svn commit: r47940 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Dec 31 11:58:07 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Thu Dec 31 11:58:05 2015
New Revision: 47940
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47940

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42905 -> r42925	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Dec 31 11:49:50 2015	(r47939)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Dec 31 11:58:05 2015	(r47940)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42905
+   Original revision: r42925
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="x11">
@@ -280,100 +280,100 @@
   <indexterm><primary>&xorg;</primary></indexterm>
   <indexterm><primary><application>&xorg;</application></primary></indexterm>
 
-   <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
-	¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-	¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
-	°Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para>¥â¥Ë¥¿Æ±´ü¼þÇÈ¿ô</para>
-	</listitem>
+  <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
+   ¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+   ¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
+   °Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-	<listitem>
-	 <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para>
-	</listitem>
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>¥â¥Ë¥¿Æ±´ü¼þÇÈ¿ô</para>
+   </listitem>
 
-	<listitem>
-	 <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê</para>
-	</listitem>
-   </itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È</para>
+   </listitem>
 
-   <indexterm>
-	<primary>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
-   </indexterm>
-   <indexterm>
-	<primary>¿åÊ¿Áöºº¥ì¡¼¥È</primary>
-	<see>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</see>
-   </indexterm>
-   <indexterm><primary>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</primary></indexterm>
-   <indexterm>
-	<primary>¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
-	<see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
-   </indexterm>
-   <indexterm>
-	<primary>¿âľÁöºº¥ì¡¼¥È</primary>
-	<see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
-   </indexterm>
+   <listitem>
+	<para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
 
-   <para>²èÌ̤βòÁüÅ٤ȥê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢
-	¥â¥Ë¥¿¤Î¿åÊ¿¤ª¤è¤Ó¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê·èÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ë¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÍͤϡ¢ÉÕ°¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¡¢
-	À½Â¤¸µ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤â¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢
-	¥Ó¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÁªÂò¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	Àµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
-	¤É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃΤäƤª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  <indexterm>
+   <primary>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
+  </indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>¿åÊ¿Áöºº¥ì¡¼¥È</primary>
+   <see>¿åʿƱ´ü¼þÇÈ¿ô</see>
+  </indexterm>
+  <indexterm><primary>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</primary></indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô</primary>
+   <see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
+  </indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>¿âľÁöºº¥ì¡¼¥È</primary>
+   <see>¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È</see>
+  </indexterm>
+
+  <para>²èÌ̤βòÁüÅ٤ȥê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢
+   ¥â¥Ë¥¿¤Î¿åÊ¿¤ª¤è¤Ó¿âľƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê·èÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ë¥¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
+   ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÍͤϡ¢ÉÕ°¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¡¢
+   À½Â¤¸µ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤â¼«Æ°¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢
+   ¥Ó¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÁªÂò¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+   Àµ¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
+   ¤É¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃΤäƤª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
-   <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê¤Ï¡¢
-	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥À¥×¥¿¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤Ȥɤο§¿ô¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê¤Ï¡¢
+   ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥À¥×¥¿¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤Ȥɤο§¿ô¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <sect2>
-	<title>Ãí°Õ</title>
+  <sect2>
+   <title>Ãí°Õ</title>
 
-	<para>ºÇŬ¤Ê²òÁüÅÙ¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢
-	 ¥Ó¥Ç¥ª¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÂбþ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÂбþ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+   <para>ºÇŬ¤Ê²òÁüÅÙ¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢
+	¥Ó¥Ç¥ª¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÂбþ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£
+	¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÂбþ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
 
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>NVIDIA: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î NVIDIA ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ FreeBSD
-	   Ports Collection ¤Î x11 ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£NVIDIA
-	   ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂбþ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </listitem>
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>NVIDIA: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î NVIDIA ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ FreeBSD
+	  Ports Collection ¤Î x11 ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£NVIDIA
+	  ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂбþ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
 
-	 <listitem>
-	  <para>Intel: FreeBSD 9.1 ¤Ç¤Ï¡¢IronLake, SandyBridge, ¤ª¤è¤Ó
-	   IvyBridge ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î Intel ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î
-	   3D acceleration ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¸½ºß¤Î KMS ¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢
-	   ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È²¾ÁÛ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î´Ö¤ò
-	   Crtl+Alt+F# ¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-	 </listitem>
+	<listitem>
+	 <para>Intel: FreeBSD 9.1 ¤Ç¤Ï¡¢IronLake, SandyBridge, ¤ª¤è¤Ó
+	  IvyBridge ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î Intel ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î
+	  3D acceleration ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¸½ºß¤Î KMS ¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢
+	  ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È²¾ÁÛ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î´Ö¤ò
+	  Crtl+Alt+F# ¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	</listitem>
 
-	 <listitem>
-	  <para>ATI/Radeon: 3D acceleration ¤Ï ATI ¤Þ¤¿¤Ï Radeon
-	   ¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤¬ TTM ¤Ø¤Îºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
-	   Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	   ¤³¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢2D ¥É¥é¥¤¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	   ¤â¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Vesa ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </listitem>
+	<listitem>
+	 <para>ATI/Radeon: 3D acceleration ¤Ï ATI ¤Þ¤¿¤Ï Radeon
+	  ¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤¬ TTM ¤Ø¤Îºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
+	  Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	  ¤³¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢2D ¥É¥é¥¤¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  ¤â¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Vesa ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>
 
-	 <listitem>
-	  <para>Optimus: ¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Optimus
-	   ¤Ë¤è¤êÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿´Ö¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
-	   Optimus ¤Î¼ÂÁõ¤ÏÊѤï¤ë¤Î¤Ç¡¢FreeBSD ¤Ï¡¢
-	   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢
-	   ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	   ¤â¤·¡¢¿¿¹õ¤Ê²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢BIOS
-	   ¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿¤Î°ì¤Ä¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢
-	   ¤Þ¤¿¤Ï <quote>discrete</quote> ¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-	 </listitem>	
-    </itemizedlist>
-   </sect2>
+	<listitem>
+	 <para>Optimus: ¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Optimus
+	  ¤Ë¤è¤êÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿´Ö¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	  Optimus ¤Î¼ÂÁõ¤ÏÊѤï¤ë¤Î¤Ç¡¢FreeBSD ¤Ï¡¢
+	  ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢
+	  ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	  ¤â¤·¡¢¿¿¹õ¤Ê²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢BIOS
+	  ¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿¤Î°ì¤Ä¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢
+	  ¤Þ¤¿¤Ï <quote>discrete</quote> ¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</listitem>	
+   </itemizedlist>
+  </sect2>
 
   <sect2>
    <title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
@@ -1409,18 +1409,18 @@ DisplayManager.requestPort:   0</scree
 
  <sect1 xml:id="x11-understanding">
 
-   <title>¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
+  <title>¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°</title>
 
-   <para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	Àè¤Ø¿Ê¤àÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+  <para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+   Àè¤Ø¿Ê¤àÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 <!--	&os; ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾Ï¤Î <xref linkend="mouse"/> ¤òÆɤó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£-->
-	ºÇ¶á¤Î <application>Xorg</application> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Î¤¿¤á¡¢
-	<filename>xorg.conf</filename> ¤Î
-	<literal>InputDevice</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
-	<literal>ServerFlags</literal>
-	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   ºÇ¶á¤Î <application>Xorg</application> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Î¤¿¤á¡¢
+   <filename>xorg.conf</filename> ¤Î
+   <literal>InputDevice</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+   ¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
+   <literal>ServerFlags</literal>
+   ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
    <programlisting>Option "AutoAddDevices" "false"</programlisting>
 


More information about the svn-doc-all mailing list