svn commit: r45564 - in head/ja_JP.eucJP/books/handbook: mirrors preface

Ryusuke SUZUKI ryusuke at FreeBSD.org
Mon Sep 8 11:16:58 UTC 2014


Author: ryusuke
Date: Mon Sep 8 11:16:57 2014
New Revision: 45564
URL: http://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/45564

Log:
 - Merge the following from the English version:
 
 	r36722 -> r37812	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
 	r45375 -> r45561	head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml

Modified:
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml
 head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Sun Sep 7 22:31:18 2014	(r45563)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/mirrors/chapter.xml	Mon Sep 8 11:16:57 2014	(r45564)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r45375
+   Original revision: r45561
   $FreeBSD$
 -->
 <appendix xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="mirrors">
@@ -498,12 +498,6 @@ Comment out for now until these can be v
    <para>¤â¤· ports ¥Ä¥ê¡¼¤òÍøÍѤǤ­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢package ¤«¤é
 	<application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r subversion</userinput></screen>
-
-   <para>¤â¤·¡¢packages ¤Î´ÉÍý¤Ë <application>pkgng</application>
-	¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ
-	<application>Subversion</application> ¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</para>
-
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg install devel/subversion</userinput></screen>
   </sect2>
 

Modified: head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml
==============================================================================
--- head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Sun Sep 7 22:31:18 2014	(r45563)
+++ head/ja_JP.eucJP/books/handbook/preface/preface.xml	Mon Sep 8 11:16:57 2014	(r45564)
@@ -3,7 +3,7 @@
   The FreeBSD Documentation Project
   The FreeBSD Japanese Documentation Project
 
-   Original revision: r36722
+   Original revision: r37812
   $FreeBSD$
 -->
 <preface xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="book-preface">
@@ -57,6 +57,14 @@
     <para><!-- <xref linkend="virtualization"/>, --> ²¾ÁÛ²½¤Î¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£
 	 &os; ¤ò²¾ÁÛ²½¥½¥Õ¥È¤Ø¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î
+	 <application>bsdinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿ &os;
+	 ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ë
+	 <xref linkend="bsdinstall"/>
+	 ¤È¤¤¤¦¾Ï¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£</para>
+   </listitem>
  </itemizedlist>
 
  <bridgehead xml:id="preface-changes-from2" renderas="sect1">Âè 2 ÈÇ (2004)
@@ -272,10 +280,24 @@
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>
-   <term><emphasis><xref linkend="install"/>, ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</emphasis></term>
+   <term><emphasis><xref linkend="install"/>,
+	&os; 8.<replaceable>X</replaceable>
+	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</emphasis></term>
+   <listitem>
+	<para><application>sysinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿
+	 &os; 8.<replaceable>x</replaceable> °Ê¹ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î
+	 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²áÄø¤ò°ìÄ̤ê¥æ¡¼¥¶¤Ë°ÆÆ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+	 ¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë·Ðͳ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤ÊÏÃÂê¤â¤¤¤¯¤é¤«°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+   </listitem>
+  </varlistentry>
+  <varlistentry>
+   <term><emphasis><xref linkend="bsdinstall"/>,
+	&os; 9.<replaceable>X</replaceable>
+	¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</emphasis></term>
    <listitem>
-	<para>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²áÄø¤ò°ìÄ̤ê¥æ¡¼¥¶¤Ë°ÆÆ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-	¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥½¡¼¥ë·Ðͳ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÅÙ¤ÊÏÃÂê¤â¤¤¤¯¤é¤«°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
+	<para><application>bsdinstall</application> ¤òÍѤ¤¤¿
+	 &os; 9.<replaceable>x</replaceable>
+	 °Ê¹ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë²áÄø¤ò°ìÄ̤ê¥æ¡¼¥¶¤Ë°ÆÆ⤷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
   <varlistentry>


More information about the svn-doc-all mailing list