svn commit: r47938 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Thu Dec 31 11:43:03 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Thu Dec 31 11:43:01 2015
New Revision: 47938
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47938

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42895 -> r42905	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Dec 31 11:35:04 2015	(r47937)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/x11/chapter.xml	Thu Dec 31 11:43:01 2015	(r47938)
@@ -3,34 +3,40 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42895
+   Original revision: r42905
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="x11">
  <info><title>X Window System</title>
-  <authorgroup>
+  <!--<authorgroup>
    <author><personname><firstname>Ken</firstname><surname>Tom</surname></personname><contrib>X.Org X11 ¥µ¡¼¥ÐÂбþ: </contrib></author>
    <author><personname><firstname>Marc</firstname><surname>Fonvieille</surname></personname></author>
-  </authorgroup>
+  </authorgroup>-->
  </info>
 
  <sect1 xml:id="x11-synopsis">
   <title>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï</title>
 
-  <para>FreeBSD
-   ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ë¶¯ÎϤʥ°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÄ󶡤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
-   X11 ¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-   X11 ¤Ï¡¢
-   <application>&xorg;</application>
-   (¾¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤»¤ó) ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡¢
-   ¥Õ¥ê¡¼¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë X Window System ¤Ç¤¹¡£
-   &os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤«¤Ä¸ø¼°¤Î X11 ¥µ¡¼¥Ð¤Ï
-   X.Org Foundation ¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë
-   <application>&xorg;</application> ¤Ç¤¹¡£
-   &os; ¤Ë»÷¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë½¾¤Ã¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para><application>bsdinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿ &os;
+   ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢
+   ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥¶¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+   ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î
+   X Window System ¤òÄ󶡤¹¤ë <application>&xorg;</application>
+   ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
+   ¤½¤Î¸å¡¢
+   ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤ª¤è¤Ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Îõ¤·Êý¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+  <note>
+   <para>¼«Æ°Åª¤Ë <application>&xorg;</application> ¤òÀßÄꤷ¡¢
+	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤ò´õ˾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢
+	<link
+	 xlink:href="http://www.pcbsd.org/">pcbsd.org</link>
+	¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  </note>
 
-  <para>X11 ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢
-   <link xlink:href="http://www.x.org/">&xorg;</link>
+  <para><application>&xorg;</application>
+   ¤¬Âбþ¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢
+   <link xlink:href="http://www.x.org/">x.org</link>
    ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <para>¤³¤Î¾Ï¤òÆɤá¤Ð°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -42,15 +48,17 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>X11 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡</para>
+	<para><application>&xorg;</application>
+	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡</para>
+	<para>¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄêÊýË¡</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>X11 ¤Ç¤Î &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î»È¤¤Êý</para>
+	<para><application>&xorg;</application>
+	 ¤Ç¤Î &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î»È¤¤Êý</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -63,8 +71,8 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡
-	 (<xref linkend="ports"/>)</para>
+	<para><xref linkend="ports"/>
+	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
  </sect1>
@@ -221,17 +229,21 @@
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="x-install">
-  <title>X11 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+  <title><application>&xorg;</application> ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
 
-  <para>&os; ¤Ë¤ª¤±¤ë X11 ¤Î¼ÂÁõ¤Ï¡¢<application>&xorg;</application> ¤Ç¤¹¡£
-   <application>&xorg;</application> ¤Ï X.Org Foundation
-   ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë X Window System ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ê¼ÂÁõ¤Ç¤¹¡£
-   <application>&xorg;</application> ¤Ï
-   <application>&xfree86; 4.4RC2</application>
-   ¤È X11R6.6 ¤Î¥³¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-   ¸½ºß &os; Ports Collection ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê
-   <application>&xorg;</application> ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï
-   &xorg.version; ¤Ç¤¹¡£</para>
+  <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢X.Org Foundation
+   ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î X Window System ¤Î¼ÂÁõ¤Ç¤¹¡£
+   &os; ¤Ç¤Ï¡¢package ¤Þ¤¿¤Ï port ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   X ¥µ¡¼¥Ð¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ª¤è¤Ó¥Õ¥©¥ó¥È¤ò´Þ¤à¡¢
+   ´°Á´¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥¿ port ¤Ï¡¢<filename
+	role="package">x11/xorg</filename> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+   ¸ÄÊ̤˥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²Äǽ¤Ê¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡¢
+   ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ü¤¯¡¢
+   ºÇ¾®¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢<filename
+   role="package">x11/xorg-minimal</filename> ¤Ç¤¹¡£
+   ¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤Ê
+   <application>&xorg;</application>
+   ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎã¤È¤·¤ÆÍѤ¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <para>Ports Collection ¤«¤é <application>&xorg;</application>
    ¤ò¥Ó¥ë¥É¤·¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -241,52 +253,35 @@
 
   <note>
    <para><application>&xorg;</application> ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Ó¥ë¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 4 GB ¤Î¶õ¤­ÍÆÎ̤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
+	¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 4 GB ¤Î¶õ¤­¥Ç¥£¥¹¥¯ÍÆÎ̤¬É¬ÍפǤ¹¡£</para>
   </note>
 
-  <para>package ¤«¤éľÀÜ X11 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   &man.pkg.add.1; ¥Ä¡¼¥ë¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬
-   X11 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-   &man.pkg.add.1; ¤Î¥ê¥â¡¼¥È¼èÆÀµ¡Ç½¤òÍøÍѤ¹¤ë»þ¤Ï¡¢
-   package ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï³°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-   &man.pkg.add.1;
-   ¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ÈǤò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¤Ç¤¹¤«¤é¡¢<application>&xorg;</application>
-   ¤Î package ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-   ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Þ¤¹¡£</para>
+  <para>package ¤«¤éľÀÜ <application>&xorg;</application>
+   ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   <application>pkg_add</application> ¤òÍѤ¤¤Æ package ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢
+   °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r xorg</userinput></screen>
 
-  <note>
-   <para>¾åµ­¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤À
-	X11 ¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥óÁ´ÂΤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
-	ʬ³ä¤µ¤ì¤¿ X11 ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä ports ¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>ºÇ¾®¤Î¹½À®¤Ç X11 ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	<package>x11/xorg-minimal</package>
-	¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </note>
+  <para>¤«¤ï¤ê¤Ë <application>pkg</application>
+   ¤òÍѤ¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-  <para>¤³¤Î¾Ï¤Î»Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢X11 ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢
-   ¤Þ¤¿À¸»ºÀ­¤Î¹â¤¤¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀ⤷¤Þ¤¹¡£</para>
+  <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install xorg</userinput></screen>
  </sect1>
 
  <sect1 xml:id="x-config">
-  <info><title>X11 ¤ÎÀßÄê</title>
-   <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Christopher</firstname><surname>Shumway</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
-   </authorgroup>
+  <info><title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
+   <!--<authorgroup>
+	<author><personname><firstname>Christopher</firstname><surname>Shumway</surname></personname><contrib>´ó¹Æ (2001 ǯ 7 ·î): </contrib></author>
+   </authorgroup>-->
   </info>
-  
 
   <indexterm><primary>&xorg;</primary></indexterm>
-  <indexterm><primary>X11</primary></indexterm>
+  <indexterm><primary><application>&xorg;</application></primary></indexterm>
 
-  <sect2>
-   <title>¤Ï¤¸¤á¤Ë</title>
-
-   <para>X11 ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+   <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
+	¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡´ï¤ò¼«Æ°¤ÇÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£
 	¸Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈÌŪ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢
 	°Ê²¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¯¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
 
@@ -335,592 +330,286 @@
 
    <para>¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥É¤Î¥á¥â¥ê¤Ï¡¢
 	¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥À¥×¥¿¤¬¤É¤Î²òÁüÅ٤Ȥɤο§¿ô¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
+
+   <sect2>
+	<title>Ãí°Õ</title>
+
+	<para>ºÇŬ¤Ê²òÁüÅÙ¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢
+	 ¥Ó¥Ç¥ª¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÂбþ¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÂбþ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	<itemizedlist>
+	 <listitem>
+	  <para>NVIDIA: ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î NVIDIA ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ FreeBSD
+	   Ports Collection ¤Î x11 ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£NVIDIA
+	   ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÂбþ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>Intel: FreeBSD 9.1 ¤Ç¤Ï¡¢IronLake, SandyBridge, ¤ª¤è¤Ó
+	   IvyBridge ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î Intel ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î
+	   3D acceleration ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	   ¸½ºß¤Î KMS ¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢
+	   ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È²¾ÁÛ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î´Ö¤ò
+	   Crtl+Alt+F# ¤ÇÀÚ¤êÂؤ¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>ATI/Radeon: 3D acceleration ¤Ï ATI ¤Þ¤¿¤Ï Radeon
+	   ¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢FreeBSD ¤¬ TTM ¤Ø¤Îºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
+	   Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
+	   ¤³¤ì¤é¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢2D ¥É¥é¥¤¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	   ¤â¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Vesa ¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </listitem>
+
+	 <listitem>
+	  <para>Optimus: ¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Optimus
+	   ¤Ë¤è¤êÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿´Ö¤ÎÀÚ¤êÂؤ¨¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+	   Optimus ¤Î¼ÂÁõ¤ÏÊѤï¤ë¤Î¤Ç¡¢FreeBSD ¤Ï¡¢
+	   ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢
+	   ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
+	   ¤â¤·¡¢¿¿¹õ¤Ê²èÌ̤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢BIOS
+	   ¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¢¥À¥×¥¿¤Î°ì¤Ä¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢
+	   ¤Þ¤¿¤Ï <quote>discrete</quote> ¥â¡¼¥É¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 </listitem>	
+    </itemizedlist>
+   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>X11 ¤ÎÀßÄê</title>
+   <title><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê</title>
 
    <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢
 	<acronym>HAL</acronym> ¤òÍѤ¤¤Æ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ò¼«Æ°Ç§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
 	<package>x11/xorg</package> ¤Î°Í¸¤È¤·¤Æ¡¢
 	<package>sysutils/hal</package> ¤ª¤è¤Ó
 	<package>devel/dbus</package> port
-	¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
-	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲä·¡¢
+	¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¤ò
+	<filename>/etc/rc.conf</filename> ¤ËÄɲä·¡¢
 	Í­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <programlisting>hald_enable="YES"
 dbus_enable="YES"</programlisting>
 
-   <para>¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢
-	<application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄê¤äµ¯Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë
-	(¼êÆ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ) µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><application>&xorg;</application> ¤ÎÀßÄ꤬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢
+	¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>service hald start</userinput>
+&prompt.root; <userinput>service dbus start</userinput></screen>
+
+   <para>°ìÅÙ¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤é¡¢
+	°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎϤ·¤Æ <application>&xorg;</application>
+	¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>Xorg -configure</userinput></screen>
+
+   <para>¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢<filename>/root/xorg.conf.new</filename>
+	¤È¤¤¤¦¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ËÂФ·¡¢
+	ŬÀڤʥɥ饤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤ÊÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿÷·Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	¼¡¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢
+	¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤½¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.user; <userinput>startx</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>Xorg -config xorg.conf.new -retro</userinput></screen>
 
-   <para>¤ÈÆþÎϤ¹¤ë¤À¤±¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¤â¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢<xref
+	 linkend="x11-understanding"/> ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
+	<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>
+	¤Ø¤È¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¤¢¤ë¼ï¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¼«Æ°ÀßÄê¤ÇÆ°ºî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢
-	´üÂÔ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀßÄ꤬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
-	¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼êÆ°¤ÇÀßÄꤹ¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf</userinput></screen>
 
    <note>
 	<para><application>GNOME</application>,
-	 <application>KDE</application> ¤ª¤è¤Ó
-	 <application>Xfce</application> ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ç¤Ï¡¢
-	 ²òÁüÅ٤ʤɤΥ¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò´Êñ¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄ꤬Ëþ­¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
-	 ¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢
-	 ¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÀßÄê¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	 <application>KDE</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
+	 <application>Xfce</application>
+	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ï¡¢
+	 ¥Ó¥Ç¥ª²òÁüÅ٤Τ褦¤Ê¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òÀßÄꤹ¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤â¤·¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	 <xref linkend="x11-wm"/>
+	 ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÎã¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
    </note>
+  </sect2>
+ </sect1>
 
-   <para>X11 ¤ÎÀßÄê¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃʳ¬¤ò·Ð¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤º¤Ï½é´üÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥æ¡¼¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>Xorg -configure</userinput></screen>
+ <sect1 xml:id="x-fonts">
+  <info><title><application>&xorg;</application> ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ</title>
+   <!-- <authorgroup>
+	<author><personname><firstname>Murray</firstname><surname>Stokely</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
+   </authorgroup> -->
+  </info>
 
-   <para>¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢<filename>/root</filename>
-	¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë <filename>xorg.conf.new</filename>
-	¤È¤¤¤¦ X11 ¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¿÷·Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹
-	(&man.su.1; ¤«Ä¾ÀÜ¥í¥°¥¤¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤òÍøÍѤ·¤¿¤«¤¬¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë
-	<envar>$HOME</envar> ´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹)¡£
-	X11 ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò¸¡½Ð¤·¡¢
-	¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÍѤÎŬÀڤʥɥ饤¥Ð¤òÆɤ߹þ¤àÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+  <sect2 xml:id="type1">
+   <title>Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È</title>
 
-   <para>¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢ºîÀ®¤·¤¿ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç
+   <para><application>&xorg;</application>
+	¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢
+	Ä̾ï¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛŪ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÄøÅ٤Τâ¤Î¤Ç¤¹¡£
+	ʸ»ú¤òÂ礭¤¯¤¹¤ë¤È¥¸¥ã¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢
+	¾®¤µ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏƬ¤¬°­¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
+	¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤ Type1 (&postscript;)
+	¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢
 	<application>&xorg;</application>
-	¤¬¤½¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤ò³Îǧ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò´Êñ¤ËÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	Î㤨¤Ð¡¢URW ¥Õ¥©¥ó¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
+	(<package>x11-fonts/urwfonts</package>)
+	¤Ë¤Ï¹âÉʼÁ¤Î Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È
+	(<trademark class="registered">Times Roman</trademark>,
+	<trademark class="registered">Helvetica</trademark>,
+	<trademark class="registered">Palatino</trademark> ¤Ê¤É)
+	¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£freefont ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
+	(<package>x11-fonts/freefonts</package>)
+	¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	¤½¤ì¤é¤Ï <application>Gimp</application>
+	¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¤µ¤é¤Ë¡¢<application>&xorg;</application>
+	¤Ï´Êñ¤Ë &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
+	¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.X.7; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤«
+	<link linkend="truetype">&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÀá</link>
+	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>Xorg -config xorg.conf.new -retro</userinput></screen>
+   <para>¾åµ­¤Î Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò Ports Collection
+	¤«¤éÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <para>¹õ¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤È
-	X ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¤¬¸½¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ÎÀßÄê¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
-	¥Æ¥¹¥È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë
-	<keycombo action="simul">
-	 <keycap>Ctrl</keycap>
-	 <keycap>Alt</keycap>
-     <keycap>F<replaceable>n</replaceable></keycap>
-    </keycombo> (1 ÈÖÌܤβ¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ø¤Ï <keycap>F1</keycap>)
-	¤ÈÆþÎϤ·¤ÆÀÚ¤êÂؤ¨¡¢
-	<keycombo action="simul">
-	 <keycap>Ctrl</keycap>
-	 <keycap>C</keycap>
-	</keycombo> ¤ÈÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11-fonts/urwfonts</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
 
-   <note>
-	<para>
-	 <keycombo action="simul">
-	  <keycap>Ctrl</keycap>
-	  <keycap>Alt</keycap>
-	  <keycap>Backspace</keycap>
-	 </keycombo> ¥­¡¼¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ç¤â
-	 <application>&xorg;</application> ¤ò½ªÎ»¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¥­¡¼Áàºî¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 X üËö¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>freefont ¤ä¾¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	X ¥µ¡¼¥Ð¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¸¡½Ð¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
+	X ¥µ¡¼¥ÐÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë (<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>)
+	¤ÎŬÀڤʾì½ê¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp</userinput></screen>
+   <programlisting>FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/URW/"</programlisting>
 
-	<para>¤Þ¤¿¤Ï¡¢<application>hald</application> ÍѤΥ­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
-	 <filename>x11-input.fdi</filename> ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢<filename>/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
-	 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤á¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
+	X ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<programlisting><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<deviceinfo version="0.2">
- <device>
-  <match key="info.capabilities" contains="input.keyboard">
-	 <merge key="input.x11_options.XkbOptions" type="string">terminate:ctrl_alt_bksp</merge>
-  </match>
- </device>
-</deviceinfo></programlisting>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>xset fp+ /usr/local/lib/X11/fonts/URW</userinput>
+&prompt.user; <userinput>xset fp rehash</userinput></screen>
 
-	<para><application>hald</application>
-	 ¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤³¤ì¤ÏÆ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢X
+	¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï X ¤Îµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë
+	(Ä̾ï¤Î <command>startx</command> ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï
+	<filename>~/.xinitrc</filename>, <application>XDM</application>
+	¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ̤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë»þ¤Ï
+	<filename>~/.xsession</filename>) ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
+	»°ÈÖÌܤÎÊýË¡¤Ï¿·¤·¤¤
+	<filename>/usr/local/etc/fonts/local.conf</filename>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
+	¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï <link linkend="antialias">¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</link>
+	Àá¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+  </sect2>
 
-	<para><filename>xorg.conf.new</filename> ¤Î
-	 <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï <literal>ServerFlags</literal>
-	 ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ乤ëɬÍפ⤢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  <sect2 xml:id="truetype">
+   <title>&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È</title>
 
-	<programlisting>Option	"DontZap"	"off"</programlisting>
-   </note>
+   <indexterm>
+	<primary>TrueType ¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+	<secondary>TrueType</secondary>
+   </indexterm>
 
-   <para>¤â¤·¥Þ¥¦¥¹¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	Àè¤Ø¿Ê¤àÁ°¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤µ¤é¤Ë¡¢
-	ºÇ¶á¤Î <application>Xorg</application> ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤Î¤¿¤á¡¢
-	<filename>xorg.conf</filename> ¤Î
-	<literal>InputDevice</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
-	¸Å¤¤ÀßÄê¤Îµ­½Ò¤òÍøÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	°Ê²¼¤Î¹Ô¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î <literal>ServerLayout</literal> ¤â¤·¤¯¤Ï¡¢
-	<literal>ServerFlags</literal> ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para><application>&xorg;</application> ¤Ë¤Ï¡¢
+	&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë 2 ¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢freetype
+	¤ÎÊý¤¬Â¾¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÈÀ°¹çÀ­¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢
+	¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
+	freetype ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï
+	<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
+	<literal>"Module"</literal>
+	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ乤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£</para>
 
-   <programlisting>Option "AutoAddDevices" "false"</programlisting>
+   <programlisting>Load "freetype"</programlisting>
 
-   <para>¤³¤ì¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆþÎϥǥХ¤¥¹¤ò
-	(¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÊѹ¹¤Î¤è¤¦¤Ë)
-	ɬÍפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤ÆÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥ÈÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
+	(Î㤨¤Ð <filename>/usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</filename>)
+	¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
+	&macintosh; ¤Î &truetype;
+	¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<application>&xorg;</application> ¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï
+	&unix;/&ms-dos;/&windows; ÍѤΥե©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤é <application>ttmkfdir</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ
+	<filename>fonts.dir</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ê¡¢
+	X ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥ì¥ó¥À¥é¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òʬ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	<command>ttmkfdir</command> ¤Ï FreeBSD Ports Collection ¤Î
+	<package>x11-fonts/ttmkfdir</package>
+	¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <note>
-	<para>¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
-	 <application>hald</application>
-	 ¥Ç¡¼¥â¥ó¤¬¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¼«Æ°Åª¤Ëǧ¼±¤·¤Þ¤¹¡£
-	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢
-	 <application>GNOME</application>,
-	 <application>KDE</application> ¤â¤·¤¯¤Ï
-	 <application>Xfce</application>
-	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤¬¡¢
-	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀßÄê¥Ä¡¼¥ë¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
-	 &man.setxkbmap.1; ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ä
-	 <application>hald</application> ¤ÎÀßÄê¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤òľÀÜÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ttmkfdir -o fonts.dir</userinput></screen>
 
-	<para>¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î PC 102
-	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 <application>hald</application> ¤Î¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë
-	 <filename>x11-input.fdi</filename> ¤òºîÀ®¤·¡¢<filename>/usr/local/etc/hal/fdi/policy</filename>
-	 ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¼¡¤Ë &truetype;
+	¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥Õ¥©¥ó¥È¥Ñ¥¹¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£
+	¾å¤Î <link linkend="type1">Type1</link>
+	¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢</para>
 
-	<programlisting><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
-<deviceinfo version="0.2">
- <device>
-  <match key="info.capabilities" contains="input.keyboard">
-	 <merge key="input.x11_options.XkbModel" type="string">pc102</merge>
-	 <merge key="input.x11_options.XkbLayout" type="string">fr</merge>
-  </match>
- </device>
-</deviceinfo></programlisting>
+   <screen>&prompt.user; <userinput>xset fp+ /usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</userinput>
+&prompt.user; <userinput>xset fp rehash</userinput></screen>
 
-	<para>¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
-	 ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôʬ¤ò¤¿¤Àñ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¡¢
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤È¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï <filename>xorg.conf</filename>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë <literal>FontPath</literal> ¹Ô¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	<para><application>hald</application>
-	 ¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢
-	 ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   <para>¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
+	<application>Gimp</application> ¤ä
+	<application>Apache OpenOffice</application>
+	¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î X ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
+	&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	(¹â²òÁüÅ٤ʥǥ£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¸«¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê)
+	¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ä
+	(<application>&staroffice;</application> ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê)
+	Èó¾ï¤ËÂ礭¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤â¤«¤Ê¤êåºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
+  </sect2>
 
-	<para>X üËö¤ä¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢
-	 ƱÍͤËÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+  <sect2 xml:id="antialias">
+   <info><title>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</title>
+	<!--<authorgroup>
+	 <author><personname><firstname>Joe Marcus</firstname><surname>Clarke</surname></personname><contrib>¹¹¿· (2003 ǯ 5 ·î): </contrib></author>
+	</authorgroup>-->
+   </info>
 
-	<screen>&prompt.user; <userinput>setxkbmap -model pc102 -layout fr</userinput></screen>
+   
 
-	<para>
-	 <filename>/usr/local/share/X11/xkb/rules/base.lst</filename>
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ª¤è¤Ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£</para>
-   </note>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</primary>
+   </indexterm>
+   <indexterm>
+	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
+	<secondary>¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</secondary>
+   </indexterm>
 
-   <indexterm><primary>X11 ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</primary></indexterm>
+   <para><filename>/usr/local/lib/X11/fonts/</filename> ¤È
+	<filename>~/.fonts/</filename> ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î
+	<application>&xorg;</application> ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¡¢Xft
+	¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹É½¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
+	<application>KDE</application>, <application>GNOME</application> ¤ª¤è¤Ó
+	<application>Firefox</application>
+	¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Xft ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <para>¼¡¤Ë <filename>xorg.conf.new</filename>
-	¤ò¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
-	&man.emacs.1; ¤ä &man.ee.1;
-	¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¥â¥Ë¥¿¤¬¸Å¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Ä̾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢
-	Ʊ´ü¼þÇÈ¿ô¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢
-	¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò <filename>xorg.conf.new</filename> ¤Î
-	<literal>"Monitor"</literal>
-	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤­²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para>¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹¤µ¤ì¤ë¤«¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
+	¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹¤ÎÆÃÀ­¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
+	<filename>/usr/local/etc/fonts/local.conf</filename>
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ® (¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÊÔ½¸) ¤·¤Þ¤¹¡£
+	¿¤¯¤Î Xft ¥Õ¥©¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅ٤ʵ¡Ç½¤ò¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«´Êñ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
+	¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.fonts-conf.5; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <indexterm><primary>XML</primary></indexterm>
+
+   <para>¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï XML ·Á¼°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤Î¶èÊ̤ËÃí°Õ¤òʧ¤¤¡¢
+	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥°¤¬Àµ¤·¤¯ÊĤ¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ìÈÌŪ¤Ê XML ¥Ø¥Ã¥À¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢DOCTYPE ÄêµÁ¤È
+	<literal><fontconfig></literal>
+	¥¿¥°¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <programlisting>
-	Section "Monitor"
-    Identifier  "Monitor0"
-    VendorName  "Monitor Vendor"
-    ModelName  "Monitor Model"
-    HorizSync  30-107
-    VertRefresh 48-120
-	EndSection
-   </programlisting>
-
-   <para>¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥â¥Ë¥¿¤ÏƱ´ü¼þÇÈ¿ô¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	¤³¤ì¤é¤ÎÃͤò¼êÆ°¤ÇÆþÎϤ¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	¼«Æ°Ç§¼±¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ë¥¿¤Ç¤Ï¡¢
-	¥À¥á¡¼¥¸¤Î²ÄǽÀ­¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢
-	¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ä󶡤·¤Æ¤¤¤ëÃͤΤߤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>X ¤Ï¥â¥Ë¥¿¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð DPMS (Energy Star)
-	µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	&man.xset.1; ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢
-	¶¯À©Åª¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥É¤äÅŸ»¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¥â¥Ë¥¿¤Î DPMS µ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	<literal>"Monitor"</literal>
-	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼¡¤Î¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <programlisting>Option    "DPMS"</programlisting>
-
-   <indexterm>
-	<primary><filename>xorg.conf</filename></primary>
-   </indexterm>
-
-   <para><filename>xorg.conf.new</filename>
-	¤Ï¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¡¢
-	¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î²òÁüÅ٤ȿ§¿ô¤ò¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	<literal>"Screen"</literal>
-	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>Section "Screen"
-    Identifier "Screen0"
-    Device   "Card0"
-    Monitor  "Monitor0"
-    DefaultDepth 24
-    SubSection "Display"
-        Viewport 0 0
-        Depth   24
-        Modes   "1024x768"
-    EndSubSection
-EndSection</programlisting>
-
-   <para><literal>DefaultDepth</literal> ¤È¤¤¤¦¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï
-	¼Â¹Ô»þ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¿§¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ­½Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-	&man.Xorg.1; ¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á <option>-depth</option>
-	¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Á¤é¤¬Í¥À褵¤ì¤Þ¤¹¡£
-	<literal>Modes</literal> ¤È¤¤¤¦¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢
-	Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¿§¿ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î²òÁüÅÙ¤òµ­½Ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-	¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢
-	VESA ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Î¤ß¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¿§¿ô¤Ï¥Ô¥¯¥»¥ë¤¢¤¿¤ê 24 ¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢
-	¤³¤Î¿§¿ô¤Ç¤Î²òÁüÅÙ¤Ï 1024 ¥Ô¥¯¥»¥ë¡ß 768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <para>ºÇ¸å¤Ë¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݸ¤·¡¢
-	¾å¤ÎÎã¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <note>
-	<para>¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²áÄø¤Ç¼ê½õ¤±¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë
-	 X11 ¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢
-	 X11 ¥µ¡¼¥Ð¤¬¸¡ÃΤ·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊ󤬤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 <application>&xorg;</application> ¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï
-	 <filename>/var/log/Xorg.0.log</filename>
-	 ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï
-	 <filename>Xorg.0.log</filename> ¤«¤é
-	 <filename>Xorg.8.log</filename> ¤Î¤è¤¦¤ËÊѤï¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-   </note>
-
-   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò &man.Xorg.1;
-	¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¶¦Ä̤ξì½ê¤ËÃÖ¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ï¡¢Ä̾ï¤Ï <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> ¤ä
-	<filename>/usr/local/etc/X11/xorg.conf</filename> ¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf</userinput></screen>
-
-   <para>¤³¤ì¤Ç X11 ¤ÎÀßÄê¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£
-	&man.startx.1; ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç
-	<application>&xorg;</application> ¤òµ¯Æ°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
-	&man.xdm.1; ¤ò»È¤Ã¤Æ X11 ¥µ¡¼¥Ð¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
-   <title>¹âÅÙ¤ÊÀßÄê</title>
-
-   <sect3>
-	<title>&intel; <literal>i810</literal>
-	 ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÀßÄê</title>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>Intel i810 graphic chipset</primary>
-	</indexterm>
-
-	<para>&intel; i810 Åý¹ç¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÀßÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 X11 ¤Ë¥«¡¼¥É¤òÀ©¸æ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë
-	 AGP ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë
-	 <filename>agpgart</filename> ¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£
-	 ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.agp.4;
-	 ¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<para>¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÍѤ¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-	 ¾¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÈƱÍͤËÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
-	 ¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë &man.agp.4; ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢
-	 ¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò &man.kldload.8;
-	 ¤ò»È¤Ã¤ÆÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤Ï¡¢
-	 µ¯Æ°»þ¤Ë¥«¡¼¥Í¥ëÆâ¤Ë¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥Í¥ëÆâÉô¤ËÁȤ߹þ¤à¤«¡¢
-	 <filename>/boot/loader.conf</filename>
-	 ¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</para>
-   </sect3>
-
-   <sect3>
-	<title>¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÄɲÃ</title>
-
-	<indexterm>
-	 <primary>¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</primary>
-	</indexterm>
-
-	<para>¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë´öʬ¹âÅÙ¤ÊÃ챤òɬÍפȤ·¤Þ¤¹¡£
-	 ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿É¸½à¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀßÄê¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	 ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	 ¥í¥°¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 ÀßÄê¤Î¤¿¤á¤ËÍ­ÍѤʾðÊ󤬽½Ê¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ¥Æ¥­¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¤ò»ÈÍѤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-
-	<para>¸½ºß¤Î¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
-	 (WSXGA, WSXGA+, WUXGA, WXGA, WXGA+ ¤Ê¤É) ¤Ï¡¢
-	 16:10 ¤ä 10:9 ·Á¼°¡¢¤Þ¤¿¤Ï
-	 (ÌäÂê¤ò´Þ¤à²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë) ¾¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 °Ê²¼¤Ï¡¢16:10 ¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²òÁüÅÙ¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£</para>
-
-	<itemizedlist>
-	 <listitem>
-	  <para>2560x1600</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>1920x1200</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>1680x1050</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>1440x900</para>
-	 </listitem>
-
-	 <listitem>
-	  <para>1280x800</para>
-	 </listitem>
-	</itemizedlist>
-
-	<para>¤³¤ì¤é¤Î²òÁüÅ٤ΤҤȤĤò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë
-	 <literal>"Screen" ¥»¥¯¥·¥ç¥ó</literal> ¤Î
-	 <literal>Mode</literal> ¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>Section "Screen"
-Identifier "Screen0"
-Device   "Card0"
-Monitor  "Monitor0"
-DefaultDepth 24
-SubSection "Display"
-	Viewport 0 0
-	Depth   24
-	Modes   "1680x1050"
-EndSubSection
-EndSection</programlisting>
-
-	<para><application>&xorg;</application> ¤Ï¡¢I2C/DDC
-	 ¤òÄ̤·¤Æ¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î²òÁüÅ٤˴ؤ¹¤ë¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢
-	 ¥â¥Ë¥¿¤Î¼þÇÈ¿ô¤ä²òÁüÅÙ¤ÎÈϰϤòÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<para>¤â¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î <literal>ModeLines</literal>
-	 ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊ󤬥ɥ饤¥Ð¤Ë¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
-	 <application>&xorg;</application>
-	 ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
-	 <literal>ModeLine</literal>
-	 ¤ò¼êÆ°¤ÇÀßÄꤹ¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤ò
-	 <filename>/var/log/Xorg.0.log</filename>
-	 ¤«¤éÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	 °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-	<programlisting>(II) MGA(0): Supported additional Video Mode:
-(II) MGA(0): clock: 146.2 MHz  Image Size: 433 x 271 mm
-(II) MGA(0): h_active: 1680 h_sync: 1784 h_sync_end 1960 h_blank_end 2240 h_border: 0
-(II) MGA(0): v_active: 1050 v_sync: 1053 v_sync_end 1059 v_blanking: 1089 v_border: 0
-(II) MGA(0): Ranges: V min: 48 V max: 85 Hz, H min: 30 H max: 94 kHz, PixClock max 170 MHz</programlisting>
-
-	<para>¤³¤ì¤Ï EDID ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
-	 ¤³¤Î¾ðÊó¤òÍѤ¤¤Æ <literal>ModeLine</literal>
-	 ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
-	 Àµ¤·¤¤½çÈ֤˿ô»ú¤òÆþÎϤ¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ </para>
-
-	<programlisting> ModeLine <name> <clock> <4 horiz. timings> <4 vert. timings></programlisting>
-
-	<para>¤³¤ÎÎã¤Ç¤Ï "Monitor" ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î ModeLine
-	 ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	<programlisting>Section "Monitor"
-Identifier   "Monitor1"
-VendorName   "Bigname"
-ModelName    "BestModel"
-ModeLine    "1680x1050" 146.2 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089
-Option     "DPMS"
-EndSection</programlisting>
-
-	<para>°Ê¾å¤Î´Êñ¤ÊÊÔ½¸ºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
-	 ¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥â¥Ë¥¿¾å¤Ç X ¤¬Æ°ºî¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-   </sect3>
-  </sect2>
- </sect1>
-
- <sect1 xml:id="x-fonts">
-  <info><title>X11 ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ</title>
-   <authorgroup>
-	<author><personname><firstname>Murray</firstname><surname>Stokely</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
-   </authorgroup>
-  </info>
-  
-
-  <sect2 xml:id="type1">
-   <title>Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È</title>
-
-   <para>X11 ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢
-	Ä̾ï¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛŪ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÄøÅ٤Τâ¤Î¤Ç¤¹¡£
-	ʸ»ú¤òÂ礭¤¯¤¹¤ë¤È¥¸¥ã¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢
-	¾®¤µ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏƬ¤¬°­¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
-	¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤ Type1 (&postscript;)
-	¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢
-	X11 ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò´Êñ¤ËÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	Î㤨¤Ð¡¢URW ¥Õ¥©¥ó¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
-	(<package>x11-fonts/urwfonts</package>)
-	¤Ë¤Ï¹âÉʼÁ¤Î Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È
-	(<trademark class="registered">Times Roman</trademark>,
-	<trademark class="registered">Helvetica</trademark>,
-	<trademark class="registered">Palatino</trademark> ¤Ê¤É)
-	¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£freefont ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
-	(<package>x11-fonts/freefonts</package>)
-	¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
-	¤½¤ì¤é¤Ï <application>Gimp</application>
-	¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢
-	¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢X11
-	¤Ï´Êñ¤Ë &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ËÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£
-	¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.X.7; ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤«
-	<link linkend="truetype">&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÀá</link>
-	¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <para>¾åµ­¤Î Type1 ¥Õ¥©¥ó¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò Ports Collection
-	¤«¤éÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/x11-fonts/urwfonts</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
-
-   <para>freefont ¤ä¾¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
-	X ¥µ¡¼¥Ð¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¸¡½Ð¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
-	X ¥µ¡¼¥ÐÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë (<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>)
-	¤ÎŬÀڤʾì½ê¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>FontPath "/usr/local/lib/X11/fonts/URW/"</programlisting>
-
-   <para>Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
-	X ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.user; <userinput>xset fp+ /usr/local/lib/X11/fonts/URW</userinput>
-&prompt.user; <userinput>xset fp rehash</userinput></screen>
-
-   <para>¤³¤ì¤ÏÆ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢X
-	¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï X ¤Îµ¯Æ°»þ¤ËÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë
-	(Ä̾ï¤Î <command>startx</command> ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï
-	<filename>~/.xinitrc</filename>, <application>XDM</application>
-	¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤òÄ̤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë»þ¤Ï
-	<filename>~/.xsession</filename>) ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£
-	»°ÈÖÌܤÎÊýË¡¤Ï¿·¤·¤¤
-	<filename>/usr/local/etc/fonts/local.conf</filename>
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
-	¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï <link linkend="antialias">¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</link>
-	Àá¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="truetype">
-   <title>&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È</title>
-
-   <indexterm>
-	<primary>TrueType ¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
-   </indexterm>
-   <indexterm>
-	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
-	<secondary>TrueType</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para><application>&xorg;</application> ¤Ë¤Ï¡¢
-	&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬ÁȤ߹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë 2 ¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢freetype
-	¤ÎÊý¤¬Â¾¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¤ÈÀ°¹çÀ­¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢
-	¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
-	freetype ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï
-	<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
-	<literal>"Module"</literal>
-	¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ê²¼¤Î¹Ô¤òÄɲ乤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <programlisting>Load "freetype"</programlisting>
-
-   <para>¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥ÈÍѤΥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê
-	(Î㤨¤Ð <filename>/usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</filename>)
-	¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë &truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
-	&macintosh; ¤Î &truetype;
-	¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	X11 ¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï &unix;/&ms-dos;/&windows;
-	ÍѤΥե©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤é <application>ttmkfdir</application> ¤ò»È¤Ã¤Æ
-	<filename>fonts.dir</filename> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ê¡¢
-	X ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥ì¥ó¥À¥é¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¤¥ó¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òʬ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	<command>ttmkfdir</command> ¤Ï FreeBSD Ports Collection ¤Î
-	<package>x11-fonts/ttmkfdir</package>
-	¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ttmkfdir -o fonts.dir</userinput></screen>
-
-   <para>¼¡¤Ë &truetype;
-	¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò¥Õ¥©¥ó¥È¥Ñ¥¹¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£
-	¾å¤Î <link linkend="type1">Type1</link>
-	¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢</para>
-
-   <screen>&prompt.user; <userinput>xset fp+ /usr/local/lib/X11/fonts/TrueType</userinput>
-&prompt.user; <userinput>xset fp rehash</userinput></screen>
-
-   <para>¤È¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï <filename>xorg.conf</filename>
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë <literal>FontPath</literal> ¹Ô¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
-	<application>Gimp</application> ¤ä
-	<application>Apache OpenOffice</application>
-	¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î X ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é
-	&truetype; ¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	(¹â²òÁüÅ٤ʥǥ£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¸«¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê)
-	¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤ä
-	(<application>&staroffice;</application> ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê)
-	Èó¾ï¤ËÂ礭¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤â¤«¤Ê¤êåºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para>
-  </sect2>
-
-  <sect2 xml:id="antialias">
-   <info><title>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</title>
-	<authorgroup>
-	 <author><personname><firstname>Joe Marcus</firstname><surname>Clarke</surname></personname><contrib>¹¹¿· : </contrib></author>
-	</authorgroup>
-   </info>
-
-   
-
-   <indexterm>
-	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</primary>
-   </indexterm>
-   <indexterm>
-	<primary>¥Õ¥©¥ó¥È</primary>
-	<secondary>¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹</secondary>
-   </indexterm>
-
-   <para><filename>/usr/local/lib/X11/fonts/</filename> ¤È
-	<filename>~/.fonts/</filename> ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î X11 ¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¡¢Xft
-	¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹É½¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-	<application>KDE</application>, <application>GNOME</application> ¤ª¤è¤Ó
-	<application>Firefox</application>
-	¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Xft ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¤É¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹¤µ¤ì¤ë¤«¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
-	¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥ê¥¢¥¹¤ÎÆÃÀ­¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
-	<filename>/usr/local/etc/fonts/local.conf</filename>
-	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ® (¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÊÔ½¸) ¤·¤Þ¤¹¡£
-	¿¤¯¤Î Xft ¥Õ¥©¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅ٤ʵ¡Ç½¤ò¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤³¤ÎÀá¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«´Êñ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
-	¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢&man.fonts-conf.5; ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <indexterm><primary>XML</primary></indexterm>
-
-   <para>¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï XML ·Á¼°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

*** DIFF OUTPUT TRUNCATED AT 1000 LINES ***


More information about the svn-doc-all mailing list