svn commit: r47893 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Dec 20 07:47:14 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sun Dec 20 07:47:13 2015
New Revision: 47893
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47893

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r36653 -> r38418	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Sun Dec 20 05:22:45 2015	(r47892)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Sun Dec 20 07:47:13 2015	(r47893)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r36653
+   Original revision: r38418
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="boot">
@@ -19,10 +19,8 @@
    <quote>¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥×¥í¥»¥¹</quote>¡¢
    ¤â¤·¤¯¤Ïñ¤Ë <quote>µ¯Æ°</quote> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
    FreeBSD ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢
-   ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¤Ëµ¯¤­¤ë¤³¤È¤ò
-   ¤«¤Ê¤ê½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-   Ʊ¤¸·×»»µ¡¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿
-   Ê̤Υª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢
+   ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¤Ëµ¯¤­¤ë¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+   Ʊ¤¸·×»»µ¡¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Ê̤Υª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢
    Ʊ¤¸¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ã¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢
    ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿Ê̤Υ«¡¼¥Í¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -66,9 +64,8 @@
    ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêµÁ¤Ë¤è¤ê¡¢
    ·×»»µ¡¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢
    ¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢
-   ²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃΤê¤Þ¤»¤ó¡£
-   ¤Ç¤Ï¡¢·×»»µ¡¤Ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤·¤Ë
-   ¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢
+   ²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃΤê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢
+   ·×»»µ¡¤Ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤·¤Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢
    ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢
    ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?</para>
 
@@ -77,8 +74,7 @@
    Åоì¿Íʪ¤¬¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î²¼¤ËȾʬÍî¤Ã¤³¤Á¤Æ¡¢
    ·¤É³ (¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×) ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
    ·×»»µ¡¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ë¤Ï¡¢<firstterm>¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×</firstterm>
-   ¤È¤¤¤¦ÍѸì¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë
-   µ¡¹½¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
+   ¤È¤¤¤¦ÍѸì¤Ç¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ëµ¡¹½¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
    ¤¤¤Þ¤Ï¤³¤ì¤ò½Ì¤á¤Æ <quote>¥Ö¡¼¥È (µ¯Æ°)</quote> ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
   <indexterm><primary>BIOS</primary></indexterm>
@@ -156,8 +152,8 @@
 
   <para>¤½¤Î¸å¥«¡¼¥Í¥ë¤¬µ¯Æ°¤·¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¸¡½Ð¤È½é´ü²½¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
    ¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢À©¸æ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥»¥¹¤Î
-   &man.init.8; ¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£&man.init.8; ¤Ï¤Þ¤º
-   ¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¡¢
+   &man.init.8; ¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£&man.init.8;
+   ¤Ï¤Þ¤º¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¡¢
    ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢
    ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÍøÍѤ¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢
    ¤½¤·¤ÆÄ̾ï FreeBSD ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç½é´ü»þ¤Ëµ¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Îµ¯Æ°¡¢
@@ -171,7 +167,8 @@
 
   <sect2 xml:id="boot-boot0">
    <title>¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
-   <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É (MBR)</primary></indexterm>
+   <indexterm><primary>¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¡¼¥È¥ì¥³¡¼¥É
+	 (MBR)</primary></indexterm>
 
    <para>MBR ¤ä¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥É¤Ïµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î<emphasis>Âè
 	0 ¥¹¥Æ¡¼¥¸</emphasis>¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
@@ -179,14 +176,17 @@
 	<application>boot0</application> ¤È <application>LILO</application>
 	¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <formalpara><title><application>boot0</application> ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+   <formalpara><title><application>boot0</application>
+	¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+
 	<para>FreeBSD ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤ä &man.boot0cfg.8;
 	 ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë
 	 MBR ¤Ï¡¢<filename>/boot/boot0</filename> ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
 	 (<filename>boot0</filename> ¤ÏÈó¾ï¤Ëñ½ã¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
 	 <abbrev>MBR</abbrev> ¤Ë¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢
-	 ¥¹¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÈËöÈø¤Î¼±ÊÌ»Ò <literal>0x55AA</literal> ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢
-	 446 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹)¡£
+	 ¥¹¥é¥¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÈËöÈø¤Î¼±ÊÌ»Ò <literal>0x55AA</literal>
+	 ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢446
+	 ¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ礭¤µ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹)¡£
 	 ¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë <application>boot0</application>
 	 ¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
 	 µ¯Æ°»þ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²èÌ̤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para></formalpara>
@@ -212,22 +212,21 @@ Default: F2</screen>
    <screen>&prompt.root; <userinput>fdisk -B -b /boot/boot0 device</userinput></screen>
 
    <para><replaceable>device</replaceable> ¤Ïµ¯Æ°¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤Ç¡¢
-	¤¿¤È¤¨¤Ð 1 ÈÖÌܤΠIDE ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï
-	<filename>ad0</filename>¡¢
+	¤¿¤È¤¨¤Ð 1 ÈÖÌܤΠIDE ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï <filename>ad0</filename>¡¢
 	2 ÈÖÌܤΠIDE ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¤ËÀܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë 1 ÈÖÌܤΠIDE ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï
-	<filename>ad2</filename>¡¢
-	1 ÈÖÌܤΠSCSI ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï
-	<filename>da0</filename>
-	¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
+	<filename>ad2</filename>¡¢1 ÈÖÌܤΠSCSI ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï
+	<filename>da0</filename> ¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
 	MBR ¤ÎÀßÄê¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï &man.boot0cfg.8;
 	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-   <formalpara><title>LILO ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
+   <formalpara>
+	<title>LILO ¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã</title>
 
 	<para>¤³¤Î¥Ö¡¼¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ FreeBSD
 	 ¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º Linux ¤òµ¯Æ°¤·¤Æ
 	 <filename>/etc/lilo.conf</filename>
-	 ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para></formalpara>
+	 ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+   </formalpara>
 
    <programlisting>other=/dev/hdXY
 table=/dev/hdX
@@ -251,11 +250,11 @@ label=FreeBSD</programlisting>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="boot-boot1">
-   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 <filename>/boot/boot1</filename> ¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2
-	<filename>/boot/boot2</filename></title>
+   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 1 <filename>/boot/boot1</filename>
+	¤Èµ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 2 <filename>/boot/boot2</filename></title>
 
-   <para>³µÇ°¾å¡¢Âè 1 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂè 2 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï
-	¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎƱ¤¸Îΰè¾å¤ÎƱ°ì¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉôʬÉôʬ¤Ç¤¹¡£
+   <para>³µÇ°¾å¡¢Âè 1 ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÂè 2
+	¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎƱ¤¸Îΰè¾å¤ÎƱ°ì¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉôʬÉôʬ¤Ç¤¹¡£
 	¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀ©Ìó¤Î¤¿¤á 2 ¤Ä¤Ëʬ³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
 	¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
 	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¤Þ¤¿¤Ï <application>bsdlabel</application>
@@ -321,253 +320,251 @@ boot:</screen>
    </warning>
   </sect2>
 
- <sect2 xml:id="boot-loader">
-  <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3 <filename>/boot/loader</filename></title>
-
-  <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À (boot-loader)</primary></indexterm>
-
-  <para>¥í¡¼¥À¤Ï»°Ãʳ¬¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ªÃʳ¬¤Ç¤¹¡£
-   ¥í¡¼¥À¤ÏÄ̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î
-   <filename>/boot/loader</filename>
-   ¤È¤·¤Æ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <para>¥í¡¼¥À¤Ï¡¢¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É·²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿
-   ¶¯ÎϤʥ¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤ë´Ê°×ÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É·²¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
-   ¥æ¡¼¥¶¤¬ÍøÍѤ·¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¼êÃʤȤʤë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  <sect3 xml:id="boot-loader-flow">
-   <title>¥í¡¼¥À¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½èÍý¤Îή¤ì</title>
-
-   <para>¥í¡¼¥À¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
-	¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤·¤ÆɬÍפÊÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
-	¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¼ê¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <indexterm><primary>¥í¡¼¥À</primary></indexterm>
-   <indexterm><primary>¥í¡¼¥À¤ÎÀßÄê</primary></indexterm>
-
-   <para>¥í¡¼¥À¤Ï¼¡¤Ë
-	<filename>/boot/loader.rc</filename>
-	¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢Ä̾ÊÑ¿ô¤Îɸ½àÃͤòÄêµÁ¤·¤¿
-	<filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
-	¤È¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊÑ¿ô¤òÄêµÁ¤·¤¿
-	<filename>/boot/loader.conf</filename>
-	¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
-	<filename>loader.rc</filename>
-	¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢
-	ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-   <para>¥í¡¼¥À¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç 10 ÉäΥ­¡¼ÆþÎÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢
-	ÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
-	ÆþÎϤ¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´Ê°×¥³¥Þ¥ó¥É·²¤¬»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
-	¥æ¡¼¥¶¤ÏÊÑ¿ô¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢
-	¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
-	¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-  </sect3>
-
-  <sect3 xml:id="boot-loader-commands">
-   <title>¥í¡¼¥À¤ÎÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É</title>
-
-   <para>¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥À¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò°Ê²¼¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¡¢
-	&man.loader.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
-
-   <variablelist>
-	<varlistentry>
-	 <term>autoboot <replaceable>seconds</replaceable></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para><replaceable>seconds</replaceable>
-	   ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ËÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
-	   ¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
-	   ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òɽ¼¨¤·¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç¤Ï 10 Éô֤Ǥ¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>boot
-	  <optional>-options</optional>
-	  <optional>kernelname</optional></term>
-
-	 <listitem>
-	  <para>¤¹¤°¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
-	   ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Í¥ë̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-	   ¤½¤ì¤é¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
-	   <emphasis>unload</emphasis> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¸å¡¢
-	   ¥«¡¼¥Í¥ë̾¤ò¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	   <emphasis>unload</emphasis> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¡¢
-	   °ìÅÙÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>boot-conf</term>
+  <sect2 xml:id="boot-loader">
+   <title>µ¯Æ°¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3 <filename>/boot/loader</filename></title>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¡¢
-	   µ¯Æ°»þ¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤ËÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
-	   ¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¤Þ¤º <command>unload</command> ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¡¢
-	   ÊÑ¿ô—ÉáÄÌ <envar>kernel</envar>
-	   ¤Ê¤É—¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ­¸ú¤ËƯ¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>help
-	  <optional>topic</optional></term>
+   <indexterm><primary>¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À (boot-loader)</primary></indexterm>
 
-	 <listitem>
-	  <para><filename>/boot/loader.help</filename>
-	   ¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	   <replaceable>topic</replaceable> ¤Ë
-	   <literal>index</literal> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍѲÄǽ¤Ê
-	   <replaceable>topic</replaceable> ¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+   <para>¥í¡¼¥À¤Ï»°Ãʳ¬¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇ½ªÃʳ¬¤Ç¤¹¡£
+	¥í¡¼¥À¤ÏÄ̾¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î
+	<filename>/boot/loader</filename>
+	¤È¤·¤Æ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <para>¥í¡¼¥À¤Ï¡¢
+	¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É·²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¶¯ÎϤʥ¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤ë´Ê°×ÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É·²¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¤¬ÍøÍѤ·¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¼êÃʤȤʤë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+
+   <sect3 xml:id="boot-loader-flow">
+	<title>¥í¡¼¥À¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½èÍý¤Îή¤ì</title>
+
+	<para>¥í¡¼¥À¤Ï½é´ü²½¤ÎºÝ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¸¡½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
+	 ¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤·¤ÆɬÍפÊÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥×¥ê¥¿¤òµ¯Æ°¤·¡¢
+	 ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤«¤é¥³¥Þ¥ó¥É¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¼ê¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎϤ·¤¿¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<indexterm><primary>¥í¡¼¥À</primary></indexterm>
+	<indexterm><primary>¥í¡¼¥À¤ÎÀßÄê</primary></indexterm>
+
+	<para>¥í¡¼¥À¤Ï¼¡¤Ë <filename>/boot/loader.rc</filename>
+	 ¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢Ä̾ÊÑ¿ô¤Îɸ½àÃͤòÄêµÁ¤·¤¿
+	 <filename>/boot/defaults/loader.conf</filename>
+	 ¤È¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊÑ¿ô¤òÄêµÁ¤·¤¿
+	 <filename>/boot/loader.conf</filename>
+	 ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
+	 <filename>loader.rc</filename> ¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢
+	 ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¥í¡¼¥À¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç 10 ÉäΥ­¡¼ÆþÎÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¡¢
+	 ÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¡¼¥Í¥ë¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ÆþÎϤ¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´Ê°×¥³¥Þ¥ó¥É·²¤¬»È¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢
+	 ¥æ¡¼¥¶¤ÏÊÑ¿ô¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢
+	 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢
+	 ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	 ¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµ¯Æ°¤äºÆµ¯Æ°¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+   </sect3>
 
-	<varlistentry>
-	 <term>include <replaceable>filename</replaceable>
-	  …</term>
+   <sect3 xml:id="boot-loader-commands">
+	<title>¥í¡¼¥À¤ÎÁȤ߹þ¤ß¥³¥Þ¥ó¥É</title>
 
-	 <listitem>
-	  <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
-	   ¥í¡¼¥À¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¹Ôñ°Ì¤Ç²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
-	   ¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
-	   include ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+	<para>¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥í¡¼¥À¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò°Ê²¼¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃΤꤿ¤¤¾ì¹ç¡¢
+	 &man.loader.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<variablelist>
+	 <varlistentry>
+	  <term>autoboot <replaceable>seconds</replaceable></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para><replaceable>seconds</replaceable>
+	    ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ËÆþÎϤ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	    ¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
+	    ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤òɽ¼¨¤·¡¢É¸½àÀßÄê¤Ç¤Ï 10 Éô֤Ǥ¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>boot
+	   <optional>-options</optional>
+	   <optional>kernelname</optional></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¤¹¤°¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤Îµ¯Æ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
+		¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Í¥ë̾¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
+		¤½¤ì¤é¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+		<emphasis>unload</emphasis> ¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¸å¡¢
+		¥«¡¼¥Í¥ë̾¤ò¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+		<emphasis>unload</emphasis> ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¡¢
+		°ìÅÙÆɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>boot-conf</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÀßÄê¤ò¡¢
+		µ¯Æ°»þ¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤ËÊÑ¿ô¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
+		¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢¤Þ¤º <command>unload</command> ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¡¢
+		ÊÑ¿ô—ÉáÄÌ <envar>kernel</envar>
+		¤Ê¤É—¤òÊѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÍ­¸ú¤ËƯ¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>help
+	   <optional>topic</optional></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para><filename>/boot/loader.help</filename>
+		¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¥Ø¥ë¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+		<replaceable>topic</replaceable> ¤Ë
+		<literal>index</literal> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍѲÄǽ¤Ê
+		<replaceable>topic</replaceable> ¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>include <replaceable>filename</replaceable>
+	   …</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
+		¥í¡¼¥À¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߹þ¤ß¡¢¹Ôñ°Ì¤Ç²ò¼á¤·¤Þ¤¹¡£
+		¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢
+		include ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼Â¹Ô¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>load <optional>-t type</optional>
+	   <replaceable>filename</replaceable></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¢
+		¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
+		type ¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
+		¥Õ¥¡¥¤¥ë̾°Ê¹ß¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿°ú¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>ls <optional>-l</optional>
+	   <optional>path</optional></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿ <replaceable>path</replaceable>
+		¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+		<replaceable>path</replaceable>
+		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+		<option>-l</option>
+		¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>lsdev
+	   <optional>-v</optional></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+		¤â¤· <option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
+		¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê½ÐÎϤ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>lsmod
+	   <optional>-v</optional></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
+		<option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
+		¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÆâÍƤ¬½ÐÎϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>more <replaceable>filename</replaceable></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para><varname>LINES</varname>
+		¹Ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤´¤È¤ËÄä»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>reboot</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¤¹¤°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>set <replaceable>variable</replaceable></term>
+	  <term>set
+	   <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¥í¡¼¥À¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+
+	 <varlistentry>
+	  <term>unload</term>
+
+	  <listitem>
+	   <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  </listitem>
+	 </varlistentry>
+	</variablelist>
+   </sect3>
 
-	<varlistentry>
-	 <term>load <optional>-t
-	  type</optional>
-	  <replaceable>filename</replaceable></term>
+   <sect3 xml:id="boot-loader-examples">
+	<title>¥í¡¼¥À¤Î»ÈÍÑÎã</title>
 
-	 <listitem>
-	  <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¢
-	   ¥«¡¼¥Í¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï
-	   type ¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
-	   ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾°Ê¹ß¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤¿°ú¿ô¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÈÅϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>ls <optional>-l</optional>
-	  <optional>path</optional></term>
+	<para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥À¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÈÍÑÎã¤Ç¤¹¡£</para>
 
+	<itemizedlist>
 	 <listitem>
-	  <para>»ØÄꤵ¤ì¤¿ <replaceable>path</replaceable>
-	   ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	   <replaceable>path</replaceable>
-	   ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	   <option>-l</option>
-	   ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>lsdev <optional>-v</optional></term>
+	  <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É<indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥í¡¼¥É²Äǽ¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	   ¤â¤· <option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	   ¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê½ÐÎϤ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <screen><userinput>boot -s</userinput></screen>
 	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>lsmod <optional>-v</optional></term>
 
 	 <listitem>
-	  <para>¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
-	   <option>-v</option> ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢
-	   ¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÆâÍƤ¬½ÐÎϤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>more <replaceable>filename</replaceable></term>
+	  <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
+	   ¸Å¤¤ (¤â¤·¤¯¤ÏÊ̤Î) ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <listitem>
-	  <para><varname>LINES</varname>
-	   ¹Ô¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤´¤È¤ËÄä»ß¤·¤Ê¤¬¤é»ØÄꤵ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
+	  <screen><userinput>unload</userinput>
+<userinput>load kernel.old</userinput></screen>
 
-	<varlistentry>
-	 <term>reboot</term>
+	  <para><filename>kernel.GENERIC</filename> ¤È¤¹¤ë¤È¡¢
+	   ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
+	   generic ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	   ¤Þ¤¿¡¢Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Í¥ë (¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
+	   ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÀßÄꤷ¤¿¤ê¡¢
+	   ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç) ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï
+	   <filename>kernel.old</filename><indexterm><primary><filename>kernel.old</filename></primary></indexterm> ¤È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	  <note>
+	   <para>ÉáÃʤΥ«¡¼¥Í¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò
+		»ØÄꤷ¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¤¹¤°¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	   <screen><userinput>unload</userinput>
+<userinput>set kernel="kernel.old"</userinput>
+<userinput>boot-conf</userinput></screen></note>
 	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>set <replaceable>variable</replaceable></term>
-	 <term>set
-	  <replaceable>variable</replaceable>=<replaceable>value</replaceable></term>
 
 	 <listitem>
-	  <para>¥í¡¼¥À¤Î´Ä¶­ÊÑ¿ô¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
-	 </listitem>
-	</varlistentry>
-
-	<varlistentry>
-	 <term>unload</term>
+	  <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎÀßÄꥹ¥¯¥ê¥×¥È (Ä̾
+	   ¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ëÆâÍƤò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È)
+	   ¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-	 <listitem>
-	  <para>¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¡¼¥ÉºÑ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	  <screen><userinput>load -t userconfig_script /boot/kernel.conf</userinput></screen>
 	 </listitem>
-	</varlistentry>
-   </variablelist>
-  </sect3>
-
-  <sect3 xml:id="boot-loader-examples">
-   <title>¥í¡¼¥À¤Î»ÈÍÑÎã</title>
-
-   <para>¼¡¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥À¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ÈÍÑÎã¤Ç¤¹¡£</para>
-
-   <itemizedlist>
-	<listitem>
-	 <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É<indexterm><primary>¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>¤Çµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen><userinput>boot -s</userinput></screen>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>ÉáÃʻȤäƤ¤¤ë¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢
-	  ¸Å¤¤ (¤â¤·¤¯¤ÏÊ̤Î) ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen><userinput>unload</userinput>
-<userinput>load kernel.old</userinput></screen>
-
-	 <para><filename>kernel.GENERIC</filename> ¤È¤¹¤ë¤È¡¢
-	  ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
-	  generic ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-	  ¤Þ¤¿¡¢Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Í¥ë (¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
-	  ¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÀßÄꤷ¤¿¤ê¡¢
-	  ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç) ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤Ë¤Ï
-	  <filename>kernel.old</filename><indexterm><primary><filename>kernel.old</filename></primary></indexterm> ¤È¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <note>
-	  <para>ÉáÃʤΥ«¡¼¥Í¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò
-	   »ØÄꤷ¤¿¥«¡¼¥Í¥ë¤Ç¥í¡¼¥É¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	  <screen><userinput>unload</userinput>
-<userinput>set kernel="kernel.old"</userinput>
-<userinput>boot-conf</userinput></screen></note>
-	</listitem>
-
-	<listitem>
-	 <para>¥«¡¼¥Í¥ë¤ÎÀßÄꥹ¥¯¥ê¥×¥È (Ä̾
-	  ¥«¡¼¥Í¥ëµ¯Æ°»þ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ëÆâÍƤò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È)
-	  ¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£</para>
-
-	 <screen><userinput>load -t userconfig_script /boot/kernel.conf</userinput></screen>
-	</listitem>
-   </itemizedlist>
-   </sect3>
+	</itemizedlist>
+   </sect3>
 
    <sect3 xml:id="boot-splash">
 	<info><title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó</title>
@@ -595,11 +592,10 @@ boot:</screen>
 	 linkend="x-install">X11</link> ¤È
 	 <application>GNOME</application>,
 	 <application>KDE</application> ¤Þ¤¿¤Ï
-	 <application>XFce</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê <link
-	 linkend="x11-wm">¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­</link>
-	 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
-	 <command>startx</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç X11
-	 ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <application>XFce</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê
+	 <link linkend="x11-wm">¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­</link>
+	 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢<command>startx</command>
+	 ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç X11 ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
 
 	<para>¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
 	 ÅÁÅýŪ¤Ê¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤è¤ê¡¢
@@ -642,7 +638,7 @@ boot:</screen>
 	  ¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
 	  <literal>VESA</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤ơ¢
 	  ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ (<xref
-	  linkend="kernelconfig"/> ¤ò»²¾È) ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	   linkend="kernelconfig"/> ¤ò»²¾È) ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	  <acronym>VESA</acronym> ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢
 	  ¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
 
@@ -837,7 +833,8 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
    <note>
 	<para>µ¯Æ°¥Õ¥é¥°¤Ï¤³¤Î¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 	 ¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï &man.boot.8; ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-	</para></note>
+	</para>
+   </note>
   </sect2>
 
 <!--  <sect2 id="boot-kernel-userconfig">
@@ -852,11 +849,8 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
    <authorgroup>
 	<author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>´ó¹Æ: </contrib></author>
    </authorgroup>
-   
   </info>
 
-  
-
   <indexterm>
    <primary>device.hints</primary>
   </indexterm>
@@ -868,8 +862,8 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
    ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£<quote>device hints</quote>
    ¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤¬»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <para>device hints ¤Ï <link linkend="boot-loader">¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3 ¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À</link>
-   ¤Ç¤âÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÊÑ¿ô¤Ï
+  <para>device hints ¤Ï <link linkend="boot-loader">¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3
+   ¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À</link> ¤Ç¤âÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÊÑ¿ô¤Ï
    <command>set</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤ÆÄɲä·¤¿¤ê¡¢
    <command>unset</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤Æºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
    <command>show</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍѤ¤¤Æ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
@@ -889,6 +883,7 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
   <screen><userinput>hint.driver.unit.keyword="value"</userinput></screen>
 
   <para>¥¹¥Æ¡¼¥¸ 3 ¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À ¤ÇÀßÄꤹ¤ë¤È¤­¤Î½ñ¼°¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£</para>
+
   <screen><userinput>set hint.driver.unit.keyword=value</userinput></screen>
 
   <para><literal>driver</literal> ¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¤Î̾Á°¡¢
@@ -903,19 +898,17 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><literal>port</literal>:
-	 »ÈÍѤ¹¤ë <acronym>I/O</acronym>
+	<para><literal>port</literal>: »ÈÍѤ¹¤ë <acronym>I/O</acronym>
 	 ¥Ý¡¼¥È¤Î³«»Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><literal>irq</literal>:
-	 »ÈÍѤ¹¤ë IRQ ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><literal>irq</literal>: »ÈÍѤ¹¤ë IRQ ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para><literal>drq</literal>:
-	 »ÈÍѤ¹¤ë DMA ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><literal>drq</literal>: »ÈÍѤ¹¤ë
+	 DMA ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
 
    <listitem>
@@ -963,7 +956,9 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
 	¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÍøÍѤǤ­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´·À­¤ò³Îǧ¤·¤Þ¤¹¡£
 	¤â¤·¤½¤ì¤ËÌäÂ꤬¤¢¤Ã¤Æ &man.fsck.8;
 	¤¬¤½¤ÎÉÔ°ìÃפò½¤Éü¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý¼Ô¤ËľÀÜÂн褵¤»¤ë¤¿¤á
-	&man.init.8; ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò<link linkend="boot-singleuser">¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</link>¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
+	&man.init.8; ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò
+	<link linkend="boot-singleuser">¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</link>
+	¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£</para>
   </sect2>
 
   <sect2 xml:id="boot-singleuser">
@@ -989,10 +984,12 @@ bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.p
 	¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥½¡¼¥ë <literal>console</literal>
 	¤¬ <literal>insecure</literal> ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë
-	<systemitem class="username">root</systemitem> ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£</para>
+	<systemitem class="username">root</systemitem>
+	¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <example xml:id="boot-insecure-console">
-	<title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î insecure ¥³¥ó¥½¡¼¥ë</title>
+	<title><filename>/etc/ttys</filename> ¤Î
+	 insecure ¥³¥ó¥½¡¼¥ë</title>
 
 	<programlisting># name getty              type  status     comments
 #
@@ -1009,8 +1006,7 @@ console none              
 	<para><literal>insecure</literal> ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢
 	 ¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬ÊªÍýŪ¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢
 	 <systemitem class="username">root</systemitem>
-	 ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃΤë¿Í¤À¤±¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò
-	 »È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢
+	 ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃΤë¿Í¤À¤±¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢
 	 ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ò°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾õÂ֤ǻȤ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 	 ¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À­¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð
 	 <literal>secure</literal> ¤Ç¤Ê¤¯
@@ -1023,14 +1019,14 @@ console none              
    <indexterm><primary>¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</primary></indexterm>
 
    <para>&man.init.8; ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈȽÃǤ¹¤ë¤«¡¢
-	¥æ¡¼¥¶¤¬<link linkend="boot-singleuser">¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</link>¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢
+	¥æ¡¼¥¶¤¬<link
+	 linkend="boot-singleuser">¥·¥ó¥°¥ë¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É</link>¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢
 	¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¶¥â¡¼¥É¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢
 	¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÀßÄê¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£</para>
 
    <sect3 xml:id="boot-rc">
 	<title>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄê (rc)</title>
-
-   <indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
+	<indexterm><primary>rc ¥Õ¥¡¥¤¥ë·²</primary></indexterm>
 
 	<para>¥ê¥½¡¼¥¹ÀßÄꥷ¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò
 	 <filename>/etc/defaults/rc.conf</filename> ¤«¤é¡¢
@@ -1069,7 +1065,8 @@ console none              
    ¤Ç¤Ï <command>shutdown -p now</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
    ľ¤Á¤ËÅŸ»¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£FreeBSD ¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
    <command>shutdown -r now</command> ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
-   &man.shutdown.8; ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<systemitem class="username">root</systemitem>
+   &man.shutdown.8; ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   <systemitem class="username">root</systemitem>
    ¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢<systemitem class="groupname">operator</systemitem>
    ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£&man.halt.8; ¤ä
    &man.reboot.8; ¥³¥Þ¥ó¥É¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢


More information about the svn-doc-all mailing list