svn commit: r47899 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Dec 21 11:21:59 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon Dec 21 11:21:57 2015
New Revision: 47899
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47899

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r38418 -> r39845	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Mon Dec 21 07:37:15 2015	(r47898)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Mon Dec 21 11:21:57 2015	(r47899)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r38418
+   Original revision: r39845
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="boot">
@@ -79,8 +79,10 @@
 
   <indexterm><primary>BIOS</primary></indexterm>
 
-  <indexterm><primary>´ðËÜÆþ½ÐÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à
-   (Basic Input/Output System)</primary><see>BIOS</see></indexterm>
+  <indexterm>
+   <primary>´ðËÜÆþ½ÐÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à (Basic Input/Output System)</primary>
+   <see>BIOS</see>
+  </indexterm>
 
   <para>x86 ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÆþ½ÐÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à
    (Basic Input/Output System: BIOS)
@@ -167,6 +169,7 @@
 
   <sect2 xml:id="boot-boot0">
    <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+
    <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
 	 (MBR)</primary></indexterm>
 
@@ -607,7 +610,7 @@ boot:</screen>
 	 <application>kdm</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê
 	 (¤½¤·¤Æ Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²Äǽ¤Ê¾¤Î)
 	 ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢
-	 ´ðËÜŪ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢
+	 ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢
 	 ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
 	 ¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¥æ¡¼¥¶¤ËÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -624,9 +627,10 @@ boot:</screen>
 	 <title>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½</title>
 
 	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
-	  256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
-	  ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>)
-	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Î¤ßÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>),
+	  ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
+	  TheDraw (<filename>.bin</filename>)
+	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	  ¤µ¤é¤Ë¡¢É¸½à¤Î VGA ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
 	  ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï 320x200
 	  ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -685,9 +689,9 @@ boot:</screen>
 	<sect4 xml:id="boot-splash-enable">
 	 <title>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë</title>
 
-	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó (<filename>.bmp</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
-	  (<filename>.pcx</filename>) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
-	  ¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
+	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó (<filename>.bmp</filename>,
+	  <filename>.pcx</filename> ¤Þ¤¿¤Ï <filename>.bin</filename>)
+	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
 	  <filename class="directory">/boot</filename>
 	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -721,12 +725,20 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.b
 bitmap_load="YES"
 bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.pcx</replaceable>"</programlisting>
 
+	 <para>¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 8.3 ¤Ç¤Ï¡¢
+	  <link xlink:href="https://en.wikipedia.org/wiki/TheDraw">TheDraw</link>
+	  ·Á¼°¤Ë¤è¤ë¥¢¥¹¥­¡¼¥¢¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <programlisting>splash_txt="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bin</replaceable>"</programlisting>
+
 	 <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï¾åµ­¤Î¤è¤¦¤Ê
 	  <quote>splash</quote> ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-	  <acronym>BMP</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>PCX</acronym> ·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
 	  <filename><replaceable>splash_640x400</replaceable>.bmp</filename>
-	  ¤ä <filename><replaceable>blue_wave</replaceable>.pcx</filename>
-	  ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+	  ¤ä <filename><replaceable>bluewave</replaceable>.pcx</filename>
+	  ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê̾Á°¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
 
 	 <para>¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê <filename>loader.conf</filename>
 	  ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -766,6 +778,7 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
 
  <sect1 xml:id="boot-kernel">
   <title>¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</title>
+
   <indexterm>
    <primary>¥«¡¼¥Í¥ë (kernel)</primary>
    <secondary>µ¯Æ°»þ¤Î±þÅú</secondary>
@@ -1016,6 +1029,7 @@ console none              
 
   <sect2 xml:id="boot-multiuser">
    <title>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</title>
+
    <indexterm><primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
 
    <para>&man.init.8; ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈȽÃǤ¹¤ë¤«¡¢


More information about the svn-doc-all mailing list