svn commit: r45571 - in head/ja_JP.eucJP/books/handbook: introduction preface

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Tue Sep 9 11:00:10 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Tue Sep 9 11:00:09 2014
New Revision: 45571
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45571

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r37812 -> r40743	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
 	r45237 -> r45561	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml	Tue Sep 9 10:29:20 2014	(r45570)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/introduction/chapter.xml	Tue Sep 9 11:00:09 2014	(r45571)
@@ -907,7 +907,7 @@
 	¤Û¤È¤ó¤É¤Î ports ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç
 	<quote>package</quote> ¤È¤·¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
 	¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¦¤È
-	(<command>pkg_add</command>
+	(<command>pkg install</command>
 	¤È¤¤¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç) ´Êñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 	package ¤È ports ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢
 	<xref linkend="ports"/> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Tue Sep 9 10:29:20 2014	(r45570)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Tue Sep 9 11:00:09 2014	(r45571)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r37812
+   Original revision: r40743
   $FreeBSD$
 -->
 <preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="book-preface">
@@ -24,86 +24,85 @@
 
  <para>¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊ󸻤ΰìÍ÷¤Ï¡¢<xref linkend="bibliography"/> ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£</para>
 
-
  <bridgehead xml:id="preface-changes-from3" renderas="sect1">Âè 3
   ÈǤ«¤é¤ÎÊѹ¹</bridgehead>
 
-  <para>¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈǤΥϥó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢&os;
-   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
-   10 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-   2004 ǯ¤Ë½ÐÈǤµ¤ì¤¿ 2 ´¬ÁȤÎÂè 3 ÈǤ«¤é¤Î¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+ <para>¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈǤΥϥó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢&os;
+  ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
+  10 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+  2004 ǯ¤Ë½ÐÈǤµ¤ì¤¿ 2 ´¬ÁȤÎÂè 3 ÈǤ«¤é¤Î¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
  <itemizedlist>
-   <listitem>
-	<para><!-- <xref linkend="dtrace"/>, -->
-	 ¶¯ÎϤʥѥե©¡¼¥Þ¥ó¥¹²òÀϥġ¼¥ë
-	 &dtrace; ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para><!-- <xref linkend="filesystems"/>, -->
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÂбþ¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	 &sun; ¤Î ZFS ¤Î¤è¤¦¤Ê &os;
-	 ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÂбþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para><!-- <xref linkend="audit"/>, -->
-	 ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´Æºº¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	 &os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤´Æºº¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-    <para><!-- <xref linkend="virtualization"/>, --> ²¾ÁÛ²½¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	 &os; ¤ò²¾ÁÛ²½¥½¥Õ¥È¤Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para>¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î
-	 <application>bsdinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿ &os;
-	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ë
-	 <xref linkend="bsdinstall"/>
-	 ¤È¤¤¤¦¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
+  <listitem>
+   <para><!-- <xref linkend="dtrace"/>, -->
+	¶¯ÎϤʥѥե©¡¼¥Þ¥ó¥¹²òÀϥġ¼¥ë
+	&dtrace; ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><!-- <xref linkend="filesystems"/>, -->
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÂбþ¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	&sun; ¤Î ZFS ¤Î¤è¤¦¤Ê &os;
+	¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÂбþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><!-- <xref linkend="audit"/>, -->
+	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´Æºº¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	&os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤´Æºº¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¤½¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><!-- <xref linkend="virtualization"/>, --> ²¾ÁÛ²½¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	&os; ¤ò²¾ÁÛ²½¥½¥Õ¥È¤Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para>¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î
+	<application>bsdinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿ &os;
+	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ë
+	<xref linkend="bsdinstall"/> ¤È¤¤¤¦¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
  </itemizedlist>
 
  <bridgehead xml:id="preface-changes-from2" renderas="sect1">Âè 2 ÈÇ (2004)
   ¤«¤é¤ÎÊѹ¹</bridgehead>
 
-  <para>Âè 3 ÈǤϡ¢&os;
-   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
-   2 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
-   ¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°õºþÈǤϡ¢2 ´¬¤Ç¤Î½ÐÈǤȤʤê¤Þ¤·¤¿¡£
-   ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈǤˤª¤±¤ë¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
+ <para>Âè 3 ÈǤϡ¢&os;
+  ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
+  2 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
+  ¥µ¥¤¥º¤¬Â礭¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°õºþÈǤϡ¢2 ´¬¤Ç¤Î½ÐÈǤȤʤê¤Þ¤·¤¿¡£
+  ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈǤˤª¤±¤ë¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£</para>
 
  <itemizedlist>
-   <listitem>
-	<para><xref linkend="config-tuning"/>
-	 ¤Ë¡¢ACPI ÅŸ»´ÉÍý¡¢<command>cron</command> ¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢
-	 ¤ª¤è¤Ó¥«¡¼¥Í¥ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para><xref linkend="security"/> ¤Ë¡¢
-	 Virtual Private Network (VPN)¡¢
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥¯¥»¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ê¥¹¥È (ACL)¡¢
-	 ¤ª¤è¤Ó¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para><!-- <xref linkend="mac"/> --> Mandatory Access Control (MAC)
-	 ¤Î¾Ï¤¬¤³¤ÎÈǤÇÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	 MAC ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢
-	 ¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë &os;
-	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para><xref linkend="disks"/> ¤Ë¡¢
-	 USB ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢
-	 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥©¡¼¥¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
-	 °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
+  <listitem>
+   <para><xref linkend="config-tuning"/>
+	¤Ë¡¢ACPI ÅŸ»´ÉÍý¡¢<command>cron</command> ¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢
+	¤ª¤è¤Ó¥«¡¼¥Í¥ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><xref linkend="security"/> ¤Ë¡¢
+	Virtual Private Network (VPN)¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥¯¥»¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ê¥¹¥È (ACL)¡¢
+	¤ª¤è¤Ó¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£´«¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><!-- <xref linkend="mac"/> --> Mandatory Access Control (MAC)
+	¤Î¾Ï¤¬¤³¤ÎÈǤÇÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	MAC ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢
+	¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë &os;
+	¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><xref linkend="disks"/> ¤Ë¡¢
+	USB ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥©¡¼¥¿¡¢
+	¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢
+	°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
 
 <!--   <listitem>
 	<para><xref linkend="vinum-vinum">, Vinum, is a new chapter
@@ -112,57 +111,57 @@
 	disks, and software RAID-0, RAID-1 and RAID-5.</para>
    </listitem> -->
 
-   <listitem>
-	<para><xref
+  <listitem>
+   <para><xref
 	 linkend="ppp-and-slip"/> ¤Ë¡¢
-	 ¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ᤬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-	<para><xref linkend="mail"/>, ¤Ë¡¢
-	 ¾¤Î¥á¡¼¥ëžÁ÷¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢SMTP ǧ¾Ú¡¢UUCP,
-	 <application>fetchmail</application>,
-	 <application>procmail</application>
-	 ¤ä¾¤Î¹âÅÙ¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
+	¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ᤬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
 
-   <listitem>
-	<para><!-- <xref linkend="network-servers"/>, -->
-	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾Ï¤¬¡¢¤³¤ÎÈǤǿ·¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
-	 ¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢<application>Apache HTTP ¥µ¡¼¥Ð</application>¡¢
-	 <application>fptd</application> ¤ª¤è¤Ó
-	 <application>Samba</application> ¤òÍѤ¤¤Æ
-	 µsoft; &windows;
-	 ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍѤ˥µ¡¼¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	 ºÆ¹½À®¤Ë¤è¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ᤬¡¢<xref
+  <listitem>
+   <para><xref linkend="mail"/>, ¤Ë¡¢
+	¾¤Î¥á¡¼¥ëžÁ÷¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢SMTP ǧ¾Ú¡¢UUCP,
+	<application>fetchmail</application>,
+	<application>procmail</application>
+	¤ä¾¤Î¹âÅÙ¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para><!-- <xref linkend="network-servers"/>, -->
+	¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾Ï¤¬¡¢¤³¤ÎÈǤǿ·¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
+	¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢<application>Apache HTTP ¥µ¡¼¥Ð</application>¡¢
+	<application>fptd</application> ¤ª¤è¤Ó
+	<application>Samba</application> ¤òÍѤ¤¤Æ
+	µsoft; &windows;
+	¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍѤ˥µ¡¼¥Ð¤òÀßÄꤹ¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	ºÆ¹½À®¤Ë¤è¤ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀ᤬¡¢<xref
 	 linkend="advanced-networking"/>
-	 ¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
+	¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
 
-   <listitem>
-	<para><xref linkend="advanced-networking"/> ¤Ë¡¢
-	 &os; ¤Ç¤Î &bluetooth; ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ¡¢
-	 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê¡¢
-	 Asynchronous Transfer Mode (ATM)
-	 ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-    <para>Ëܽñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÍѸì¤ÎÄêµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÍѸ콸¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-
-   <listitem>
-    <para>Ëܽñ¤òÄ̤¸¤Æɽ¤ª¤è¤Ó¿Þ¤Îɽ¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¿¤¯¤Î²þÎɤ¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
-   </listitem>
-  </itemizedlist>
+  <listitem>
+   <para><xref linkend="advanced-networking"/> ¤Ë¡¢
+	&os; ¤Ç¤Î &bluetooth; ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ¡¢
+	¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀßÄê¡¢
+	Asynchronous Transfer Mode (ATM)
+	¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para>Ëܽñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÍѸì¤ÎÄêµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÍѸ콸¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+
+  <listitem>
+   <para>Ëܽñ¤òÄ̤¸¤Æɽ¤ª¤è¤Ó¿Þ¤Îɽ¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô¿¤¯¤Î²þÎɤ¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+  </listitem>
+ </itemizedlist>
 
  <bridgehead xml:id="preface-changes" renderas="sect1">Âè 1 ÈÇ (2001)
   ¤«¤é¤ÎÊѹ¹</bridgehead>
 
-  <para>Âè 2 ÈǤϡ¢&os;
-   ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
-   2 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
-   ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈǤˤª¤±¤ë¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£</para>
+ <para>Âè 2 ÈǤϡ¢&os;
+  ¥É¥­¥å¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¥¿ÈŪ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë
+  2 ǯ°Ê¾å¤ËÅϤëºî¶È¤ÎĺÅÀ¤ËΩ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
+  ¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÈǤˤª¤±¤ë¼ç¤ÊÊѹ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£</para>
 
 <!-- Talk a little about justification and other stylesheet changes? -->
 
@@ -171,7 +170,8 @@
 	<para>´°È÷¤·¤¿º÷°ú¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para>ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ë¤è¤ë¿Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²èÁü¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿ (ÌõÃí: ÆüËܸìÈǤϺî¶ÈÃæ¤Ç¤¹)¡£</para>
+	<para>ASCII ¥­¥ã¥é¥¯¥¿¤Ë¤è¤ë¿Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²èÁü¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
+	 (ÌõÃí: ÆüËܸìÈǤϺî¶ÈÃæ¤Ç¤¹)¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para>³Æ¾Ï¤Ë¡¢¾Ï¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍƤȡ¢
@@ -180,50 +180,53 @@
    </listitem>
    <listitem>
 	<para>ÆâÍƤϡ¢<quote>»Ï¤á¤Ë</quote>¡¢<quote>¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý</quote>¡¢
-	<quote>ÉÕÏ¿</quote> ¤Î 3 ¤Ä¤ÎÏÀÍýŪ¤ÊÉôʬ¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 <quote>ÉÕÏ¿</quote> ¤Î 3 ¤Ä¤ÎÏÀÍýŪ¤ÊÉôʬ¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="install"/> (<quote>&os; ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</quote>)
-	¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍƤòÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿¤¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Æ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 ¤Ï¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍƤòÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿¤¯¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Æ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="basics"/> (<quote>&unix; ¤Î´ðÁÃÃμ±</quote>) ¤Ë¤Ï¡¢
-	¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	<para><xref linkend="basics"/> (<quote>&unix; ¤Î´ðÁÃÃμ±</quote>)
+	 ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¡¢
+	 ¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="ports"/> (<quote>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</quote>)
-	¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	<para><xref linkend="ports"/>
+	 (<quote>¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</quote>)
+	 ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="x11"/> (<quote>The X Window System</quote>) ¤Ï¡¢
-	&xfree86; 4.X ¾å¤Ç <application>KDE</application> ¤ä
-	<application>GNOME</application>
-	¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢
-	´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 &xfree86; 4.X ¾å¤Ç <application>KDE</application> ¤ä
+	 <application>GNOME</application>
+	 ¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏÅÀ¤ò¤ª¤¤¤Æ¡¢
+	 ´°Á´¤Ë½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="boot"/> (<quote>&os; ¤Îµ¯Æ°¥×¥í¥»¥¹</quote>)
-	¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-    <para><xref linkend="disks"/> (<quote>¥¹¥È¥ì¡¼¥¸</quote>) ¤Ï¡¢
-    <quote>¥Ç¥£¥¹¥¯</quote> ¤È <quote>¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</quote> ¤Î
-	2 ¤Ä¤Î¾Ï¤Ëʬ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢
-    ¤³¤ÎÏÃÂê¤Ï 1 ¤Ä¤Î¾Ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼¨¤·¤¿Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-    RAID (¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎξÊý)
-    ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀá¤âÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	<para><xref linkend="disks"/> (<quote>¥¹¥È¥ì¡¼¥¸</quote>) ¤Ï¡¢
+	 <quote>¥Ç¥£¥¹¥¯</quote> ¤È <quote>¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×</quote> ¤Î
+	 2 ¤Ä¤Î¾Ï¤Ëʬ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½ñ¤­Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢
+	 ¤³¤ÎÏÃÂê¤Ï 1 ¤Ä¤Î¾Ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼¨¤·¤¿Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 RAID (¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎξÊý)
+	 ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀá¤âÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="serialcomms"/> (<quote>¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</quote>)
-	¤Ï &os; 4.X/5.X ¸þ¤±¤Ë°ì¤«¤éºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 ¤Ï &os; 4.X/5.X ¸þ¤±¤Ë°ì¤«¤éºÆ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="ppp-and-slip"/> (<quote>PPP ¤È SLIP</quote>)
-	¤ÏÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	 ¤ÏÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="advanced-networking"/> (<quote>¹âÅ٤ʥͥåȥ¥¯</quote>)
-	¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤À᤬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+	<para><xref linkend="advanced-networking"/>
+	 (<quote>¹âÅ٤ʥͥåȥ¥¯</quote>)
+	 ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤À᤬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
 	<para><xref linkend="mail"/> (<quote>ÅŻҥ᡼¥ë</quote>) ¤Ë¡¢
@@ -231,7 +234,8 @@
 	 ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¤¯¤Î¾ðÊ󤬲䨤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
    </listitem>
    <listitem>
-	<para><xref linkend="linuxemu"/> (<quote>&linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</quote>)
+	<para><xref linkend="linuxemu"/> (<quote>&linux;
+	  ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</quote>)
 	 ¤Ë¤Ï¡¢<application>&oracle;</application> ¤ä
 	 <application>&mathematica;</application>
 	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¾ðÊ󤬲䨤é¤ì¤Þ¤·¤¿
@@ -250,7 +254,7 @@
    </listitem>
   </itemizedlist>
 
- <bridgehead xml:id="preface-overview" renderas="sect1">¤³¤Îʸ½ñ¤Î¹½À®</bridgehead>
+  <bridgehead xml:id="preface-overview" renderas="sect1">¤³¤Îʸ½ñ¤Î¹½À®</bridgehead>
 
  <para>¤³¤Îʸ½ñ¤Ï 5 Éô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
   Âè 1 Éô<emphasis>ƳÆþ</emphasis>¤Ç¤Ï¡¢
@@ -273,10 +277,11 @@
 <!-- Part I - Introduction -->
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="introduction"/>, ¤Ï¤¸¤á¤Ë</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="introduction"/>,
+	¤Ï¤¸¤á¤Ë</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¤Ë &os; ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢&os;
-	¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎò»Ë¡¢ÌÜɸ¤È³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎò»Ë¡¢ÌÜɸ¤È³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
@@ -301,7 +306,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="basics"/>, &unix; ¤Î´ðÁÃÃμ±</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="basics"/>, &unix;
+	¤Î´ðÁÃÃμ±</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os;
 	 ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðËÜŪ¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤äµ¡Ç½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -310,7 +316,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="ports"/>, ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="ports"/>,
+	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î³×¿·Åª¤Ê <quote>Ports Collection</quote>
 	 ¤ª¤è¤Óɸ½àŪ¤Ê¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -320,24 +327,26 @@
    <term><emphasis><xref linkend="x11"/>, X Window System</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>X Window System Á´È̤ȡ¢ÆÃ¤Ë &os; ¾å¤Ç¤Î
-	X11 ¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¡¢<application>KDE</application> ¤ä
-	<application>GNOME</application>
-	¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 X11 ¤ÎÍøÍѤˤĤ¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Þ¤¿¡¢<application>KDE</application> ¤ä
+	 <application>GNOME</application>
+	 ¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×´Ä¶­¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
 
 <!-- Part II Common Tasks -->
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="desktop"/>, ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="desktop"/>,
+	¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>Web ¥Ö¥é¥¦¥¶¤äÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¥Ä¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌŪ¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¡¢
 	 &os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="multimedia"/>, ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="multimedia"/>,
+	¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²»À¼¤ä¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ËÂбþ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦ÀßÄꤹ¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
 	 ¤Þ¤¿¡¢²»À¼¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÎ㼨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -345,34 +354,35 @@
   </varlistentry>
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="kernelconfig"/>, &os;
-   ¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis></term>
+	¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¿·¤¿¤Ë¥«¡¼¥Í¥ë¤ò¹½À®¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤·¡¢
-	¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹½ÃÛ¡¢
-	¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Í¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹½ÃÛ¡¢
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="printing"/>, ¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎÍøÍÑ</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ê¥ó¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
-	¥Ð¥Ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î²Ý¶â¡¢½é´üÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
+	 ¥Ð¥Ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î²Ý¶â¡¢½é´üÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
    <term><emphasis><xref linkend="linuxemu"/>, &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î &linux; ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¸ß´¹µ¡Ç½¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
-	<application>&oracle;</application>,
-	<application>&mathematica;</application> ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¹â¤¤
-	&linux; ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 <application>&oracle;</application>,
+	 <application>&mathematica;</application> ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¹â¤¤
+	 &linux; ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
 
 <!-- Part III - System Administration -->
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="config-tuning"/>, ÀßÄê¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="config-tuning"/>,
+	ÀßÄê¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤¬ &os;
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄ´À°¤·¤ÆºÇŬ¤ÊÀ­Ç½¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Î¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -388,18 +398,20 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="users"/>, ¥æ¡¼¥¶¤È´ðËÜŪ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó
-   ¥È¤Î´ÉÍý</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="users"/>,
+	¥æ¡¼¥¶¤È´ðËÜŪ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î´ÉÍý</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>¥æ¡¼¥¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÀ¸À®¡¢Áàºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
 	 ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²Ý¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë»ñ¸»¤ÎÀ©¸Â¤ä¤½¤Î¾¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍýºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="security"/>, ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="security"/>,
+	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£</emphasis></term>
    <listitem>
-	<para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤ËÊݤĤ¿¤á¤ËÌòΩ¤Ä Kerberos, IPsec ¤ª¤è¤Ó
-	 OpenSSH ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍѲÄǽ¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤ËÊݤĤ¿¤á¤ËÌòΩ¤Ä
+	 Kerberos, IPsec ¤ª¤è¤Ó OpenSSH
+	 ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍѲÄǽ¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
 <!--  <varlistentry>
@@ -410,7 +422,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="mac"/>, Mandatory Access Control</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="mac"/>, Mandatory Access
+	Control</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>Mandatory Access Control (MAC) ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢
 	 ¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë &os;
@@ -418,15 +431,17 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="audit">, ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡ºº</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="audit">,
+	¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡ºº</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¥¤¥Ù¥ó¥È¸¡ºº¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢
-	¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢
-	¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Æºº¾ÚÀפθ¡ºº¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ª¤è¤ÓÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢
+	 ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Æºº¾ÚÀפθ¡ºº¤ä¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="disks"/>, ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="disks"/>,
+	¥¹¥È¥ì¡¼¥¸</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os;
 	 ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -437,14 +452,16 @@
   </varlistentry>
 <!--
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="geom"/>, GEOM</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="geom"/>,
+	GEOM</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Î GEOM ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
 	 RAID ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="filesystems">, File Systems Support</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="filesystems">, File Systems
+	Support</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&sun; ¤Î Z ¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
 	 ¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î &os;
@@ -452,21 +469,24 @@
    </listitem>
  </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="virtualization"/>, Virtualization</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="virtualization"/>,
+	Virtualization</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>²¾ÁÛ²½¤¬²¿¤òÄ󶡤¹¤ë¤«¡¢&os;
 	 ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="l10n"/>, ÃÏ°è²½</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="l10n"/>,
+	ÃÏ°è²½</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤ò±Ñ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤Ç»È¤¦ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 	 ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óξÊý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÏ°è²½¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="updating-upgrading"/>, ³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="updating-upgrading"/>,
+	³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os;-STABLE, &os;-CURRENT ¤È &os;
 	 ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î°ã¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
@@ -476,7 +496,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
 <!--  <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="dtrace">, &dtrace;</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="dtrace">,
+	&dtrace;</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&sun; ¤Î &dtrace;
 	 ¥Ä¡¼¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ»È¤¦¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
@@ -489,14 +510,16 @@
 <!-- Part IV - Network Communications -->
 
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="serialcomms"/>, ¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="serialcomms"/>,
+	¥·¥ê¥¢¥ëÄÌ¿®</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËüËö¤ä¥â¥Ç¥à¤ò¡¢
- 	¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥¦¥ÈÍѤËÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥¦¥ÈÍѤËÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="ppp-and-slip"/>, PPP ¤È SLIP</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="ppp-and-slip"/>, PPP ¤È
+	SLIP</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤Ç¡¢PPP, SLIP ¤ä PPP over Ethernet
 	 ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀܳ¤¹¤ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -506,27 +529,30 @@
    <term><emphasis><xref linkend="mail"/>, ÅŻҥ᡼¥ë</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>ÅŻҥ᡼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Î¹½À®Í×ÁǤò¤½¤ì¤¾¤ìÀâÌÀ¤·¡¢
-	ºÇ¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë
-	<application>sendmail</application> ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
-	ñ½ã¤ÊÀßÄê¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ºÇ¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë
+	 <application>sendmail</application> ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
+	 ñ½ã¤ÊÀßÄê¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
 <!--  <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="network-servers"/>, Network Servers</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="network-servers"/>, Network
+	Servers</emphasis></term>
    <listitem>
- 	<para>&os; ¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ð¡¢NIS ¥µ¡¼¥Ð¡¢
+	<para>&os; ¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ð¡¢NIS ¥µ¡¼¥Ð¡¢
 	 »þ¹ïƱ´ü¥µ¡¼¥Ð¤ËÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½ç¤ª¤è¤ÓÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="firewalls"/>, ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="firewalls"/>,
+	¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë</emphasis></term>
    <listitem>
-    <para>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÇطʤˤ¢¤ëů³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¡¢
+	<para>¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤ÎÇطʤˤ¢¤ëů³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¡¢
 	 &os; ¤ÇÍøÍѲÄǽ¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀßÄêÊýË¡¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry> -->
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="advanced-networking"/>, ¹âÅ٤ʥͥåȥ¥¯</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="advanced-networking"/>,
+	¹âÅ٤ʥͥåȥ¥¯</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>LAN ¾å¤Î¾¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ¤Î¶¦Í­¡¢
 	 ¹âÅ٤ʥ롼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢
@@ -535,7 +561,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="mirrors"/>, &os; ¤ÎÆþ¼êÊýË¡</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="mirrors"/>, &os;
+	¤ÎÆþ¼êÊýË¡</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ CDROM ¤ä DVD ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÆþ¼êÀè¤ä¡¢&os;
 	 ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥µ¥¤¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -551,7 +578,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="eresources"/>, ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ê¥½¡¼¥¹</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="eresources"/>,
+	¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥ê¥½¡¼¥¹</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>&os; ¥æ¡¼¥¶¤¬ &os; ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌ䤷¤¿¤ê¡¢
 	 µ»½ÑŪ¤ÊµÄÏÀ¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¡¢
@@ -559,7 +587,8 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="pgpkeys"/>, PGP ¸ø³«¸°</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="pgpkeys"/>, PGP
+	¸ø³«¸°</emphasis></term>
    <listitem>
 	<para>¿¤¯¤Î &os; ³«È¯¼Ô¤Î PGP fingerprint ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
@@ -571,8 +600,8 @@
   <para>°ì´Ó¤·¤ÆÆɤߤ䤹¤¤Ê¸¾Ï¤òÄ󶡤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
    ¤³¤Îʸ½ñÁ´ÂΤǤϰʲ¼¤Îɽµ­Ë¡¤¬ÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
 
- <bridgehead xml:id="preface-conv-typographic" renderas="sect2">½ñÂΤˤè¤ëɽµ­
- </bridgehead>
+  <bridgehead xml:id="preface-conv-typographic"
+	renderas="sect2">½ñÂΤˤè¤ëɽµ­</bridgehead>
 
  <variablelist>
   <varlistentry>
@@ -585,7 +614,7 @@
   <varlistentry>
    <term><literal>ÅùÉý</literal></term>
    <listitem>
-	 <para><literal>ÅùÉý</literal>¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢
+	<para><literal>ÅùÉý</literal>¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢
 	 ¥³¥Þ¥ó¥É¡¢´Ä¶­ÊÑ¿ô¡¢ports ¤Î̾¾Î¡¢¥Û¥¹¥È̾¡¢¥æ¡¼¥¶Ì¾¡¢
 	 ¥°¥ë¡¼¥×̾¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î̾¾Î¡¢ÊÑ¿ô¡¢
 	 ¥³¡¼¥É¤ÎÃÇÊÒ¤òɽ¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
@@ -595,7 +624,7 @@
    <term><application>ÂÀ»ú</application></term>
    <listitem>
 	<para><application>ÂÀ»ú</application>¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢
-	¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¡¢¥­¡¼¤òɽ¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	 ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¡¢¥­¡¼¤òɽ¤¹¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
@@ -612,9 +641,7 @@
   <keycombo action="simul">
    <keycap>Ctrl</keycap>
    <keycap>Alt</keycap>
-   <keycap>Del</keycap>
-  </keycombo>
- </para>
+   <keycap>Del</keycap></keycombo></para>
 
  <para>¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ <keycap>Ctrl</keycap>,
   <keycap>Alt</keycap> ¤½¤ì¤«¤é <keycap>Del</keycap>
@@ -630,9 +657,7 @@
   </keycombo>,
   <keycombo action="simul">
    <keycap>Ctrl</keycap>
-   <keycap>S</keycap>
-  </keycombo>
- </para>
+   <keycap>S</keycap></keycombo></para>
 
  <para>¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬
   <keycap>Ctrl</keycap> ¥­¡¼¤È <keycap>X</keycap> ¥­¡¼¤òƱ»þ¤Ë²¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢


More information about the svn-doc-all mailing list