svn commit: r45597 - head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Fri Sep 12 11:44:04 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Fri Sep 12 11:44:03 2014
New Revision: 45597
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45597

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r42988 -> r45596	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Fri Sep 12 11:34:48 2014	(r45596)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Fri Sep 12 11:44:03 2014	(r45597)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r42988
+   Original revision: r45596
   $FreeBSD$
 -->
 <preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="book-preface">
@@ -53,8 +53,9 @@
   </listitem>
 
   <listitem>
-   <para><!-- <xref linkend="virtualization"/>, --> ²¾ÁÛ²½¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	&os; ¤ò²¾ÁÛ²½¥½¥Õ¥È¤Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   <para><!-- <xref linkend="virtualization"/>, -->
+	²¾ÁÛ²½¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£os;
+	¤ò²¾ÁÛ²½¥½¥Õ¥È¤Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
   </listitem>
 
   <listitem>
@@ -180,8 +181,7 @@
 	 ¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍƤòÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿¤¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Æ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="basics"/>
-	 ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
+	<para><xref linkend="basics"/> ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
 	 ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
@@ -196,8 +196,7 @@
 	 ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="boot"/>
-	 ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	<para><xref linkend="boot"/> ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="disks"/> ¤Ï¡¢
@@ -235,8 +234,7 @@
 	<para>¤³¤ÎÂè 2 ÈǤǤϡ¢°Ê²¼¤Î¿·¤¿¤ÊÏÃÂ꤬°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 	<itemizedlist>
 	 <listitem>
-	  <para><xref
-		linkend="config-tuning"/></para>
+	  <para><xref	linkend="config-tuning"/></para>
 	 </listitem>
 	 <listitem>
      <para><xref linkend="multimedia"/></para>
@@ -554,8 +552,7 @@
   <para>°ì´Ó¤·¤ÆÆɤߤ䤹¤¤Ê¸¾Ï¤òÄ󶡤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
    ¤³¤Îʸ½ñÁ´ÂΤǤϰʲ¼¤Îɽµ­Ë¡¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
-  <bridgehead xml:id="preface-conv-typographic"
-	renderas="sect2">½ñÂΤˤè¤ëɽµ­</bridgehead>
+  <bridgehead xml:id="preface-conv-typographic" renderas="sect2">½ñÂΤˤè¤ëɽµ­</bridgehead>
 
  <variablelist>
   <varlistentry>


More information about the svn-doc-all mailing list