svn commit: r47890 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sat Dec 19 15:34:19 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sat Dec 19 15:34:17 2015
New Revision: 47890
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47890

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r27981 -> r33365	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Sat Dec 19 00:44:24 2015	(r47889)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/boot/chapter.xml	Sat Dec 19 15:34:17 2015	(r47890)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: 1.65
+   Original revision: r33365
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="boot">
@@ -564,6 +564,202 @@ boot:</screen>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect3>
+
+   <sect3 xml:id="boot-splash">
+	<info><title>µ¯Æ°»þ¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó</title>
+	 <authorgroup>
+	  <author>
+	   <personname>
+		<firstname>Joseph J.</firstname>
+		<surname>Barbish</surname>
+	   </personname>
+	   <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+	  </author>
+	 </authorgroup>
+	</info>
+
+	<para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÈæ¤Ù¡¢
+	 ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëŪ¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏŪ¤Ê²èÌ̤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î²èÌ̤ϡ¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Þ¤¿¤Ï X 
+	 ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>&os; ¤Ë¤Ï¡¢2 ¤Ä¤Î´ðËܴĶ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó´Ä¶­¤Ç¤¹¡£
+	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¯Æ°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢
+	 ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 2 ¤ÄÌܤδĶ­¤Ï¡¢X11 ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë´Ä¶­¤Ç¤¹¡£<link
+	 linkend="x-install">X11</link> ¤È
+	 <application>GNOME</application>,
+	 <application>KDE</application> ¤Þ¤¿¤Ï
+	 <application>XFce</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê <link
+	 linkend="x11-wm">¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­</link>
+	 ¤Î¤É¤ì¤«¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	 <command>startx</command> ¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç X11
+	 ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢
+	 ÅÁÅýŪ¤Ê¥Æ¥­¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤è¤ê¡¢
+	 X11 ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	 &xorg; ¤Î <application>XDM</application>,
+	 <application>GNOME</application> ¤Î
+	 <application>gdm</application> ¤ª¤è¤Ó
+	 <application>KDE</application> ¤Î
+	 <application>kdm</application> ¤Î¤è¤¦¤Ê
+	 (¤½¤·¤Æ Ports Collection ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²Äǽ¤Ê¾¤Î)
+	 ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢
+	 ´ðËÜŪ¤Ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢
+	 ¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¥æ¡¼¥¶¤ËÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<para>¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤Î´Ä¶­¤Ç¤Ï¡¢
+	 ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+	 ¥Ö¡¼¥È»þ¤Î¸¡½Ð·ë²Ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢
+	 ¥¿¥¹¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢
+	 ¥í¥°¥¤¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç±£¤·¤Þ¤¹¡£
+	 X11 ¤Î´Ä¶­¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëŪ¤Ë¤è¤ê¤­¤ì¤¤¤Ê
+	 (µsoft; &windows; ¤Þ¤¿¤Ï¡¢Èó unix ·¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à)
+	 ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	<sect4 xml:id="boot-splash-function">
+	 <title>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½</title>
+
+	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤Ï¡¢
+	  256 ¿§¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥× (<filename>.bmp</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
+	  ZSoft <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>)
+	  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Î¤ßÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  ¤µ¤é¤Ë¡¢É¸½à¤Î VGA ¥¢¥À¥×¥¿¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
+	  ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï 320x200
+	  ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼¤Î²òÁüÅ٤Ǥ¢¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>(ºÇÂç²òÁüÅÙ 1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î)
+	  ¤â¤¦¾¯¤·Â礭¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢&os; ¤Ë
+	  <acronym>VESA</acronym> ¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  µ¯Æ°»þ¤Ë <acronym>VESA</acronym> ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆɤ߹þ¤à¤«¡¢
+	  ¥«¡¼¥Í¥ë¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë
+	  <literal>VESA</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲ䷤ơ¢
+	  ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½ÃÛ (<xref
+	  linkend="kernelconfig"/> ¤ò»²¾È) ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  <acronym>VESA</acronym> ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢
+	  ¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢µ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹¤Î´Ö¡¢
+	  ²èÌ̤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢
+	  ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é²¿¤«¤Î¥­¡¼¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢
+	  ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢
+	  X11 ¤Î³°¤Ç¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	  °ìÄê´ü´Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢
+	  ²èÌ̤¬¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÊѤï¤ê¡¢
+	  ¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤«¤é°Å¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊѲ½¤·¡¢
+	  ¤½¤ì¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
+	  ¤³¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
+	  (¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð) ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢
+	  <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ë
+	  <literal>saver=</literal> ¹Ô¤òÄɲ乤뤳¤È¤ÇÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  <literal>saver=</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+	  ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢
+	  Áª¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
+	  ´°Á´¤Ê°ìÍ÷¤Ï¡¢&man.splash.4; ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¡¼¥Ð¡¼¤Ï
+	  <quote>warp</quote> ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ 
+	  <filename>/etc/rc.conf</filename> ¤Ç»ØÄꤹ¤ë
+	  <literal>saver=</literal> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+	  ¤Ï²¾ÁÛ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤Î¤ß ŬÍѤµ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  X11 ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÍ­¸ú¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¡¢
+	  ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢
+	  ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ïɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para><link
+	   xlink:href="http://artwork.freebsdgr.org/node/3/">http://artwork.freebsdgr.org</link>
+	  ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¤«¤é¡¢
+	  ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+	  <filename
+	   role="package">sysutils/bsd-splash-changer</filename>
+	  port ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢
+	  µ¯Æ°»þ¤Ë¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë°ìË礬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 xml:id="boot-splash-enable">
+	 <title>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥óµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë</title>
+
+	 <para>¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó (<filename>.bmp</filename>) ¤Þ¤¿¤Ï
+	  (<filename>.pcx</filename>) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢
+	  <filename class="directory">/boot</filename>
+	  ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ËÃÖ¤¯É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <para>¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥Ö¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ
+	  (256 ¿§¡¢320x200 ¥Ô¥¯¥»¥ë°Ê²¼) ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	  °Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë
+	  <filename>/boot/loader.conf</filename> ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <programlisting>splash_bmp_load="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
+
+	 <para>1024x768 ¥Ô¥¯¥»¥ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤è¤êÂ礭¤Ê¥Ó¥Ç¥ª²òÁüÅ٤ξì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
+	  °Ê²¼¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë <filename>/boot/loader.conf</filename>
+	  ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <programlisting>vesa_load="YES"
+splash_bmp_load="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
+
+	 <para>¾å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë
+	  <filename><replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable></filename>
+	  ¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	  <acronym>PCX</acronym> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢
+	  °Ê²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	  ¤Þ¤¿¡¢²òÁüÅ٤ˤè¤Ã¤Æ¤Ï
+	  <literal>vesa_load="YES"</literal> ¹Ô¤òÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	 <programlisting>splash_pcx_load="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.pcx</replaceable>"</programlisting>
+
+	 <para>¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ï¾åµ­¤Î¤è¤¦¤Ê
+	  <quote>splash</quote> ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
+	  <acronym>BMP</acronym> ¤Þ¤¿¤Ï <acronym>PCX</acronym> ·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢
+	  <filename><replaceable>splash_640x400</replaceable>.bmp</filename>
+	  ¤ä <filename><replaceable>blue_wave</replaceable>.pcx</filename>
+	  ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	 <para>¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤Ê <filename>loader.conf</filename>
+	  ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò°Ê²¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£</para>
+
+	 <variablelist>
+	  <varlistentry>
+	   <term><literal>beastie_disable="YES"</literal></term>
+
+	   <listitem>
+		<para>¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ü¤­¡¢
+		 ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
+		 ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²èÌ̤ÏÍøÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
+		 ¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥¤¥È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢
+		 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂбþ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
+	   </listitem>
+	  </varlistentry>
+
+	  <varlistentry>
+	   <term><literal>loader_logo="beastie"</literal></term>
+
+	   <listitem>
+		<para>¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
+		 ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥é¡¼¤Î beastie ¥í¥´¤È¶¦¤Ë¡¢
+		 ¥Ö¡¼¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±¦Â¦¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëñ¸ì
+		 (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï <quote>&os;</quote>) ¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤Þ¤¹¡£</para>
+	   </listitem>
+	  </varlistentry>
+	 </variablelist>
+
+	 <para>¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢&man.splash.4;,
+	  &man.loader.conf.5; ¤ª¤è¤Ó &man.vga.4;
+	  ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
 


More information about the svn-doc-all mailing list