿·¤ÎÍøÍѲÄǽ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<guibutton>- Rescan Devices</guibutton> ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÇ˲õ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢
+	ŬÀڤʥǥ£¥¹¥¯¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+	<guibutton>- Disk Info</guibutton> ¥á¥Ë¥å¡¼ÁªÂò¤·¤Æ¡¢
+	³Æ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢
+	¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥â¥Ç¥ëÈֹ椪¤è¤Ó¥·¥ê¥¢¥ëÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-disk_info">
+	<title>¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î²òÀÏ</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-disk_info"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <para>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤Î̾Á°¤ÎÆþÎÏ¡¢4k ¥»¥¯¥¿À©¸Â¤ÎÀßÄê¤Î̵¸ú²½¡¢
+	°Å¹æ²½¤ÎÍ­¸ú / ̵¸ú¤ÎÀßÄê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¤Î GPT (¿ä¾©)
+	¤È MBR ¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¡¢¥¹¥ï¥Ã¥×Îΰè¤ÎÍÆÎ̤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÃͤËÀßÄꤵ¤ì¤¿¤é¡¢
+	¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë <guibutton>>>> Install</guibutton>
+	¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <para>&man.geli.8; ¥Ç¥£¥¹¥¯°Å¹æ²½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢
+	¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÍѤ¤¤ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò 2 ÅÙµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-geli_password">
+	<title>¥Ç¥£¥¹¥¯°Å¹æ²½¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-geli_password"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Ï <acronym>ZFS</acronym>
+	¥×¡¼¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¿È¤òÇË´þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎºÇ½ª³Îǧ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <figure xml:id="bsdinstall-zfs-warning">
+	<title>ºÇ½ª³Îǧ</title>
+
+	<mediaobject>
+	 <imageobject>
+	  <imagedata fileref="bsdinstall/bsdinstall-zfs-warning"/>
+	 </imageobject>
+	</mediaobject>
+   </figure>
+
+   <para>¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î²áÄø¤Ï¡¢Ä̾ïÄ̤ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="bsdinstall-part-shell">
+   <title>¥·¥§¥ë¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®</title>
+
+   <para>¹âÅ٤ʥ¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢bsdinstall ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¡¢
+	½ÀÆðÀ­¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£
+	¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç   
+	<guibutton>Shell</guibutton> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥·¥§¥ë¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¥É¥é¥¤¥Ö¤òʬ³ä¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºîÀ®¤·¡¢&man.fstab.5;
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò <filename>/tmp/bsdinstall_etc/fstab</filename> ¤ËºîÀ®¤·¡¢
+	<filename>/mnt</filename>
+	°Ê²¼¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	°Ê¾å¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤é¡¢
+	<command>exit</command> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢
+	bsdinstall ¤ËÌá¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò³¤±¡¢ÇÛÉÛʪ¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎŸ³«¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="bsdinstall-final-warning">


More information about the svn-doc-all mailing list