svn commit: r47850 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Sun Dec 13 15:26:50 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Sun Dec 13 15:26:49 2015
New Revision: 47850
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47850

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r10823 -> r10880	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.xml	Sun Dec 13 13:47:57 2015	(r47849)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/linuxemu/chapter.xml	Sun Dec 13 15:26:49 2015	(r47850)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r10823
+   Original revision: r10880
   $FreeBSD$
 -->
 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="linuxemu">
@@ -466,6 +466,169 @@ disco.example.com 7115-70839-20412</scre
   </sect2>
  </sect1>
 
+ <sect1 xml:id="linuxemu-maple">
+  <info><title>Maple ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
+   <authorgroup>
+	<author><personname>
+	 <firstname>Aaron</firstname>
+	 <surname>Kaplan</surname></personname>
+<!--	 <address><email>aaron at lo-res.org</email></address>-->
+	 <contrib>´ó¹Æ: </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+   <authorgroup>
+	<author><personname>
+	 <firstname>Robert</firstname>
+	 <surname>Getschmann</surname>
+	 </personname>
+<!--	 <address><email>rob at getschmann.org</email></address>-->
+	 <contrib>´¶¼Õ: </contrib>
+	</author>
+   </authorgroup>
+  </info>
+
+  <indexterm>
+   <primary>applications</primary>
+   <secondary><application>Maple</application></secondary>
+  </indexterm>
+
+  <para>Maple ¤Ï Mathematica ¤Ë»÷¤¿¾¦ÍѤοô¼°½èÍý¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
+   ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò <link
+   xlink:href="http://www.maplesoft.com/">http://www.maplesoft.com/</link>
+   ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢
+   ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼ê³¤­¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   ¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò FreeBSD ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
+   °Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+   <procedure>
+	<step><para>À½ÉʤÎÇÛÉÛʪ¤«¤é <filename>INSTALL</filename>
+	 ¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢
+	 <quote>RedHat</quote> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 °ìÈÌŪ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ï¡¢<filename
+	 class="directory">/usr/local/maple</filename> ¤Ç¤¹¡£</para></step>
+
+    <step><para>¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
+	 Maple Waterloo Software (http://register.maplesoft.com) ¤ÇÅÐÏ¿¤·¡¢
+	 <filename>/usr/local/maple/license/license.dat</filename>
+	 ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para></step>
+
+	<step><para><application>Maple</application> ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë
+	 <filename>INSTALL_LIC</filename>
+	 ¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢
+	 <application>FLEXlm</application>
+	 ¥é¥¤¥ó¥»¥ó¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ð¤ËÂФ·¤Æ¡¢
+	 ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥Û¥¹¥È̾¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para></step>
+
+    <step><para>°Ê²¼¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ò
+     <filename>usr/local/maple/bin/maple.system.type</filename>
+     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+<programlisting>  ----- snip ------------------
+*** maple.system.type.orig   Sun Jul 8 16:35:33 2001
+--- maple.system.type  Sun Jul 8 16:35:51 2001
+***************
+*** 72,77 ****
+--- 72,78 ----
+     # the IBM RS/6000 AIX case
+     MAPLE_BIN="bin.IBM_RISC_UNIX"
+     ;;
++   "FreeBSD"|\
+   "Linux")
+     # the Linux/x86 case
+    # We have two Linux implementations, one for Red Hat and
+  ----- snip end of patch -----</programlisting>
+
+	<para>"FreeBSD"|\ ¤Î¸å¤Ë¶õÇò¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£</para>
+
+	<para>¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ê <application>Maple</application> ¤Ï¡¢
+	 <quote>FreeBSD</quote> ¤ò Linux ¥·¥¹¥Æ¥à¤Èǧ¼±¤·¤Þ¤¹¡£
+	 <filename>bin/maple</filename> ¥·¥§¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï
+	 <filename>bin/maple.system.type</filename> ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
+	 ¤³¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡¢uname -a ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢
+	 ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î̾Á°¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤¹¡£
+	 OS ̾¤Ë¤«¤é¡¢¤É¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤òȽÃǤ·¤Þ¤¹¡£</para></step>
+
+	<step><para>¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ð¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+
+	<para><filename>/usr/local/etc/rc.d/lmgrd.sh</filename>
+	 ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ï¡¢
+	 lmgrd ¤òµ¯Æ°¤¹¤ëÊØÍø¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£</para>
+
+	<programlisting>  ----- snip ------------
+
+#! /bin/sh
+PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bn
+PATH=${PATH}:/usr/local/maple/bin:/usr/local/maple/FLEXlm/UNIX/LINUX
+export PATH
+
+LICENSE_FILE=/usr/local/maple/license/license.dat
+LOG=/var/log/lmgrd.log
+
+case "$1" in
+start)
+	lmgrd -c ${LICENSE_FILE} 2>> ${LOG} 1>>2
+	echo -n " lmgrd"
+	;;
+stop)
+	lmgrd -c ${LICENSE_FILE} -x lmdown 2>> ${LOG} 1>>2
+	;;
+*)
+	echo "Usage: `basename $0` {start|stop}" 1>>2
+	exit 64
+	;;
+esac
+
+exit 0
+  ----- snip ------------</programlisting></step>
+
+
+   <step><para>maple ¤Î»î¸³Åª¤Ëµ¯Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
+	<screen>&prompt.user; cd /usr/local/maple/bin
+&prompt.user; ./xmaple</screen>
+
+	<para>maple ¤ò»È¤¦ÍѰդϤǤ­¤Þ¤·¤¿¡£
+	 ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö FreeBSD ÈǤò´õ˾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò
+	 Maplesoft ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!</para></step>
+  </procedure>
+
+  <sect2>
+   <title>Íî¤È¤··ê</title>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem><para>FLEXlm ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢
+	 Æ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+	 <link
+	 xlink:href="http://www.globetrotter.com/">http://www.globetrotter.com/</link>
+	 ¤Ë¤âʸ½ñ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para></listitem>
+
+	<listitem><para><command>lmgrd</command> ¤Ï¡¢
+	 ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Í¸¤·¡¢ÌäÂ꤬¤¢¤ë¤È
+	 core dump ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 Àµ¤·¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+
+<programlisting># =======================================================
+# License File for UNIX Installations ("Pointer File")
+# =======================================================
+SERVER chillig ANY
+#USE_SERVER
+VENDOR maplelmg
+
+FEATURE Maple maplelmg 2000.0831 permanent 1 XXXXXXXXXXXX \
+     PLATFORMS=i86_r ISSUER="Waterloo Maple Inc." \
+     ISSUED=11-may-2000 NOTICE=" Technische Universitat Wien" \
+     SN=XXXXXXXXX</programlisting>
+ 
+	<note><para>¥·¥ê¥¢¥ëÈֹ椪¤è¤Ó¥­¡¼¤Ï 'X' ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 "chillig" ¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È̾¤Ç¤¹¡£</para></note>
+
+	<para>¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÔ½¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
+	 (¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥­¡¼¤ÇÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤ë) "FEATURE"
+	 ¤Î¹Ô¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£</para></listitem>
+   </itemizedlist>
+  </sect2>
+ </sect1>
+
  <sect1 xml:id="linuxemu-oracle">
   <info><title>Oracle ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</title>
    <authorgroup>


More information about the svn-doc-all mailing list