svn commit: r47828 - head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Dec 7 14:20:58 UTC 2015


Author: ryusuke
Date: Mon Dec 7 14:20:56 2015
New Revision: 47828
URL: https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/47828

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r46023 -> r47800	head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml
 	r45555 -> r47800	head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/internal.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml
 head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/internal.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml	Sun Dec 6 16:36:04 2015	(r47827)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/developer.xml	Mon Dec 7 14:20:56 2015	(r47828)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD ¥³¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥½¡¼¥¹">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r46023 -->
+<!-- Original revision: r47800 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -47,25 +47,23 @@ __FreeBSD_version ¤ÎÃͤΥơ¼¥Ö¥ë</a> ¤¬¤
 <h2><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/the-website-build.html">
 FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛÊýË¡</a></h2>
 
-<p>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤ò¼êÆ°¤Ç CVS
+<p>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï¡¢FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤ò¼êÆ°¤Ç SVN
 ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 <h2>FreeBSD ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</h2>
 <ul>
  <li><a href="&base;/docproj/docproj.html">FreeBSD
-  ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
- <li><a href="&enbase;/releng/index.html">FreeBSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°</a></li>
- <li><a href="&base;/platforms/alpha.html">FreeBSD/Alpha ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
- <li><a href="&base;/platforms/ia64/index.html">FreeBSD/IA-64 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
- <li><a href="&base;/platforms/ppc.html">FreeBSD/PPC ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
- <li><a href="&base;/platforms/sparc.html">FreeBSD/SPARC ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
- <li><a href="http://www.TrustedBSD.org/">TrustedBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
+  ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
+ <li><a href="&enbase;/releng/index.html">FreeBSD
+  ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°</a></li>
+ <li><a href="&base;/platforms/index.html">FreeBSD
+  ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
  <li><a href="&base;/projects/index.html">FreeBSD ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a></li>
 </ul>
 
 <h2>¤½¤Î¾¤Î¥ê¥½¡¼¥¹</h2>
 <ul>
- <li><a href="&base;/developers/cvs.html">CVS ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</a></li>
+ <li><a href="&base;/developers/cvs.html">¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</a></li>
  <li><a href="&base;/support.html">¥Ð¥°Êó¹ð</a></li>
  <li><a href="&base;/security/index.html">FreeBSD ¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó</a></li>
  <li><a href="&base;/copyright/copyright.html">Ãøºî¸¢</a></li>
@@ -73,6 +71,12 @@ FreeBSD Web ¥Ú¡¼¥¸¤Î¹½ÃÛÊýË¡</a></h2>
  <li><a href="http://perforce.FreeBSD.org">³«È¯Ãæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î Perforce ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê</a></li>
 </ul>
 
+<h2>´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</h2>
+<ul>
+ <li><a href="http://www.TrustedBSD.org/">TrustedBSD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
+  (³°Éô¥ê¥ó¥¯)</a></li>
+</ul>
+
 <p><a href="internal.html">FreeBSD Internal ¥Û¡¼¥à</a></p>
 
  </body>

Modified: head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/internal.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/internal.xml	Sun Dec 6 16:36:04 2015	(r47827)
+++ head/ja_JP.eucJP/htdocs/internal/internal.xml	Mon Dec 7 14:20:56 2015	(r47828)
@@ -4,7 +4,7 @@
 <!ENTITY title "FreeBSD Internal">
 ]>
 <!-- The FreeBSD Japanese Documentation Project -->
-<!-- Original revision: r45555 -->
+<!-- Original revision: r47800 -->
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -21,8 +21,9 @@
 <h2>¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</h2>
 
 <p><a href="&base;/projects/projects.html">
-FreeBSD ³«È¯¤Î¼çÍפÊή¤ì¤È¤ÏÊ̤ˡ¢Â¿¤¯¤Î³«È¯¥°¥ë¡¼¥×</a> ¤¬
- FreeBSD ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈϰϤò¿·¤·¤¤Êý¸þ¤Ç³ÈÂ礹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
+ FreeBSD ³«È¯¤Î¼çÍפÊή¤ì¤È¤ÏÊ̤Îή¤ì¤Î</a> ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¸ºß¤Þ¤¹¡£
+ ¿¤¯¤Î³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬ FreeBSD
+ ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈϰϤò¿·¤·¤¤Êý¸þ¤Ç³ÈÂ礹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p>
 
 <p><a href="&enbase;/doc/en_US.ISO8859-1/articles/releng/article.html">
 FreeBSD ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹</a> ¤Î³µÍס£</p>


More information about the svn-doc-all mailing list